Zbiórka Help agri-coops in Ukraine - zdjęcie główne

Help agri-coops in Ukraine

18 373 zł  z 50 000 zł (Cel)
Wpłaciło 71 osób
Wpłać terazUdostępnij
 
Cooperative Academy - awatar

Cooperative Academy

Organizator zbiórki

PL/FR/IT/ES ---> BELOW

Hi, dear cooperators!

We, the Cooperative Academy, are a team of cooperative developers from Ukraine. You can read more about us at https://t.co/EDmY8rOm9v and watch the interview at https://youtu.be/YwNpoqtK0hQ.

We would like to have a better occasion to tell you about cooperatives in Ukraine, our projects and results. But now, we have to defend our country, and fight for cooperative values and human rights. Russia attacked Ukraine on February 24, 2022, and since that day our life has completely changed

Instead of preparing for the spring season, our cooperators and farmers have to defend their families and communities from Russian occupiers.

But, there are still some of the Cooperative Academy's farmers who are ready to seed and work in the field to make a living and food supplies for us.  They risk working under attacks, but we don't see any other way. If you are a farmer and make a living out of producing food on your field, the best you can do for your community is to keep on working.

The money we collect will be spent on equipment that helps our community to survive staying in the bomb shelters and to keep working in difficult conditions.

We collect money with Pomagam.pl because it now helps Ukraine and doesn't take commision for crowdfunding for Ukraine. This site allows us to collect funds in polish currency - złoty (ZŁ).

1 ZŁ = 0,21 EUR ---> If you decide to give us 100 zł it will be around 20 EUR

WE HOPE WE WILL SOON GO BACK TO THIS HAPPY DAYS WE HAD IN UKRAINE AND WE WILL BE ABLE TO REBUILD WHAT WAS DAMAGED.

COOPERATIVES VALUES AND SOLIDARITY WILL NEVER BE DAMAGED. BE WITH US, SUPPORT US, HELP US, DON'T LEAVE US ALONE

This fundrising is coordinated by Iryna Volovyk and Sofia Burtak from Cooperative Academy from Dnipro with logistic help from Katarzyna Kalinowska (Food Co-op Dobrze in Warsaw) and Sara Vicari (arountheworld.coop in Rome) who will be responsible for organising the shopping and transferring goods to Ukraine

Our Farmer Cooperators

Workshops in December 2021

Voting during meeting of cooperators

PL:

Pomóżmy Spółdzielniom i Kooperatywom Rolniczym w Ukrainie

Cześć, drodzy/ie spółdzielczy i spółdzielczynie!

Nazywamy się Cooperative Academy (Akademia Spółdzielczości) i jesteśmy organizacją pomagającą w rozwoju spółdzielczości w Ukrainie. Możesz przeczytać o nas więcej tutaj https://t.co/EDmY8rOm9v i obejrzeć wywiad z nami tu: https://youtu.be/YwNpoqtK0hQ

Chciałybyśmy mieć możliwość opowiedzenia Wam o spółdzielniach w Ukrainie, naszych sukcesach i projektach w innych okolicznościach. Niestety dzisiaj jesteśmy zmuszone bronić wolności naszej i naszego kraju. Jesteśmy zmuszone by walczyć o życie w zgodzie z wartościami spółdzielczymi i prawami człowieka. Federacja Rosyjska zaatakowała Ukrainę 24 lutego 2022 i od tamtego czasu nasze życie diametralnie się zmieniło.

Zamiast przygotowywać się do rozpoczęcia sezonu wiosennego, współpracujący z nami spółdzielczy i rolnicy muszą bronić swoich rodzin i społeczności przed rosyjskim okupantem.

Pomimo wszystko, wśród społeczności Cooperative Academy są rolnicy/czki i spółdzielcy/czynie – osoby gotowe aby dalej siać i pracować w sowich gospodarstwach. Osoby te chcą próbować utrzymać się i zapewnić lokalnej społeczności dostęp do żywności. Są gotowe aby zaryzykować pracę pod ostrzałem i atakami. Nie widzimy jednak innej drogi dla nich. Gdy jesteś rolnikiem/rolniczką i utrzymujesz się z produkcji żywności na swoim kawałku ziemi, najlepszą rzeczą jaką możesz robić dla swojej społeczności jest próba kontynuacji pracy na roli.

