Powstanie Białowieskie - awatar

Powstanie Białowieskie

Organizator zbiórki

 PODSTAWOWE INFO NA SAMYM DOLE // FOR BASIC INFO SCROLL DOWN 


Aktualizacja 19.07.2017
mamy dwie ważne informacje - rozliczenie pierwszego miesiąca działania Obozu dla Puszczy Białowieskiej (do końca czerwca) i podsumowanie dotychczasowych działań.

CO DOTYCHCZAS UDAŁO SIĘ ZROBIĆ?
** Stworzyliśmy od zera wspaniały obóz! **
To podstawowa sprawa, ale jakże ważna. Zbudowaliśmy kuchnię, łazienkę, przestrzeń wspólną w stodole, wyrównaliśmy i uprzątnęliśmy teren, zrobiliśmy elektrykę itd. Dzięki temu mamy wygodne zaplecze do prowadzenia akcji dla Puszczy.

** Jesteśmy obecni w Puszczy i patrzymy leśnikom na ręce. **
Od 7 tygodni cały czas patrolujemy Puszczę Białowieską, zbieramy info nt. prowadzonych wycinek, wykorzystania ciężkiego sprzętu, zachowania pracowników leśnych. Wyniki naszej pracy stanowią twarde dowody nielegalnej dewastacji Puszczy.

** Blokujemy nielegalne wycinki **
Cenne zakątki Puszczy są niszczone na naszych oczach - nie możemy patrzeć na to bezczynnie. Dlatego przeprowadziliśmy już 10 blokad harwesterów. Każdy dzień blokady to około 200 uratowanych drzew. Najdłuższa blokada trwała 3 doby!

** Edukujemy o Puszczy - w terenie, w mieście, wszędzie!**
Puszcza jest wyjątkowa, warto tego doświadczyć osobiście. Dlatego zorganizowaliśmy serię otwartych spacerów przyrodniczych po okolicy Obozu. Nie wszyscy mogą tu dotrzeć, więc organizujemy też spotkania informacyjne w różnych miejscach Polski. Robimy filmy, ulotki, naklejki - niech wieść o Puszczy niesie się szeroko!

** Budujemy sojusz dla Puszczy **
Jesteśmy tu także po to, żeby dyskusja o Puszczy nie toczyła się ponad głowami mieszkających tu osób. Wspólnie z lokalsami braliśmy udział w trzech spacerach obywatelskich, sprzeciwiając się zakazowi wstępu do lasu. Zakaz - wprowadzony przez dwa puszczańskie nadleśnictwa - uderza przede wszystkim w mieszkańców_ki utrzymujących się z turystyki, ale także w grzybiarzy i miłośniczki lasu.

-=ROZLICZENIE=-

W pierwszym miesiącu naszej działalności wydaliśmy ponad 26 tys. PLN, w tym:

- Prace remontowe, stworzenie miejsca spotkań, szykowania posiłków, łazienek: 8 481 zł
- Wyposażenie obozowe (m.in. kuchenne, sanitariaty, bhp): 3 105 zł
- Materiały na akcje i spacery (farby, wlepki, transparenty): 2 749 zł
- Wyżywienie w Obozie i na akcje: 2 389 zł
- Sprzęt elektroniczny do biura Obozu i na akcje (m.in. nośniki pamięci): 2 333 zł
- Koszty przejazdów (m.in. paliwo do samochodów): 1 948 zł
- Elektryka: 1 266 zł
- Opłaty za internet, telefon: 1 041 zł
- Pomoc prawna: 1 000 zł
- Opłaty Pomagam.pl (7,5% wypłaconej kwoty): 1 823 zł

CO DALEJ ZE ZBIÓRKĄ?

Teraz głównym celem zbiórki staje się pomoc prawna. Czemu to tak ważne? Zobacz poniższy wpis (z 28 czerwca). Od tej pory dostaliśmy kolejne dziesiątki wezwań do zapłaty. Ale nie damy się! Szykujemy się na batalię prawną, udowodnimy, że działamy legalnie. Wycinka Puszczy to łamanie prawa, nie jej ochrona!

Update 19.07.2017

We have two important informations today. Summary of our activities and outlays for the first month of the Camp's operation (till the end of June).

** We made a great camp from scratch! **
We've built a kitchen, a bathroom, shared space in a barn, we leveled and cleared the area, made electricity, etc., so we have a comfortable base for running our actions for the Forest.

