Obóz dla Puszczy

238 870 zł  z 250 000 zł (Cel)
Wpłaciło 1 969 osób
Wpłać terazUdostępnij
 
Powstanie Białowieskie - awatar

Powstanie Białowieskie

Organizator zbiórki

PODSTAWOWE INFO NA SAMYM DOLE // FOR BASIC INFO SCROLL DOWN 

*GUIDE FOR NON-POLISH SPEAKERS*

You can donate here to support the Camp for the Forest, which fosters peaceful actions against devastation of the Białowieża Forest, the last natural forest of the European lowlands. Click here: pomagam.pl/en/dlapuszczy for the English version of this website.

Aktualizacja i rozliczenie: 12.12.2018

Dziękujemy Wam wszystkim za wsparcie! To naprawdę niesamowite - przez 1.5 roku 1871 osób wpłaciło ponad 220 tysięcy złotych na nasze działania w obronie Puszczy Białowieskiej. 

Kiedy zaczynaliśmy w maju 2017 postawiliśmy sobie 4 cele krótkoterminowe i 1 cel nadrzędny. Sprawdźmy, co z tego wyszło:

1. wycofać harwestery z Puszczy --> w szczytowym momencie pracowało ich 5, każdy wycinający nawet 300 drzew dziennie. Po kilkudziesięciu blokadach, po groźbach kar od Trybunału Sprawiedliwości, pod koniec listopada 2017 wszystkie harwestery wyjechały. Oby raz na dobre!

2. zaprzestać cięć w drzewostanach ponadstuletnich --> to fragmenty Puszczy nie sadzone ręką człowieka, najdziksze i stanowiące o wyjątkowości Puszczy. Niestety, w 2017 roku wycięto na ich terenie prawie 100 tysięcy drzew. Ale te wycinki udało się zatrzymać w lutym 2018 roku. Zobaczymy, na jak długo...

3. zaprzestać cięć w okresie lęgowym ptaków --> Puszcza jest domem dla 150 gatunków ptaków, w tym wielu rzadkich, np. dzięcioła trójpalczastego i sóweczki. Mimo tego, intensywne cięcia w 2017 roku były prowadzone przez cały okres lęgowy. W 2018 sytuacja wyglądała znacznie lepiej, bo wycinek prawie nie było...

4. znieść zakazy wstępu do lasu --> wraz ze wzmożoną wycinką, Lasy Państwowe wprowadziły zakazy wstępu do lasu na ogromne obszary Puszczy. Dzięki obywatelskiej presji wiele z absurdalnych zakazów udało się ograniczyć, choć wciąż sporo ich zostało.

Celem nadrzędnym jest oczywiście CAŁA PUSZCZA PARKIEM NARODOWYM. Tylko 17% polskiej części Puszczy jest chronione jako Park, reszta pozostaje w zarządzie Lasów Państwowych. Dlatego wciąż jesteśmy na miejscu, i wciąż działamy na rzecz należytej ochrony ostatniego naturalnego lasu nizinnej Europy. (Tu przeczytasz projekt CPPN na stulecie niepodległości Polski, w którego przygotowaniu braliśmy udział: bit.ly/broszuraCPPN). 

To wszystko było możliwe dzięki ogromnemu zaangażowaniu ponad 1000 osób poświęcających nieodpłatnie swój czas dla Puszczy. Od maja 2017 roku Obóz dla Puszczy jest cały czas na miejscu. Realizujemy patrole leśne (tu raport podsumowujący 2017 rok: bit.ly/raport_patrole_2017), edukujemy, informujemy i budujemy lokalną koalicję na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu. 

Myślicie, że na to wszystko poszło te 220 tysięcy złotych? Ech, nie do końca. Nasze działania spotkały się z ogromną skalą represji ze strony władz, głównie Lasów Państwowych i Policji. Łącznie, przeciwko pokojowym Obrońcom i Obrończyniom Puszczy skierowano ponad 500 spraw! W tym 30 spraw karnych, zagrożonych karą więzienia. Domagałyśmy się ich wycofania (petycję podpisało 100 tysięcy osób! Ty też możesz: act.wemove.eu/campaigns/sprawiedliwosc-dla-obroncow-puszczy), ale mediacje z Lasami Państwowymi nie dały żadnego skutku. W rezultacie, jedyne osoby ponoszące prawne konsekwencje nielegalnej wycinki w Puszczy, to... my. 

