Inicjatywa Dzikie Karpaty

40 317 zł  z 38 000 zł (Cel)
Wpłaciło 360 osób
Wpłać teraz
 
Inicjatywa Dzikie Karpaty - awatar

Inicjatywa Dzikie Karpaty

Organizator zbiórki

/// for english please scroll down

Czy wiesz, że jest takie miejsce w Polsce gdzie niedźwiedź, wilk, ryś i żbik piją z jednego strumienia pośród wiekowych buków, majestatycznych jaworów i potężnych jodeł?

To Puszcza Karpacka.
„Inicjatywa Dzikie Karpaty” to oddolny obywatelski ruch, który chce zachować unikatowy, naturalny charakter tych terenów. Obecnie prowadzone są tu intensywne wycinki i komercyjne polowania, co w tak bezcennych lasach nie powinno mieć miejsca.
Od 4 sierpnia zapraszamy do wspólnych działań na terenie Bieszczadów i Pogórza Przemyskiego.
Dołącz do ruchu, który stanie na straży dzikości Karpat poprzez działania edukacyjne, spotkania, rozmowy, warsztaty, spacery przyrodnicze i leśne patrole.
Zależy nam na ochronie przyrodniczej wartości tego miejsca oraz na dialogu z mieszkańcami. Jesteśmy świadomi złożoności zagadnień, jakie wiążą się z ochroną przyrody w Polsce, dlatego ta inicjatywa to duże wyzwanie.
Potrzebujemy wsparcia finansowego.
Kim jesteśmy, jak do nas dołączyć i jak nam pomóc?

Jesteśmy nieformalną, otwartą i wciąż powiększającą się grupą ludzi zaangażowanych w starania o ochronę dzikiej przyrody. Nasze działania opierają się na nieodpłatnej pracy w ramach oddolnych, społecznych działań. Jesteśmy bardzo zróżnicowaną grupą, mamy różne zawody i doświadczenia, pochodzimy z różnych rejonów Polski, także z Karpat. Wierzymy, że może być nas dużo więcej. Tak więc zapraszamy – dołącz do nas! Możesz przyjechać do naszej bazy i aktywnie działać na miejscu bądź wspomóc nas rzeczami, których potrzebujemy. Jeśli zaś nie jesteś w stanie –zapraszamy do wzięcia udziału w zbiórce i dołożenia swojej cegiełki dla ratowania tych skrawków dzikiej przyrody, którymi jeszcze wciąż mamy możliwość się zachwycać.

Co planujemy?

Działania edukacyjne, takie jak spacery przyrodnicze, spotkania, wykłady i warsztaty – aby przybliżyć zainteresowanym osobom przyrodniczą wartość regionu i zwrócić uwagę na potrzebę zwiększonej jej ochrony.

Działania oparte na pracy w terenie – aby monitorować to co dzieje się w lesie, reagować gdy niszczone są najcenniejsze jego fragmenty, sprawdzać czy dokłada się wystarczającego starania by w najmniejszym możliwym stopniu ingerować w życie starego lasu.

Działania oparte na kontakcie z lokalnymi mieszkańcami – aby nie pomijać ich w tak ważnej dla nich sprawie, aby zapytać o ich obawy i oczekiwania, aby wspólnie szukać najlepszych rozwiązań.

Mamy też nadzieję, że powyższe działania obudzą sprawczość społecznej aktywności – to od nas zależy, gdzie i w jakich warunkach będziemy żyć oraz z czego i w jaki sposób będziemy korzystać. Spotkajmy się w Bieszczadach i sprawdźmy czy zadziała!

Jeśli nie możecie przyjechać do Puszczy, wesprzyjcie nas finansowo.

Na co zbieramy?

Przede wszystkim na budowę i wyposażenie obozowej infrastruktury (narzędzia budowlane, wyposażenie polowej kuchni, namioty), sprzęt terenowy do leśnych patroli (GPSy, aparaty, kamery), wyżywienie uczestników i uczestniczek, druk potrzebnych materiałów.

Dlaczego Bieszczady i Pogórze Przemyskie?

