Pomagam.pl w skrócie

Pomagam.pl to serwis umożliwiający samodzielne zakładanie internetowych zbiórek pieniężnych. Pomagam.pl nie jest organizatorem takich zbiórek, a jedynie narzędziem umożliwiającym organizatorom zbiórek ich publikowanie, a innym Użytkownikom serwisu – dokonywanie wpłat.

Pomagam.pl jest wyłącznie narzędziem. Nie jesteśmy instytucją kredytową, doradczą ani organizacją społeczną czy charytatywną. Nasza działalność polega na administrowaniu i stałym rozwijaniu serwisu internetowego. Pomagam.pl umożliwia przekazanie wsparcia na rzecz organizatora danej zbiórki, ale nie jest stroną umowy darowizny lub jakiejkolwiek innej umowy pomiędzy organizatorem zbiórki a wpłacającym.

Pomagam.pl nie gwarantuje, że organizator zbiórki zbierze w serwisie określoną kwotę ani że w ogóle zbierze jakiekolwiek pieniądze. Tylko od organizatora zbiórki zależy, czy uda mu się wypromować swoją zbiórkę i ile pieniędzy ostatecznie zbierze.

Korzystanie z serwisu, w tym stworzenie i prowadzenie zbiórki, jest całkowicie darmowe. Utrzymanie i dalszy rozwój Serwisu jest możliwe dzięki dobrowolnemu wsparciu Użytkowników i przyjaciół Pomagam.pl (prosimy o nie m.in. podczas dokonywania wpłat i wypłat). Pobieramy opłaty jedynie za dodatkowe wsparcie w promocji zbiórki, z którego organizator może, ale nie musi skorzystać. Nigdy nie obciążamy żadnymi opłatami darczyńców.

Nasza społeczność opiera się na zasadzie wzajemnego zaufania, a Pomagam.pl zostało zaprojektowane w sposób skłaniający do przestrzegania zasad transparentności. Niestety nie istnieje sposób, który pozwoliłby nam w 100% zagwarantować, że każdy organizator zamieszcza na stronie swojej zbiórki precyzyjne, wyczerpujące i prawdziwe informacje. Właśnie dlatego kładziemy tak duży nacisk na kwestie związane z bezpieczeństwem: zebrane pieniądze organizatorzy zbiórek mogą wypłacać wyłącznie na zweryfikowane prywatne konta bankowe lub konta organizacji społecznych (np. fundacji lub stowarzyszeń) zarejestrowanych w KRS, umożliwiamy zgłaszanie ewentualnych nadużyć oraz kontakt z organizatorami zbiórek, wskazujemy, czy organizatorzy zbiórek połączyli swoje konta z profilami społecznościowymi, staramy się monitorować nietypowe działania w serwisie.

Przed dokonaniem wpłaty zachęcamy do sprawdzenia, czy na stronie zbiórki podane są dane kontaktowe, odnośniki do stron internetowych, profili w mediach społecznościowych i inne informacje uwiarygodniające zbiórkę i jej organizatora. Ostatecznie jednak (tak ja w przypadku każdej zbiórki pieniężnej niezależnie od jej formy), to wpłacający dokonuje ostatecznej oceny, czy zbiórkę uważa za wystarczająco wiarygodną, aby ją wesprzeć.

Nie wspieraj zbiórki, jeśli choćby częściowo nie rozumiesz lub nie ufasz przedstawionym zapewnieniom dotyczącym jej celu lub organizatora. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, skontaktuj się z organizatorem zbiórki (możesz to zrobić na stronie jego zbiórki). Jeżeli Twoje wątpliwości nie zostaną rozwiane, wstrzymaj się z wpłatą. Wspieraj osoby i organizacje, które znasz i którym ufasz. Dowiedz się więcej o zasadach bezpieczeństwa.

Regulamin

Witamy w Pomagam.pl

Wiemy, że większość osób nie czyta regulaminów. Regulaminy są długie, skomplikowane i pisane w mało przystępny sposób. Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby nasz regulamin był prosty, przejrzysty i w pełni zrozumiały dla każdego. Dodatkowo, nad każdą sekcją regulaminu zamieściliśmy krótkie streszczenia najważniejszych jej postanowień (zaznaczyliśmy je na szaro). Streszczenia te nie stanowią części regulaminu i nie są wiążące, ale pozwolą Ci szybko odnaleźć interesujące Cię informacje. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdziesz tutaj.


Informacje wstępne i kilka definicji

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu. Zgadzasz się na jego postanowienia i zobowiązujesz się go przestrzegać.

Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady świadczenia usług w serwisie internetowym dostępnym pod adresem https://pomagam.pl, subdomenach lub w aplikacjach mobilnych (dalej „Serwis”). Treść Regulaminu dostępna jest pod adresem https://pomagam.pl/regulamin.

Administratorem Serwisu jest Crowding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej „Pomagam.pl”; w Regulaminie używamy także określeń „my”, „nas”, „nasze” i podobnych).

Serwis i udostępniane w jego ramach usługi są udostępniane użytkownikom, czyli wszystkim korzystającym z Serwisu (dalej „Użytkownicy”). Oświadczasz, że zapoznałeś się z Regulaminem, rozumiesz , że jesteś związany jego treścią, i zobowiązujesz się do jego przestrzegania.


Nasze usługi

Świadczymy usługi drogą elektroniczną. W związku z tym, zgodnie z prawem, musimy zawrzeć w Regulaminie kilka informacji dotyczących tego rodzaju usług.

Świadczymy usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Usługodawcą w rozumieniu przedmiotowej ustawy jest Crowding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Flory 9 lok. 8, 00-586 Warszawa, NIP: 5252530119, REGON: 146088600, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000417775.

Do korzystania z Serwisu wymagane jest: połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa umożliwiająca wywoływanie i przeglądanie na ekranie komputera lub innego urządzenia elektronicznego stron www oraz obsługująca język programowania JavaScript, a ponadto akceptująca pliki typu cookies i obsługująca szyfrowane połączenia SSL.