Zebrane pieniądze przeznaczymy na wyposażenie, które pomoże nam przetrwanie w schronach przeciwlotniczych i pracę w tych trudnych warunkach.

MAMY NADZIEJĘ, ŻE NIEBAWEM SZCZĘŚLIWE DNI W UKRAINIE POWRÓCĄ I BĘDZIEMY MOGŁY I MOGLI ODBUDOWAĆ TO, CO ZOSTAŁO ZNISZCZONE.

WARTOŚCI SPÓŁDZIELCZE I SOLIDARNOŚĆ NIGDY NIE ZGINĄ. BĄDŹCIE Z NAMI, WSPIERAJCIE NAS, POMÓŻCIE NAM. NIE ZOSTAWIAJCIE NAS SAMYCH

Ta zbiórka jest koordynowana przez Irynę Volovyk https://www.linkedin.com/in/iryna-volovyk-643b1144/ i Sofię Burtak https://www.linkedin.com/in/sofia-burtak-b9717a3a/ z Cooperative Academy w Dnieprze, z pomocą logistyczną Katarzyny Kalinowskiej (Kooperatywa Spożywcza "Dobrze" - Warszawa) i Sary Vicari (arountheworld.coop z Rzymu), które będą odpowiedzialne za organizację zakupów potrzebnych rzeczy w Polsce i przesłanie ich do Ukrainy. 

FR:

Aidez les coopératives agricoles en Ukraine

Bonjour chers coopérateurs !
Nous sommes l’Académie Coopérative, une équipe chargée du développement coopératif en Ukraine. Pour en savoir plus sur nous, rendez-vous ici: https://t.co/EDmY8rOm9v et regardez notre interview: https://youtu.be/YwNpoqtK0hQ
Nous aimerions pouvoir vous parler des coopératives en Ukraine et de nos projets et résultats en de bien meilleures circonstances. Mais en ce moment, nous devons défendre notre pays et lutter pour les valeurs coopératives et les droits de l'homme. La Russie a attaqué l'Ukraine le 24 février 2022 et depuis ce jour, notre vie a complètement changé.


Au lieu de se préparer pour l’arrivée du printemps, nos coopérateurs et agriculteurs doivent défendre leurs familles et leurs communautés contre les occupants russes.

Mais il y a tout de même des agriculteurs de l’Académie Coopérative qui sont prêts à semer et à travailler dans le champ pour gagner leur vie et nous approvisionner en nourriture. Pour cela, ils prennent le risque de travailler sous les attaques. Mais il n’y a pas d’autre solution. Si vous êtes un agriculteur et que vous gagnez votre vie en produisant de la nourriture sur votre champ, le mieux que vous puissiez faire pour votre communauté est de continuer à travailler.


L'argent que nous collectons sera dépensé pour de l’équipement qui aidera notre communauté à survivre dans les abris anti-bombes et à continuer à travailler dans ces conditions difficiles.


NOUS ESPÉRONS QUE NOUS RETOURNERONS BIENTÔT AUX JOURS HEUREUX QUE NOUS AVONS VÉCU EN UKRAINE, ET QUE NOUS SERONS EN MESURE DE RECONSTRUIRE CE QUI A ÉTÉ ENDOMMAGÉ.

LES VALEURS COOPÉRATIVES ET LA SOLIDARITÉ, ELLES, NE PEUVENT JAMAIS ÊTRE ENDOMMAGÉES. SOYEZ AVEC NOUS, SOUTENEZ-NOUS, AIDEZ-NOUS, NE NOUS LAISSEZ PAS SEULS.

Cette collecte de fonds est coordonnée par la "Cooperative Academy" de Dnipro (en ukrainien : Дніпро) – Iryna Volovyk https://www.linkedin.com/in/iryna-volovyk-643b1144/ et Sofia Burtak https://www.linkedin.com/in/sofia-burtak-b9717a3a/ avec le soutien logistique de Katarzyna Kalinowska (coopérative alimentaire "Dobrze" de Varsovie) et de Sara Vicari (coopérative "arountheworld.coop" de Rome). Ces dernières seront reponsables des achats du matériel en Pologne et de son transport vers l'Ukraine.

