Zbiórka Pomoc dla Emilii i jej rodziny - miniaturka zdjęcia

Pomoc dla Emilii i jej rodziny

Kasia Kalczuk - awatar

Kasia Kalczuk

Organizator zbiórki

Czy wyobrażałeś sobie czasem, jak wygląda życie gdy nagle pojawia się w nim groźna choroba zagrażająca zdrowiu a nawet życiu? I nie jest to Twoja choroba, ale choroba bliskiej osoby. Życie w jednej chwili zostaje wywrócone do góry nogami. Życie nie tylko chorego, ale również osób najbliższych. Tak trudnej sytuacji doświadczyła pomimo swojego młodego wieku Emilia Łukasik, która od 7 lat doświadcza trudów codzienności poprzez chorobę męża, a w ostatnim czasie także zdiagnozowanego autyzmu u  ich 3-letniego synka. Jako jedyna żywicielka rodziny walczy o ich byt każdego dnia. Jej dotychczasowe zarobki, oraz renta inwalidzka męża, nigdy nie starczały na wydatki związane z leczeniem męża, a teraz także terapią synka. Z pomocą przychodziła rodzina, oraz wpłaty przekazane z 1% podatku.


Czy może być jeszcze gorzej ?

...

Październik 2018 r. Emilia traci swoją pracę, nie przedłużono jej umowy, była jak to mówi           ,,niewygodnym pracownikiem’’. Od 2013 r. pracowała w znanej sieci drogerii, propagującej liczne akcje charytatywne. Ironia losu, prawda? Szkoda, że na jej sytuację życiową nikt nie popatrzył... O takich rzeczach głośno nikt nie mówi, a szkoda. 

Ale Emilia walczy dalej. Walczy… bo ma dla kogo.


Choroba Piotra, oczami Emilii

,, To było w roku 2011, diagnoza spadła na nas jak kubeł zimnej wody: guz mózgu, nerwiak kąta mostkowo móżdżkowego nerwu VII. Niegroźny ale umiejscowiony tak, że zagrażał życiu Piotra. Rozpoczęła się walka z czasem, nasze wszystkie plany i marzenia w jednej chwili prysły. Mąż przeszedł w 2011 roku 2 operacje neurochirurgiczne, po których już nigdy nie był tym samym człowiekiem. Operacje uratowała mu życia, ale odebrały sprawność, nerw twarzowy i słuchowy został przecięty, powstała niedomykalność powieki oraz trudności z chodzeniem. Nie do opisania jest lęk o życie bliskiej osoby, gdy siedzisz 8 godzin pod blokiem operacyjnym, a życie twojego męża jest w rękach innego człowieka- lekarza. W 2012  Piotr przeszedł kolejną operację, tym razem połączenia nerwu podjęzykowego z twarzowym. Jak się potem okazało operacja niestety nie udała się. W 2013 odbyła się operacja wszczepienia złotej płytki w powiekę niedomykającego się oka. Bez pomocy rodziny oraz pieniędzy zebranych od ludzi dobrej woli i resztek własnych oszczędności nie udałoby się to. W 2015 roku nastąpił nawrót choroby, guz zaczął ponownie rosnąć, więc konieczny był zabieg GAMMA KNIFE. Udało się usunąć większość guza, stan zagrożenia życia minął ale ze szkodami w organizmie które wyrządziła choroba można walczyć jedynie systematyczną rehabilitacją. I trzeba kontrolować stale czy guz ponownie nie odrasta…. Piotr wymaga stałej rehabilitacji, masażów twarzy i kręgosłupa, badań rezonansem magnetycznym,  wizyt u okulistów i neurochirurgów.  Z powodu dużego obciążenia organizmu, obniżyła się jego odporność. Pojawiła się łuszczyca, z którą staramy się walczyć. Wiadomo ile gwarantuje NFZ. Niejednokrotnie byliśmy zmuszeni do prywatnych wizyt lekarskich aby przyśpieszyć bieg zdarzeń, a tym samym ratować życie męża. W chwili obecnej Piotr ma orzeczoną całkowitą niezdolność od pracy i nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym’’

Adaś, syn Emilii i Piotra

,,W tym roku dowiedzieliśmy się ze nasz 3-letni synek ma autyzm. Początkowo zdruzgotana tą informacją, podjęłam starania o polepszenie bytu syna. Rozpoczęłam uczęszczać z Adasiem na terapię i rehabilitację przeznaczoną dla dzieci autystycznych. Doszły koszty dojazdów na zajęcia oraz wydatki związane ze specjalistyczną dietą zaleconą przez lekarzy (bez cukru, laktozy, glutenu), a także pomocami dydaktycznymi niezbędnymi w procesie terapeutycznym (książeczki, zabawki sensoryczne). Samemu bardzo ciężko jest nam podołać wszystkim wydatkom, dlatego zwracam się do Państwa, ludzi o wielkim sercu o pomoc.  Będziemy wdzięczni nawet za najmniejsze wsparcie.’’