W ramach Serwisu:

 1. umożliwiamy nieodpłatnie tworzenie i prowadzenie zbiórek, dokonywanie wpłat, publikowanie komentarzy, komunikowanie się z organizatorami zbiórek i wpłacającymi, otrzymywanie powiadomień dotyczących organizowanych i wspieranych zbiórek;
 2. umożliwiamy korzystanie z dodatkowego, nieobowiązkowego wsparcia Pomagam.pl w promocji zbiórek.

Umowę o świadczenie usług zawieramy w momencie skutecznego ukończenia przez Ciebie rejestracji w Serwisie lub wyraźnej akceptacji Regulaminu podczas korzystania z Serwisu bez dokonywania rejestracji (w szczególności podczas dokonywania wpłaty na jakąkolwiek zbiórkę). Umowę zawieramy na czas nieokreślony. Możesz ją wypowiedzieć w każdej chwili bez wskazania przyczyny, a my możemy ją wypowiedzieć w każdej chwili bez wskazania przyczyny z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. W tym celu powinieneś wysłać nam oświadczenie o wypowiedzeniu umowy na nasz adres e-mail ([email protected]) lub adres korespondencyjny. Ze względu na specyfikę usług Serwisu wypowiedzenie nie będzie skuteczne jeżeli prowadzisz jakąkolwiek zbiórkę, wpłaty na Twoją zbiórkę są jeszcze w trakcie księgowania lub nie wypłaciłeś wszystkich pieniędzy ze swoich zbiórek.

Jeśli jesteś konsumentem (osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), możesz odstąpić od umowy o świadczenie usług w terminie 14 dni od jej zawarcia. Możesz to zrobić wysyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy na nasz adres e-mail ([email protected]) lub adres korespondencyjny (np. na formularzu odstąpienia od umowy).

Pomagam.pl prowadząc Serwis nie świadczy usług płatniczych w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r., dalej „UUP”.
Usługi płatnicze są natomiast świadczone przez podmioty licencjonowane, takie jak integratorzy płatności i operatorzy płatności, z którymi Pomagam.pl współpracuje przy wykonywaniu usług na podstawie Regulaminu.


Użytkownicy

Musisz mieć przynajmniej 13 lat, żeby korzystać z Pomagam.pl. Niektóre funkcjonalności Serwisu są dostępne wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników.

Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Użytkownikami mogą być także osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat, w zakresie, w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Niektóre z funkcjonalności Serwisu mogą być dostępne wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników.

Niektóre dodatkowe funkcjonalności Serwisu mogą być dostępne wyłącznie dla organizacji (Użytkowników, którzy utworzyli w Serwisie konto organizacji). Konto organizacji może założyć podmiot zarejestrowany w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzący własną stronę w serwisie Facebook (tzw. fanpage). Możemy zezwolić na założenie konta organizacji także innym podmiotom. Możemy uzależnić założenie lub prowadzenie konta organizacji od wykonania dodatkowych czynności weryfikacyjnych lub spełnienia dodatkowych kryteriów. Zakładając konto organizacji oświadczasz, że reprezentujesz organizację, dla której zakładasz konto organizacji, podajesz jej prawdziwe i aktualne dane, a w razie zmiany tych danych zobowiązujesz się do ich niezwłocznej aktualizacji.

Jesteś odpowiedzialny za wszelką aktywność przy wykorzystaniu Twojego konta w Serwisie oraz bezpieczeństwo tego konta (w szczególności zachowanie w poufności danych do logowania). W celu zachowania zasad bezpieczeństwa zgadzasz się i zobowiązujesz wylogowywać ze swojego konta w Serwisie za każdym razem, gdy kończysz korzystać z Serwisu w ramach danej sesji. Jeśli podejrzewasz, że ktoś uzyskał dostęp do Twojego konta w Serwisie, niezwłocznie zawiadomisz nas o tym fakcie oraz zmienisz swoje dane do logowania .


Organizowanie zbiórek

Zbiórkę przygotowujesz i publikujesz samodzielnie. Zebrane pieniądze musisz przeznaczyć na wskazany przez siebie na stronie zbiórki cel. Korzystanie z serwisu, w tym stworzenie i prowadzenie zbiórki, jest całkowicie darmowe. Pobieramy opłaty jedynie za nasze dodatkowe, nieobowiązkowe wsparcie w promocji Twojej zbiórki, jeżeli zdecydujesz się z niego skorzystać. Nigdy nie obciążamy żadnymi opłatami Twoich darczyńców.

Żeby zorganizować zbiórkę w Serwisie, musisz się zarejestrować. Zbiórkę przygotowujesz i publikujesz samodzielnie. Pieniądze zebrane w ramach zbiórki musisz przeznaczyć na cel opisany przez Ciebie na stronie zbiórki. Poprzez zarejestrowanie w Serwisie i opublikowanie zbiórki udzielasz nam nieodwołalnego, na czas trwania zbiórki, pełnomocnictwa w celu wykonywania czynności pośrednictwa zmierzających do zawarcia umowy darowizny pomiędzy Tobą a wpłacającymi na Twoją zbiórkę. Działamy jedynie jako pośrednik. Nie jesteśmy i nie stajemy się stroną umowy darowizny lub jakiejkolwiek innej umowy pomiędzy Tobą a wpłacającymi.

Jeśli zbierasz pieniądze dla innej osoby, musi ona wyrazić na to zgodę. Jeżeli ze względu na szczególne okoliczności uzyskanie takiej zgody w momencie publikacji zbiórki nie jest możliwe, opisz dokładnie, kiedy i jak zamierzasz tę zgodę uzyskać oraz co stanie się z zebranymi pieniędzmi, jeśli zgoda nie zostanie udzielona. Do czasu uzyskania zgody na zbiórkę mogą zostać nałożone ograniczenia.

Korzystanie z serwisu, w tym stworzenie i prowadzenie zbiórki, jest całkowicie darmowe. Utrzymanie i dalszy rozwój Serwisu jest możliwe dzięki dobrowolnemu wsparciu Użytkowników i przyjaciół Pomagam.pl (prosimy o nie m.in. podczas dokonywania wpłat i wypłat). Pobieramy opłaty jedynie za nasze dodatkowe, nieobowiązkowe wsparcie w promocji Twojej zbiórki, jeżeli zdecydujesz się z niego skorzystać. Nigdy nie obciążamy żadnymi opłatami Twoich darczyńców.