Od początku naszą zasadą była solidarność, dlatego każda osoba, która zaangażowała się w akcje Obozu dla Puszczy (blokady, spacery) i była ciągana po sądach otrzymała profesjonalną pomoc prawną. Żadna kancelaria w Polsce nie byłaby w stanie udźwignąć takiej masy spraw robiąc to nieodpłatnie. Udało nam się natomiast nawiązać współpracę z kancelarią Sidor&Pietrzak i Wspólnicy - to profesjonalni prawnicy znani z bronienia ruchów obywatelskich. Ostatecznie, to koszty prawne stanowiły gros naszych wydatków, zobaczcie:

______ROZLICZENIE

ZEBRANA KWOTA: 222 361 zł

prowizja pomagam.pl: 16 678 zł (7.5%)

rozruch Obozu (szczegóły pod datą 19.07.2017): 23 312 zł (10.5%)

profesjonalna pomoc prawna: 177 145 (79.7%)

zostało na "czarną godzinę": 5 226 zł (2.3%)

______

Skąd mieliśmy kasę na wyżywienie, podstawowe opłaty i sprzęty przez ostatnie miesiące działania Obozu? Przecież nie przestaliśmy jeść :) Tu znowu wielkie podziękowania dla wszystkich darczyńców, którzy i które odwiedzali Obóz, dzielili się z nami tym, co akurat mieli, wspierali w trudnych momentach. Dziękujemy (Weki dla Puszczy - love)! 

Niestety, koszty prawne będą dalej rosnąć. Większość wytoczonych nam spraw skończyła się uniewinnieniem lub umorzeniem, ale te najgroźniejsze i najbardziej absurdalne - sprawy karne - są wciąż w toku. A my, zamiast poświęcić czas na ochronę Puszczy i dialog z lokalną społecznością, staramy się odgrzebać z prawnych represji. Wciąż znajdujemy jednak czas na patrole leśne - ostatnie dni są pesymistyczne. Do Puszczy wróciła komercyjna wycinka. W Puszczy Ladzkiej, w 3 strefie UNESCO objętej zakazem pozyskania, znaleźliśmy przygotowane do wywózki stosy z wielkimi świerkami, dębami, dziuplastymi grabami... Puszcza nie zazna spokoju, dopóki cała nie zostanie objęta należytą ochroną. CAŁA PUSZCZA PARKIEM NARODOWYM!

Update 12.12.2018.

Thank you all for your help! It's really amazing – during 1.5 years 1871 people have donated over 220 thousand złotys (50 thousand euros) to support our work in defense of Białowieża Forest.

When we were beginning in May 2017 we set ourselves 4 short-term goals and one over-arching aim.

Let's have a look at them:

1.remove harvesters from the forest → in the peak of the conflict 5 of them were working in the forest, each logging up to 300 trees a day. After dozens of blockades, after a threat of financial penalties from the Court of Justice, at the end of 2017, all the harvesters have gone away. Let's hope that's for good.

2.stop logging in century-old forest stands → these are parts of the forest that were not planted by humans, the wildest and the ones that make Białowieża Forest so special. Unfortunately, in 2017 almost 100 thousand trees were logged there. The logging was stopped in February 2018. We'll see for how long.

3. stop logging in birds nesting period → Białowieża Forest is home to 150 species of birds, including rare ones like the three-toed woodpecker or the Eurasian pygmy owl. In spite of that, intensive logging was realized throughout the whole nesting period. In 2018 the situation was way better, there was almost no logging.

4. cancel all prohibitions to enter the forest → alongside intensified logging, State Forests introduced prohibition to enter huge areas in Białowieża Forest. Thanks to citizens pressure many of the ridiculous prohibitions were lifted, but still many of them are in power.

The main aim was and is TO MAKE THE ENTIRE BIAŁOWIEŻA FOREST A NATIONALPARK. Only 17% of the polish part of Białowieża Forest is protected as a National Park, the rest is under the jurisdiction of State Forests. It has not changed, and that's why we're still here and we're still working for the appropriate protection of the last natural lowland forest of Europe.

 All of it was possible thanks to the involvement of over 1000 people devoting their time to help Białowieża Forest without receiving any money for it. Since May 2017 Camp for the Forest has been here to patrol the forest, educate, inform and build a strong, local coalition for sustainable development of the region.

But that is not how we spent 220 thousand złotys. The authorities, especially State Forests and police, responded to our actions with large scale repressions. In total, peaceful Defenders of Białowieża Forest have had over 500 court cases, including 30 criminal cases, that potentially could finish with imprisonment. We were demanding their withdrawal (a petition was signed by 100 thousand people: act.wemove.eu/campaigns/justice-forest-defenders), but mediations with State Forests finished with no result. In the end, the only people suffering from legal consequences of illegal logging in Białowieża Forest, are... us.

Since the beginning solidarity has been one of the Camp's principles, that's why every person, that got involved in Camp's for the Forest action (blockades, walks) and was called to a court, received professional legal aid. No law office in Poland could take so many cases for free. We managed though to initiate cooperation with Sidor&Pietrzak and Partners –lawyers known for defending various citizens movements in Poland. Finally, legal costs were a big part of our expenses:

MONEY GATHERED: 222 361 zł
pomagam.pl commission: 16 678 zł (7.5%)

establishing the Camp (details under the date 19.07.2017): 23 312 zł (10,5%)

professional legal help 177 145 (79,7)

left “for hard times”: 5 226 zł (2,3%)

We have able to finance food, electricity, water, and equipment during the last couple of months thanks to all the donors, that were visiting the Camp. They shared what they had, helped in hard times. Thank you (Weki dla Puszczy – love)!

