Zbiórka Upamiętnienie Żydów w Białowieży - zdjęcie główne

Upamiętnienie Żydów w Białowieży

25 490 zł z 30 000 zł (Cel)
Wpłaciło 169 osób
Zbiórka zakończona
 

(Commemoration of Jews in Bialowieza - English version further)

Minęło 77 lat odkąd Żydzi zniknęli z Białowieży. Na ponad 70 lat zaległa po nich cisza. Od kilku lat Katarzyna Winiarska z Fundacją Edukacyjną Jacka Kuronia stara się przywracać pamięć o nich wspólnie z najstarszymi mieszkańcami, którzy przechowali swoich żydowskich kolegów i sąsiadów w pamięci, wspólnie z młodzieżą i dziećmi, którzy opowiadają o nich w spektaklu „Sąsiedzi, których nie ma”, za pomocą strony Wirtualnego Muzeum Historii Żydów w Białowieży (www.jewish-bialowieza.pl), na której można przeczytać o ich losach, a także dzięki odnalezieniu potomków rodzin żydowskich, które przeżyły.

Nadszedł czas, żeby upamiętnić życie i śmierć białowieskich Żydów fizycznym znakiem w przestrzeni Białowieży – pomnikiem i tablicą. 11 sierpnia 2019 o godz. 12.00 odbędzie się uroczystość odsłonięcia pomnika poświęconego pamięci białowieskich Żydów w dawnej żwirowni koło Podolan.

Żwirownia koło Podolan w Białowieży to największe miejsce straceń z okresu okupacji niemieckiej (1941-1944) w okolicy Białowieży. Niemcy dokonali tutaj w latach 1941-1943 mordu na 486 osobach różnych narodowości i religii z Białowieży i okolicy. Upamiętnia ich monument w postaci orła oraz krzyże prawosławny i katolicki. 11 sierpnia uzupełnimy istniejące założenie pomnikowe o pomnik poświęcony pamięci Żydów z Białowieży.

W tym samym miejscu bowiem w dniu 10 sierpnia 1941 roku niemiecki batalion 322 rozstrzelał 77 mężczyzn i chłopców żydowskich w wieku od 16 do 45 lat, wyselekcjonowanych spośród aresztowanej dzień wcześniej żydowskiej społeczności Białowieży. Kobiety, dzieci i starszych mężczyzn wywieziono do gett w Kobryniu i Prużanie. Osoby pozostałe w Kobryniu zginęły w przeprowadzonych przez Niemców egzekucjach masowych w okolicach Kobrynia, zwłaszcza w Bronej Górze 27 lipca 1942; osoby przetransportowane do Prużany deportowano na przełomie stycznia i lutego 1943 roku do Auschwitz, gdzie zostały zamordowane w komorach gazowych.

Przeżyło kilka osób, w tym odnaleziony w USA przez Katarzynę Winiarską David Waldshan, którego żona, dzieci i wnuki przyjadą na uroczystość odsłonięcia pomnika (David ze względu na stan zdrowia nie może przyjechać). Na uroczystość przyjedzie w sumie 30 osób potomków białowieskich rodzin, które wyemigrowały przed wojną do Palestyny i USA: Lerenkindów, Feldbaumów, Krugmanów, Galpernów i Reinesów.

Na głównej ulicy Białowieży, Stoczku, gdzie przed wojną mieszkała większość białowieskich Żydów stanie też tablica informacyjna przybliżająca życie tej społeczności.

Dzień przed uroczystością odbędzie się spotkanie potomków żydowskich rodzin Białowieży z dzisiejszymi mieszkańcami Białowieży, również z tymi najstarszymi. To dzięki imionom i nazwiskom przechowanym w ich  pamięci możliwe było rozpoczęcie odzyskiwania informacji o Żydach w Białowieży.

Wieczorem w Teatrze w Teremiskach odbędzie się też pokaz spektaklu granego przez młodzież z Białowieży i okolicy „Sąsiedzi, których nie ma”, w którym młodzi ludzie opowiadają historie o żydowskich sąsiadach, które przekazali Katarzynie Winiarskiej najstarsi mieszkańcy.

Udało nam się zdobyć część środków do realizacji projektu od Forum Dialogu i Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny, jednak sporo nam jeszcze brakuje.