Jako organizator zbiórki zgadzasz się na przyjmowanie przez nas wpłat i dokonywanie wypłat/zwrotów w Twoim imieniu w sytuacjach opisanych w Regulaminie. Ze względu na charakter naszych usług nie możesz odwołać tej zgody przed rozwiązaniem umowy o świadczenie usług. Zgromadzone wpłaty przekazujesz nam na przechowanie aż do momentu ich wypłaty. Nie pobieramy za nie żadnego wynagrodzenia. Ty natomiast zrzekasz się jakichkolwiek ewentualnych odsetek lub innych pożytków oraz zobowiązujesz się nie dochodzić wobec nas jakichkolwiek roszczeń z tym związanych.

Zebrane w Serwisie pieniądze możesz wypłacić na swój prywatny rachunek bankowy prowadzony przez bank mający siedzibę w Polsce lub rachunek bankowy dowolnej organizacji społecznej (np. fundacji lub stowarzyszenia) zarejestrowanej w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, która to organizacja będzie realizować cel zbiórki. W przypadku wypłaty na rachunek prywatny wymagana jest jego wcześniejsza weryfikacja, polegająca na wykonaniu z tego rachunku przelewu weryfikacyjnego na kwotę 1 zł. Kwota ta zostanie zaksięgowana na Twojej zbiórce. Dane niezbędne do wykonania przelewu weryfikacyjnego będą dostępne w panelu zarządzania zbiórką dostępnym po jej opublikowaniu. W szczególnych sytuacjach możemy wyrazić zgodę na wypłatę środków na inny rachunek bankowy lub dokonać weryfikacji rachunku bankowego w inny niż opisany powyżej sposób.

Mamy prawo wyświetlić Twoją zbiórkę na stronie głównej, w wynikach wyszukiwania, w innych miejscach w Serwisie i poza nim. Nie mamy takiego obowiązku. W wyjątkowych sytuacjach, jeśli uznamy to za uzasadnione, możemy dokonać w Twoim imieniu zwrotu dokonanej wpłaty lub jej części wpłacającemu.


Wsparcie w promocji zbiórki

Zbieranie pieniędzy polega na wielokrotnym proszeniu jak największej liczby osób o wpłaty. Wiemy, że nie jest to proste, dlatego umożliwiamy skorzystanie z naszego dodatkowego, nieobowiązkowego wsparcia w promocji zbiórki. W ramach tego wsparcia umożliwimy wyświetlanie Twojej zbiórki na stronie głównej oraz w reklamach internetowych. Wspierając Twoją zbiórkę w promocji stosujemy tzw. retargeting. W zamian za to dodatkowe, nieobowiązkowe wsparcie pobieramy opłaty.

Korzystając z panelu zarządzania zbiórką możesz włączyć opcję dodatkowego, nieobowiązkowego wsparcia Pomagam.pl w promocji zbiórki. W ramach tego wsparcia umożliwimy wyświetlanie Twojej zbiórki na stronie głównej Pomagam.pl (w sekcji „ostatnio oglądane”) i w reklamach internetowych, czyli reklamach we współpracujących z nami mediach społecznościowych i sieciach reklamowych (może to być np. Facebook, Instagram, Google).

Wyświetlanie Twojej zbiórki na stronie głównej oraz w reklamach internetowych opiera się na tzw. retargetingu. Retargeting to jeden z najskuteczniejszych, powszechnie stosowanych mechanizmów sprzedaży w internecie. To ten sam mechanizm, który stosują sklepy internetowe na całym świecie i który często odpowiada za to, jakie reklamy w internecie widzisz. My wykorzystujemy go z powodzeniem wspierając Użytkowników w promowaniu zbiórek. Co do zasady polega to na tym, że Twoja zbiórka wyświetlana jest osobom, które odwiedziły ostatnio stronę Twojej zbiórki, ale nie zdecydowały się jeszcze na dokonanie wpłaty. Zwiększa to szanse na to, że więcej odwiedzających Twoją zbiórkę osób zdecyduje się ostatecznie na wpłatę lub udostępnienie zbiórki. Nie wszyscy zobaczą więc Twoją zbiórkę na stronie głównej i w reklamach internetowych, ale dzięki retargetingowi będzie ona wyświetlana przede wszystkim osobom, które może ona zainteresować. Co do zasady, im więcej osób odwiedzi stronę Twojej zbiórki, tym więcej osób zobaczy ją później na stronie głównej Pomagam.pl i w reklamach internetowych.

Nasi specjaliści starają się dobierać najefektywniejsze formaty reklamowe. Konkretne kreacje reklamowe są w znacznej mierze tworzone automatycznie w oparciu o użyte przez Ciebie na zbiórce treści (np. zdjęcia, opis). Wyświetlanie Twojej zbiórki na stronie głównej zostanie aktywowane w ciągu kilku godzin po jej opublikowaniu. Ze względu na koszt reklam internetowych wyświetlanie tych reklam zostanie aktywowane w ciągu kilku godzin po zgromadzeniu min. 200 zł na Twojej zbiórce.

W zamian za dodatkowe, nieobowiązkowe wsparcie Pomagam.pl w promocji zbiórki od każdej wpłaty na zbiórkę objętą takim wsparciem potrącimy automatycznie 12%. Opłaty stają się wymagalne i są potrącane z chwilą zaksięgowania wpłaty na naszym rachunku płatniczym. W każdej chwili możesz zrezygnować z tego wsparcia w panelu zarządzania zbiórką. W tym celu postępuj zgodnie z wyświetlanymi tam instrukcjami. Wyłączenie wsparcia Pomagam.pl (w tym zaprzestanie wyświetlania Twojej zbiórki na stronie głównej i w reklamach internetowych) może potrwać do 48 godzin. Opłaty będą potrącane od wpłat dokonanych do momentu wyłączenia wsparcia Pomagam.pl.