Unfortunately, legal costs are still to rise. Most of our cases ended with closure and acquittal, but the most dangerous and at the same time most ridiculous – criminal cases – are still in process. So, rather than focusing on protecting the forest and building bridges with the local community, we are trying to fight legal repressions. Still, we find time for forest patrols – the last couple of days have been quite pessimistic.

Białowieża Forest will know no peace until all of it will be a national park. That is our credo.

Aktualizacja 25.04.2018

Jest wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE! Potwierdził to, co powtarzamy od roku - wycinka w Puszczy Białowieskiej łamie prawo. Szkoda, że tyle czekaliśmy. Dobrze, że to wreszcie nastąpiło. Pełen wyrok przeczytacie tutaj: curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201150&pageIndex=0&doclang=pl&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=327712

Po wyroku pojechaliśmy do Ministerstwa Środowiska i Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, żeby domagać się sprawiedliwości i rozpoczęcia rozmów ws. objęcia całej Puszczy parkiem narodowym (fot. Magda Skrzeczkowska). 

Represje prawne wobec Obrońców i Obrończyń Puszczy osiągnęły szaloną skalę. Dlaczego to my jesteśmy ciągani_e po sądach, a nie Ci którzy są winni dewastacji Puszczy? Lasy Państwowe i Policja skierowały przeciwko nam ponad 300 wniosków o ukaranie, sąd zdążył wydać już około 90 wyroków zaocznych, skazujących aktywistów i aktywistki na kary grzywny. Za obronę Puszczy Białowieskiej przed nielegalną wycinką... Dodatkowo, 28 osób ma zarzuty karne, teoretycznie mogą nawet trafić do więzienia. Profesjonalna pomoc prawna pożera większość naszych środków, a końca tych spraw nie widać...

Dlatego rozpoczęliśmy kampanię dążącą do wycofania absurdalnych zarzutów wobec wszystkich osób broniących Puszczy przed nielegalną wycinką. Możesz podpisać petycję do ministra w tej sprawie tutaj: act.wemove.eu/campaigns/749/ Żądamy wycofania wszelkich spraw – karnych, wykroczeniowych i cywilnych – kierujących do sądu za przeciwdziałanie wycince w Puszczy Białowieskiej, przez udział w spacerach obywatelskiego nieposłuszeństwa, blokadach harwesterów i ciężarówek z drewnem oraz akcji w GDLP. Nasze działania były podyktowane wyższą koniecznością – obroną ostatniej naturalnej Puszczy Europy przed nielegalną wycinką prowadzoną przez Lasy Państwowe

A tymczasem możesz nas wesprzeć, wpłacając pieniądze na pomoc prawną dla ciąganych po sądach aktywistów i aktywistek.


Aktualizacja 7.02.2018

Kolejny miesiąc w Puszczy i kolejna porcja wieści z lasu, sądów i wielkiej polityki.

- Nasz opór ma sens! 

Pracę stracili Minister Szyszko i dyrektor Lasów Państwowych Tomaszewski. Miejmy nadzieję, że nowe osoby na tych stanowiskach będą dbały o przyrodę, a nie jej eksploatację. Niestety, są też niepokojące zmiany. Na stanowisko dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego powołany został dziś Michał Krzysiak, myśliwy i zwolennik "hodowli" żubrów. A przecież to dziko żyjące zwierzęta, którymi nie trzeba zarządzać. Nowy dyrektor podkreśla równocześnie, że jest otwarty na dialog. Na to liczymy, ale będziemy bacznie się przyglądać jego działaniom.

- Zawieźliśmy nowego ministra środowiska na Wilczą Trybę

Pamiętacie dramatyczną wycinkę wzdłuż Wilczej Tryby i nasze, niestety nieudane, próby jej zatrzymania? To właśnie w tym symbolicznym miejscu spotkaliśmy się - wraz z Lokals(k)ami przeciwko wycince -z ministrem Kowalczykiem. Na razie nie ma konkretów, ale doceniamy to, że nowy minister chce rozmawiać. Warunki są jasne. Możemy rozmawiać, jeśli w Puszczy nie jest łamane prawo. Domagamy się powrotu do przestrzegania prawa i wznowienia prac nad objęciem Puszczy Parkiem Narodowym, a także wycofania pozwów przeciwko osobom, które pokojowo protestowały w obronie tego wyjątkowego lasu.

- Dużo czasu spędzamy w sądach... Ale od czasu do czasu mamy stamtąd dobre wieści!

W toku jest ponad 150 spraw przeciwko obrońcom i obrończyniom Puszczy z Obozu dla Puszczy. Za blokady harwesterów i wywożących drzewa TIR-ów, za spacery obywatelskiego nieposłuszeństwa, za protest w siedzibie dyrekcji Lasów Państwowych itd. Ale są pierwsze oznaki sprawiedliwości. Sąd w Hajnówce uniewinnił 10 osób z zarzutu zakłócania porządku publicznego, a dziś Sąd w Białymstoku oddalił pozew Lasów Państwowych o odszkodowanie za dochody utracone w wyniku blokady wycinki. Obaj sędziowie uznali, że działaliśmy w imię wyższych wartości - ochrony dobra wspólnego przed dewastacją. 