** We are present in the Forest and monitor Foresters' activities. **
We have been patrolling the Bialowieza Forest for 7 weeks, collecting information about logging, the use of heavy equipment, the behavior of forest workers. The results of our work constitute hard evidence of the illegal devastation of the Forest.

** We block illegal logging**
Valuable parts of the Forest are destroyed in front of our eyes - we cannot remain idle. That is why we have already carried out 10 blockades of harvesters. One day of the blockade results in 200 rescued trees. The longest blockade lasted 3 days!

** We are educating about the Forest - on-site, in cities, everywhere! **
The Białowieża Forest is unique, it should be experienced personally. That is why we've organized a series of open nature walks around the Camp. Not everyone can reach the place, so we also organize information meetings in various parts of Poland. We make films, leaflets, stickers - let everyone know about the Forest!

** We are building an alliance for the Forest **
We are here also to engage in discussion about the future of the Forest with local communities. Together with the locals we took part in three citizens' walks, opposing the ban on entering the forest. The ban - introduced by two Forest Districts - affects primarily the local tourist operators, but also mushroom pickers and all forest lovers.

- = SPENDING = -

In the first month of our activity we've spent over 26 thous. PLN, including:

- Renovation works, creating spaces to meet, have meals, and bathrooms: 8 481 zł
- Camp equipment (eg kitchen, sanitary facilities, health and safety): 3 105 zł
- Materials for actions and walks (paint, stickers, banners): 2 749 zł
- Food in the Camp and for the actions: 2 389 zł
- Electronic equipment for the Camp and actions: 2 333 zł
- Travel costs (including fuel): 1 948 zł
- Establishing electricity in the Camp: 1 266 zł
- Internet, phones: 1 041 zł
- Legal aid: 1 000 zł
- Fees of the Pomagam.pl platform (7.5% of the total sum): 1 823 zł

NEXT STEP OF OUR CROWDFUNDING

Now the main purpose of the crowdfunding campaign is securing legal aid for the activists. Why is it so important? See the entry below (June 28) for more info on repressions. Since then, dozens of people have received further calls for compensation. But we do not give up! We begin a legal battle, we will prove that we act legally. Forest loggers break the law, not the protectors!

Aktualizacja 28.06.2017

Dziś piszemy o smutnej sprawie - represjach za pokojowe działania na rzecz ochrony Puszczy Białowieskiej. Dotychczas nie było różowo, podczas akcji mieliśmy do czynienia z:

- zastraszaniem matek z dziećmi odebraniem praw rodzicielskich
- straszeniem dzieci agresywnym psem policyjnym
- legitymowaniem dziesiątek osób wchodzących na spacer do lasu
- siłowym rozbijaniem pokojowej blokady
- zakuwaniem aktywistów w kajdanki i przetrzymywaniem w wozach policyjnych
- wleczeniem protestujących po ziemi, co doprowadziło do zasłabnięcia jednego z nich
- siłowym ściąganiem aktywistki na trójnogu, co groziło upadkiem z ponad 8 metrów na ziemię

Fot. Kurier Poranny

To nie wystarczyło, wciąż jesteśmy na miejscu i sprzeciwiamy się wycince Puszczy. Dlatego służby postanowiły wzmożyć działania. Policja złożyła 17 wniosków o ukaranie aktywistów i aktywistek za blokadę harwestera z 8 czerwca (Art. 51 kodeksu wykroczeń - zobacz poniżej). Wobec 37 kolejnych osób postępowania są w toku.

EDIT: właśnie pojawiły się kolejne zarzuty, tym razem oparte na art. 415 kodeksu cywilnego: Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.
Żądana kwota? Ponad 10 000 zł! Poniżej info z http://wyborcza.pl/10,82983,22031939,niech-sie-boja-lesnicy-ida-na-wojne-z-ekologami.html

Dyrektor Zakładu Transportu i Spedycji Lasów Państwowych w Giżycku, który odpowiada za trwającą właśnie w Puszczy Białowieskiej wycinkę drzew, zatrudnił kancelarię prawniczą, która rozsyła pisma z żądaniem zapłaty odszkodowania do osób, które były na miejscu blokady wycinki 30 maja 2017 roku. Kwota: 10 560 zł. - Niech się troszkę boją. Jak broili, to się nie bali, a teraz się boją? - pyta dyrektor.

Za co chcą nas ciągać po sądach?

Art. 51. § 1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. 

Zobaczcie sami, jak wyglądała blokada 8 czerwca. Kto tu zakłóca spokój?