Na liczbę i częstotliwość wyświetleń Twojej zbiórki na stronie głównej i w reklamach internetowych wpływ mogą mieć m.in. ustawienia przeglądarek internetowych, innego oprogramowania stosowanego przez Użytkowników lub wyrażone przez nich preferencje w zakresie obsługi plików cookie lub innych elementów i skryptów śledzących. Oznacza to, że pewnych sytuacjach Użytkownicy mogą nie zobaczyć Twojej zbiórki na stronie głównej lub w reklamach internetowych, nawet jeśli wcześniej odwiedzili stronę Twojej zbiórki.

Na liczbę i częstotliwość wyświetleń reklam internetowych, a także na to, czy konkretna osoba, która odwiedziła wcześniej stronę Twojej zbiórki zobaczy reklamę internetową, wpływ mają także algorytmy i zasady działania danego medium społecznościowego lub sieci reklamowej. Istotne może być tu w szczególności to, jak często inni odwiedzają, udostępniają, wspierają i komentują Twoją zbiórkę, użyte przez Ciebie na zbiórce treści (np. zdjęcia, opis) oraz prawdopodobieństwo, czy dana osoba zainteresuje się reklamą internetową Twojej zbiórki i podejmie pod jej wpływem działanie. W niektórych przypadkach Twoja zbiórka może nie być wyświetlana w ramach poszczególnych formatów reklamowych lub jej wyświetlanie może być ograniczone (np. w wyniku działania algorytmów, które zakwalifikują zdjęcia lub inne treści na Twojej zbiórce jako zbyt drastyczne albo zgłoszeń dotyczących łamania przez Twoją zbiórkę regulaminu danego medium społecznościowego). Pomagam.pl nie ma wpływu lub ma ograniczony wpływ na algorytmy i zasady działania współpracujących z nami mediów społecznościowych i sieci reklamowych.

Pamiętaj, że ze względu na specyfikę usługi wsparcia w promocji Pomagam.pl ma ograniczony wpływ na to, ile razy i jak często Twoja zbiórka będzie wyświetlała się na stronie głównej, w danym medium społecznościowym lub sieci reklamowej. Nasze działania wzmacniają efekty Twoich działań związanych z promocją zbiórki, ale ich nie zastępują. Pamiętaj - retargeting jest jedną z najskuteczniejszych, powszechnie stosowanych metod sprzedaży w internecie. Jednak to, jak wiele osób zobaczy Twoja zbiórkę na stronie głównej i w reklamach internetowych, zależy przede wszystkim od tego, jak intensywnie sam ją promujesz.

Pomagam.pl nie jest w stanie zagwarantować ani wykazać konkretnej liczby wyświetleń Twojej zbiórki na stronie głównej, w mediach społecznościowych lub sieciach reklamowych, ani zagwarantować, że wybierając promocję ze wsparciem Pomagam.pl zawsze zbierzesz dodatkowe pieniądze. Jeśli chcesz promować swoją zbiórkę w mediach społecznościowych lub sieciach reklamowych, ale potrzebujesz raportów z przeprowadzonych kampanii reklamowych, masz jakiekolwiek wątpliwości co do skuteczności naszego wsparcia lub choćby częściowo nie rozumiesz sposobu jego działania, wybierz opcję samodzielnej promocji swojej zbiórki.

Niezależnie od odpłatnego wsparcia w promocji opisanego powyżej możemy według własnego uznania i na własny koszt prowadzić promocję dowolnych zbiórek (korzystających lub niekorzystających ze wparcia w promocji) zarówno w Serwisie jak i poza nim.

Mamy prawo do wyłączenia wsparcia w promocji Twojej zbiórki w każdym czasie, z ważnych przyczyn, do których należą w szczególności:

 • naruszenie przez Ciebie w związku ze zbiórką przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu, praw osób trzecich bądź dobrych obyczajów, a także sytuacje, gdy poweźmiemy wiarygodne informacje dotyczące takich naruszeń,
 • sytuacje, w których ze względu na regulaminy lub wymogi współpracujących z nami mediów społecznościowych lub sieci reklamowych, choćby tylko niektórych z nich, wyświetlanie reklam internetowych Twojej zbiórki może być niemożliwe lub utrudnione,
 • sytuacje, w których ze względu na użyte przez Ciebie na zbiórce treści (np. zdjęcia, opis), charakter Twojej zbiórki lub związane z nią kontrowersje, wyświetlane reklamy mogą budzić negatywne reakcje odbiorców, co ze względu na specyfikę działania współpracujących z nami mediów społecznościowych i sieci reklamowych może prowadzić do ograniczania wyświetlania reklam innych zbiórek lub mieć inne negatywne konsekwencje dla tych zbiórek lub dla Pomagam.pl,
 • zmiany w funkcjonowaniu serwisu wymagane z uwagi na dostosowanie do przepisów prawa lub zaleceń organów władzy publicznej

Ponadto mamy prawo do wyłączenia wsparcia w promocji Twojej zbiórki, z zachowaniem 14-dniowego wyprzedzenia, z ważnych przyczyn, do których należą w szczególności:

 • zmiana funkcjonalności lub sposobu działania serwisu, zmiana zakresu świadczonych usług,
 • czynniki ekonomiczne takie jak zmiany w zakresie modelu biznesowego lub zmiany kosztów usług dostawców zewnętrznych.

Możemy wypowiedzieć umowę w zakresie wsparcia w promocji zbiórki bez podania przyczyny z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Od momentu wyłączenia wsparcia nie pobieramy opłat za wsparcie. Wcześniej pobrane opłaty nie podlegają zwrotowi.


Wspieranie zbiórek

Wspierając zbiórkę wspierasz jej organizatora. Treści zamieszczane na stronach poszczególnych zbiórek są zamieszczane przez ich organizatorów. Sam oceniasz wiarygodność zbiórki. Jeśli masz wątpliwości, wstrzymaj się z wpłatą. Wspieraj osoby, które znasz i którym ufasz.