- Licho nie śpi! Puszcza wciąż nie jest bezpieczna

Harwesterów nie ma, wycinki osłabły, ale wywózki trwają pełną parą. Dodatkowo, w połowie stycznia doszły nas słuchy, że Regionalna Rada Ochrony Przyrody będzie głosowała ws. dopuszczenia wycinki i wywózki w puszczańskich REZERWATACH! Szybko uruchomiliśmy petycję  (www.petycjeonline.com/nie_dla_wycinki_w_rezerwatach_puszczy_biaowieskiej) i szerszą akcję - na razie ten pomysł udało się zablokować. Ale co będzie jutro? Albo za miesiąc? Cały czas monitorujemy sytuację, z nadzieją, że 2018 będzie dla Puszczy lepszy niż 2017.

Aktualizacja 4.01.2018

Kolejny rok, a my wciąż w Puszczy. Poniżej krótki raport z naszych działań z ostatnich tygodni. 

- *Harwestery*: faktycznie, wyjechały z Puszczy! Ale wycinka wciąż trwa, prowadzona przez pilarzy. Wciąż wycinane są najcenniejsze, ponadstuletnie starodrzewy. TIR-y wywożą puszczańskie drzewa do tartaków. Na miejsce Puszczy sadzone są młode plantacje. Nie ma to naszej zgody! Dlatego codziennie ruszamy w teren, żeby dokumentować niszczenie naszego dziedzictwa i alarmować opinię publiczną.

- *Zakazy wstępu*: to lejtmotyw ostatnich tygodni. Najpierw, 18 grudnia, Nadleśnictwo Hajnówka poszerzyło trzykrotnie obszar objęty zakazem wstępu. Teoretycznie, chodzi o nasze bezpieczeństwo. Czyli kilka miesięcy intensywnego cięcia, dziesiątki tysięcy drzew wywiezionych pod pretekstem "bezpieczeństwa publicznego" i efekt - jeszcze większy kawał lasu zamknięty dla ludzi. Sprawdziliśmy, co naprawdę kryje się za zakazami. Wycinki, stosy drewna do wywózki, młode plantacje - wszystko to, co Lasy Państwowe chcą ukryć przed naszym społecznym monitoringiem. Dlatego zorganizowaliśmy 30 grudnia Zimowy Spacer Obywatelski przeciwko zamykaniu Puszczy. Mimo chłodu, pojawiło się około 250 osób, żeby pokazać, że mamy prawo do lasu! Kilka dni później rozpoczęło się "polowanie" na rowerzystów, z policją w roli głównej. Nagle okazało się, że rower w Puszczy jest nielegalny. A wszystko po to, żeby utrudnić nam społeczne monitorowanie wycinek. 

- *Trybunał Sprawiedliwości UE*: 12 grudnia była rozprawa główna, teraz czekamy na wyrok - ma być w marcu. Wizja prawdopodobnych kar nas nie cieszy, nie chcemy płacić za błędy Ministra! Ale mamy nadzieję, że ten wyrok zakończy dewastację Puszczy.

- *Represje prawne*: to najbardziej żmudny, kosztochłonny i przykry aspekt naszych działań. Aktywiści i aktywistki Obozu, w ramach pokojowych akcji dla Puszczy, "zgromadzili" dotychczas  28 spraw karnych, 30 wyroków nakazowych, 60 osób jest oskarżonych o popełnienie wykroczenia, 20 osób ma sprawy z kodeksu cywilnego o odszkodowanie dla Lasów Państwowych za utrudnianie wycinki, 2 osoby mają sprawy za zniesławienie. Te sprawy mogą się ciągnąć miesiącami - dlatego tak bardzo potrzebujemy Waszego wsparcia. Musimy zapewnić wszystkim tym osobom profesjonalną pomoc prawną w starciu z machiną władzy.


Aktualizacja 21.11.2017

To już 7 miesiąc naszego działania, a wciąż sporo się dzieję. W telegraficznym skrócie:

- dziś dyrektor Lasów Państwowych zadeklarował, że wycofuje harwestery z Puszczy. Pierwszy z naszych postulatów został wreszcie zrealizowany! (o ile dotrzyma słowa, będziemy na miejscu, żeby to sprawdzać). 

- Trybunał Sprawiedliwości UE dał Polsce 15 dni na wytłumaczenie się z prowadzenia wycinki mimo zakazu wydanego jeszcze pod koniec lipca. Dowody na łamanie tego postanowienia są przytłaczającego, więc - jeśli prace w Puszczy będą kontynuowane - czekają nas kary. 100 tysięcy euro dziennie. Za błędy władz zapłacimy wszyscy.

