Zbiórka Day Care Kraków-until June 2023 - miniaturka zdjęcia

Day Care Kraków-until June 2023 Jak założyć taką zbiórkę?

Zbiórka Day Care Kraków-until June 2023 - zdjęcie główne

Day Care Kraków-until June 2023

14 515 zł  z 100 000 zł (Cel)
Wpłaciło 51 osób
Wpłać terazUdostępnij
 

UA нижче/ENG below

Centrum opieki dziennej dla dzieci z doświadczeniem uchodźczym - lipiec/sierpień 2023!

Miał być miesiąc, potem trzy, potem rok. Nasz aktualny cel to utrzymać Day Care Kraków - tymczasowe przedszkole dla 120 ukraińskich dzieci podczas wakacji 2023.

Miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka wynosi 1000 zł. Każda, nawet najmniejsza wpłata przybliża nas do realizacji tego celu.

Day Care Kraków. Jak działamy?

Od 14.03.2022 prowadzimy przedszkole w systemie ukraińskim “Day Care Kraków”, czyli interwencyjną placówkę całodziennej opieki dla 120 ukraińskich dzieci. Obecnie mieścimy się w Kamienicy Hetmańskiej ul. Rynek Główny 17 (początkowo funkcjonowaliśmy pod nazwą „Day Care. Tymczasowe Przedszkole pod Baranami”) Celem Day Care Kraków jest zapewnienie ukraińskim rodzinom bezpłatnej, dziennej opieki i edukacji dla dzieci w wieku od 2 do 6 lat. Przez 10 godzin dziennie (7:30 – 17:30), od poniedziałku do piątku, stwarzamy dzieciom bezpieczną przestrzeń. Zatrudniamy dyplomowane ukraińskie przedszkolanki, opiekunki, oraz psycholożkę dziecięcą. Day Care realizuje program edukacji oparty o wymogi przedszkolnej podstawy programowej zarówno polskiego jak i ukraińskiego systemu edukacji, uwzględniając cele wychowania przedszkolnego, zadania profilaktyczno- wychowawcze przedszkola oraz specjalne potrzeby dzieci z doświadczeniem uchodźczym. 

Co nas wyróżnia?

Wyróżnia nas dbałość o kondycję psychiczną dzieci i ich opiekunów oraz wszechstronny rozwój poprzez edukację artystyczną. Celem programu jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka, dlatego zapewniamy dzieciom atrakcyjny program warsztatów kulturoznawczych, edukacyjnych, muzycznych i sportowych. Staramy się wspierać całe rodziny i budować społeczność, której fundamentem są życzliwość i zaufanie. Projekt ma charakter tymczasowy. Od 14 marca 2022 z naszej oferty skorzystało ponad 900 przedszkolaków.

Na co wydamy pieniądze?

Koszt utrzymania 1 dziecka wynosi 1000 zł miesięcznie (czyli ok. 230 euro/ 240 usd). 

Na tę kwotę składają się koszty utrzymania placówki dla 120 dzieci: zatrudnienia personelu, nauczycielek, dyrektorki przedszkola, psycholożki, pomocy sprzątającej, biuro, pomoce dydaktyczne, artykuły edukacyjne i plastyczne, bieżące koszty utrzymania, jak media, internet, artykuły higieniczne, sprzątanie, obsługa księgowa, tłumaczenia, ubezpieczenia.

Kim jesteśmy?

Fine.ngo - Funadacja Inicjatyw dla Nowej Edukacji , to organizacja, która działa na rzecz edukacji i rozwoju umiejętności przyszłości poprzez wzmacnianie kompetencji społecznych, emocjonalnych i komunikacyjnych. Zapewniamy dostęp do szkoleń, warsztatów, materiałów edukacyjnych, centrum integracji międzykulturowej, centrum wsparcia psychospołecznego, oraz Day Care - dzienną opiekę w systemie ukraińskim dla ukraińskich dzieci przybyłych do Polski z powodu wojny. Od czerwca 2022 uzyskaliśmy status oficjalnego partnera UNICEF. Realizujemy w trybie ciągłym następujące projekty:

*Meeting Point, centrum integracji międzykulturowej.

