Zbiórka Walka o zycie malego Lampy - miniaturka zdjęcia

Walka o zycie malego Lampy

Zbiórka Walka o zycie malego Lampy - zdjęcie główne

Walka o zycie malego Lampy

900 zł z 1 600 zł (Cel)
Wpłaciło 29 osób
Wpłać teraz
 
Joanka Joanka - awatar

Joanka Joanka

Organizator zbiórki

Lampa to mały około 5 miesięczny kociak, który trafił do mnie jako dzikusek. Lampa kaszlał i był mocno zaniedbany. Niestety błędnie postawiona diagnoza oraz źle ukierunkowane leczenie doprowadziły do ostrego zapalenia płuc z płynem w klatce piersiowej.  Z duszącym się Lampa postanowiłam na sygnale pojechać do kliniki weterynaryjnej przy ul. Krzywoustego we Wrocławiu. Tam dowiedziałam się o faktycznym stanie Lampy. Rozpoczęła się walka o jego życie. Obecnie przebywa w szpitalu gdzie podają mu antybiotyk dożylnie. Początkowy koszt leczenia, który poniosłam już dziś to 500 zł - nie licząc kosztów poniesionych przy wcześniejszej błędnej ocenie innego weterynarza. To nie koniec wydatków, które mnie czekają. Zrobię wszystko by uratować to kocie nieszczęście ale fundusze.... na zbyt skromne. Co mam wystawiłam już na olx, ale może znajdzie się dobra dusza, która pomogła by mi odmienić los tego malucha, który go nie rozpieszczał już od początku. Uratujmy go razem.  

Historia wizyt
Lampa Nr: 011803080
Oznakowanie:
Telefon: 71 3398248 / 790667914
Telefon:
Maść: Czarna
E-mail: [email protected]
Waga: 1,4 kg

23/09/2018 09:49: BADANIE
OPIS WYWIADU
Od tygodnia na Synergalu. Leczony na przew ód pokarmow y. Odrobaczony w czw artek - przez 2 dni nicienie w kale.
Dziś gw ałtow ne pogorszenie - osow iały, nie chce jeść , ciężko oddycha.
jest na antybiotyku. Pogorszył sie jego stan. Dzikie kocie
OPIS BADANIA
Błony śluzow e różow e , w ilgotne. Crt ok 2 sek.
Osłuchow o praca serca miarow a, tętno na tt udow ych zgodne, rów ne, pełne.
Nad polami płucnymi w ysłuch w zmożony, rzężenia - szczególnie po stronie praw ej.
Brzuch miękki, niebolesny. T38,5
RTG fast - masyw ne zapalenie płuc z w ysiękiem opłucnow ym oraz niedodmą płuca lew ego (płat doogonow y).
Pobrano krew do badania podstaw ow ego.
Pacjenta przyjęto do szpitala celem stabilizacji stanu.
Wdrożono antybiotyk dożylny oraz lek przeciw zapalny . Stosow ano płynoterapię dożylną - Glukoza 5% + duphalyte.
ZABIEGI
WIZYTA - niedziela
ZAŁOŻENIE WENFLONU
RTG W TRYBIE FAST (BEZ OPISU)
RTG KOLEJNE 2
LABOR. MORFOLOGIA
LABOR. BIOCHEMIA 1 PAR. 5
KROPLÓWKA (SZPITAL)
INIEKCJA (SZPITAL)
ZASTOSOWANE LEKI
Venf lon 0,7X19mm żółty 1 szt.
Biofuroksym 250mg,inj, f iolka 1 f iolka
TOLFINE 100 ml inj. 0,2 ml
PŁYN RINGERA 250 ML 1 SZT.
PRZEDLUZACZ DO POMP INFUZYJNYCH 150 CM 1 SZT
STRZYKAWKA 50/60 ml do pomp inf . 1 SZT.
TEST VETEXPERT FIV AB/FELV AG 1 TEST
Lekarz: Małgorzata Chęć- Niemira


23/09/2018 10:16: BADANIA DIAGNOSTYCZNE
Strona 1
Historia wizyt
Wykonano badania diagnostyczne.
Lekarz: Małgorzata Chęć- Niemira
23/09/2018 18:24: BADANIA DIAGNOSTYCZNE
Wykonano badania diagnostyczne.
Lekarz: Małgorzata Chęć- Niemira
23/09/2018 18:44: BADANIE
Waga: 1,4 kg
Strona 2
Historia wizyt
OPIS WYWIADU
Stan kliniczny stabilny.
Pacjent kontaktow y, zainteresow any otoczeniem.
Bardzo chętnie zjadł podaną karmę, pił w odę.
Mocz oddał na podkład.
Telefonicznie poinformow ano o stanie klinicznym.
OPIS BADANIA
W badaniu klinicznym mniej nasilona duszność . Osłuchow o w zmożony w ysłuch nad polami płucnymi w zmożony, ale rzężenia w ydają się
być mniej nasilone.
Lekarz: Małgorzata Chęć- Niemira