IT:

Aiutiamo le cooperative agricole in Ucraina

Salve a tutte e a tutti, cooperatrici e cooperatori!

Siamo la Coop Academy, un gruppo di professionisti che si occupa di sviluppo cooperativo in Ucraina. Per saperne di più su di noi, potete leggere questo articolo: https://t.co/EDmY8rOm9v e guardare questa nostra intervista: https://youtu.be/YwNpoqtK0hQ .

Sarebbe stato bello potervi raccontare delle cooperative in Ucraina e dei nostri progetti e risultati in circostanze migliori. Ma in questo momento dobbiamo difendere il nostro Paese e lottare per i valori cooperativi e i diritti umani. La Russia ha attaccato l'Ucraina il 24 febbraio 2022 e da quel giorno la nostra vita è completamente cambiata.

Invece di prepararsi per l'arrivo della primavera, i nostri cooperatori e agricoltori devono difendere le loro famiglie e le loro comunità dagli occupanti russi.

Ma ci sono ancora contadini con cui collaboriamo come Coop Accademy che sono disposti a seminare e lavorare nei campi per guadagnarsi da vivere e fornire cibo a tutti noi. Per questo, stanno correndo il rischio di lavorare sotto alle bombe. Ma non c'è altra soluzione. Se sei un agricoltore e ti guadagni da vivere producendo cibo nel tuo campo, il meglio che puoi fare per la tua comunità è continuare a lavorare.

I soldi che riusciremo a raccogliere saranno spesi per attrezzature che aiuteranno la nostra comunità a sopravvivere nei rifugi antiaerei e per continuare a lavorare in queste condizioni così difficili.

Stiamo raccogliendo fondi con Pomagam.pl perché non richiede commissioni per raccolte fondi a sostegno della popolazione ucraina. Questo sito ci permette di raccogliere fondi in valuta polacca - złoty (ZŁ).

1 ZŁ = 0,21 EUR --> Una donazione di 100 zł equivale a circa 20 EUR.

SPERIAMO DI TORNARE PRESTO TUTTI A QUEI GIORNI FELICI VISSUTI QUI IN UCRAINA E DI POTER RICOSTRUIRE QUELLO CHE È STATO DANNEGGIATO.

I VALORI COOPERATIVI E LA SOLIDARIETÀ NON POTRANNO MAI ESSERE DANNEGGIATI. UNITEVI A NOI, SOSTENETECI, AIUTATECI, NON LASCIATECI DA SOLI.

Questa raccolta fondi è coordinata da Iryna Volovyk https://www.linkedin.com/in/iryna-volovyk-643b1144/ e Sofia Burtak https://www.linkedin.com/in/sofia-burtak-b9717a3a/ della Coop Accademy di Dnipro, con il supporto logistico di Katarzyna Kalinowska (Food Co-op Dobrze di Varsavia) e Sara Vicari (arountheworld.coop di Roma) che si occuperanno dell'acquisto e dell'invio dei beni in Ucraina.

ES:

¡Hola a todos los cooperativistas!

Somos Coop Academy, un grupo de profesionales que se ocupan del desarrollo cooperativo en Ucrania. Para obtener más información sobre nosotros, pueden leer este artículo: https://t.co/EDmY8rOm9v y ver nuestra entrevista:https://youtu.be/YwNpoqtK0hQ 

Hubiera sido bueno poder contarles sobre las cooperativas en Ucrania y nuestros proyectos y resultados en mejores circunstancias. Pero ahora mismo tenemos que defender nuestro país y luchar por los valores cooperativos y los derechos humanos. Rusia atacó a Ucrania el 24 de febrero de 2022 y nuestra vida cambió por completo desde ese día.

En lugar de prepararse para la llegada de la primavera, nuestros cooperativistas y agricultores deben defender a sus familias y comunidades de los ocupantes rusos.

