Zbiórka Potrzebne CIEPŁO dla Przyborówka - zdjęcie główne

Potrzebne CIEPŁO dla Przyborówka

26 377 zł  z 26 337 zł (Cel)
Wpłaciły 293 osoby
Alicja Komorowska - awatar

Alicja Komorowska

Organizator zbiórki

ZBIÓRKA ZAKOŃCZONA!!!

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM BIORĄCYM UDZIAŁ W AKCJI <3

Termin realizacji - sierpień 2019


Już dziś wiemy, że nasze marzenie dotyczące ogrzewania w Przyborówku spełni się :) Krótko po spotkaniu z Panem Tomaszem z Firmy FPHU "Technika Instalacyjna i Montażowa" z Kaźmierza zaproponowano nam inną technikę ogrzewania - piece + nawiewy ciepłego powietrza. Wprawdzie nie są to piece zasypowe, ale nieporównywalnie niższe koszty instalacji. PODSUMUJMY :

1. koszty instalacji 24500,

2. tzw prowizja pomagam.pl  7,5 % - 1837,50, 

3. Łączna SUMA 26337,50 ZŁ !

Wstępny termin realizacji – Sierpień! Brakuje nam niewiele, jesteśmy prawie u celu… zostańcie z nami do końca ;)

Wycena instalacji ogrzewania pięciu pawilonów w Schronisku dla zwierząt w Przyborówku: Koszt zakupu 5 pieców na paliwo stałe z nadmuchem ciepłego powietrza, montażem instalacji rozprowadzającej ciepło i kominów spalinowych to 24.500 zł brutto .Wycena na dzień 06.06.18. Wycenę sporządził : FPHU „Technika Instalacyjna i Montażowa” Tomasz Bartkowiak  ul. Jana Pawła II  12 , 64-530 Kaźmierz


PRZYBORÓWKO DOMEM DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, POMÓŻCIE SPRAWIĆ, BY BYŁ CIEPŁY. Podarujmy zwierzętom lepsze życie!

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Przyborówku  to miejsce, w którym przez lata działalności zamieszkały tysiące zwierząt. Dla niektórych to tylko tymczasowy azyl przed adopcją, inne nie mają szczęścia i zostają w schronisku do późnej starości. Apelujemy w imieniu właśnie tych ostatnich. Zwierząt po wielkich przejściach, często trafiających do nas po interwencji, ze skandalicznych warunków, starszych, schorowanych, niekiedy w trakcie bardzo długiego leczenia…  Których stan wymaga szczególnej opieki  i CIEPŁA, bez którego nie są w stanie funkcjonować… A funkcjonować u nas muszą, ponieważ szanse na adopcję są równe zeru.

Każdej zimy powraca problem ogrzewania, gdyż cały obiekt podgrzewany jest piecykami elektrycznymi.  Przy maksymalnym oszczędzaniu niesie to za sobą ogromne koszty (w całym okresie grzewczym kilkanaście, a zdarzało się, że i kilkadziesiąt tysięcy złotych).  Mimo tak ogromnych nakładów finansowych wiele pomieszczeń nie jest dostatecznie dogrzewanych… Właśnie dlatego zapadła decyzja o założeniu CENTRALNEGO OGRZEWANIA. Ze względu na wielkość obiektu, niezbędne jest podzielenie schroniska na dwie części, a co za tym idzie: dwie kotłownie + dwa piece z podajnikami. Pierwsza część  to tzw „Serce Przyborówka”, czyli Zielony Kontener, składający się z kilku pomieszczeń i pokoi, zamieszkiwany przez około 60 psów (często to pieski niedołężne, na wózkach, zwierzęta bardzo stare). Drugą częścią jest część medyczna: zawiera ona jeden duży kontener składający się z gabinetu weterynaryjnego, trzech izolatek, „dziadkarni” (miejsca dla seniorów) i małej kociarni (około 30 kotów). Do drugiej części należą dwa mniejsze kontenery zamieszkiwane przez kilkanaście psów (zazwyczaj po zabiegach, lub w trakcie leczenia) oraz największą kociarnię, tzw „wychodzącą”, zamieszkiwaną przez ok 40 kotów. Szacowany całkowity koszt przedsięwzięcia to 65 000 zł. Aby zdążyć do przyszłej zimy, musimy ruszyć z pracami na początku września i tylko z Wami może nam się to udać…