24/09/2018 07:44: BADANIE
Temperatura: 38,3°C
OPIS WYWIADU
w trakcie dyzuru nocnego stan pacjenta stabilny,
OPIS BADANIA
Błony śluzow e różow e , w ilgotne. Crt ok 2 sek.
Osłuchow o praca serca miarow a
Wysłuch znad pól płucnych nieco w zmożony
Brzuch miękki, niebolesny.
podano leki :
22:00 - biofuroksym
ZABIEGI
DOBA SZPITALNA
ZASTOSOWANE LEKI
Podkład higieniczny Seni Sof t 60x60 1 PODKŁAD
Lekarz: lek. w et. Tomasz Zora


24/09/2018 12:31: BADANIE
OPIS WYWIADU
W trakcie dyżuru porannego u pacjenta utrzymyw ała się duszność
Chętnie zjadł podaną porcję
Oddał mocz do kuw ety
OPIS BADANIA
temp. 38,4
Śluzów ki różow e , w ilgotne
Obw odow e w ęzły chłonne niepow iększone
Oddech piersiow o brzuszny z nasilona komponentą brzuszną
Nad polami płucnymi w zmożony szmer pęcherzykow y , praca serca miarow a , tony czyste
Tętno w yczuw alne obustronnie rów ne
Brzuch miękki , niebolesny
podano
10:00 Biofuroksym , Tolf ina , Eres
Prow adzono płynoterapię Glucosa NaCl 1:1 , Duphalayte iv
Strona 3
Historia wizyt
W rozmow ie telefonicznej poinformow ano o stanie pacjenta
ZABIEGI
INIEKCJA (SZPITAL)
KROPLÓWKA (SZPITAL)
ZASTOSOWANE LEKI
Igła jednorazow a ZIELO.0,8 x 40 mm (21G) 3 szt.
Strzykaw ka+igła do TBC B&D 3 SZT.
Glucosum et natrii chloratii 1:1 250 ml 1 OP.
Duphalyte 500 ml 10 ml
TOLFINE 100 ml inj. 0,15 ml
Eres 100ml inj. 1,5 ml
Podkład hig. SENI SOFT 60x90 1 PODKŁAD
Lekarz: Katarzyna Czerniaw ska


24/09/2018 20:58: BADANIE
OPIS BADANIA
W czasie popołudniow ego dyżuru stan pacjenta stabilny. Kot spokojnie spał w boksie.
Zjadł niew iele z podanej karmy.
Oddał mocz i kał do kuw ety.
Błony śluzow e różow e , CRT<2s., osłuchow o praca serca miarow a, zaostrzony szmer oskrzelow o-pęcherzykow y, oddech ciężki, z
przew ażającą komponentą brzuszną, brzuch miękki, niebolesny, w yczuw alne pętle jelit.
Liczba oddechów : 85/min.
Wykonano kontrolne badanie RTG. - nasilenie odczynu pęcherzykow ego.
Kontynuow ano dożylną podaż płynów .
17.30 podano Eres
20.00 podano Biotyl, Furosemid
Zastosow ano tlenoterapię.
W rozmow ie telef onicznej przekazano inf ormację o stanie klinicznym pacjenta i w yniku badania RTG.
ZABIEGI
TLENOTERAPIA 1 GODZ 0,5
RTG KOLEJNE
ZASTOSOWANE LEKI
Eres 100ml inj. 0,25 ml
Strzykaw ka jednorazow ego użytku 2 ml 1 szt.
Igła jednorazow a CZAR.0,7 x 40 mm (22G) 1 SZT.
Podkład higieniczny Seni Sof t 60x60 1 PODKŁAD
BIOTYL 50 100 ML 0,28 ML.
Strzykaw ka+igła do TBC B&D 1 SZT.
Lekarz: Anna Kuziemska-Raczyńska


25/09/2018 01:34: BADANIE
OPIS WYWIADU
Podczas dyżuru nocnego pacjent w stanie stabilnym. Oddał mocz do kuw ety oraz na podkład. Nad ranem oddech spokojniejszy, spał w
boksie.
OPIS BADANIA
Błony śluzow e różow e , w ilgotne, CRT< 2 sek.
Dostępne do badania w ęzły chłonne niepow iększone.
Praca serca miarow a
Nad polami płucnymi zaostrzony szmer pęcherzykow y, pojedyncze rzężenia.
Strona 4
Historia wizyt
Tachypnoe, zaznaczona komponenta brzuszna.
Brzuch miękki, niebolesny.
Tętno na tt. udow ych rów ne, zgodne, pełne.
Liczba oddechów /min.:
20:30 92
22:00 76
23:30 84
Zastosow ano leki:
22:00 Biofuroksym
8:00 Biotyl
Prow adzono płynoterapię w pow olnym w lew ie dożylnym.
ZABIEGI
DOBA SZPITALNA
ZASTOSOWANE LEKI
PURINA PROPLAN NUTRI SAVOUR 85G 1 SASZETKA
Podkład higieniczny Seni Sof t 60x60 1 PODKŁAD
STRZYKAWKA 50/60 ml do pomp inf . 1 SZT.
PRZEDLUZACZ DO POMP INFUZYJNYCH 150 CM 1 SZT
Duphalyte 500 ml 10 ml
Strzykaw ka+igła do TBC B&D 2 SZT.
Lekarz: lek.w et. Alicja Bryłkow ska