Puszcza Karpacka jest zaliczana do 200 najbardziej wartościowych pod względem przyrodniczym obszarów świata. Są to ostatnie miejsca w Polsce, gdzie do dziś możemy spotkać wszystkie występujące u nas duże drapieżniki: żbiki, rysie, wilki i niedźwiedzie, nie wspominając o coraz rzadszych ptakach drapieżnych: orliku krzykliwym, orle przednim czy puszczyku uralskim. O wyjątkowości tych obszarów świadczy również przetrwanie tam do dziś tysięcy drzew o charakterze pomnikowym, nierzadko dwustu lub nawet trzystuletnich jodeł, buków czy jaworów. Dzięki tym najstarszym fragmentom lasów przetrwały tutaj liczne gatunki mchów i porostów, a także owadów występujących dzisiaj jedynie w lasach o charakterze naturalnym, czyli takich, które w szybkim tempie znikają wskutek eksploatacyjnej ingerencji człowieka.

W ostatnim czasie sytuacja lasów Puszczy Karpackiej stała się szczególnie trudna. Wiosną 2018 roku zatwierdzony został Plan Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Bircza (Pogórze Przemyskie, teren projektowanego Turnickiego Parku Narodowego). Plan przewiduje w przeciągu 10 lat wycięcie i wywiezienie prawie 1,5 mln m3 drewna, czyli obrazowo mówiąc ok. 36 tysięcy czterdziestotonowych ciężarówek drewna. Przy jego ustalaniu nie uwzględniono praktycznie żadnych z licznych zgłoszonych uwag strony społecznej. Lasy Pogórza Przemyskiego chronione są więc obecnie jedynie w ramach parków krajobrazowych i sieci Natura 2000. W praktyce trwa tam intensywna gospodarka leśna nastawiona na pozyskanie drewna oraz gospodarka łowiecka z gęstą siatką łowieckiej infrastruktury, nastawiona na polskich i zagranicznych myśliwych.

Niedawno uchwalony plan dla Nadleśnictwa Stuposiany (Bieszczady) również przewiduje intensywne pozyskanie drewna. Zgodnie z planem więcej drewna ma ubywać na skutek eksploatacji niż przybywać dzięki naturalnemu przyrostowi, a większość drzew ma być wycięta w najbardziej naturalnych fragmentach lasów. Pamiętać należy, że nie całe Bieszczady  to Bieszczadzki Park Narodowy. W ramach Parku chronione jest ok. 14% całego terenu Bieszczadów, a przepięknych i dzikich obszarów zasługujących na ochronę a zagrożonych wycinką jest o wiele więcej.
Dzikie Karpaty zasługują na lepsze traktowanie. Wspólnie możemy je ochronić!

Masz pytania? Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do kontaktu:
fb.me/dzikiekarpaty
[email protected]
tel. 609 731 689

/// ENGLISH

Do you know that there is a place in Poland where the bear, wolf, lynx and wildcat drink from one stream among ancient beeches, sycamores and huge firs?


This is the Carpathian Forest.
The"Wild Carpathians Initiative" is a grass-roots civic movement that wants to preserve the unique, natural character of these areas. Currently, intensive logging and commercial hunting are happening here, which should not take place in such priceless forests!
We would like to invite you to join activities in the Bieszczady and Przemyskie Foothills since 4thof August. Join the movement that will protect the wildness of the Carpathians through educational activities, meetings, talks, workshops, nature walks and forest patrols. We care about the protection of the natural value of this place and dialogue with local residents. We are aware of the complexity of issues related to nature conservation in Poland, which is why this initiative is a big challenge.
For all those events we need financial support.
Who are we, how to join us and how to help us?

We are an informal, open and constantly growing group of people involved in wildlife protection. Our activities are based on unpaid work as part of bottom-up, social events. We are a very diverse group, we have different professions and experiences, we come from different regions of Poland, also from the Carpathians. So join us! You can come to our base and be active on the spot or help us with the things we need. If you are not able to come – you can to take part in the collection of money and make your own contribution to save these scraps of wildlife, which we still have the opportunity to admire.

What are we planning?

Educational activities such as nature walks, meetings, lectures and workshops -to talk about this region’s value people interested in nature. We also have to raise awareness to how little this place is protected!

We also plan activities based on field work - monitoring what is happening in the forest, reacting when the most valuable fragments of it are destroyed.