Każdy pies i kot ma w Przyborówku pełną miskę, bezpieczeństwo, opiekę weterynaryjną i szansę na nowe życie oraz spokojną starość. Psy mogą u nas kopać sobie dziury i wylegiwać się na słońcu. Nie siedzą w betonowych murach. Zdrowe, półdzikie koty nie są zamykane w ciasnych kociarniach, są kotami wolno żyjącymi, mają bezpieczny teren, mogą spacerować na wolności.

 Nikt nie wydaje u nas wyroków dotyczących tego, jak długo zwierzę ma żyć… Nikt nie pozbywa się psa/kota ze względu na to jak wygląda, przez brak widoków na adopcję, bo musi zwolnić miejsce nowemu. Nie jesteśmy od wydawania wyroków, jesteśmy od ratowania, opieki i wkładamy w to całe serce. Nasze serca jednak nie wystarczą, by ogrzać taką ilość zwierząt. Nasze serca nie wystarczą, by sprawić, żeby Schronisko, które jest DOMEM, było dostatecznie ciepłe. Każda wpłata przybliża nas do celu, którym jest poprawienie warunków życia naszych zwierząt. Liczymy na Waszą pomoc.

www.przytuliskauwandy.pl

https://www.facebook.com/Przytulisko-w-Przyborówku-i-Ruścu-593767110633300/

   LET’S GIVE THEM A BETTER LIFE! 

The shelter for homeless animals in Przyborówko is a place where thousands of animals have lived for years of its activity. For some of them it is only a temporary home before an adoption, others  are not lucky and stay here until the old age. We herein appeal on behalf of the latter - animals after terrible experiences, often picked up from scandalous conditions, older, sick, sometimes during very long treatment, the ones whose medical condition requires special care and HEATING, without which they are unable to function. They must survive here having no chance for adoption.

Every winter the problem of heating returns because the buildings in the shelter are heated by electrical devices. Even at maximum saving the use of them generates huge costs (in the whole heating period several,and sometimes tens of thousands of PLN). Despite such enormous expenses many rooms are not sufficiently warmed up… That is why a decision has been made to set up a Central Heating System.

Due to the size of the shelter it is necessary to divide it into two parts: two boiler rooms plus two furnaces with feeders. The first part  called ‘The Heart of Przyborówko’ or ‘The Green Container’consists of several rooms inhabited by about 60 dogs (they are often infirm,on carts or very old). The other part is the medical one: it includes one large container that consists of a vet medical office, three isolation rooms, a small room for kittens, and one room for senior dogs. To the other part also belong two smaller containers where several dogs are kept (usually after surgery or during treatment) and the biggest room where 40 cats live and which can go outside.

The estimated cost of the project is as much as 65000 PLN. To complete it before the next winter we have to start construction works at the beginning of September and only with your help we can succeed.

In Przyborówko each dog and cat has a full bowl, safety, veterinary care and a chance for a peaceful life and peaceful old age. Dogs can dig holes and lie in the sun. They do not live in concrete cages. Healthy, half-wild cats are not closed in cramped rooms. They are free-living cats which have a safe area to walk freely.

Nobody here decides how long an animal is going to live ... Nobody here gets rid of a dog or a cat because of their appearance, the lack of chance for adoption or because it is necessary to give room to another dog. We are not to make judgments, we are to save and look after our animals, and we put our whole hearts into it. Our hearts, however, are not enough to warm up such a number of animals. Our hearts are not enough to make our shelter, which is the home for these wonderful creatures, be sufficiently warmed up. Each donation brings us closer to the goal of improving the living conditions of our smaller brothers. We count on your help.