- 9 listopada zorganizowaliśmy protest w Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Domagaliśmy się wysłuchania naszych postulatów, ignorowanych od miesięcy przez władze. Skoro głos społecznego oburzenia nie jest słyszalny w gabinetach dyrektorów, przyszliśmy, żeby wykrzyczeć go na miejscu. Domagaliśmy się ustalenia terminu negocjacji, zamiast tego nasłano na nas policję. 24 osoby trafiły prosto do aresztu, gdzie spędziły około doby. Wszystkie dostały zarzuty karne, grożące nawet rokiem więzienia. To kryminalizacja ruchu społecznego i próba zastraszenia nas. Ale nie odpuszczamy! Domagamy się:

1. cofnięcia decyzji 51, umożliwiającej wycinkę w najcenniejszych drzewostanach

2. zaprzestania sprzedaży puszczańskich drzew - w tym roku wycięto ich już około 150 tysięcy

3. objęcia całej Puszczy parkiem narodowym.

(4. wycofania harwesterów - ten postulat, miejmy nadzieję, już zrealizowany).

-- fot. Grzegorz Broniatowski --

Update 21.11.2017

7 months of our activity has passed, but we're not losing pace. Short summary of last days:

- Today, the director of the State Forests declared that the harvesters are leaving the Bialowieza Forest. The first of our demands is finally being realized! (if he's telling the truth..., we stay on-site to monitor the situation).

- The EU Court of Justice has given Poland 15 days to explain why logging in the Bialowieza Forest continues, despite the ban issued at the end of July. The evidence that the ban was being blatantly violated is overwhelming. So, if such operations continues, Poland will receive a fee of 100 thousand euros per day. All citizens will pay for the mistakes of authorities.

- On November 9th we've organized a protest in the State Forests HQ. After months of ignoring the demands of the Forest protectors, we wanted the authorities to be confronted with them directly. It seems that until now the voice of social indignation was not heard in the directors' offices. We insisted on settling the date of negotiations, instead the police was sent to crash the peaceful protes. 24 people were handcuffed and taken straight to custody, where they spent about 24 hours. All of them have been accused of commiting a crime of house intrusion, which can put them in jail for up to 1 year. This is a way of penalizing the social movement and an attempt to intimidate us. But we do not give up! Our demands are:

1. to withdraw the decision 51 of the State Forests director, which allows for cutting in the most valuable forest stands in Bialoweiza

2. to stop selling the timber from the Bialowieza forest- this year they have already cut and sold about 150 thousand of them

3. to cover the entire Bialowieza Forest with a national park.

(4. to withdraw the harvesters - this one is hopefully already realized).

-- fot. Grzegorz Broniatowski

Aktualizacja 24.10.2017

Wracamy do Was po kolejnym miesiącu walki o ochronę Puszczy, z podsumowaniem. 

* Wycinka, niestety, trwa

Od stycznia do końca sierpnia wycięto w Puszczy Białowieskiej już prawie 140 tys. m3 drewna... Powierzchnia Puszczy, na której Lasy Państwowe mogą - wg swoich regulacji - prowadzić cięcia to około 35 tys. ha. A to oznacza, że w zaledwie 8 miesięcy osiągnięto intensywność wycinki z hektara wyższą, niż w latach 20. XX wieku, kiedy Puszczę dewastowała korporacja Century. Trudno w to uwierzyć, ale to dzieje się naprawdę...                                

[fot. Małgosia Klemens]

* Blokady

27 września zablokowaliśmy nielegalną wycinkę na cały dzień. 4 października po raz pierwszy w Puszczy odbyły się 3 jednoczesne blokady, zablokowaliśmy łącznie 4 maszyny i wywózkę drewna z Wilczej Tryby. Ta ostatnia blokada przetrwała 16 dni. Potem została brutalnie rozbita przez Straż Leśną. Jedna osoba trafiła do szpitala, kolejna - uderzona przez strażnika w twarz - "prewencyjnie" dostała zarzut napaści na funkcjonariusza. 

* Polityka

W październiku polski minister niszczenia środowiska próbował zamydlić światu oczy ws. Puszczy, i to przynajmniej dwukrotnie. Po raz pierwszy, gdy zwieziono do Białowieży uczestników europejskiego Tygodnia Lasów. Uczestnicy wycieczki mogli poczuć się jak w głębokim PRL-u: spotkania z koncesjonowaną "społecznością lokalną", wyjście w teren pod obstawą służb, aby nic nie zakłóciło prezentowanej wersji, itd. Na szczęście udało nam się przemycić trochę prawdy przez szczelny kordon służb i służbistów. Potem niesławny minister wziął udział w posiedzeniu Trybunału Sprawiedliwości UE, gdzie przekonywał, że dowody na nielegalne wycinki - zdjęcia satelitarne, współrzędne GPS - są efektem manipulatorskiego "cyberataku". Znów na usta ciśnie się - trudno w to uwierzyć...

* Co dalej?

Zorganizowaliśmy niedawno Weekend dla Puszczy - akcję edukacyjno-mobilizacyjną w Polskich miastach. Podnoszenie świadomości to długoterminowa, ale kluczowa strategia walki o ochronę Puszczy. Ale zostajemy na miejscu, by monitorować i dokumentować nielegalne działania Lasów Państwowych. Jesteśmy i będziemy jeszcze przez długi czas ciągani po sądach, za nasze pokojowe akcje w obronie lasu. Jesteśmy pozywani, ale od niedawna także sami zaczęliśmy składać doniesienia ws. naruszeń prawa przez strażników i policjantów brutalnie rozbijających nasze pokojowe protesty. Domagamy się sprawiedliwości i Parku Narodowego dla całej Puszczy Białowieskiej!