Activities based with local residents - not to omit them in such an important matter for them, to ask about their concerns and expectations, in order to find the best solutions together.

We hope that such actions will awaken the social activity - it depends on us, where and under what conditions we will live and how we will use it. 

Let's meet in the Bieszczady Mountains and see if it works! If you can not come to the Forest, you can support us in many different ways –financially, spreading the news, etc.
What are we collecting for?

Mostly, for the construction and equipment of the camp infrastructure (construction tools, field kitchen equipment, tents), field equipmentfor forest patrols (GPS, cameras), helping the participants in getting here, printing of necessary materials.

Why Bieszczady and Przemyskie Foothills?

The Carpathian Forest is one of the 200 most valuable natural areas in the world. These are the last places in Poland, where to this day we can meet all large predators that occur with us: wildcats, lynxes, wolves and bears, not to mention the increasingly rare birds of prey: the lesser spotted eagle, the golden eagle or the Ural owl. Thousands of monumental trees, often two hundred or even three hundred year old firs, beeches or sycamores. Thanks to these oldest fragments of forests, numerous species of mosses and lichens have survived, as well as insects present today only in natural forests -those that quickly disappear as a result of exploitative human interference.

Recently, the situation of forests in the Carpathian Forest has become particularly difficult. In the spring of 2018, the Forest Management Plan for the Bircza Forest District was approved (Pogórze Przemyskie, the area of the planned Turnicki National Park). Under the plan, within 10 years, they plan to cut and transport almost 1.5 million m3 of wood - vividly speaking about 36,000 forty-ton truck trucks. Almost none of the numerous comments from the social side were taken into account when establishing it. The forests of the Przemyskie Foothills are now protected only in the framework of landscape parks and the Natura 2000 network. In practice, there is intensive forest management focused on logging and hunting economy with a dense network of hunting infrastructure, focused on Polish and foreign hunters.

The recently approved plan for the Stuposiany Forest District (Bieszczady) also provides intensive logging. According to the plan, more wood is to be lowered by exploitation than by natural growth, and most trees are to be cut in the most natural parts of the forest.
It should be remembered that not all of Bieszczady is the Bieszczady National Park. As part of the Park, less than 14% of the entire Bieszczady area is protected, and there are many more beautiful and wild areas deserving protection. Wild Carpathians deserve bettertreatment. Together, we can protect them!

For more information:
fb.me/dzikiekarpaty
[email protected]
tel. (+48) 609 731 689

Wybierz kwotę


20 
50 
100 
200 
1 000 
Inna
Wpłać teraz
 Bezpieczne płatności online

Komentarze


 • Renata i Marek - awatar

  Renata i Marek

  02.02.21
  02.02.21

  Trzymajcie się! Nie dajcie się! Dziękujemy za Wasze zaangażowanie. Pozdrawiamy 60+

 • Anonimowy Darczyńca - awatar

  Anonimowy Darczyńca

  30.08.20
  30.08.20

  Wild and Free !

 • Anonimowy Darczyńca - awatar

  Anonimowy Darczyńca

  27.08.19
  27.08.19

  Dobra robota, dzieki!

 • Anonimowy Darczyńca - awatar

  Anonimowy Darczyńca

  02.07.19
  02.07.19

  Dzięki, że działacie <3

  • Inicjatywa Dzikie Karpaty - awatar

   Inicjatywa Dzikie Karpaty - Organizator zbiórki

   29.07.19
   29.07.19

   Dzięki, że wspieracie :) Bez Waszej pomocy nie moglibyśmy działać. Pozdrawiamy!

 • Anonimowy Darczyńca - awatar

  Anonimowy Darczyńca

  13.06.19
  13.06.19

  Chciałbym, by moje dzieci mogły oglądać piękną Polskę i niezwykłą przyrodę.

  • Inicjatywa Dzikie Karpaty - awatar

   Inicjatywa Dzikie Karpaty - Organizator zbiórki

   29.07.19
   29.07.19

   My mamy takie same marzenia. Dziękujemy i pozdrawiamy!