Serwis jest wyłącznie narzędziem umożliwiającym organizatorom zbiórek ich publikowanie, a innym Użytkownikom – dokonywanie wpłat. Dokonując wpłaty na zbiórkę przekazujesz ją za naszym pośrednictwem jej organizatorowi. Nie zatwierdzamy treści umieszczanych w Serwisie przez organizatorów zbiórek.

Pomagam.pl nie ocenia, nie ma wpływu ani kontroli nad sposobem wydawania pieniędzy zebranych przez organizatorów zbiórek. Pełna odpowiedzialność za zgodne z prawem wydawanie zebranych w Serwisie pieniędzy spoczywa na organizatorach zbiórek.

Przed dokonaniem wpłaty zachęcamy do sprawdzenia, czy na stronie zbiórki podane są dane kontaktowe, odnośniki do stron internetowych, profili w mediach społecznościowych i inne informacje uwiarygodniające zbiórkę i jej organizatora. Ostatecznie jednak (tak ja w przypadku każdej zbiórki pieniężnej niezależnie od jej formy), to wpłacający dokonuje ostatecznej oceny, czy zbiórkę uważa za wystarczająco wiarygodną, aby ją wesprzeć.

Wpłaty stanowią darowizny, są ostateczne i nie podlegają zwrotowi. Pomagam.pl pośredniczy w zawarciu umowy darowizny poprzez działalność i funkcjonalność Serwisu, nie jest jednak stroną umowy darowizny zawartej poprzez dokonanie wpłaty na daną zbiórkę. Podczas dokonywania wpłaty możesz również przekazać darowiznę na rzecz Pomagam.pl. Takie wsparcie Użytkowników i przyjaciół Pomagam.pl umożliwia utrzymanie i dalszy rozwój Serwisu. Dokonanie wpłaty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na postanowienia regulaminu operatora płatności, z którego usług korzystasz podczas dokonywania wpłaty.

Za księgowanie wpłat odpowiadają banki i inni zewnętrzni operatorzy płatności. Przyjmujesz do wiadomości, że nie mamy wpływu na prawidłowość oraz moment zaksięgowania wpłaty. W zależności od wybranego kanału płatności czas księgowania może wynieść od kilku sekund do kilku dni roboczych. Nie mamy wpływu i nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne dodatkowe opłaty, jakie mogą powstać w przypadku niektórych wpłat, w szczególności dodatkowe koszty przewalutowania w przypadku rachunków prowadzonych w walucie obcej lub dodatkowe opłaty pobierane przez Twój bank.

Kwota wpłaty przeznaczona na zbiórkę może być widoczna publicznie, jednak zawsze możesz ukryć swoje imię i nazwisko na liście wpłat. W tym celu powinieneś zaznaczyć odpowiednie pole podczas procesu dokonywania wpłaty. Twoje imię i nazwisko oraz e-mail mogą być udostępniane organizatorowi zbiórki. Po dokonaniu wpłaty możesz także zostawić komentarz na stronie zbiórki. Komentarze mogą być kasowane bez Twojej zgody.


Rola Pomagam.pl (pośrednictwo w zawarciu umowy darowizny)

Zajmujemy się administrowaniem i rozwijaniem Serwisu. Nie organizujemy zbiórek ani nie decydujemy o sposobie wydawania zebranych przez organizatorów pieniędzy. Organizatorzy sami tworzą i prowadzą swoje zbiórki. Wpłacający sami oceniają wiarygodność zbiórek i ich organizatorów oraz decydują, czy ich wesprzeć. Pomagam.pl wykonuje jedynie czynności pośrednictwa umożliwiające zawarcie umowy darowizny pomiędzy organizatorem zbiórki a wpłacającymi.

Pomagam.pl nie jest organizatorem zbiórek. Serwis jest wyłącznie narzędziem umożliwiającym organizatorom zbiórek publikowanie ich w Serwisie, a innym Użytkownikom– dokonywanie wpłat na zbiórki. Nie jesteśmy instytucją kredytową, doradczą ani organizacją społeczną czy charytatywną. Nasza działalność polega na administrowaniu i stałym rozwijaniu Serwisu. Pomagam.pl umożliwia przekazanie wsparcia na rzecz organizatora danej zbiórki, ale nie jest stroną umowy darowizny lub jakiejkolwiek innej umowy pomiędzy organizatorem zbiórki a wpłacającym.

Pomagam.pl, w ramach funkcjonalności Serwisu, wykonuje czynności pośrednictwa zmierzające do zawarcia umowy darowizny pomiędzy organizatorem danej zbiórki a wpłacającym. Pomagam.pl nie jest natomiast stroną umowy darowizny lub jakiejkolwiek innej umowy pomiędzy organizatorem zbiórki a wpłacającym.

Pomagam.pl nie ocenia, nie ma wpływu ani kontroli nad sposobem wydawania pieniędzy zebranych przez organizatorów zbiórek. Pełna odpowiedzialność za zgodne z prawem wydawanie zebranych w Serwisie pieniędzy spoczywa na organizatorach zbiórek.

Pomagam.pl nie gwarantuje, że organizator zbiórki zbierze w Serwisie określoną kwotę ani że w ogóle zbierze jakiekolwiek pieniądze. To od organizatora zbiórki zależy, czy uda mu się wypromować swoją zbiórkę i ile pieniędzy ostatecznie zbierze.

Nasza społeczność opiera się na zasadzie wzajemnego zaufania, a Pomagam.pl zostało zaprojektowane w sposób skłaniający do przestrzegania zasad transparentności. Niestety nie istnieje sposób, który pozwoliłby nam w 100% zagwarantować, że każdy organizator zamieszcza na stronie swojej zbiórki precyzyjne, wyczerpujące i prawdziwe informacje. Właśnie dlatego kładziemy tak duży nacisk na kwestie związane z bezpieczeństwem: zebrane pieniądze organizatorzy zbiórek mogą wypłacać wyłącznie na zweryfikowane prywatne konta bankowe lub konta organizacji społecznych (np. fundacji lub stowarzyszeń) zarejestrowanych w KRS, umożliwiamy zgłaszanie ewentualnych nadużyć oraz kontakt z organizatorami zbiórek, wskazujemy, czy organizatorzy zbiórek połączyli swoje konta z profilami społecznościowymi, itp.