*Centrum Edukacyjne Fine, program szkoleń psychologicznych

*Wydawnictwo: Audiobook z legendami i baśniami przetłumaczonymi na język polski, przybliżający kulturę ukraińską polskim dzieciom. Elementarz - Podręcznik będący wprowadzeniem do rozumienia, mówienia oraz czytania w języku polskim. Broszury, poradniki, materiały do pracy i scenariusze lekcji dotyczące kwestii integracyjnych i wsparcia psychologicznego

więcej o nas: www.fine.ngo

Pracując w trybie interwencji kryzysowej od początku marca, posiadamy w swoich zasobach niezbędny sprzęt, lokale oraz profesjonalną wyspecjalizowana kadrę do realizacji zamierzonych celów. Ostatni rok pracy wzbogacił nas o kolejne doświadczenia związane z dynamicznie zmieniającą się sytuacją, opracowaliśmy program wsparcia na najbliższy rok, odpowiadający bieżącym potrzebom jakimi jest integracja międzykulturowa, równe szanse w dostępie do edukacji oraz wsparcie psychologiczne.  

Ten projekt realizujemy wspólnie z Wami zmieniając świat najmłodszych na lepszy. Razem działamy na rzecz szczęśliwego dzieciństwa najbardziej poszkodowanych w tej wojnie.

Dalej potrzebujemy Waszego wsparcia!

Dziękujemy z całego serca!

----------------------------------------------------------------------------------------

Day Care Krakow - догляд на канікули 2023

Центр денної опіки для дітей з досвідом біженців - липень/серпень 2023 року!


Це мав бути місяць, потім три, потім рік. Наша поточна мета - зберегти Day Care Krakow - тимчасовий дитячий садок для 120 українських дітей під час літніх канікул 2023 року.

Щомісячна вартість утримання однієї дитини становить 1 000 злотих. Кожна пожертва, навіть найменша, наближає нас до досягнення цієї мети.

Day Care Kraków. Як ми працюємо? 

З 14.03.2022 р. ми керуємо дитячим садочком в українській системі "Day Care Krakow", тобто інтервенційним центром денної опіки для 120 українських дітей. В даний час ми знаходимося в Кам'яниці Гетьманській на вулиці Rynek Główny, 17 (спочатку ми працювали під назвою "Day Care. Тимчасовий дитячий садок під Баранами") Метою Day Care Krakow є надання українським сім'ям безкоштовного денного догляду та освіти для дітей віком від 2 до 6 років. Протягом 10 годин на день (7:30 ранку - 17:30 вечора), з понеділка по п'ятницю, ми створюємо безпечний простір для дітей. У нас працюють дипломовані українські вчителі, вихователі та дитячий психолог. Day Care реалізує освітню програму, яка базується на вимогах навчальної програми дитячого садка як польської, так і української системи освіти, враховуючи цілі дошкільної освіти, профілактичні та виховні завдання дитячого садка та особливі потреби дітей з досвідом біженців.

Що нас відрізняє?

Нас відрізняє турбота про психічний стан дітей та їхніх вихователів, а також їхній всебічний розвиток через мистецьку освіту. Метою програми є підтримка цілісного розвитку дитини, тому ми пропонуємо дітям насичену програму культурних, освітніх, музичних та спортивних майстер-класів. Ми прагнемо підтримувати цілі сім'ї та будувати спільноту, засновану на доброті та довірі. Проект є тимчасовим. Станом на 14 березня 2022 року понад 900 дошкільнят скористалися нашою програмою.

На що ми витрачаємо гроші?

Вартість утримання 1 дитини становить 1 000 злотих на місяць (або приблизно 230 євро/ 240 доларів США). 

Ця сума складається з витрат на утримання закладу для 120 дітей: персонал, вчителі, директор дитячого садка, психолог, допомога в прибиранні, офіс, навчальні посібники, навчальне та художнє приладдя, поточні витрати на утримання, такі як комунальні послуги, інтернет, предмети гігієни, прибирання, бухгалтерія, переклади, страхування.

Хто ми такі?

Fine.ngo - Фонд Ініціатив для Нової Освіти - це організація, яка працює для освіти та розвитку майбутніх навичок шляхом зміцнення соціальних, емоційних та комунікативних компетенцій. Ми надаємо доступ до тренінгів, семінарів, навчальних матеріалів, центру міжкультурної інтеграції, центру психосоціальної підтримки та Day Care - денного догляду в українській системі для українських дітей, які приїхали до Польщі через війну. Станом на червень 2022 року ми отримали статус офіційного партнера ЮНІСЕФ. На постійній основі ми реалізуємо наступні проекти:

*Meeting Point - центр міжкультурної інтеграції.

*Центр психологічної освіти "Fine", програма психологічних тренінгів.

*Видавництво: аудіокнига з легендами та казками в перекладі польською мовою, що наближає українську культуру до польських дітей. Elementarz - підручник, який є вступом до розуміння, говоріння та читання польською мовою. Брошури, посібники, робочі матеріали та плани уроків з питань інтеграції та психологічної підтримки.