...

Nazywam się Kasia Kalczuk (Konarzewska) i postanowiłam zorganizować zbiórkę pieniędzy dla Emilii i jej rodziny. Z Emilią znamy się ze szkoły podstawowej i średniej,  nigdy nie byłyśmy szczególnie  bliskimi koleżankami, jednak gdy dowiedziałam się o jej losie, poczułam że nie mogę pozostać wobec tego  obojętna. Zbiórka zorganizowana jest za jej zgodą. Dlatego zwracam się do wszystkich osób, które chciałyby pomóc Emilii w tym trudnym czasie, do momentu gdy podejmie nową pracę i będzie w stanie pokryć chociaż część wydatków związanych z ich trudną sytuacją.  Pamiętajcie, że dobro powraca! :)


                                                         ***************************

Have you ever imagined how life looks like when a dangerous illness threatening health and even life suddenly appears? And it is not your disease, but the disease of a loved one. Life is turned upside down in an instant. The life not only of the sick but also of those closest to you. In spite of her young age, Emilia Łukasik, who has been experiencing the hardships of her everyday life through her husband's illness, and recently also diagnosed with autism at their three-year-old son, experienced such a difficult situation. As the only breadwinner, she fights for their existence every day. Her previous earnings and her husband's invalidity pension were never enough for expenses related to her husband's treatment, and now also her son's therapy. The family and the donations from 1% of tax came with help.


Can it get worse?

...

October 2018 Emilia loses her job, her contract has not been renewed, she was, as she put it, "an uncomfortable employee". Burdened by additional life duties, she was not as disposable as other people. Nobody talks about such things loudly.

But Emilia fights on. She fights ... because she has for whom.


Piotr's disease, through Emilia's eyes

"It was in 2011, the diagnosis fell on us like a bucket of cold water: a brain tumor, a neuroma of the cerebellar angle of the nerve VII. It is not dangerous, but placed so that it threatened Piotr's life. The struggle against time has begun, all our plans and dreams have gone away in a moment. In 2011, my husband underwent 2 neurosurgical operations, after which he was never the same man again. Operations saved his life, but they took away their efficiency, facial and auditory nerves were cut, eyelid regurgitation and difficulty walking. You can not describe the fear of the life of a loved one when you sit for 8 hours under the operating block, and your husband's life is in the hands of another human doctor. In 2012, Piotr underwent another operation, this time combining the sublingual nerve with the facial nerve. As it turned out, the operation unfortunately failed. In 2013, surgery was performed to insert the golden plate into the eyelid of the under-closing eye. Without the money collected from people of good will and our own savings, this would not have been possible. In 2015, the disease recurred, the tumor started to grow again, so GAMMA KNIFE was necessary. We managed to remove most of the tumor, the state of life threatened passed but with the damage in the body that caused the disease can be fought only systematic rehabilitation. And you need to control constantly if the tumor does not grow back again .... Piotr requires constant rehabilitation, facial and spine massages, magnetic resonance imaging, visits to ophthalmologists and neurosurgeons. Due to the high load on the body, its immunity has decreased. There is psoriasis, with which we try to fight. We know how much NFZ (Polish National Health System) guarantees. Often, we were forced to make private medical visits to speed up the course of events and thus save the life of my husband. At present, Piotr has a total inability to work and is unable to function independently in everyday life. '

Adaś, son of Emilia and Piotr

"This year, we learned that our 3-year-old son has autism. Initially devastated by this information, I made efforts to improve my son's existence. I started to attend Adaś with therapy and rehabilitation for autistic children. There were costs of commuting to classes and expenses related to the specialist diet recommended by doctors (without sugar, lactose, gluten), as well as teaching aids necessary in the therapeutic process (books, sensory toys). It is very difficult for us to cope with all expenses, so I turn to you, people with a big heart for help. We will be grateful even for the smallest support. "

...