Das Tierheim in Przyborówko bietet seit Jahren tausenden Tieren Zuflucht und Schutz. Für einige von denen ist es nur ein vorübergehender Aufenthaltsortvor der Adoption.
 Die anderenFellnasen haben nicht so viel Glück und bleiben im Tierheim bis ans Lebensende.

Eben im Namen von den Tieren wenden wir uns an Sie mit der Bitte um Unterstützung.

Die meisten Fellnasen haben eine traurige Vorgeschichte, sie wurden misshandelt, kommen von schlechter Tierhaltung, sind alt, krank und benötigen eine langfristige Behandlung.

Es ist erforderlich den Tieren in solch einem Zustand eine besondere Pflege und vor allem ein WARMES, geborgenes Eckchen im Tierheim zu gewährleisten, damit sie weiterlebenkönnen.
 Da ihre Vermittlungschancen gleich Null sind, ist das Tierheim ihrZuhause für immer.
 Jeden Winter haben wir ein riesengroßes Heizungsproblem zu lösen. Unsere Räume werden  nur mit Hilfe von Elektroheizgeräten erwärmt, was, trotz der von uns getroffenen Sparmaßnahmen, enorme Kosten mit sich bringt (es sind mehrere tausend Zloty über die ganze Heizperiode).

Trotz dieses großen finanziellen Aufwands bleiben viele Räume nicht ausreichend beheizt.
 Aus diesem Grund wurde von uns die Entscheidung getroffen, eine Zentralheizung  installieren zu lassen.

Da das Tierheimgelände weitreichend ist, ist es notwendig, das Tierheim in zwei Teile aufzuteilen. Das bedeutet, dass wir zwei separate Heizräume mit zwei Heizkesseln benötigen.
 Zu dem ersten Teil gehört das sogenannte "Herz von Przyborówko“, die große, grüne  Baracke, die aus mehreren Räumen besteht, in denen ca. 60 Hunde (gebrechliche Hundesenioren, verstümmelte Fellnasen auch mit Rollstühlen) leben.
Zu dem zweiten Teil gehört ein tierärztlicher Bereich, der aus einem großen Wohncontainer und zwei kleineren besteht. In dem großen Wohncontainer befinden sich ein Tierarztzimmer, und drei Isolierzimmer (zwei für Hunde und eins für Katzen). In den zwei kleineren Wohncontainers gibt es Schlafplätze für ein gutes Duzend Hunde, die in tierärztlicher Behandlung sind. An den Bereich grenzt unser größtes Katzenhaus mit einem freien Auslauf für 40 Katzen an. Die geschätzten Gesamtkosten des Projektsbelaufen sich auf 65.000 PLN.

Um mit der Zentralheizung vor dem Winter fertig zu sein, müssen wir spätestens Anfang September mit den Arbeiten beginnen und dies können wir nur mit Ihrer Unterstützung schaffen. Jeder Hund und jede Katze hat in Przyborówkoeinen vollenNapf, Geborgenheit, tierärztliche Versorgungsowie eine Chance auf ein neues Leben oder einen ruhigen Lebensabend.

Unsere Fellnasen dürfen Löcher buddeln, sich in der Sonne aalen.
 Sie verbringen keinen einzigen Tag in Betonzwingern. Gesunde, halbwilde Katzen sind nicht in engen Katzenzimmerchen eingesperrt, sondern sie leben frei undkönnen ihre Freiheit auf einem sicheren Gelände genießen.

Keiner von uns in Przyborówko entscheidet darüber, wie lange ein Tier leben soll oder darf.
Keiner von uns sagt eine Chance auf das Weiterleben ab, nur deswegen, dass ein Hund und eine alte Katze keine Vermittlungsmöglichkeiten mehr haben oder ein freier Platz dringend benötigt wird.