Pero todavía hay agricultores con los que trabajamos como Coop Academy que están dispuestos a sembrar y trabajar en los campos para ganarse la vida y proporcionarnos alimentos a todos. Por eso, corren el riesgo de trabajar bajo las bombas. Pero no hay otra solución. Si eres agricultor y te ganas la vida produciendo alimentos en tu campo, lo mejor que puedes hacer por tu comunidad es seguir trabajando.

El dinero que podamos recaudar se gastará en equipos que ayudarán a nuestra comunidad a sobrevivir en los refugios antiaéreos y seguir trabajando en estas difíciles condiciones.

ESPERAMOS VOLVER PRONTO A ESOS DÍAS FELICES VIVIDOS AQUÍ EN UCRANIA Y PODER RECONSTRUIR LO DAÑADO.

LOS VALORES COOPERATIVOS Y LA SOLIDARIDAD NUNCA PUEDEN DAÑARSE. SÚMATE, APOYANOS, AYUDANOS, NO NOS DEJES SOLOS.

Estamos recaudando fondos con Pomagam.pl porque no cobra tarifas por donaciones para apoyar a la población ucraniana. Este sitio nos permite recaudar fondos en moneda polaca - złoty (ZŁ). 1 ZŁ = 0,21 EUR --> Una donación de 100 zł equivale aproximadamente a 20 EUR.

Esta recaudación de fondos está coordinada por Iryna Volovyk https://www.linkedin.com/in/iryna-volovyk-643b1144/ y Sofia Burtak https://www.linkedin.com/in/sofia-burtak-b9717a3a/ de la Coop Academy de Dnipro, con el apoyo logístico de Katarzyna Kalinowska (Food Co-op Dobrze de Varsovia) y Sara Vicari (arountheworld.coop de Roma) que se encargarán de la compra y del envío de las mercancías a Ucrania.


Wybierz kwotę


20 
50 
100 
200 
1 000 
Inna
Wpłać teraz
 Bezpieczne płatności online

Słowa wsparcia

Twoje słowa mają moc pomagania! Wpłać darowiznę i przekaż kilka słów wsparcia 🤲


 • Anonimowy Darczyńca - awatar

  Anonimowy Darczyńca

  02.04.2022
  02.04.2022

 • La tartartuga - awatar

  La tartartuga

  21.03.2022
  21.03.2022

  We’re with you

 • Anonimowy Darczyńca - awatar

  Anonimowy Darczyńca

  19.03.2022
  19.03.2022

  From co-operative colleagues in Canada.

 • Anonimowy Darczyńca - awatar

  Anonimowy Darczyńca

  16.03.2022
  16.03.2022

  MOJA KOTKA UMIERA, PROSZĘ POMÓŻCIE NAM 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 https://naszefutrzaki.eu/nowotwor-zoladka,475

 • Colette Lebel - awatar

  Colette Lebel

  10.03.2022
  10.03.2022

  Bon courage! Je suis avec vous de tout coeur.

18 373 zł  z 50 000 zł (Cel)
Wpłaciło 71 osób
Wpłać terazUdostępnij
 
Cooperative Academy - awatar

Cooperative Academy

Organizator zbiórki

Zadaj pytanie

Wpłaty: 71

Jas Kutnik - awatar
Jas Kutnik
100
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
280
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
1
Bettina - awatar
Bettina
300
Abcc - awatar
Abcc
450
przemek piotrowski - awatar
przemek piotrowski
50
jean-louis Aicardi - awatar
jean-louis Aicardi
100
Iwona - awatar
Iwona
100
Marta - awatar
Marta
50
Brodataty - awatar
Brodataty
300

Uważasz, że ta zbiórka zawiera niedozwolone treści ? Napisz do nas

Załóż swoją pierwszą zbiórkę

Zbieraj pieniądze na to, czego
najbardziej potrzebujesz już dziś!

Jak założyć zbiórkę na Pomagam.pl

Pomagam.pl to największy i najpopularniejszy w Polsce serwis do tworzenia internetowych zbiórek pieniędzy. To narzędzie, które umożliwia każdemu i całkowicie za darmo założenie zbiórki w kilka chwil.