Zachęcamy do współpracy i do wsparcia naszego projektu – pierwszego znaku upamiętnienia Żydów w Białowieży i pierwszej takiej wizyty potomków w miejscowości ich przodków. Wierzymy, że stworzenie miejsca dla pamięci o przeszłości, tworzy też przestrzeń do lepszej przyszłości.

Z wyrazami szacunku,

zespół Fundacji Edukacyjnej Jacka Kuronia: Danuta Kuroń, Katarzyna Winiarska, Paweł Winiarski

Działanie zainicjowała i organizuje Katarzyna Winiarska,  przez 15 lat mieszkanka Białowieży, animatorka Fundacji Edukacyjnej Jacka Kuronia, w ramach której od kilku lat bada dzieje Żydów w Białowieży (autorka Wirtualnego Muzeum Historii Żydów w Białowieży www.jewish-bialowieza.pl), odnajduje potomków żydowskich rodzin z Białowieży i prowadzi działania edukacyjne w tym zakresie. W 2018 roku za swoje działania na rzecz przywracania pamięci była nominowana do Nagrody Polin.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

COMMEMORATION OF JEWS IN BIALOWIEZA

It has been 77 years since the Jewish inhabitants of Bialowieża disappeared from the town. Silence fell upon them for over 70 years. For the few years, Katarzyna Winiarska with the Jacek Kuroń Educational Foundation has been trying to restore the remembrance of them together with the oldest inhabitants who have kept their Jewish colleagues and neighbors in their mind, together with youth who tell a story about them in the play "Neighbors Who Are No Longer Here", through the website of the Virtual Museum of the History of Jews in Bialowieża (www.jewish-bialowieza.pl), as well as finding the descendants of Jewish families who survived or left before.

The time has come to commemorate the life and death of the Jewish people in Bialowieza with a physical sign in the town – by a monument and a plaque. August 11, 2019 at noon there will be a ceremony of unveiling the monument dedicated to the memory of Jews in Bialowieza in the former gravel pit near Podolany (currently a district of Bialowieża).

The gravel pit is the largest place of execution from the German occupation (1941-1944) near Bialowieża. In 1941-1943, the Germans murdered 486 people of various nationalities and religions from Bialowieża and the surrounding area.

On the place of their extermination stands a memorial statue in the shape of an eagle, and the Orthodox and Catholic crosses. On August 11, we will supplement the existing monumental foundation with a monument dedicated to the memory of the Jews from Bialowieża.

In the same place on the 10th of August, 1941, German soldiers from the Battalion 322 shot 77 Jewish men and boys from 16 to 45 years of age, selected from among the Jewish community of Bialowieża arrested the day before. Women, children and elderly men were taken to the ghettos in Kobryn and Pruzhany. Those in Kobryn were murdered in the mass executions carried out by the Germans near Kobryn, especially in Brona Góra 1942; people moved to Pruzhany were deported at the turn of January and February 1943 to Auschwitz, where they were perished in gas chambers.

A few people survived, including David Waldshan, who was found in the USA by Katarzyna Winiarska. David's wife, children and grandchildren will come to the unveiling ceremony of the monument (David, due to his health, can not come). A total of 30 people from Jewish families of Bialowieza will come to the ceremony. There will be descendants of Lerenkind, Feldbaum, Krugman, Galpern and Reines. who emigrated to Palestine and the USA before the war.

On the main street of Bialowieża, Stoczek, where most of the Bialowieża Jews lived before the war, there will also be placed an information board showing the life of Jewish community in Bialowieza.

The day before the ceremony there will be a meeting of the descendants of the Jewish families of Białowieża with today's inhabitants of Białowieża, also with the oldest ones. It was thanks to the Jewish names and surnames stored in their memory that it was possible to start retrieving information about Jews in Bialowieża.

In the evening,in the Theater in Teremiski a performance played by the youth from Bialowieza "Neighbors who are no longer here” will be presented.

We managed to get some funds for the project from the Forum for Dialogue and the Jewish Historical Institute Association, but it's not enough to cover the all costs.

We encourage you to cooperate and support our project - the first sign to commemorate the Jews in Bialowieża and the first such visit of the descendants in the village of their ancestors. We believe that creating a place for the memory of the past also creates space for a better future.