Es ist nicht unsere Aufgabe, über Leben und Tod zu entscheiden. Unsere Aufgabe beruht darauf,  die notleidenden Tiere zu retten, ihnen Zuflucht, Schutz und Pflege zu bieten. Und wir sind mit dem Herzen dabei, unsere Mission zu verfolgen.

Unser Herz und Einsatz reichen jedoch nicht aus, um so viele Tiere aufwärmen zu können. Unser Herz und Einsatz reichen nicht aus, damit es im Tierheim endlichwarm genug ist.
 Jede Spende bringt uns jedoch dem Ziel näher, bessere Lebensbedingungen für unsere Schützlinge zu schaffen.  Dürfen wir auf Ihre Hilfe rechnen?


Aktualizacje


 • Alicja Komorowska - awatar

  Alicja Komorowska

  05.09.2019
  05.09.2019

  Z cyklu "Zbiórki i Zobowiązania" informujemy Wszystkich zainteresowanych, że termin realizacji ogrzewania w Przyborówku, został przesunięty przez firmę montującą na wrzesień.
  Dziękujemy i jak tylko będzie widać efekty prac - postaramy się informować na bieżąco <3

Słowa wsparcia

Twoje słowa mają moc pomagania! Wpłać darowiznę i przekaż kilka słów wsparcia 🤲


 • Wpłata w imieniu Elżbieta Płaskocinska - awatar

  Wpłata w imieniu Elżbieta Płaskocinska

  09.06.2019
  09.06.2019

  Wpłata za fant z III edycji bazarku

 • Zuzu & Ralf :) - awatar

  Zuzu & Ralf :)

  08.06.2019
  08.06.2019

  Żeby psiakom w Przyborówku było tak ciepło jak nam jest w naszym domku :) Pozdrawiamy z małopolski!

  • Alicja Komorowska - awatar

   Alicja Komorowska - Organizator zbiórki

   13.06.2019
   13.06.2019

   Dziękujemy!

 • Aleksandra stefaniak - awatar

  Aleksandra stefaniak

  08.06.2019
  08.06.2019

  Trzymajcie się psiaki!

  • Alicja Komorowska - awatar

   Alicja Komorowska - Organizator zbiórki

   13.06.2019
   13.06.2019

   :)

 • Anna M.- B. - awatar

  Anna M.- B.

  07.06.2019
  07.06.2019

  Bazarek - III edycja

 • Anonimowy Darczyńca - awatar

  Anonimowy Darczyńca

  04.06.2019
  04.06.2019

  Byłam u Was. Wyprowadzalam pieski na spacer. Życzę Wam powodzenia i dziękuję za Waszą pracę:)

  • Alicja Komorowska - awatar

   Alicja Komorowska - Organizator zbiórki

   13.06.2019
   13.06.2019

   Dziękujemy! Zapraszamy ponownie:)

26 377 zł  z 26 337 zł (Cel)
Wpłaciły 293 osoby
Alicja Komorowska - awatar

Alicja Komorowska

Organizator zbiórki

Zadaj pytanie

Wpłaty: 293

Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
20
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
20
Pracownicy firmy Franklin Templeton z Poznania - awatar
Pracownicy firmy Franklin Templeton z Poznania
1 830
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
20
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
100
Julia Szczepaniak - awatar
Julia Szczepaniak
150
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
100
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
20
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
50
Natalia - awatar
Natalia
20

Uważasz, że ta zbiórka zawiera niedozwolone treści ? Napisz do nas

Załóż swoją pierwszą zbiórkę

Zbieraj pieniądze na to, czego
najbardziej potrzebujesz już dziś!

Jak założyć zbiórkę na Pomagam.pl

Pomagam.pl to największy i najpopularniejszy w Polsce serwis do tworzenia internetowych zbiórek pieniędzy. To narzędzie, które umożliwia każdemu i całkowicie za darmo założenie zbiórki w kilka chwil.