більше про нас: www.fine.ngo

Працюючи в режимі кризової інтервенції з початку березня, ми маємо необхідне обладнання, приміщення та професійний спеціалізований персонал для досягнення наших цілей. Останній рік роботи збагатив нас подальшим досвідом динамічно мінливої ситуації, і ми розробили програму підтримки на наступний рік, відповідаючи на актуальні потреби, такі як міжкультурна інтеграція, рівні можливості в доступі до освіти та психологічна підтримка.  

Ми реалізуємо цей проект разом з вами, змінюючи світ наймолодших на краще. Разом ми працюємо заради щасливого дитинства для тих, хто найбільше постраждав від цієї війни.

Ми все ще потребуємо вашої підтримки!

Дякуємо вам від щирого серця!

--------------------------------------------------------------------------------------

Day Care Krakow for Children with Refugee Experience - July/August 2023!

It was supposed to be a month, then three, then a year. Our current goal is to maintain Day Care Krakow - a temporary kindergarten for 120 Ukrainian children during the summer of 2023.

The monthly cost of caring for one child is 1000 PLN. Every contribution, no matter how small, brings us closer to achieving this goal.

Day Care Krakow. How do we operate?

Since March 14, 2022, we have been running a kindergarten called "Day Care Krakow" in the Ukrainian system. It is an intervention center providing full-day care for 120 Ukrainian children. We are currently located at Kamienica Hetmanska, Rynek Glowny 17 (initially operating under the name "Day Care. Tymczasowe Przedszkole pod Baranami"). The aim of Day Care Krakow is to provide Ukrainian families with free daily care and education for children aged 2 to 6. For 10 hours a day (7:30 am to 5:30 pm), from Monday to Friday, we create a safe space for the children. We employ qualified Ukrainian preschool teachers, caregivers, and a child psychologist. Day Care follows an educational program based on the requirements of both the Polish and Ukrainian education systems, taking into account the goals of preschool education, preventive and educational tasks, as well as the special needs of children with refugee experience.

What sets us apart?

We stand out by caring for the mental well-being of children and their caregivers, as well as providing comprehensive development through artistic education. The program aims to support the holistic development of children, so we offer them an attractive program of cultural, educational, musical, and sports workshops. We strive to support entire families and build a community based on kindness and trust. The project is temporary in nature. Since March 14, 2022, over 900 preschoolers have benefited from our services.

How will we use the money?

The cost of maintaining one child is 1000 PLN per month (approximately 230 euros / 240 USD).

This amount includes the expenses for maintaining the facility for 120 children: staff salaries, teachers, kindergarten director, child psychologist, cleaning assistance, office supplies, educational and art materials, ongoing maintenance costs such as utilities, internet, hygiene products, cleaning, accounting services, translations, and insurance.

Who are we?

Fine.ngo - Foundation of Initiatives for New Education is an organization working towards education and the development of future skills by strengthening social, emotional, and communication competencies. We provide access to training, workshops, educational materials, an intercultural integration center, psychosocial support center, and Day Care - daily care in the Ukrainian system for Ukrainian children who have come to Poland due to the war. Since June 2022, we have obtained the official partner status of UNICEF. We continuously implement the following projects:

*Meeting Point - Intercultural Integration Center.

*Fine Educational Center - Psychological training program.

*Publishing: Audiobook with legends and fairy tales translated into Polish, introducing Ukrainian culture to Polish children. Primer - A textbook for understanding, speaking, and reading in Polish. Brochures, guides, work materials, and lesson plans on integration and psychological support issues.

Learn more about us at: www.fine.ngo

Working in crisis intervention mode since early March, we have the necessary equipment, facilities, and a specialized professional team to achieve our intended goals. The past year of work has enriched us with further experiences related to the rapidly changing situation. We have developed a support program for the coming year that addresses current needs such as intercultural integration, equal access to education, and psychological support.

We are implementing this project together with you, making a positive change in the world of the youngest. Together, we work for the happiness of the most affected children in this war.

We still need your support!

Thank you from the bottom of our hearts!

------------------------------------------------------------------------------------------

Wybierz kwotę


20 
50 
100 
200 
1 000 
Inna
Wpłać teraz
 Bezpieczne płatności online
14 515 zł  z 100 000 zł (Cel)
Wpłaciło 51 osób
Wpłać terazUdostępnij
 

Wpłaty: 51

Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
300
Agata Brendel - awatar
Agata Brendel
100
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
250
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
200
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
100
Viktor Nevoit - awatar
Viktor Nevoit
250
Anton S. - awatar
Anton S.
300
Kinga - awatar
Kinga
500
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
100
Yurii Rudoman - awatar
Yurii Rudoman
250

Uważasz, że ta zbiórka zawiera niedozwolone treści ? Napisz do nas

Załóż swoją pierwszą zbiórkę

Zbieraj pieniądze na to, czego
najbardziej potrzebujesz już dziś!