Update 24.10.2017

A brief summary of what was going on over the last month.

* Logging, unfortunately, continues...

The first 8 months of this year was devastating for the Bialowieza Forest, with logging level reaching almost 140 thous. m3. Such intensity of logging per hectare has not been seen here since 1920s, when the Forest was plundered by the Century corporation. It's hard to believe...

[fot. Małgosia Klemens]

* Blockades

We've organized several blockades during last weeks. On 4th of October we've blocked three places simultaneously, to remind everyone that devastation of the Forest continues. On of this blockades - preventing large scale removal of illegal wood - survived for 16 days. Finally, it was brutally removed by the Forest Guards. One of our colleagues was taken straight to hospital, another one - to police station. The former is, ironically and wrongly, accused of aggression towards the most brutal guard. 

* Politics

The infamous polish minister of environment (destruction) has tried (again) to delude the international public with regard to Bialowieza Forest. First, he organized a study trip for participants of the European Forest Week to Bialowieza, where they were confronted with the communist-style propaganda. We were there, to undermine these efforts. Few weeks later, the minister showed up in the EU Court of Justice, just to claim that the evidence for breaching EU law is manipulated through some kind of a "cyber-attack". Once again, it's hard to believe... 

* What next?

We've organized the "Weekend for the Forest" educational campaign across main Polish cities. Raising awareness is a long-term, but key solution to protect the Forest. But we stay on-site, to monitor and document the illegal actions of State Forest Authorities. We're and will be for a long time involved in a growing number of court cases. We are being sued, but we also began to work on prosecuting guards and policemen that breached the law by attacking us during our peaceful protests. We want both justice and a proper protection for the whole Bialowieza Forest.

Aktualizacja 16.09.2017

Przez ostatni miesiąc sporo się wydarzyło. Chcemy Wam to krótko podsumować. 

* Wycinka wciąż trwa, trwają też blokady

Bezwstydnie, uparcie, niezrozumiale... Mimo obowiązującego zakazu wydanego przez Trybunał Sprawiedliwości UE, w Puszczy wciąż pracują harwestery, wycinane są starodrzewy, wywożone i sprzedawane nawet 170-letnie drzewa. W tym roku wycięto już w Puszczy około 100 tysięcy drzew. Gdyby ułożyć je w jednej linii, sięgnęłyby z Warszawy aż do Madrytu.

Z tego względu nie ustajemy w blokadach. W samym oddziale 338 niedaleko Teremisek już czterokrotnie blokowaliśmy ciężki sprzęt. Niestety, za każdym razem byliśmy siłą usuwani, a maszyny wracały do nielegalnej wycinki w kolejnych dniach.

* Rośnie brutalność służb

Trudno już nam zliczyć liczbę przejawów brutalności Straży Leśnej wobec aktywistów i aktywistek Obozu dla Puszczy. Przez ostatnie miesiące doświadczyliśmy m.in.: wykręcania rąk, szarpania, powalania na ziemię, przygniatania do ziemi kolanem, odcinania liny, na której - kilka metrów nad ziemią - zawieszeni byli protestujący, umyślnych potrąceń autem, używania niebezpiecznego sprzętu (raki, noże, nożyce hydrauliczne) bezpośrednio przy ciele osób protestujących, skuwania kajdankami na plecach, przykuwania aktywistów do drzew lub do funkcjonariuszy, mowy nienawiści i seksizmu. Po ostatniej blokadzie jeden z aktywistów - na zdjęciu poniżej - trafił bezpośrednio do szpitala ze względu na brutalną interwencję Straży. W tym czasie inny strażnik przekonywał protestujących, że ... "ma boleć". 

* Idzie zima

Z nią nowe wyzwania i nowe nadzieje. Z jednej strony, potrzebujemy siedziby, która pozwoli nam przetrwać chłody i kontynuować nasze działania - ochronę Puszczy przed wycinką, dokumentację i monitorowanie nielegalnych prac leśników. Obóz namiotowy nie wystarczy. Z drugiej, toczy się proces przed Trybunałem Sprawiedliwości UE, wkrótce możemy doczekać się pierwszych orzeczeń w tej sprawie, m.in. w sprawie kar finansowych. Być może, że do ludzi traktujących dziką puszczę jako źródło kasy taki argument będzie w stanie przemówić skutecznie.

Update 16.09.2017

Over the past month a lot has happened. We want to summarize it briefly.

* The logging continues, and so dooes the blocking

Shamelessly, stubbornly, incomprehensibly ... Despite the binding ban issued by the EU Court of Justice, harvesters are still working in the Forest, old growth forests are being devastated, and trees as old as 170 years are being cut and sold. This year, about 100,000 trees have been already cut in the Białowieża Forest. If one would put all of them them in line, it would reach from Warsaw to Madrid.

