RODO – Informacja dla Kontrahentów

Wstęp

Ta informacja jest adresowana do:

  • Kontrahentów spółki Crowding sp. z o.o. (dalej „Administrator”) będących osobami fizycznymi oraz
  • reprezentantów, pełnomocników, pracowników oraz współpracowników Kontrahentów Administratora (dalej łącznie „Współpracownicy”).

Informację o przetwarzaniu danych osobowych użytkowników serwisu Pomagam.pl znajdziesz tutaj.

Poprzez „Kontrahentów” należy rozumieć partnerów handlowych, kontrahentów, usługodawców, dostawców i podwykonawców, z którymi Administrator zawiera umowy, prowadzi współpracę lub toczy rozmowy w sprawie możliwej współpracy (dalej łącznie „Współpraca”). W ramach Współpracy Administrator może przetwarzać dane osobowe Współpracowników zaangażowanych w tę Współpracę. W związku z powyższym Administrator przekazuje następujące informacje Współpracownikom:


Administrator

Administratorem danych osobowych Współpracownika jest Crowding sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Flory 9 lok. 8, 00-586 Warszawa, e-mail: [email protected].


Przetwarzane dane

Przetwarzanie dotyczy danych takich jak imię, nazwisko, pełniona funkcja lub zajmowane stanowisko, służbowe dane kontaktowe (np. adres e-mail lub numer telefonu), a także informacje zamieszczone w treści komunikacji prowadzonej w związku ze Współpracą.

Administrator może pozyskiwać dane Współpracowników w różnych sytuacjach związanych ze Współpracą między Administratorem a Kontrahentem, np.:

  • dane Współpracownika mogą być podane przez Kontrahenta bezpośrednio w Umowie jako dane osoby reprezentującej Kontrahenta lub osoby do bieżących kontaktów;
  • dane Współpracownika mogą być zamieszczone w korespondencji (tradycyjnej lub e-mailowej) między Kontrahentem a Administratorem;
  • Kontrahent (lub sam Współpracownik) może podać Administratorowi dane Współpracownika na potrzeby kontaktów między Administratorem a Kontrahentem;
  • Administrator może samodzielnie pozyskiwać dane osobowe Współpracownika z publicznie dostępnych źródeł, takich jak np. rejestry przedsiębiorców, w celu weryfikacji podanych przez Kontrahenta informacji.

Podanie danych Współpracownika jest dobrowolne, lecz może być konieczne do zawarcia lub wykonywania Umowy lub podjęcia i prowadzenia Współpracy.


Podstawa i cel przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych Współpracownika jest art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) (dalej „RODO”) oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO tzn. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj., do prowadzenia Współpracy, do zawierania oraz wykonywania Umów oraz do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Ponadto w przypadku Kontrahenta będącego osobą fizyczną, podstawą prawną przetwarzania jego danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy, której stroną jest Kontrahent, lub do podjęcia działań na żądanie Kontrahenta, przed zawarciem Umowy.


Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych Współpracownika mogą być podmioty publiczne (jako oddzielni administratorzy), jeśli Administrator będzie miał obowiązek przekazywania im danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa.

Ponadto dane Współpracownika mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, tj. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe, audytowe, usługi z zakresu doradztwa prawnego i podatkowego, dostawcom standardowych usług związanych z obiegiem i przechowywaniem informacji dostawcom usług hostingu, poczty elektronicznej, infrastruktury informatycznej, usług związanych z utrzymaniem baz danych i innych usług IT, dostawcom usług w zakresie obsługi i monitoringu należności, w tym usług faktoringu, inkaso, monitoringu sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych, usług biur informacji gospodarczych, jak również usług związanych z odzyskiwaniem należności. Dane mogą być też udostępniane upoważnionym pracownikom i współpracownikom Administratora i podmiotów przetwarzających dane w jego imieniu.


Okres przetwarzania danych

Dane osobowe Współpracownika będą przetwarzane przez Administratora przez cały czas, przez który będzie prowadzona Współpraca, a także po zakończeniu tej Współpracy tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających ze Współpracy, a w przypadku ujawnienia się takich roszczeń - tak długo jak to będzie niezbędne do ich dochodzenia, jak również przez okres wymagany przepisami prawa.


Prawa osoby, której dotyczą dane

Współpracownik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z powodu szczególnej sytuacji Współpracownika oraz żądania ograniczenia przetwarzania danych. Jeżeli Współpracownik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, Współpracownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pomagam.pl wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej

Zamknij