Dzięki Pomagam.pl w łatwy i bezpieczny sposób zbierzesz fundusze na to, co dla Ciebie ważne m.in. pokrycie kosztów leczenia, wsparcie bliskich w trudnych chwilach i na inicjatywy bliskie Twojemu sercu.

Krok 1:Chcesz założyć zbiórkę, ale nie wiesz od czego zacząć? Nie martw się! Obejrzyj krótki film poniżej, który tłumaczy, jak działa Pomagam.pl.

Krok 2:Zbiórkę na Pomagam.pl przygotowujesz i publikujesz samodzielnie. Nie przejmuj się - założenie zbiórki trwa dosłownie kilka chwil i jest prostsze, niż myślisz. Sprawdź poniższy poradnik.

W momencie tworzenia zbiorki możesz wybrać, czy chcesz ją prowadzić samodzielnie czy ze wsparciem Pomagam.pl. Pierwsza opcja jest całkowicie darmowa. Jeśli natomiast zdecydujesz się na promowanie zbiórki z naszym wsparciem, będziemy przypominać o Twojej zbiórce i zachęcać do wpłat osoby, które ostatnio odwiedziły stronę Twojej zbiórki (tzw. retargeting).

W tym celu będziemy wyświetlać Twoją zbiórkę zarówno na stronie głównej Pomagam.pl jak i w reklamach internetowych. Zwiększa to szanse na to, że więcej odwiedzających Twoją zbiórkę osób zdecyduje się ostatecznie na wpłatę lub udostępnienie zbiórki. W zamian za to dodatkowe, nieobowiązkowe wsparcie w promocji od każdej wpłaty potrącimy automatycznie 12%.

Krok 3:Twoja zbiórka jest gotowa, czas zacząć działać! Nikt nie wypromuje Twojej zbiórki tak jak Ty, dlatego pamiętaj, żeby udostępniać ją we wszystkich mediach społecznościowych: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn czy YouTube i TikTok. Zacznij od rodziny i przyjaciół - poproś ich o udostępnienie i zachęć do wpłat. Wyślij znajomym linka do zbiórki z krótkim opisem na Messengerze, SMSem lub mailowo. Następnie skontaktuj się z lokalnymi mediami z prośbą o publikację Twojej zbiórki oraz zaangażuj w promocję okoliczne organizacje społeczne, władze samorządowe, instytucje oraz osoby znane w Twojej okolicy.

Pamiętaj, im więcej osób dowie się o Twojej zbiórce, tym większa szansa na osiągniecie celu! Więcej porad znajdziesz w ebooku, jak założyć i prowadzić skuteczną zbiórkę. Znajdziesz go w swoim panelu zarządzania zbiórką po jej stworzeniu. Sprawdź również naszego bloga, w którym dzielimy się praktycznymi poradami i wskazówkami.

Krok 4:Wszystkie osoby odwiedzające Twoją zbiórkę mogą szybko i bezpiecznie wpłacać na nią pieniądze, np. przy użyciu przelewów internetowych, kart kredytowych, tradycyjnych przelewów bankowych, a nawet na poczcie! Wpłaty księgują się natychmiast. Wszyscy widzą, jaką kwotę udało się już zebrać i mogą zapraszać do zbiórki kolejne osoby.

Krok 5:Pieniądze ze zbiórki możesz wypłacać na konto bankowe w każdej chwili i tak często, jak chcesz. Wypłata pieniędzy trwa na ogół 1 dzień roboczy. Wypłata nie spowoduje zmiany stanu licznika wpłat na stronie Twojej zbiórki. Możesz dalej zbierać pieniądze, a zbiórka będzie trwać aż do momentu, gdy zdecydujesz się ją zamknąć.

Prawda, że proste? To właśnie dlatego dziesiątki tysięcy osób prowadzi już swoje zbiórki na Pomagam.pl. Nie czekaj. Dołącz do nich teraz! Aby założyć zbiórkę, kliknij tutaj lub w przycisk poniżej:

Pomagam.pl wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej

Zamknij