Przed dokonaniem wpłaty zachęcamy do sprawdzenia, czy na stronie zbiórki podane są dane kontaktowe, odnośniki do stron internetowych, profili w mediach społecznościowych i inne informacje uwiarygodniające zbiórkę i jej organizatora. Ostatecznie jednak (tak ja w przypadku każdej zbiórki pieniężnej niezależnie od jej formy), to wpłacający dokonuje ostatecznej oceny, czy zbiórkę uważa za wystarczająco wiarygodną, aby ją wesprzeć.

Jeśli uważasz, że zbiórka zawiera niedozwolone treści albo, że organizator Zbiórki narusza prawo lub Regulamin, poinformuj nas o tym.


Zabronione treści i działania

Nie wykorzystuj Serwisu w złych celach. Bądź odpowiedzialny i kieruj się rozsądkiem.

Jesteś wyłącznie odpowiedzialny za treści, które umieszczasz, publikujesz, udostępniasz lub przesyłasz z wykorzystaniem Serwisu, oraz za wszelką aktywność przy wykorzystaniu Twojego konta w Serwisie. Nie możesz naruszać prawa, Regulaminu, praw osób trzecich lub dobrych obyczajów. Zakazane jest umieszczanie, publikowanie, udostępniane, przesyłanie oraz wspieranie Zbiórek i wszelkich innych treści, jeżeli :

 • naruszają prawo, Regulamin, prawa osób trzecich, dobre obyczaje lub nie jesteś upoważniony do ich wykorzystywania,
 • dotyczą działalności niezgodnej z prawem, Regulaminem, naruszającej prawa osób trzecich lub dobre obyczaje,
 • są nieprawdziwe lub mogą wprowadzać innych Użytkowników w błąd, w szczególności co do okoliczności prowadzenia zbiórki, jej celu lub jej organizatora; dotyczy to także sytuacji, w których treść zbiórki jest niewystarczająca do dokonania miarodajnej oceny w tym zakresie;
 • dotyczą narkotyków, nielegalnych leków, sterydów, używek i podobnych substancji,
 • dotyczą broni oraz materiałów wybuchowych (przy czym w szczególnych przypadkach możemy wyrazić zgodę na prowadzenie takich zbiórek),
 • dotyczą usług finansowych, kredytowych, ubezpieczeniowych i podobnych,
 • dotyczą usług i gier hazardowych,
 • dotyczą pochwalania, wspierania lub propagowania nienawiści, przemocy, dyskryminacji, terroryzmu, nazizmu, faszyzmu, obrażania uczuć religijnych,
 • dotyczą pornografii,
 • mogą wywoływać - w szczególności poprzez swoją brutalność - silne wzburzenie, strach, obrzydzenie itp.,
 • dotyczą pomocy osobom zaangażowanym lub oskarżanym o bycie zaangażowanym w działalność przestępczą,
 • stanowią treści reklamowe, marketingowe, promocyjne, „spam”, „łańcuszki internetowe”, „konkursy” lub inne niezamawiane treści, dotyczą takich treści albo w inny sposób naruszają spokój lub prywatność Użytkowników lub innych osób (w tym także ze względu na częstotliwość przesyłania takich treści, również jeżeli dotyczą one zbiórki); zastrzegamy sobie prawo do filtrowania i zatrzymywania wiadomości wysyłanych przez Użytkowników w ramach narzędzi udostępnionych w Serwisie, w szczególności jeżeli wiadomości te zawierają treści naruszające prawo, Regulamin, prawa osób trzecich lub dobre obyczaje,
 • zachęcają do dokonywania jakichkolwiek wpłat z pominięciem Serwisu, w szczególności: (i) zawierają numery rachunków bankowych lub oznaczenia innych rachunków płatniczych (np. w serwisie Paypal), (ii) zawierają odnośniki odsyłające bezpośrednio lub pośrednio do stron internetowych, gdzie podaje się numery rachunków bankowych lub oznaczenia innych rachunków płatniczych, (iii) zawierają odnośniki odsyłające bezpośrednio lub pośrednio do stron, na których prowadzone są internetowe zbiórki pieniężne, (iv) zawierają dane do dokonywania wpłat poprzez SMS,
 • mogą wywoływać wrażenie, że Pomagam.pl jest związane z Tobą lub Twoją zbiórką w jakikolwiek inny sposób niż poprzez świadczenie usług opisanych w Regulaminie,
 • mają na celu zakłócić, zniszczyć, ograniczyć lub obejść działanie Serwisu oraz związanych lub niezwiązanych z Serwisem usług, serwerów, sieci, urządzeń, procedur, regulaminów, itp.,
 • mogą w jakikolwiek sposób narazić bezpieczeństwo, dobre imię lub narazić na poniesienie odpowiedzialności z jakiegokolwiek tytułu Użytkowników, Pomagam.pl, naszych pracowników, współpracowników, współpracujące z nami podmioty i ich pracowników.

Zakazane jest gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywania jakichkolwiek danych dostępnych w Serwisie (w szczególności danych Użytkowników) do celów niezwiązanych z prowadzoną przez Ciebie zbiórką.

Zakazane jest promowanie zbiórek w sposób naruszający prawo, Regulamin, prawa osób trzecich lub dobre obyczaje.

Zakazane jest tworzenie kont lub zbiórek w celu uniemożliwienia innym wykorzystania nazw lub adresów wybranych dla takich kont lub zbiórek albo w celu ich odsprzedaży.

Zabronione treści i działania w Serwisie wymienione w niniejszym punkcie mają charakter przykładowy. Jeśli znajdziesz jakiś inny kreatywny sposób, aby zaszkodzić nam lub naszym Użytkownikom, i postanowisz z niego skorzystać, będziemy podejmować odpowiednie działania, aby Ci to uniemożliwić.

Zakazane jest tworzenie wielu kont przez jednego Użytkownika.