Yours faithfully,

Jacek Kuroń Educational Foundation team: Danuta Kuron, Katarzyna Winiarska, Pawel Winiarski

 The memorial project was initiated and organized by Katarzyna Winiarska, a resident of Białowieża  for 15 years, an organizer of cultural activities of the Jacek Kuroń Educational Foundation. She has been researching the history of Jews in Białowieża for several years (created of the Virtual Museum of the History of Jews in Białowieża www.jewish-bialowieza.pl), finds Jewish descendants families from Białowieża and conducts educational activities in this subject. In 2018, she was nominated for the Polin Award which is presented by the Museum of the History of Polish Jews to people who actively contribute to the preservation of the memory of Polish Jews and their history.

Aktualności


 • Fundacja Edukacyjna Jacka Kuronia - awatar

  Fundacja Edukacyjna Jacka Kuronia

  12.09.19
  12.09.19

  Wszystkim naszym Darczyńcom serdecznie dziękujemy za wsparcie. Bez Waszego udziału nie bylibyśmy w stanie zrealizować całego przedsięwzięcia. Relację z odsłonięcia pomnika oraz wizyty potomków białowieskich Żydów w Białowieży można przeczytać na stronie internetowej naszej Fundacji http://www.teremiski.edu.pl/87-ostatnio/1106-upamietnienie-spolecznosci-zydowskiej-w-bialowiezy oraz na stronie Wirtualnego Muzeum Historii Żydów w Białowieży, gdzie zamieściliśmy więcej zdjęć: http://www.jewish-bialowieza.pl/pomnik-pamieci-zydow-bialowiezy/ Całą relację filmową można obejrzeć na You Tubie: https://www.youtube.com/watch?v=iAOfa8Nsj0g Jeszcze raz ogromnie Państwu dziękuję i zapraszam do Białowieży do odwiedzenia pomnika.

  Zdjęcie aktualności 37 066

Komentarze


 • Justine Wojtyniak - awatar

  Justine Wojtyniak

  09.08.19
  09.08.19

  Calym sercem z wami!! tylko w ten sposob mozemy zmienic cos w milczacej przestrzeni publicznej. Dziekuje wam

  • Fundacja Edukacyjna Jacka Kuronia - awatar

   Fundacja Edukacyjna Jacka Kuronia - Organizator zbiórki

   12.09.19
   12.09.19

   My dziękujemy za wsparcie i ciepłe słowa!

 • Magdalena Smoczyńska - awatar

  Magdalena Smoczyńska

  04.08.19
  04.08.19

  Nie mogę jednak przyjechać, więc wpłacam to, co bym wydała na przyjazd. Szalom!

  • Fundacja Edukacyjna Jacka Kuronia - awatar

   Fundacja Edukacyjna Jacka Kuronia - Organizator zbiórki

   04.08.19
   04.08.19

   Magdaleno!!!! Jestem Twoją dłużniczką. Wymyśl, jak się mogę odwdzięczyć.

 • Sérgio L. M. Malecka (Malecki family) - awatar

  Sérgio L. M. Malecka (Malecki family)

  26.07.19
  26.07.19

  Beautiful project in honor of our ancestors.

  • Fundacja Edukacyjna Jacka Kuronia - awatar

   Fundacja Edukacyjna Jacka Kuronia - Organizator zbiórki

   04.08.19
   04.08.19

   Thank you Sergio! It's a pity that you are not coming. I'll send you all recording of the event, Kasia

 • Magdalena Smoczyńska (moje imieniny) - awatar

  Magdalena Smoczyńska (moje imieniny)

  23.07.19
  23.07.19

  Moi goście imieninowi w Goszycach w sobotę 20 lipca dostali ode mnie książkę Haliny Birenbaum/Moniki Tutak "To nie deszcz, to ludzie", ale wielu z nich postanowiło wrzucić pieniądze, żeby zwrócić zakup książki. Te pieniądze wpłacam na upamiętnienie Żydów z Białowieży na Fundację Edukacyjną Jacka Kuronia. Zachęcam Was do wpłacania na ten cel, a osobno do kupowania książki "To nie deszcz, to ludzie" i dawania/pożyczania jej innym osobom.

  • Fundacja Edukacyjna Jacka Kuronia - awatar

   Fundacja Edukacyjna Jacka Kuronia - Organizator zbiórki

   04.08.19
   04.08.19

   Magdaleno, Twoje zaangażowanie jest nieocenione! Dziękujemy bardzo Twoim gościom i przede wszystkim Tobie! Kasia

 • Anonimowy Darczyńca - awatar

  Anonimowy Darczyńca

  11.07.19
  11.07.19

  Dziękuję, że Państwo to robią.