For this reason, we continue with blockades. For instance in the forest area no. 338 we blocked heavy machines already four times. Unfortunately, each time we were forcefully removed, and the machines returned to illegal logging in the following days.

* The brutality of the guards is growing

It is difficult to count the number of Forest Guard aggresive behaviors against the activists of the Camp for the Forest. Over past few months, we've experienced: twisting of hands, jostling, being knocked to the ground, pinned down with a knee, cutting off a rope on which - a few meters above the ground - one of the activists was hanging, using dangerous tools to cut chains in direct contact with protesters' bodies, handcuffing on the back, clinging to a tree, hate speech and sexism. After the last blockade, one of the activists was taken directly to the hospital due to the brutal intervention of the Guard. At the same time, another Guard was convincing the protesters that ... "it should be painful". 

* Winter is coming...

..along with new challenges and new hopes. On the one hand, we need a location that will allow us to survive the cold and continue our activities - protecting the Forest, documenting and monitoring the illegal work of foresters. Our current tent camp is not suited for autumn and winter. On the other hand, the trial before the EU Court of Justice has already begun, and soon the fines may be imposed on Polish authorities for violating the law. And this kind of argument may prove effective in stopping people who treat the last natural European Forest as a source of profit.

                                                                                            (Photos: Paweł Głogowski /REPORTER)

Aktualizacja 18.08.2017

Niestety, w Puszczy wciąż trwa wycinka i wywóz drewna... Jesteśmy na miejscu, żeby przeciwko temu protestować, żeby zwracać uwagę na łamanie prawa i niszczenie Puszczy. Nasz Obóz - i ruch społeczny za nim stojący - stał się przez to przedmiotem ataków ze strony władz i ich popleczników. Tylko w ostatnich dwóch dniach spotkaliśmy się z:

* prowokacją ze strony księdza zatrudnionego w Lasach Państwowych, który - w porozumieniu z (pro)rządowymi mediami - starał się przypiąć nam łatkę ekoterrorystów

* najazdem policji w kominiarkach na Obóz i przeszukaniem wszystkich osób i naszych rzeczy pod kątem posiadania nielegalnych substancji, ze względu na serię anonimowych donosów

* groźbami i mową nienawiści ze strony członków stowarzyszenia SANTA, współpracującego blisko z Lasami Państwowymi

Jest takie powiedzenie: tonący brzydko się chwyta. Mamy nadzieję, że ww. akcje są zapowiedzią rychłego zwycięstwa - Puszczy, jej obrońców i obrończyń oraz przyszłych pokoleń, które będą mogły się nią cieszyć. 

Update 18.08.2017

Unfortunately, logging and removal of trees from the Białowieża Forest continues... We continue to be here to protest against the devastation, and to document how the law is being violated. Our Camp - and the social movement behind it - has become the subject of attacks coming from those in power and their supporters. In the last two days we saw:


* a provocation by a priest employed by the State Forests, who - in agreement with (pro) government media - tried to put us in the role of "ecoterrorists"
* police raid at the Camp, when masked and armed officers spend a few hours searching for drugs, due to a series of anonymous denunciations.
* threats and hate speech from members of the SANTA association, which is working closely with the State Forests

We hope that the actions mentioned above are a sign of an immediate victory - of the Forest, its defenders as well as future generations who will be able to enjoy it. 

Aktualizacja 6.08.2017

Dziś trochę trudnych liczb i niewesołych faktów.

Po pierwsze, mimo jednoznacznej decyzji Trybunału Sprawiedliwości UE, nielegalna wycinka Puszczy Białowieskiej trwa (https://www.euractiv.pl/section/energia-i-srodowisko/news/mimo-zakazu-tsue-puszczy-bialowieskiej-trwa-wycinka/). Udowodniliśmy to blokując w zeszłym tygodniu pracę harwesterów dwukrotnie. W obu przypadkach były to siedliska chronione na mocy wspomnianej decyzji - ponadstuletnie grądy, wspaniałe puszczańskie ostępy dewastowane ciężkim sprzętem.

Po drugie, rozpoczęła się na wielką skalę wywózka wiekowych świerków. W piątek zatrzymaliśmy na kilka godzin kolumnę TIR-ów z Małopolski wyładowanych ponadstuletnimi puszczańskimi olbrzymami. Udało nam się zwrócić uwagę mediów na problem, ale nie udało się powstrzymać nielegalnej wywózki. TIR-y wyjechały z Puszczy w asyście 50 strażników leśnych.

Po trzecie, dostajemy kolejne wezwania do zapłaty, kolejne osoby są zagrożone grzywną i aresztem. Żądana od nas kwota sięga już 70 tysięcy złotych - to rekompensata dla właścicieli harwesterów za około 1000 uratowanych przed wycinką drzew. A to dotyczy tylko 4 z 13 dotychczas zrealizowanych blokad. Za kilka dni zaczynają się pierwsze rozprawy przed sądem. Dzięki Waszej pomocy współpracujemy z prawnikiem, który będzie bronił aktywistów i aktywistek przed represjami za ochronę Puszczy.

