Zbiórka Auto Na Bezgranicę/ NoBorder Car - zdjęcie główne

Auto Na Bezgranicę/ NoBorder Car

25 357 zł  z 25 000 zł (Cel)
Wpłaciło 287 osób
Auto Na Bezgranicę - awatar

Auto Na Bezgranicę

Organizator zbiórki

[ENG below]

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy wsparli nas do tej pory! Jesteśmy wzruszone i wdzięczne, że tak wielu z Was zależy! ❤️

Wygląda na to, że zebrana kwota pokryje koszty naprawy i zakupu samochodu, który się zepsuł. Jeśli zbierzemy więcej, wykorzystamy te fundusze na wsparcie naszej pracy w regionie poprzez pokrycie bieżących kosztów, takich jak: wyjazdy na interwencje, przyszłe naprawy i konserwacja samochodu, ogrzewanie, jedzenie, bezpieczne telefony itp.

Jeszcze raz ogromne dzięki! ❤️❤️❤️

Many thanks to everyone who supported us thus far! We are touched and grateful that so many of you care! ❤️

We've worked out now that the sum we raised will just about cover the repair and purchase of the car that's broken down. If we raise any more than that, we will use the funds to support our work in the region by covering ongoing costs such as: travel to and from, future car repair and maintenance, heating, food, secure phones etc. 

Once again, a huge thank you! ❤️❤️❤️

[ENG, ES, DE below]

Jesteśmy oddolną i niezależną grupą mieszkanek i mieszkańców pogranicza oraz aktywistek i aktywistów działających wspólnie na rzecz osób migrujących przez granicę polsko-białoruską. Nasze działania opierają się na wsparciu rzeczowym, medycznym oraz prawnym osób, którym, często po wielu dniach spędzonych w lesie, bez dostępu do wody, jedzenia, suchych ubrań oraz możliwości ogrzania się, udaje się w końcu przekroczyć polską granicę. Od miesięcy bierzemy udział w leśnych interwencjach, starając się dotrzeć z pomocą do potrzebujących tak szybko, jak to tylko możliwe.

Kilka dni temu podczas jednej z interwencji miałyśmy wypadek samochodowy. Było ślisko, z naprzeciwka jechał mocno rozpędzony samochód, który w momencie mijania nas nie zjechał na swój pas. Zmuszone byłyśmy do gwałtownego zjechania z drogi, wpadłyśmy w poślizg, a chwile później do przydrożnego, głębokiego rowu. Nam nic się na szczęście nie stało, ale niestety samochód, którym jechałyśmy, został poważnie uszkodzony — zniszczeniu uległo zawieszenie, amortyzatory, koła oraz wiele innych drobniejszych podzespołów. Laweta odholowała auto prosto do warsztatu, a my czekamy na wycenę naprawy lub w najgorszym wypadku decyzję o kasacji.

Niestety samochód, którym jechałyśmy, nie należał do nas. Został nam udostępniony przez osobę lokalną, która w ten sposób wspierała nas w codziennych działaniach na rzecz osób uchodźczych.

Jak nie trudno się domyślić samochód to niezbędne narzędzie naszej pracy. Każdego dnia umożliwia nam docieranie do osób potrzebujących naszego wsparcia, dowożenie im najpotrzebniejszych rzeczy, pozwala uzupełniać nasze zapasy jedzenia, ubrań i leków. Bez możliwości transportu jesteśmy na pograniczu zdecydowanie mniej użyteczne.

Nasz dotychczasowy środek transportu został zniszczony, potrzebujemy Waszego wsparcia, by spłacić jego właściciela. Nie wyobrażamy sobie, by osoba, która bezpośrednio pomagała nam, a pośrednio przez to osobom migrującym przez granicę, ponosiła jakiekolwiek straty i koszty z tego tytułu. Chcemy odkupić samochód, a następnie wyremontować go lub kupić nowy, tak by nie zawieszać naszych działań i móc kontynuować pracę w terenie.

Liczymy na Wasze wsparcie, nie tylko poprzez wpłaty, ale również dalsze udostępnienia zrzutki. Bez Waszej pomocy nie uda nam się wrócić do działań na dotychczasową skalę.


Dziękujemy!


[ENG]

We are a grassroots independent group of border area residents and activists, working together in solidarity with people migrating across the Polish-Belarusian border. Our activities include material, medical and legal support for people who finally manage to cross the border, after days or weeks spent in the forest, without access to water, food, dry clothes and warmth. For months, we've been conducting forest interventions, trying to get essential help to those in need as quickly as possible.