źródło: OKO.PRESS

Update from June 28th 2017

Today we write about a sad case – about repressions for peaceful actions for protection of Bialowieża Forest. So far it wasn’t great, during our actions we had to deal with:

- Bullying of mothers and children, threaten to take away their parental rights
- Scarring children with aggressive police dog
- Checking IDs of dozens of people walking into the forest
- Forceful removal of a peaceful blockade
- Handcuffing activists and detention in police cars
- Dragging the protesters on the ground (one of them fainted due to aggresive reaction)
- Forceful removal of activist from a tripod, which may have lead to her falling down from eight meters high.


That was not enough to intimidate us. We are still here and we oppose the cutting of the Bialowieza Forest. That's why state servants decided to step up their activities. The police filed 17 requests for punishment for activists for the harvester blockade - 8 June 2017 (see the movie above). Thus, we are liable to imprisonment, restriction of liberty, or we may be punished with fines.

EDIT: Now, we're also facing a law suit from the State Forest Authority, that requests us to pay over 10,000 zlotys (2,500 EUR) as a compensation for blocking one of the harvesters. Let them be a little scared - said the person responsible for managing the heavy duty machines operating in the Forest. Who is in fact scared? The State Forest Authority has just issued an order demanding that each of their regional offices will send 3 additional Forest Guards to Bialowieza Forest. They argue that support is needed to ensure the continuity of operations in the Forest (ie. logging).

____________________________

Aktualizacja 14.06.2017

Uff, mnóstwo się dzieje w Obozie i w samej Puszczy. Dlatego czasem nie starcza nam już sił na uzupełnianie info w internecie. Chcemy wam przedstawić pierwsze podsumowanie tego, co udało nam się dotychczas zrobić.

* Wzięliśmy udział w czterech blokadach ciężkiego sprzętu do wycinki lasu. Ostatnia skończyła się wczoraj i trwała ponad 30 godzin! Każdy dzień zablokowanej pracy harwestera to nawet 200 uratowanych puszczańskich drzew.

* Dwa obywatelskie spacery o prawo do lasu. W geście obywatelskiego nieposłuszeństwa łamiemy zakaz wstępu do lasu wprowadzony przez puszczańskie nadleśnictwa, by ujawnić skalę wycinek ukrywanych przed naszymi oczami. 

* Rozbudowujemy Obóz. Uprzątnęliśmy teren, zbudowaliśmy kuchnię, zaadaptowaliśmy stodołę, zrobiliśmy instalację elektryczną, stanowisko do zmywania, ogródek warzywny, sławojkę... Wkrótce pełna lista prac ze zdjęciami!

* Nagłaśniamy sprawę Puszczy. Patrzymy Lasom Państwowym na ręce, na bieżąco informujemy o skali wycinek, nie pozwalamy polskim i zagranicznym mediom zapomnieć o dewastacji Puszczy. 

* Tworzymy społeczną koalicję dla Puszczy. Od zagranicznych aktywistek, przez zaangażowane osoby ze wszystkich zakątków Polski, po lokalsów z okolic Puszczy - wspieramy się w działaniach na rzecz ochrony tego wyjątkowego lasu.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 


Wow, a lot is going on in the Camp and in the Białowieża Forest. Sometimes, there aren't moments in the day to keep you updated. Now we want to give you a first summary of what we achieved so far.

* We took part in four blockades of heavy machines used for logging. The last blockade lasted 30 hours and finished yesterday! Blocking a harvester for one day saves 200 trees!


* Two civil marches demanding the right to the forest. In an act of civil disobedience we violated the ban on entering the forest introduced by the local Forest Authorities, we aim to reveal the scale of logging that continues in the closed off forest.

* Building of the Camp. We cleaned up the area, built a kitchen, adapted the barn, set up washing stations, a vegetable garden, electricity... Soon we will publish a full list with photos.

* Raising awareness of the Forest. We educate on the uniqueness of the Forest, we monitor activities of the Forest Authorities, we report on the scale of logging, we inform Polish and foreign media.

* Building a grassroots coalition for the Forest. From foreign activists, to concerned locals - we support each other and cooperate to protect this unique Forest.


Aktualizacja 2.06.2017

Dziś mieliśmy mnóstwo pracy w obozie. Ściany i podłoga w stodole, nowa kuchnia, dach w łazience... Wkrótce będą zdjęcia rezultatów. A na razie cieszymy się z pierwszego weekendu i ciągłego napływu nowych osób. A jutro oficjalnie zaczynamy: Weekend w Obozie #01, spacery, warsztaty i akcje w sprawie Puszczy. // Today we had a lot of work in the camp. Walls and floor in the big shed, new kitchen place, roof in bathroom... Soon, we will publish some photos of the developments. But currently we celebrate the coming weekend and newcomers to the camp. And for tommorow we plan the official opening: Weekend in the Camp #01, with walks, workshops and actions to protect the Forest.