Ponosisz pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe lub związane z naruszeniem przez Ciebie prawa, Regulaminu, praw osób trzecich lub dobrych obyczajów. Jeżeli w związku z takimi naruszeniami będziemy zobowiązani do zapłaty jakiejkolwiek kwoty na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej (w tym także innego Użytkownika), lub zostanie na nas nałożona jakakolwiek kara, będziesz zobowiązany do jej zwrotu, co nie wyłącza naszego prawa do żądania odszkodowania w pozostałym zakresie.


Ograniczenia

W niektórych sytuacjach (np. gdy otrzymujemy od Użytkowników zgłoszenia o nadużyciach dotyczące Twojej zbiórki) możemy wprowadzić ograniczenia na Twojej zbiórce lub na Twoim koncie w Serwisie. Ograniczenia takie mają na celu wyłącznie ochronę innych Użytkowników. Prosimy Cię o wyrozumiałość i współpracę. Ograniczenia zostaną cofnięte, gdy tylko wyjaśnimy wszelkie wątpliwości.

Zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji celu i okoliczności prowadzenia Twojej zbiórki. Mamy także prawo interweniować w przypadku naruszenia prawa, postanowień niniejszego Regulaminu, praw osób trzecich bądź dobrych obyczajów, jak również w przypadku, gdy cel zbiórki z jakiegokolwiek powodu będzie niemożliwy do zrealizowania. We wszystkich powyższych sytuacjach możemy wprowadzać ograniczenia na Twojej zbiórce lub na Twoim koncie w Serwisie i podejmować inne stosowne działania. Mogą one obejmować w szczególności usunięcie lub zablokowanie dostępu do niektórych treści, zawieszanie, usunięcie lub ograniczenie dostępu do Zbiórki, konta w Serwisie, niektórych funkcjonalności, wstrzymanie wpłat i wypłat ze zbiórki, przekazanie w Twoim imieniu zebranych pieniędzy bezpośrednio osobie, dla której je zbierasz, albo na cel, na który zobowiązałeś się je przeznaczyć (lub cel możliwie zbliżony), dokonanie w Twoim imieniu zwrotu wpłat, a także wypowiedzenie umowy o świadczenie usług ze skutkiem natychmiastowym. W razie zablokowania możliwości dokonywania wpłat na zbiórkę, która objęta była wsparciem w promocji, na czas blokady wstrzymane zostaje wyświetlanie zbiórki na stronie głównej Serwisu oraz w reklamach internetowych, a z uwagi na blokadę wpłat nie są również potrącane opłaty za wsparcie. Ponowne aktywowanie wyświetlania Twojej zbiórki na stronie głównej i w reklamach internetowych może potrwać do kilku godzin od momentu przywrócenia możliwości dokonywania wpłat na zbiórkę. Pamiętaj, że nigdy nie podejmujemy tego typu działań bez powodu i że mają one na celu wyłącznie ochronę Użytkowników. Najczęściej interweniujemy w sytuacji, gdy otrzymujemy zgłoszenia od innych Użytkowników, że zbiórka może być próbą oszustwa, zbierane w ramach zbiórki pieniądze z innego powodu mogą nie zostać wykorzystane w sposób opisany przez jej organizatora, zbiórka narusza prawa autorskie lub prawa do wizerunku. Zgłoszenia takie są najczęściej skutkiem nieporozumień wynikających z nie dość dokładnego opisu celu Twojej zbiórki i sposobu, w jaki masz zamiar wydać zebrane pieniądze.

Gdy nakładamy jakiekolwiek ograniczenia dotyczące Twojej Zbiórki lub Twojego konta w Serwisie, w miarę możliwości staramy się niezwłocznie poinformować Cię o ich przyczynach i czynnościach niezbędnych do cofnięcia ograniczeń. W zależności od sytuacji możemy np. poprosić Cię o potwierdzenie informacji zawartych na stronie Twojej zbiórki, Twoich danych, potwierdzenie zgody na prowadzenie zbiórki przez osobę, dla której zbierasz pieniądze, wprowadzenie zmian na stronie Twojej zbiórki. Gdy tylko wszelkie wątpliwości zostaną rozwiane, ograniczenia zostaną cofnięte.

Daj nam trochę czasu i współpracuj z nami. Pamiętaj też, że w kwestiach bezpieczeństwa Użytkowników musimy dmuchać na zimne. Jesteśmy tylko ludźmi i, tak jak innym, zdarzają nam się błędy. Nie obawiaj się o swoje pieniądze. Zaufały nam już setki tysięcy organizatorów zbiórek i miliony darczyńców. Nigdy nie usuniemy Twojej Zbiórki ani Twojego konta w Serwisie dopóki wszystkie Twoje pieniądze nie zostaną wypłacone.


Prawa do Twoich treści

Zachowujesz wszelkie prawa do swoich treści, ale udzielasz nam licencji do ich wykorzystywania w działalności Serwisu. Upewnij się, że posiadasz prawa do publikowanych treści.

Możesz zamieszczać w Serwisie wyłącznie treści, do których posiadasz prawa upoważniające Cię do korzystania i rozporządzania tymi treściami oraz do udzielania względem nich odpowiednich upoważnień zgodnie z Regulaminem.

Zachowujesz wszelkie prawa do treści zamieszczanych w Serwisie, jednak żeby Serwis mógł funkcjonować potrzebujemy licencji do tych treści. Nie staramy się ukraść ani w nieuczciwy sposób korzystać z Twoich treści. Licencje są nam potrzebne, aby Serwis mógł funkcjonować zgodnie z prawem, regulaminami innych podmiotów z usług których korzystamy, aby móc zgodnie z prawem prezentować i promować Serwis oraz zbiórki.