A few days ago, during one of the interventions, we had a car accident. The road was covered in ice, there was a speeding car coming from the opposite direction that didn't keep to its lane while it was approaching us. We were forced to swerve abruptly, skidded, and a moment later fell into a deep ditch by the side of the road. Fortunately, nothing happened to us, but the car we were driving was seriously damaged - the suspension, shock absorbers, wheels and many other minor components were destroyed. The tow truck took the car straight to the mechanic and we are waiting for the estimated costs of the repair or, in the worst case scenario, the decision to scrap it.

Unfortunately, the car we were driving didn't belong to us. It was lent to us by a local person, who in this way supports our activities.

As you can imagine, a car is an essential tool for us. Every day, it allows us to reach people who need our support, to bring them the most necessary things, it allows us to refill our stock of food, clothes and medicines. Without the possibility of transport we are much less efficient.

Our current means of transport has been destroyed and we need your support to cover the costs of repair as well as the car itself. We can't imagine allowing that the person who was supporting us and in this way helping the people migrating across the border, should bear any losses as a result of this accident. We want to pay them back the cost of their car and we want to repair it or, if that's too costly, buy a new one, so that we don't stop and are able to continue our work.

We are counting on your support, not only by making a donation, but also by sharing this link. Without your help we might not be able to continue our work.

Thank you!


[ES]

Somos un grupo independiente de base formado por residentes y activistas de la zona fronteriza, que trabajamos juntxs solidariamente con las personas que emigran a través de la frontera polaco-bielorrusa. Nuestras actividades incluyen el apoyo material, médico y jurídico a las personas que finalmente consiguen cruzar la frontera, tras pasar días o semanas en el bosque, sin acceso a agua, comida, ropa seca y calor. Llevamos meses realizando intervenciones en el bosque, tratando de hacer llegar lo antes posible la ayuda esencial a las personas necesitadas.

Hace unos días, durante una de las intervenciones, tuvimos un accidente de coche. La carretera estaba cubierta de hielo, venía un coche a toda velocidad desde la dirección contraria que no se mantuvo en su carril mientras se acercaba a nosotros. Nos vimos obligadas a dar un brusco volantazo, derrapamos y un momento después caímos en una profunda zanja junto a la carretera. Afortunadamente, no nos pasó nada, pero el coche que conducíamos quedó seriamente dañado: la suspensión, los amortiguadores, las ruedas y muchos otros componentes menores quedaron destruidos. La grúa se llevó el coche directamente al mecánico y estamos esperando los costes estimados de la reparación o, en el peor de los casos, la decisión de desguazarlo. 

Por desgracia, el coche que conducíamos no nos pertenecía. Nos lo prestó una persona de la zona que de este modo apoya nuestras actividades. 

El coche es una herramienta esencial para nosotros. Cada día nos permite llegar a las personas que necesitan nuestro apoyo, llevarles las cosas más necesarias, nos permite reponer nuestras reservas de alimentos, ropa y medicamentos. Sin la posibilidad de transporte somos mucho menos eficientes. 

Nuestro actual medio de transporte ha sido destruido y necesitamos tu apoyo para cubrir los gastos de reparación, así como el propio coche. No podemos permitir que la persona que nos estaba apoyando y de esta manera ayudando a las personas que migran a través de la frontera, tenga que soportar cualquier pérdida como resultado de este accidente. Queremos devolverle el coste de su coche y queremos repararlo o, si eso es demasiado costoso, comprar uno nuevo, para que podamos continuar con nuestro trabajo. 

Contamos con tu apoyo, no sólo para realizar una donación, sino también para compartir este enlace. Sin tu ayuda no podremos continuar nuestro trabajo.


Gracias!


[DE]

Wir sind eine unabhängige Graswurzelbewegung von Bewohnern und Aktivisten des Grenzgebiets, die sich mit Menschen solidarisieren, die über die polnisch-weißrussische Grenze nach Europa fliehen. Zu unseren Aktivitäten gehört die materielle, medizinische und rechtliche Unterstützung von Menschen, die es endlich schaffen, die Grenze zu überqueren, nachdem sie Tage oder Wochen im Wald verbracht haben, ohne Zugang zu Wasser, Nahrung, trockener Kleidung und Wärme. Seit Monaten führen wir Waldeinsätze durch und versuchen, den Bedürftigen so schnell wie möglich die notwendige Hilfe zukommen zu lassen.

Vor ein paar Tagen hatten wir bei einem dieser Einsätze einen Autounfall. Die Straße war vereist, und aus der Gegenrichtung kam ein Auto, das nicht auf seiner Fahrspur blieb, als es auf uns zukam. Wir waren gezwungen, abrupt auszuweichen, gerieten ins Schleudern und fielen einen Moment später in einen tiefen Graben am Straßenrand. Uns ist zum Glück nichts passiert, aber das Auto, das wir fuhren, wurde schwer beschädigt - die Aufhängung, die Stoßdämpfer, die Räder und viele andere kleinere Teile wurden zerstört. Der Abschleppwagen brachte das Auto direkt in die Werkstatt, und wir warten auf den Kostenvoranschlag für die Reparatur oder, im schlimmsten Fall, auf die Entscheidung, es zu verschrotten.