_________________________________________________________________________________________

Aktualizacja 30.05.2017 

Pierwsze prace na terenie obozu - więcej aktualizacji wkrótce! / First works in the camp are under way - more information coming soon! [only in Polish]

 - - - - - - * * *JAK TO SIĘ ZACZĘŁO? PODSTAWOWE INFORMACJE PONIŻEJ * * * - - - - - - -

Domagamy się Parku Narodowego na obszarze całej Puszczy!

[for english scroll down]

________________________________________________________________________________________

Jesteśmy grupą aktywistów i aktywistek od lat działających na rzecz ochrony Puszczy Białowieskiej. Niektórzy z nas współpracują lub współpracowali z Fundacją Dzika Polska, polskim oddziałem Greenpeace'u i Pracownią na Rzecz Wszystkich Istot, inni działają niezależnie lub w nieformalnych kolektywach. Organizowaliśmy leśne patrole Strażników Puszczy, tworzyliśmy petycję w jej obronie, przekonywaliśmy urzędników i polityków do zaprzestania jej niszczenia. 

Niestety, dewastacja Puszczy wciąż trwa. Tylko w tym roku Lasy Państwowe wycięły kilkanaście tysięcy ponadstuletnich drzew. Mimo że to dopiero maj, roczne plany wycinki już zostały przekroczone. Dodatkowo, dwa z trzech puszczańskich nadleśnictw wprowadziły zakaz wstępu do lasu. Oficjalnym powodem zakazu jest kwestia bezpieczeństwa, w rzeczywistości to przykrywka dla intensyfikacji wycinek. Konsekwencją wprowadzenia tych kontrowersyjnych regulacji jest odebranie nam wszystkim prawa do lasu. 

Dlatego mówimy dość! 

24 maja zablokowaliśmy wycinkę prowadzoną ciężkim sprzętem. [Zobacz więcej np. tutaj: https://fakty.tvn24.pl/fakty-po-poludniu,96/druga-rospuda-ekolodzy-w-obronie-puszczy-bialowieskiej,742750.html]

To dopiero początek, zaczynamy Powstanie Białowieskie. Wzywamy do masowej mobilizacji obywatelskiej. Pokażmy, że Puszcza należy do nas wszystkich i że razem możemy ją obronić. Naszym celem jest POWSTANIE Parku Narodowego na terenie całej Puszczy.

Organizujemy obóz/miasteczko namiotowe otwarte dla wszystkich osób, którym leży na sercu dobro Puszczy. Startujemy 27 maja, wszystkie informacje o obozie znajdziesz pod tym linkiem www.fb.com/dlapuszczy. Jeśli nie możesz do nas dołączyć, zachęcamy Cię do wsparcia naszych działań. 

Zebrane pieniądze przeznaczymy na:

- podstawowe wyposażenie obozu (m.in. kuchnia, namioty, koce)

- wyżywienie uczestników i uczestniczek

- sprzęt potrzebny do sprawnego prowadzenia działań w terenie (GPS, kamerki Go Pro)

- pomoc prawna


Każda wpłata się przyda! Zróbmy razem wielką rzecz dla Puszczy.

_______________________________________________________________________________________

                             

                                    - - - - - * * *HOW IT ALL BEGAN? * * * - - - - - 

We rise for the Bialowieza Forest. National Park for the whole Forest now!


We're a group of activists engaged in protection of the Bialowieza Forest for years. Recently, we've organized the bottom-up Forest Rangers Patrols to monitor the logging, we launched petitions to protect the Forest, we've tried to convince decisionmakers to stop the devastating activities of the State Forests Authority. 

Unfortunately, the devastation of the Bialowieza Forest continues. Only this year a dozen thousands of over-100years-old trees have been cut down by the State Forests Authorities. Although it's only May, the annual cut caps have already been exceeded. In addition, two out of three Forest Districts have issued bans on entering the Forest. Officialy the ban is for security reasons, but in fact it's a disguise for intensified cuts. And a real consequence of introducing these controversial regulations is taking away all our rights to the Forest.

That's why we say - enough!

On 24th of May we blocked heavy machines at the forest cutting in the heart of Bialowieza Forest [more photos: www.flickr.com/photos/144294516@N05/sets/72157682038524941].