Jak założyć zbiórkę na Pomagam.pl

Pomagam.pl to największy i najpopularniejszy w Polsce serwis do tworzenia internetowych zbiórek pieniędzy. To narzędzie, które umożliwia każdemu i całkowicie za darmo założenie zbiórki w kilka chwil.

Dzięki Pomagam.pl w łatwy i bezpieczny sposób zbierzesz fundusze na to, co dla Ciebie ważne m.in. pokrycie kosztów leczenia, wsparcie bliskich w trudnych chwilach i na inicjatywy bliskie Twojemu sercu.

Krok 1:Chcesz założyć zbiórkę, ale nie wiesz od czego zacząć? Nie martw się! Obejrzyj krótki film poniżej, który tłumaczy, jak działa Pomagam.pl.

Krok 2:Zbiórkę na Pomagam.pl przygotowujesz i publikujesz samodzielnie. Nie przejmuj się - założenie zbiórki trwa dosłownie kilka chwil i jest prostsze, niż myślisz. Sprawdź poniższy poradnik.

W momencie tworzenia zbiorki możesz wybrać, czy chcesz ją prowadzić samodzielnie czy ze wsparciem Pomagam.pl. Pierwsza opcja jest całkowicie darmowa. Jeśli natomiast zdecydujesz się na promowanie zbiórki z naszym wsparciem, będziemy przypominać o Twojej zbiórce i zachęcać do wpłat osoby, które ostatnio odwiedziły stronę Twojej zbiórki (tzw. retargeting).

W tym celu będziemy wyświetlać Twoją zbiórkę zarówno na stronie głównej Pomagam.pl jak i w reklamach internetowych. Zwiększa to szanse na to, że więcej odwiedzających Twoją zbiórkę osób zdecyduje się ostatecznie na wpłatę lub udostępnienie zbiórki. W zamian za to dodatkowe, nieobowiązkowe wsparcie w promocji od każdej wpłaty potrącimy automatycznie 12%.

Krok 3:Twoja zbiórka jest gotowa, czas zacząć działać! Nikt nie wypromuje Twojej zbiórki tak jak Ty, dlatego pamiętaj, żeby udostępniać ją we wszystkich mediach społecznościowych: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn czy YouTube i TikTok. Zacznij od rodziny i przyjaciół - poproś ich o udostępnienie i zachęć do wpłat. Wyślij znajomym linka do zbiórki z krótkim opisem na Messengerze, SMSem lub mailowo. Następnie skontaktuj się z lokalnymi mediami z prośbą o publikację Twojej zbiórki oraz zaangażuj w promocję okoliczne organizacje społeczne, władze samorządowe, instytucje oraz osoby znane w Twojej okolicy.

Pamiętaj, im więcej osób dowie się o Twojej zbiórce, tym większa szansa na osiągniecie celu! Więcej porad znajdziesz w ebooku, jak założyć i prowadzić skuteczną zbiórkę. Znajdziesz go w swoim panelu zarządzania zbiórką po jej stworzeniu. Sprawdź również naszego bloga, w którym dzielimy się praktycznymi poradami i wskazówkami.

Krok 4:Wszystkie osoby odwiedzające Twoją zbiórkę mogą szybko i bezpiecznie wpłacać na nią pieniądze, np. przy użyciu przelewów internetowych, kart kredytowych, tradycyjnych przelewów bankowych, a nawet na poczcie! Wpłaty księgują się natychmiast. Wszyscy widzą, jaką kwotę udało się już zebrać i mogą zapraszać do zbiórki kolejne osoby.

Krok 5:Pieniądze ze zbiórki możesz wypłacać na konto bankowe w każdej chwili i tak często, jak chcesz. Wypłata pieniędzy trwa na ogół 3 dni robocze. Wypłata nie spowoduje zmiany stanu licznika wpłat na stronie Twojej zbiórki. Możesz dalej zbierać pieniądze, a zbiórka będzie trwać aż do momentu, gdy zdecydujesz się ją zamknąć.

Prawda, że proste? To właśnie dlatego dziesiątki tysięcy osób prowadzi już swoje zbiórki na Pomagam.pl. Nie czekaj. Dołącz do nich teraz! Aby założyć zbiórkę, kliknij tutaj lub w przycisk poniżej:

Pomagam.pl wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej

Zamknij