  • Fundacja Edukacyjna Jacka Kuronia - awatar

   Fundacja Edukacyjna Jacka Kuronia - Organizator zbiórki

   16.07.19
   16.07.19

   Dziękujemy bardzo za wpłatę i ciepłe słowa, pozdrawiamy serdecznie. Kasia

25 490 zł z 30 000 zł (Cel)
Wpłaciło 169 osób
Zbiórka zakończona
 

Wpłaty: 169

Anna Wójcik - awatar
Anna Wójcik
100
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
2 000
Amir Peer - awatar
Amir Peer
4 000
Renata Kosińska - awatar
Renata Kosińska
50
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
20
Malgorzata - awatar
Malgorzata
20
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
100
Magda Cyankiewicz - awatar
Magda Cyankiewicz
10
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
50
Justine Wojtyniak - awatar
Justine Wojtyniak
50

Uważasz, że ta zbiórka zawiera niedozwolone treści ? Napisz do nas

Stwórz swoją
pierwszą zbiórkę

Nie czekaj, weź sprawy w
swoje ręce teraz!

Jak założyć zbiórkę na Pomagam.pl

Pomagam.pl to największy i najpopularniejszy w Polsce serwis do tworzenia internetowych zbiórek pieniężnych. Dzięki Pomagam. pl w łatwy i bezpieczny sposób zbierzesz pieniądze na dowolny cel, np. pokrycie kosztów leczenia, wsparcie znajomych i rodziny w ciężkich chwilach, realizację projektów społecznych, kulturalnych i biznesowych albo spełnianie marzeń.

Krok 1:Obejrzyj krótki film poniżej, który tłumaczy, jak działa Pomagam.pl.

Krok 2:Zbiórkę na Pomagam.pl przygotowujesz i publikujesz samodzielnie. Nie przejmuj się - założenie zbiórki trwa dosłownie kilka chwil i jest prostsze, niż myślisz (zobacz krótki film poniżej).

Krok 3:Dla swojej zbiórki wybierasz adres internetowy, pod którym będzie ona dostępna dla każdego, np. pomagam.pl/nazwazbiorki. Zbieranie pieniędzy polega na zapraszaniu jak największej liczby osób do odwiedzenia tej strony. Pomagam.pl pozwala automatycznie rozesłać zaproszenia e-mailowe, udostępnić zbiórkę na Facebooku, Twitterze itd. Od razu możesz przyjmować wpłaty. Konto do wypłat wskażesz później.

Krok 4:Wszystkie osoby odwiedzające Twoją zbiórkę mogą szybko i bezpiecznie wpłacać na nią pieniądze, np. przy użyciu przelewów internetowych, kart kredytowych, tradycyjnych przelewów bankowych, a nawet na poczcie! Wpłaty księgują się natychmiast. Wszyscy widzą, jaką kwotę udało się już zebrać, i mogą zapraszać do zbiórki kolejne osoby. Dzięki Pomagam.pl udostępnianie zbiórki na Facebooku, Twitterze lub e-mailowo jest niezwykle proste. Zbiórkę odwiedzają i udostępniają kolejne osoby i tak tworzy się efekt kuli śnieżnej.

Krok 5:Pieniądze ze zbiórki możesz wypłacać na konto bankowe w każdej chwili i tak często, jak chcesz. Wypłata pieniędzy trwa na ogół 1 dzień roboczy. Wypłata nie spowoduje zmiany stanu licznika wpłat na stronie Twojej zbiórki. Możesz dalej zbierać pieniądze, a zbiórka będzie trwać aż do momentu, gdy zdecydujesz się ją zamknąć.

Za darmo:Zbiórki opublikowane w dniach 15 kwietnia - 15 lipca zwolnione są z wszelkich opłat! Pomagam.pl pokrywa wszelkie koszty prowadzenia Twojej zbiórki (w tym także opłaty naliczane przez operatorów płatności). 100% zebranej kwoty trafia do Ciebie. #zostanwdomu

Prawda, że proste? To właśnie dlatego dziesiątki tysięcy osób prowadzi już swoje zbiórki na Pomagam.pl. Nie czekaj. Dołącz do nich teraz! Aby założyć zbiórkę, kliknij tutaj lub w przycisk poniżej:

Pomagam.pl wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej

Zamknij