40 317 zł  z 38 000 zł (Cel)
Wpłaciło 360 osób
Wpłać teraz
 
Inicjatywa Dzikie Karpaty - awatar

Inicjatywa Dzikie Karpaty

Organizator zbiórki

Zadaj pytanie

Wpłaty: 360

Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
50
Dominik - awatar
Dominik
50
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
5
Łukasz Długowski - awatar
Łukasz Długowski
300
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
9
Renata i Marek - awatar
Renata i Marek
200
Paweł Kacprzyk - awatar
Paweł Kacprzyk
70
Regina - awatar
Regina
50
Adam Porowski - awatar
Adam Porowski
100
Kama P - awatar
Kama P
45

Uważasz, że ta zbiórka zawiera niedozwolone treści ? Napisz do nas

Stwórz swoją
pierwszą zbiórkę

Nie czekaj, weź sprawy w
swoje ręce teraz!

Jak założyć zbiórkę na Pomagam.pl

Pomagam.pl to największy i najpopularniejszy w Polsce serwis do tworzenia internetowych zbiórek pieniężnych. Dzięki Pomagam. pl w łatwy i bezpieczny sposób zbierzesz pieniądze na dowolny cel, np. pokrycie kosztów leczenia, wsparcie znajomych i rodziny w ciężkich chwilach, realizację projektów społecznych, kulturalnych i biznesowych albo spełnianie marzeń.

Krok 1:Obejrzyj krótki film poniżej, który tłumaczy, jak działa Pomagam.pl.

Krok 2:Zbiórkę na Pomagam.pl przygotowujesz i publikujesz samodzielnie. Nie przejmuj się - założenie zbiórki trwa dosłownie kilka chwil i jest prostsze, niż myślisz (zobacz krótki film poniżej).

Krok 3:Dla swojej zbiórki wybierasz adres internetowy, pod którym będzie ona dostępna dla każdego, np. pomagam.pl/nazwazbiorki. Zbieranie pieniędzy polega na zapraszaniu jak największej liczby osób do odwiedzenia tej strony. Pomagam.pl pozwala automatycznie rozesłać zaproszenia e-mailowe, udostępnić zbiórkę na Facebooku, Twitterze itd. Od razu możesz przyjmować wpłaty. Konto do wypłat wskażesz później.

Krok 4:Wszystkie osoby odwiedzające Twoją zbiórkę mogą szybko i bezpiecznie wpłacać na nią pieniądze, np. przy użyciu przelewów internetowych, kart kredytowych, tradycyjnych przelewów bankowych, a nawet na poczcie! Wpłaty księgują się natychmiast. Wszyscy widzą, jaką kwotę udało się już zebrać, i mogą zapraszać do zbiórki kolejne osoby. Dzięki Pomagam.pl udostępnianie zbiórki na Facebooku, Twitterze lub e-mailowo jest niezwykle proste. Zbiórkę odwiedzają i udostępniają kolejne osoby i tak tworzy się efekt kuli śnieżnej.

Krok 5:Pieniądze ze zbiórki możesz wypłacać na konto bankowe w każdej chwili i tak często, jak chcesz. Wypłata pieniędzy trwa na ogół 1 dzień roboczy. Wypłata nie spowoduje zmiany stanu licznika wpłat na stronie Twojej zbiórki. Możesz dalej zbierać pieniądze, a zbiórka będzie trwać aż do momentu, gdy zdecydujesz się ją zamknąć.

Opłaty:Założenie i prowadzenie zbiórki w serwisie jest darmowe, jednak od zebranej przez Ciebie kwoty potrącimy niewielki procent na pokrycie kosztów promocji serwisu i kosztów operatorów płatności (łącznie - 7,5 % od zebranej kwoty). Są to jedyne opłaty, jakie poniesiesz ! Dzięki nim Pomagam.pl jest najskuteczniejszym narzędziem do tworzenia zbiórek pieniężnych w internecie. Nigdy nie pobieramy dodatkowych lub ukrytych opłat.

Prawda, że proste? To właśnie dlatego dziesiątki tysięcy osób prowadzi już swoje zbiórki na Pomagam.pl. Nie czekaj. Dołącz do nich teraz! Aby założyć zbiórkę, kliknij tutaj lub w przycisk poniżej:

Pomagam.pl wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej

Zamknij