My name is Kasia Kalczuk (Konarzewska) and I decided to organize a fundraiser for Emilia and her family. We know Emilia from primary and secondary school, we have never been close friends, but when I learned about her fate, I felt that I could not remain indifferent. The collection is organized with her consent. That's why I appeal to all those who would like to help Emilia during this difficult time, until she takes up a new job and is able to cover at least some of the expenses related to their difficult situation. Remember that good is coming back! :)

                                                

                                                 

                                                       ***************************

Haben Sie sich jemalsvorgestellt, wie das Leben aussieht, wenn plötzlich eine gefährliche Krankheitauftritt, die die Gesundheit und sogar das Leben bedroht? Und es ist nicht deineKrankheit, sondern die Krankheit eines geliebten Menschen. Das Leben ist ineinem Augenblick auf den Kopf gestellt. Das Leben nicht nur von denKranken, sondern auch von denen, die Ihnen am nächsten stehen. Trotz ihresjungen Alters erlebte Emilia Łukasik, die durch die Krankheit ihres Mannes dieStrapazen ihres Alltags erlebt und kürzlich bei ihrem dreijährigen SohnAutismus diagnostiziert hatte, eine solche schwierige Situation. Alseinzige Ernährerin kämpft sie jeden Tag um ihre Existenz. Ihr früheresEinkommen und die Invaliditätsrente ihres Mannes reichten nie für die Kosten imZusammenhang mit der Behandlung ihres Mannes und nun auch der Therapie ihresSohnes. Die Familie und die Spenden von 1% der Steuer kamen mit Hilfe.

 

Kann es schlimmer werden?

...

Oktober 2018 Emilia verliertihren Job, ihr Vertrag wurde nicht verlängert, sie war, wie sie sagte,"eine unbequeme Angestellte". Durch zusätzliche Lebenspflichtenbelastet, war sie nicht so verfügbar wie andere Menschen. Niemand sprichtlaut davon.

Aber Emilia kämpft weiter. Erkämpft ... weil sie für wen hat.

 

Morbus Piotr durch Emias Augen

"Im Jahr 2011 fiel uns dieDiagnose wie ein Eimer kaltes Wasser auf: ein Gehirntumor, ein Neurom desKleinhirnwinkels des Nervs VII." Es ist nicht gefährlich, aber so platziert,dass es Piotrs Leben bedroht. Der Kampf gegen die Zeit hat begonnen, alleunsere Pläne und Träume sind in einem Moment verschwunden. Im Jahr 2011machte mein Mann zwei neurochirurgische Operationen durch, nach denen er niewieder der gleiche Mann war. Operationen retteten sein Leben, aber sienahmen ihre Leistungsfähigkeit weg, Gesichts- und Hörnerven wurdenabgeschnitten, Augenlidregurgitation und Schwierigkeiten beim Gehen. Siekönnen die Angst vor dem Leben eines geliebten Menschen nicht beschreiben, wennSie acht Stunden unter dem Operationsblock sitzen und das Leben Ihres Mannes inden Händen eines anderen menschlichen Arztes liegt. Im Jahr 2012 wurdePiotr erneut operiert, wobei diesmal der Sublingualnerv mit dem Gesichtsnervkombiniert wurde. Es stellte sich heraus, dass die Operation leiderfehlgeschlagen ist. Im Jahr 2013 wurde eine Operation durchgeführt, um diegoldene Platte in das Augenlid des darunter schließenden Auges einzusetzen. Ohnedas Geld, das von Leuten guten Willens und unseren eigenen Ersparnissengesammelt wurde, wäre dies nicht möglich gewesen. Im Jahr 2015 trat dieKrankheit wieder auf, der Tumor begann wieder zu wachsen, daher war GAMMA KNIFEnotwendig. Es gelang uns, den größten Teil des Tumors zu entfernen, derLebenszustand bedroht zu sein, aber mit den Schäden im Körper, die dieKrankheit verursacht haben, kann nur eine systematische Rehabilitation bekämpftwerden. Und Sie müssen ständig kontrollieren, ob der Tumor nicht wiedernachwächst .... Piotr erfordert ständige Rehabilitation, Gesichts- undWirbelsäulenmassagen, Magnetresonanztomographie, Besuche bei Augenärzten undNeurochirurgen. Aufgrund der hohen Belastung des Körpers hat seineImmunität nachgelassen. Es gibt Psoriasis, mit der wir zu kämpfenversuchen. Wir wissen, wie viel NFZ garantiert. Oft waren wirgezwungen, private Arztbesuche durchzuführen, um den Ablauf der Ereignisse zubeschleunigen und so das Leben ihres Mannes zu retten. Derzeit ist Piotrvöllig arbeitsunfähig und kann im Alltag nicht unabhängig arbeiten. '

Adaś, Sohn von Emilia und Piotr

"In diesem Jahr haben wirerfahren, dass unser 3-jähriger Sohn Autismus hat. Anfangs durch dieseInformationen verwüstet, bemühte ich mich, die Existenz meines Sohnes zuverbessern. Ich fing an, Adaś mit Therapie und Rehabilitation fürautistische Kinder zu besuchen. Die Kosten für den Weg zum Unterricht unddie Kosten für die von Ärzten empfohlene Fachkost (ohne Zucker, Laktose,Gluten) sowie für den therapeutischen Prozess notwendige Lehrmittel (Bücher,sensorisches Spielzeug) fielen an. Es ist sehr schwierig für uns, alleAusgaben zu bewältigen, deshalb wende ich mich an Sie, Menschen mit großemHerzen, um Hilfe zu erhalten. Wir werden sogar für die kleinsteUnterstützung dankbar sein. "

...