W związku z tym z chwilą zamieszczenia w Serwisie jakichkolwiek treści udzielasz nam nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie ani terytorialnie licencji na ich wykorzystanie w celu prezentacji lub promocji Twojej Zbiórki w Serwisie, poza nim lub prezentacji lub promocji samego Serwisu i działalności Pomagam.pl. Udzielone licencje obejmują w szczególności utrwalanie i zwielokrotnianie utworu (w szczególności wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową), obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono (w szczególności wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy), rozpowszechnianie utworu (w szczególności publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności w sieci Internet i w mediach tradycyjnych. Udzielasz nam zezwolenia na sporządzenie opracowania bądź dokonania innych modyfikacji utworów będących przedmiotem udzielanych licencji (w tym również do wykorzystania utworów w części lub całości oraz łączenia z innymi utworami) oraz ich wszelkich elementów, jak też zezwolenia na rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań lub innych modyfikacji utworów w zakresie udzielonych licencji. W tym samym zakresie wyrażasz zgodę na rozpowszechnianie wizerunku osób przedstawionych na zamieszczonych przez Ciebie w Serwisie treściach. Zgody tej udzielasz w imieniu każdej z osób przedstawionych na wykorzystywanych wizerunkach, na co osoby te wyraziły zgodę lub do czego masz prawo. Udzielasz nam prawa do udzielania dalszych licencji i upoważnień w zakresie opisanym w niniejszym akapicie.


Prawa do naszych treści

Możesz korzystać z naszych treści w ramach Serwisu. Na korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób potrzebujesz naszej zgody.

Wszelkie prawa do Serwisu oraz jego elementów stanowią przedmiot naszych praw i podlegają ochronie. Przykładami chronionych treści są logo, treści tekstowe, graficzne, layout, kod źródłowy strony. Wykorzystywanie takich treści w jakikolwiek sposób bez uzyskania naszej zgody jest zabronione. Zabronione jest w szczególności kopiowanie, modyfikowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w jakiejkolwiek postaci Serwisu lub poszczególnych elementów jego zawartości poza przypadkami dozwolonymi przez prawo.

Informacje na temat możliwości uzyskania licencji na korzystanie z treści dostępnych w ramach Serwisu można uzyskać pod adresem e-mail [email protected].


Odpowiedzialność

Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby wszystko w Serwisie działało tak, jak powinno. Zastrzegamy sobie jednak prawo do popełniania błędów. Nie ponosimy również odpowiedzialności za korzystanie ze stron internetowych i usług podmiotów trzecich.

W najszerszym zakresie w jakim nie jest to sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłączmy naszą odpowiedzialność za szkody i utracone korzyści wynikające z korzystania lub niemożności skorzystania z Serwisu lub świadczonych w nim lub w związku z nim usług, chyba że szkoda została wyrządzona z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa lub jest szkodą na osobie.

Na stronach Serwisu możemy prezentować odnośniki, materiały, prezentacje i inne treści odsyłające do stron internetowych i usług podmiotów trzecich. Strony i usługi takie nie są elementem Serwisu, a zasady korzystania z nich określają odpowiednie podmioty trzecie. Nie ponosimy odpowiedzialności za warunki i skutki korzystania z takich stron i usług.


Kontakt i reklamacje

Możesz się z nami kontaktować we wszelkich sprawach e-mailowo lub listownie. Masz prawo do składania reklamacji.

Możesz kontaktować się z nami we wszelkich sprawach (w tym także reklamacji) wysyłając nam wiadomość na adres e-mail [email protected] lub na adres korespondencyjny: Crowding Sp. z o.o., ul. Flory 9 lok. 8, 00-586 Warszawa. My będziemy się z Tobą kontaktować na adres-email identyfikujący Cię w Serwisie, bezpośrednio w Serwisie lub korzystając z innych danych kontaktowych, o ile je nam przekażesz.

Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres e-mail identyfikujący Cię w Serwisie, Twoje imię i nazwisko lub firmę, adres zamieszkania lub siedziby, adres korespondencyjny, jeśli jest różny od adresu zamieszkania lub siedziby, oraz dokładny opis zgłaszanych zastrzeżeń. Jeżeli po złożeniu reklamacji zmienisz adres e-mail identyfikujący Cię w Serwisie, reklamacja nie zostanie rozpatrzona. Nie rozpatrzymy również reklamacji będącej następstwem niestosowania się do treści Regulaminu.

Reklamacje rozpatrujemy w ciągu 14 dni od chwili ich otrzymania. Jeśli podane w reklamacji informacje wymagają uzupełnienia, zwrócimy się do Ciebie z taką prośbą. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przedłuża odpowiednio czas rozpatrywania reklamacji.

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.


Zmiany Regulaminu

Mamy prawo do zmiany Regulaminu. O proponowanych zmianach poinformujemy Cię z odpowiednim wyprzedzeniem, tak abyś mógł spokojnie podjąć decyzję, czy je akceptujesz.

Możemy zmieniać Regulamin z ważnych przyczyn, do których należą w szczególności: zmiana funkcjonalności lub sposobu działania serwisu, zmiana zakresu świadczonych usług, dostosowanie do przepisów prawa lub zaleceń organów władzy publicznej, uwagi zgłaszane przez Użytkowników, czynniki ekonomiczne takie jak zmiany w zakresie modelu biznesowego lub zmiany kosztów usług dostawców zewnętrznych.

Jeśli wprowadzimy zmiany w Regulaminie, poinformujemy Cię o tym e-mailowo lub bezpośrednio w Serwisie z 14-dniowym wyprzedzeniem. W tym czasie będziesz mógł zaakceptować nowy Regulamin lub wypowiedzieć umowę o świadczenie usług w trybie natychmiastowym. Jeżeli nie zaakceptujesz ani nie wypowiesz umowy w tym czasie, Regulamin w nowym brzmieniu wiąże Cię od chwili upływu tego terminu. Jeżeli nie posiadasz konta w Serwisie, możemy Cię poinformować o zmianach poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie głównej Serwisu.

Zmiana naszych danych (w tym w szczególności danych kontaktowych) nie wymaga stosowania procedury opisanej w niniejszym punkcie. Użytkownicy mogą zostać poinformowani o tych zmianach w dowolny sposób. Korespondencja kierowana do nas przy użyciu nieaktualnych danych będzie uważana za doręczoną prawidłowo przez okres 14 dni kalendarzowych od daty poinformowania Użytkowników o zmianach.


Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.05.2023 r.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.


Zobacz także:

Regulamin operatora płatności Tpay

Regulamin operatora płatności PayPal

Polityka prywatności

Pomagam.pl wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej

Zamknij