Leider gehörte das Auto, das wir fuhren, nicht uns. Es wurde uns von einem Anwohner geliehen, der auf diese Weise unsere Aktivitäten unterstützt.

Wie Sie sich vorstellen können, ist ein Auto ein wichtiges Hilfsmittel für uns. Jeden Tag ermöglicht es uns, die Menschen zu erreichen, die unsere Unterstützung brauchen, ihnen das Nötigste zu bringen und unsere Vorräte an Lebensmitteln, Kleidung und Medikamenten aufzufüllen. Ohne die Möglichkeit des Transports sind wir viel weniger wirksam.

Unser bisheriges Transportmittel wurde zerstört und wir brauchen Ihre Unterstützung, um die Reparaturkosten und das Auto selbst zu bezahlen. Wir können nicht zulassen, dass die Person, die uns unterstützt und auf diese Weise den Menschen bei der Flucht über die Grenze geholfen hat, durch diesen Unfall einen Schaden erleidet. Wir wollen der Person die Kosten für ihr Auto erstatten und es reparieren oder, wenn das zu teuer ist, ein neues kaufen, damit wir nicht aufhören und unsere Arbeit fortsetzen können.

Wir zählen auf Ihre Unterstützung, nicht nur durch eine Spende, sondern auch durch die Weitergabe dieses Links. Ohne Ihre Hilfe könnten wir unsere Arbeit nicht fortsetzen.

Wir danken Ihnen!

Aktualizacje


 • Auto Na Bezgranicę - awatar

  Auto Na Bezgranicę

  30.01.2022
  30.01.2022

  [PL] Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy wsparli nas do tej pory! Jesteśmy wzruszone i wdzięczne, że tak wielu z Was zależy <3 Wygląda na to, że zebrana kwota pokryje koszty naprawy i zakupu samochodu, który się zepsuł. Jeśli zbierzemy więcej, wykorzystamy te fundusze na wsparcie naszej pracy w regionie poprzez pokrycie bieżących kosztów, takich jak: wyjazdy na interwencje, przyszłe naprawy i konserwacja samochodu, ogrzewanie, jedzenie, bezpieczne telefony itp. Jeszcze raz ogromne dzięki! [ENG]Many thanks to everyone who supported us thus far! We are touched and grateful that so many of you care <3 We've worked out now that the sum we raised will just about cover the repair and purchase of the car that's broken down. If we raise any more than that, we will use the funds to support our work in the region by covering ongoing costs such as: travel to and from, future car repair and maintenance, heating, food, secure phones etc. Once again, a huge thank you!

Komentarze


 • Anonimowy Darczyńca - awatar

  Anonimowy Darczyńca

  05.02.2022
  05.02.2022

  ❤️

 • Anonimowy Darczyńca - awatar

  Anonimowy Darczyńca

  28.01.2022
  28.01.2022

  Dziękuję!

  • Auto Na Bezgranicę - awatar

   Auto Na Bezgranicę - Organizator zbiórki

   28.01.2022
   28.01.2022

   To my dziękujemy ❤️

 • Halina Szawkało - awatar

  Halina Szawkało

  28.01.2022
  28.01.2022

  Dziękuję Wam, Leśne Anioły, że pomagacie.

  • Auto Na Bezgranicę - awatar

   Auto Na Bezgranicę - Organizator zbiórki

   28.01.2022
   28.01.2022

   Dziękujemy! Bez waszego wsparcia niesienie pomocy nie byłoby możliwe.

 • Justyna Eaves - awatar

  Justyna Eaves

  28.01.2022
  28.01.2022

  Juz niewiele brakuje 😊

  • Auto Na Bezgranicę - awatar

   Auto Na Bezgranicę - Organizator zbiórki

   28.01.2022
   28.01.2022

   Tak, zbliżamy się do celu! Także dzięki Tobie!