Dzięki Pomagam.pl w łatwy i bezpieczny sposób zbierzesz fundusze na to, co dla Ciebie ważne m.in. pokrycie kosztów leczenia, wsparcie bliskich w trudnych chwilach i na inicjatywy bliskie Twojemu sercu.

Krok 1:Chcesz założyć zbiórkę, ale nie wiesz od czego zacząć? Nie martw się! Obejrzyj krótki film poniżej, który tłumaczy, jak działa Pomagam.pl.

Krok 2:Zbiórkę na Pomagam.pl przygotowujesz i publikujesz samodzielnie. Nie przejmuj się - założenie zbiórki trwa dosłownie kilka chwil i jest prostsze, niż myślisz. Sprawdź poniższy poradnik.

W momencie tworzenia zbiorki możesz wybrać, czy chcesz ją prowadzić samodzielnie czy ze wsparciem Pomagam.pl. Pierwsza opcja jest całkowicie darmowa. Jeśli natomiast zdecydujesz się na promowanie zbiórki z naszym wsparciem, będziemy przypominać o Twojej zbiórce i zachęcać do wpłat osoby, które ostatnio odwiedziły stronę Twojej zbiórki (tzw. retargeting).

W tym celu będziemy wyświetlać Twoją zbiórkę zarówno na stronie głównej Pomagam.pl jak i w reklamach internetowych. Zwiększa to szanse na to, że więcej odwiedzających Twoją zbiórkę osób zdecyduje się ostatecznie na wpłatę lub udostępnienie zbiórki. W zamian za to dodatkowe, nieobowiązkowe wsparcie w promocji od każdej wpłaty potrącimy automatycznie 12%.

Krok 3:Twoja zbiórka jest gotowa, czas zacząć działać! Nikt nie wypromuje Twojej zbiórki tak jak Ty, dlatego pamiętaj, żeby udostępniać ją we wszystkich mediach społecznościowych: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn czy YouTube i TikTok. Zacznij od rodziny i przyjaciół - poproś ich o udostępnienie i zachęć do wpłat. Wyślij znajomym linka do zbiórki z krótkim opisem na Messengerze, SMSem lub mailowo. Następnie skontaktuj się z lokalnymi mediami z prośbą o publikację Twojej zbiórki oraz zaangażuj w promocję okoliczne organizacje społeczne, władze samorządowe, instytucje oraz osoby znane w Twojej okolicy.

Pamiętaj, im więcej osób dowie się o Twojej zbiórce, tym większa szansa na osiągniecie celu! Więcej porad znajdziesz w ebooku, jak założyć i prowadzić skuteczną zbiórkę. Znajdziesz go w swoim panelu zarządzania zbiórką po jej stworzeniu. Sprawdź również naszego bloga, w którym dzielimy się praktycznymi poradami i wskazówkami.

Krok 4:Wszystkie osoby odwiedzające Twoją zbiórkę mogą szybko i bezpiecznie wpłacać na nią pieniądze, np. przy użyciu przelewów internetowych, kart kredytowych, tradycyjnych przelewów bankowych, a nawet na poczcie! Wpłaty księgują się natychmiast. Wszyscy widzą, jaką kwotę udało się już zebrać i mogą zapraszać do zbiórki kolejne osoby.

Krok 5:Pieniądze ze zbiórki możesz wypłacać na konto bankowe w każdej chwili i tak często, jak chcesz. Wypłata pieniędzy trwa na ogół 3 dni robocze. Wypłata nie spowoduje zmiany stanu licznika wpłat na stronie Twojej zbiórki. Możesz dalej zbierać pieniądze, a zbiórka będzie trwać aż do momentu, gdy zdecydujesz się ją zamknąć.

Prawda, że proste? To właśnie dlatego dziesiątki tysięcy osób prowadzi już swoje zbiórki na Pomagam.pl. Nie czekaj. Dołącz do nich teraz! Aby założyć zbiórkę, kliknij tutaj lub w przycisk poniżej:

Pomagam.pl wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej

Zamknij