It's only a beginning, we rise for the Bialowieza Forest now! We call for mass grasroots mobilization. Let's show that the Forest belongs to us all, and we can defend it together. Our goal is to establish a National Park covering the whole Bialowieza Forest. 

We organize a camp opened for everyone, who cares about the fate of the Forest. We begin on 27th of May, you'll find more informations about our camp here: www.fb.com/dlapuszczy. If you can't join us here, we encourage you to support our actions.

We raise money for:

- basic equipment of the camp (including kitchen, tents, blankets)

- food for participants

- equipment for actions in the field (e.g. Go-Pro's, GPS devices)

- legal aid for activists


Every donation is helpful! We can do something big for the last primeval forest of Europe together.


More info about current situation in Bialowieza Forest: https://www.theguardian.com/world/2016/may/25/poland-starts-logging-primeval-bialowieza-forest-despite-protests

Aktualności

 • Powstanie Białowieskie - awatar

  Powstanie Białowieskie

  20.07.17
  20.07.17

  Hej! Ważne wieści! Zajrzyjcie do opisu zbiórki - znajdziecie tam podsumowanie dotychczasowych akcji Obozu dla Puszczy i rozliczenie finansowe pierwszego miesiąca naszego działania. Co dalej? Teraz chcemy zebrać środki na pomoc prawną dla aktywistów i aktywistek Obozu dla Puszczy. Dostaliśmy już dziesiątki wezwań do zapłaty Lasom Państwowym rekompensaty za niewycięte (ze względu na nasze blokady) drzewa. Kolejne osoby są pozywane za naruszenie porządku publicznego i za wchodzenie do lasu mimo wprowadzonych zakazów. Nie poddajemy się! To wycinka Puszczy jest nielegalna, nie działania jej obrońców. Potrzebujemy środków na pomoc prawną, żeby udowodnić to przed sądem. Liczymy na Wasze wsparcie. For English - check the description of the campaign. You'll find there more information on our activities, spending and plans for the future. Now, we focus on legal aid for activists - we need your support!

  Zdjęcie aktualności 6 436

Komentarze

 • Anonimowy Darczyńca - awatar

  Anonimowy Darczyńca

  24.07.17
  24.07.17

  To co robicie jest bardzo potrzebne. Brawo za odwagę!

 • Anonimowy Darczyńca - awatar

  Anonimowy Darczyńca

  21.07.17
  21.07.17

  Na tyle mnie stać, ale wasz protest jest wart milionów Gdbym je tylko miał.

 • Anonimowy Darczyńca - awatar

  Anonimowy Darczyńca

  20.07.17
  20.07.17

  Dziękuję!

  • Powstanie Białowieskie - awatar

   Powstanie Białowieskie - Organizator zbiórki

   20.07.17
   20.07.17

   Hej, my także dziękujemy! Pierwsze rozprawy czekają nas już na początku sierpnia, więc teraz wsparcie - duchowe i finansowe - szczególnie potrzebne.

 • marrec - awatar

  marrec

  19.07.17
  19.07.17

  <3

 • Anonimowy Darczyńca - awatar

  Anonimowy Darczyńca

  18.07.17
  18.07.17

  Jestem z WAMI!

Powstanie Białowieskie - awatar

Powstanie Białowieskie

Organizator zbiórki

Wpłaty - 846

Urszula Jarosińska - awatar
100
Urszula Jarosińska
Katarzyna Waletko - awatar
30
Katarzyna Waletko
Anonimowy Darczyńca - awatar
50
Anonimowy Darczyńca
Anonimowy Darczyńca - awatar
50
Anonimowy Darczyńca
Anonimowy Darczyńca - awatar
10
Anonimowy Darczyńca
Iza Kaszyńska - awatar
50
Iza Kaszyńska
Marta Madejska - awatar
10
Marta Madejska
Žaneta Gregorová - awatar
75
Žaneta Gregorová
Anonimowy Darczyńca - awatar
50
Anonimowy Darczyńca
Kamil Sadkowski - awatar
35
Kamil Sadkowski

Uważasz, że ta zbiórka zawiera niedozwolone treści ? Napisz do nas

Jak to działa?

1

Stwórz zbiórkę

Podaj kwotę, uzupełnij opis, gotowe!

2

Udostępnij

Zapraszaj do wsparcia zbiórki.

3

Zbierz pieniądze

Wykorzystaj najlepsze narzędzie w sieci.

Pomagam.pl wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej

Zamknij