 • Lisa - awatar

  Lisa

  27.01.2022
  27.01.2022

  <3

  • Auto Na Bezgranicę - awatar

   Auto Na Bezgranicę - Organizator zbiórki

   27.01.2022
   27.01.2022

   ❤️

25 357 zł  z 25 000 zł (Cel)
Wpłaciło 287 osób
Auto Na Bezgranicę - awatar

Auto Na Bezgranicę

Organizator zbiórki

Zadaj pytanie

Wpłaty: 287

Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
50
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
1
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
50
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
1
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
100
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
100
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
25
Agata - awatar
Agata
250
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
150
Elk!#* - awatar
Elk!#*
50

Uważasz, że ta zbiórka zawiera niedozwolone treści ? Napisz do nas

Przekaż 1% Fundacji Pomagam.pl i pomóż nam pomagać!
Wspierasz zbiórki i akcje charytatywne? Wesprzyj nas za darmo!

Przekaż 1% podatku na Fundację Pomagam.pl - wystarczy, że przy wypełnianiu rocznego zeznania podatkowego PIT podasz w odpowiednim polu nasz numer KRS: 0000353888

Chcemy zmieniać świat na lepsze i przywracać wiarę w ludzi. Angażujemy się w pomoc potrzebującym i pomagamy organizacjom działać skuteczniej. Organizujemy i wspieramy zbiórki na ważne cele.

Pomożesz nam? To nic nie kosztuje!
Dziękujemy, że jesteś z nami!

Zapraszamy również na stronę fundacji: fundacja-pomagam.pl

Jak założyć zbiórkę na Pomagam.pl

🇺🇦🇵🇱 Zakładasz zbiórkę na pomoc dla Ukraińców - kliknij tutaj. Informacje dla firm - kliknij tutaj

Pomagam.pl to największy i najpopularniejszy w Polsce serwis do tworzenia internetowych zbiórek pieniężnych. Dzięki Pomagam.pl w łatwy i bezpieczny sposób zbierzesz pieniądze na dowolny cel, np. pokrycie kosztów leczenia, wsparcie znajomych i rodziny w ciężkich chwilach, realizację projektów społecznych, kulturalnych i biznesowych albo spełnianie marzeń.

Krok 1:Obejrzyj krótki film poniżej, który tłumaczy, jak działa Pomagam.pl.

Krok 2:Zbiórkę na Pomagam.pl przygotowujesz i publikujesz samodzielnie. Nie przejmuj się - założenie zbiórki trwa dosłownie kilka chwil i jest prostsze, niż myślisz (zobacz krótki film poniżej).

Krok 3:Dla swojej zbiórki wybierasz adres internetowy, pod którym będzie ona dostępna dla każdego, np. pomagam.pl/nazwazbiorki. Zbieranie pieniędzy polega na zapraszaniu jak największej liczby osób do odwiedzenia tej strony. Pomagam.pl pozwala automatycznie rozesłać zaproszenia e-mailowe, udostępnić zbiórkę na Facebooku, Twitterze itd. Od razu możesz przyjmować wpłaty. Konto do wypłat wskażesz później.

Krok 4:Wszystkie osoby odwiedzające Twoją zbiórkę mogą szybko i bezpiecznie wpłacać na nią pieniądze, np. przy użyciu przelewów internetowych, kart kredytowych, tradycyjnych przelewów bankowych, a nawet na poczcie! Wpłaty księgują się natychmiast. Wszyscy widzą, jaką kwotę udało się już zebrać, i mogą zapraszać do zbiórki kolejne osoby. Dzięki Pomagam.pl udostępnianie zbiórki na Facebooku, Twitterze lub e-mailowo jest niezwykle proste. Zbiórkę odwiedzają i udostępniają kolejne osoby i tak tworzy się efekt kuli śnieżnej.

Krok 5:Pieniądze ze zbiórki możesz wypłacać na konto bankowe w każdej chwili i tak często, jak chcesz. Wypłata pieniędzy trwa na ogół 1 dzień roboczy. Wypłata nie spowoduje zmiany stanu licznika wpłat na stronie Twojej zbiórki. Możesz dalej zbierać pieniądze, a zbiórka będzie trwać aż do momentu, gdy zdecydujesz się ją zamknąć.

Opłaty:Założenie i prowadzenie zbiórki w serwisie jest darmowe, jednak od zebranej przez Ciebie kwoty potrącimy niewielki procent na pokrycie kosztów promocji serwisu i kosztów operatorów płatności (łącznie - 7,5 % od zebranej kwoty). Są to jedyne opłaty, jakie poniesiesz ! Dzięki nim Pomagam.pl jest najskuteczniejszym narzędziem do tworzenia zbiórek pieniężnych w internecie. Nigdy nie pobieramy dodatkowych lub ukrytych opłat.

Prawda, że proste? To właśnie dlatego dziesiątki tysięcy osób prowadzi już swoje zbiórki na Pomagam.pl. Nie czekaj. Dołącz do nich teraz! Aby założyć zbiórkę, kliknij tutaj lub w przycisk poniżej:

Pomagam.pl wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej

Zamknij