Mein Name ist Kasia Kalczuk (Konarzewska) und ich beschloss, eine Spendenaktion fürEmilia und ihre Familie zu organisieren. Wir kennen Emilia aus der Grund-und Sekundarschule, wir waren nie enge Freunde, aber als ich von ihremSchicksal erfuhr, fühlte ich, dass ich nicht gleichgültig bleiben konnte. DieSammlung wird mit ihrer Zustimmung organisiert. Deshalb appelliere ich analle, die Emilia in dieser schwierigen Zeit helfen möchten, bis sie eine neueArbeit annimmt und zumindest einen Teil der Kosten decken kann, die mit ihrerschwierigen Situation verbunden sind. DenkenSie daran, dass das Gute wiederkommt! :)

                                      

Wybierz kwotę

Aktualności

 • Kasia Kalczuk - awatar

  Kasia Kalczuk

  15.11.18
  15.11.18

  Ostatnie dni nie były łatwe dla Emilii. Podczas krótkotrwałego pobytu w szpitalu z synkiem Adasiem, poddano go narkozie aby dokładnie zbadać jego wzrok. Od dłuższego czasu rodzice byli zaniepokojeni jego czerwonym oczkiem, które ciągle pocierał. Utrudniony kontakt z dzieckiem nie pozwalał na zwykłe badanie okulistyczne, konieczna była narkoza. Okazuje się, ze Adaś ma wadę wzorku oraz silne zapalnie rogówki wymagające leczenia. Konieczne są leki oraz okulary korekcyjne. To dzięki Państwa wpłatom uda się pokryć te koszta :) Uzbieraliśmy już razem 1/3 zakładanego celu! To niewyobrażalna pomoc dla tej rodziny. Dziękuję w ich imieniu. Kasia

  Zdjęcie aktualności 21 935

Komentarze

 • Janusz Stefanko - awatar

  Janusz Stefanko

  16.11.18
  16.11.18

  Zdrowia i wytrwalosci!!

 • Anonimowy Darczyńca - awatar

  Anonimowy Darczyńca

  16.11.18
  16.11.18

  Cierpliwosci ,sily i duzo zdrowia...bedzie dobrze✊

 • Anonimowy Darczyńca - awatar

  Anonimowy Darczyńca

  14.11.18
  14.11.18

  Dużo siły życzymy :)

 • Małgorzata - awatar

  Małgorzata

  12.11.18
  12.11.18

  Może chociaż w ten sposób pomogę Wam Kochani!

 • Anonimowy Darczyńca - awatar

  Anonimowy Darczyńca

  11.11.18
  11.11.18

  Będę się modlić o Twoją rodzine

Kasia Kalczuk - awatar

Kasia Kalczuk

Organizator zbiórki

Wpłaty - 151

Anonimowy Darczyńca - awatar
10
Anonimowy Darczyńca
Anonimowy Darczyńca - awatar
10
Anonimowy Darczyńca
Anonimowy Darczyńca - awatar
20
Anonimowy Darczyńca
Anonimowy Darczyńca - awatar
20
Anonimowy Darczyńca
Michał Brzozowski - awatar
50
Michał Brzozowski
Justyna Jaworska - awatar
100
Justyna Jaworska
Anonimowy Darczyńca - awatar
10
Anonimowy Darczyńca
Anonimowy Darczyńca - awatar
10
Anonimowy Darczyńca
Anonimowy Darczyńca - awatar
1 000
Anonimowy Darczyńca
Janusz Stefanko - awatar
200
Janusz Stefanko

Uważasz, że ta zbiórka zawiera niedozwolone treści ? Napisz do nas

Jak to działa?

1

Stwórz zbiórkę

Podaj kwotę, uzupełnij opis, gotowe!

2

Udostępnij

Zapraszaj do wsparcia zbiórki.

3

Zbierz pieniądze

Wykorzystaj najlepsze narzędzie w sieci.

Pomagam.pl wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej

Zamknij

Pomagam.pl korzysta z plików cookie na zasadach opisanych w polityce prywatności, która uległa zmianie. Dowiedz się więcej.