25/09/2018 14:19: BADANIE
Temperatura: 37,7°C
OPIS WYWIADU
w trakcie dyzuru porannego pacjent zalegajacy, apatyczny
oddycha miarow o z silna komponenta brzuszna
zjadł niew ielka ilosc karmy,
nie oddała moczu ani kału
OPIS BADANIA
Błony śluzow e różow e , w ilgotne. Crt ok 2 sek.
Osłuchow o praca serca miarow a
Wysłuch znad pól płucnych zaostrzony (trzeszczenia)
Brzuch miękki, niebolesny.
podano leki :
8:00 - biotyl
9:00 - eres
ZABIEGI
INIEKCJA (SZPITAL)
KROPLÓWKA (SZPITAL)
TLENOTERAPIA 1 GODZ
ZASTOSOWANE LEKI
BIOTYL 50 100 ML 0,28 ML.
Eres 100ml inj. 0,3 ml
Lekarz: lek. w et. Tomasz Zora


25/09/2018 20:30: BADANIE
Strona 5
Historia wizyt
OPIS BADANIA
W czasie popołudniow ego dyżuru stan pacjenta stabilny. kot spokojnie spał w boksie.
Zjadł podane jedzenie.
Błony śluzow e różow e , CRT<2s., osłuchow o praca serca miarow a, szmer oddechow y zaostrzony pęcherzykow o - oskrzelow y, brzuch
miękki, niebolesny. Temperatura ciała 38,9'C. Liczba oddechów 77/min.
Kontynuow ano dożylną podaż płynów .
20.00 podano Biotyl, Eres
W rozmow ie telefonicznej omów iono stan kliniczny pacjenta. Poinformow ano o dotychczasow ych kosztach.
ZASTOSOWANE LEKI
BIOTYL 50 100 ML 0,28 ML.
Eres 100ml inj. 0,3 ml
Strzykaw ka jednorazow ego użytku 2 ml 2 szt.
Igła jednorazow a CZAR.0,7 x 40 mm (22G) 2 SZT.
Podkład higieniczny Seni Sof t 60x60 1 PODKŁAD
Lekarz: Anna Kuziemska-Raczyńska
Podpis lekarza weterynarii


Wybierz kwotę


20 
50 
100 
200 
1 000 
Inna
Wpłać teraz
 Bezpieczne płatności online

Aktualności


 • Joanka Joanka - awatar

  Joanka Joanka

  29.09.18
  29.09.18

  Lampa spedzil noc w domu. Przytulaniom konca nie bylo. Nie mam pojecia jak to mozliwe ze On wie, ze on poprprostu wie ze to wlasnie Jego miejsce na ziemi. Dzis ma pobyt dzienny w klinice na kroplowke i antybiotyki, wieczorem ponownie do domu. W niedziele to samo. Koszt leczenia weekendowego to ok. 300 zl blisko 800 wplacone wczoraj i 500 w zeszla niedziele. Nie mam juz funduszy...na raty tez nie ma opcji :( jest koszmarnie ciezko finansowo. Czy bede zmuszona poddac sie? :(

  Zdjęcie aktualności 20 188

Komentarze


 • Anonimowy Darczyńca - awatar

  Anonimowy Darczyńca

  09.02.19
  09.02.19

  trzymam kciuki za malucha!

900 zł z 1 600 zł (Cel)
Wpłaciło 29 osób
Wpłać teraz
 
Joanka Joanka - awatar

Joanka Joanka

Organizator zbiórki

Zadaj pytanie

Wpłaty: 29

Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
20
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
10
Konrad Hetman - awatar
Konrad Hetman
20
Radosław Popławski - awatar
Radosław Popławski
10
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
1
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
20
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
20
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
20
Maria Zimmermann - awatar
Maria Zimmermann
20
Marta - awatar
Marta
100

Uważasz, że ta zbiórka zawiera niedozwolone treści ? Napisz do nas

Stwórz swoją
pierwszą zbiórkę

Nie czekaj, weź sprawy w
swoje ręce teraz!

Pomagam.pl wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej

Zamknij