Po czwarte, tempo wycinki w Puszczy w ostatnich miesiącach jest przerażające. Mamy dane, które to obrazują. Tylko w jednym z trzech puszczańskich nadleśnictw - w Browsku - od maja do lipca wycinano tygodniowo ponad 1500 drzew. Jeśli nie zareagujemy, za kilka lat po dzikiej Puszczy zostanie tylko wspomnienie i "przyrodniczy skansen" chroniony w niewielkich rezerwatach.

Update 6.08.2017

Today, we have some uncomforting facts & figures.

First of all, despite the unequivocal decision of the EU Court of Justice, the illegal logging in the Bialowieza Forest continues (https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/eu-court-bans-logging-in-polands-primeval-forest/). We have proven this by blocking two harvesters operating in habitats protected by the decision. Formerly, beatiful old-growth hornbeam-oak forests, now devastated by heavy equipment.

Second, a large-scale removal of spruce trees has begun. On Friday we stopped a column of heavy trucks from southern Poland packed with over 100 years-old trees. We were able to foster media attention, but failed to stop the illegal removal. The trucks went away, assisted by 50 forest guards.

Third, we receive more & more calls for payment. Also, more people are threatened with fines or even arrest. The amount requested has already exceeded 15 thous EUR - it compensates the owners of the harvesters for about 1,000 rescued trees. And this amount refers only to4 out of 13 blockades. In a few days, the first court hearings begin. Thanks to your help we cooperate with a lawyer who will protect the activists.

Fourth, the pace of logging in the Białowieża Forest in recent months is dreadful. We have data that illustrates this. Only one of the three Forest Districts (Browsk) have been cutting more than 1500 trees a week between May and July. If we do not react, soon the wilderness of the Białowieża Forest will be confined only to dispersed nature reserves, surrounded by forest plantations. 

Aktualizacja 19.07.2017
mamy dwie ważne informacje - rozliczenie pierwszego miesiąca działania Obozu dla Puszczy Białowieskiej (do końca czerwca) i podsumowanie dotychczasowych działań.

CO DOTYCHCZAS UDAŁO SIĘ ZROBIĆ?
** Stworzyliśmy od zera wspaniały obóz! **
To podstawowa sprawa, ale jakże ważna. Zbudowaliśmy kuchnię, łazienkę, przestrzeń wspólną w stodole, wyrównaliśmy i uprzątnęliśmy teren, zrobiliśmy elektrykę itd. Dzięki temu mamy wygodne zaplecze do prowadzenia akcji dla Puszczy.

** Jesteśmy obecni w Puszczy i patrzymy leśnikom na ręce. **
Od 7 tygodni cały czas patrolujemy Puszczę Białowieską, zbieramy info nt. prowadzonych wycinek, wykorzystania ciężkiego sprzętu, zachowania pracowników leśnych. Wyniki naszej pracy stanowią twarde dowody nielegalnej dewastacji Puszczy.

** Blokujemy nielegalne wycinki **
Cenne zakątki Puszczy są niszczone na naszych oczach - nie możemy patrzeć na to bezczynnie. Dlatego przeprowadziliśmy już 10 blokad harwesterów. Każdy dzień blokady to około 200 uratowanych drzew. Najdłuższa blokada trwała 3 doby!

** Edukujemy o Puszczy - w terenie, w mieście, wszędzie!**
Puszcza jest wyjątkowa, warto tego doświadczyć osobiście. Dlatego zorganizowaliśmy serię otwartych spacerów przyrodniczych po okolicy Obozu. Nie wszyscy mogą tu dotrzeć, więc organizujemy też spotkania informacyjne w różnych miejscach Polski. Robimy filmy, ulotki, naklejki - niech wieść o Puszczy niesie się szeroko!

** Budujemy sojusz dla Puszczy **
Jesteśmy tu także po to, żeby dyskusja o Puszczy nie toczyła się ponad głowami mieszkających tu osób. Wspólnie z lokalsami braliśmy udział w trzech spacerach obywatelskich, sprzeciwiając się zakazowi wstępu do lasu. Zakaz - wprowadzony przez dwa puszczańskie nadleśnictwa - uderza przede wszystkim w mieszkańców_ki utrzymujących się z turystyki, ale także w grzybiarzy i miłośniczki lasu.

-=ROZLICZENIE=-

W pierwszym miesiącu naszej działalności wydaliśmy ponad 26 tys. PLN, w tym:

- Prace remontowe, stworzenie miejsca spotkań, szykowania posiłków, łazienek: 8 481 zł
- Wyposażenie obozowe (m.in. kuchenne, sanitariaty, bhp): 3 105 zł
- Materiały na akcje i spacery (farby, wlepki, transparenty): 2 749 zł
- Wyżywienie w Obozie i na akcje: 2 389 zł
- Sprzęt elektroniczny do biura Obozu i na akcje (m.in. nośniki pamięci): 2 333 zł
- Koszty przejazdów (m.in. paliwo do samochodów): 1 948 zł
- Elektryka: 1 266 zł
- Opłaty za internet, telefon: 1 041 zł
- Pomoc prawna: 1 000 zł
- Opłaty Pomagam.pl (7,5% wypłaconej kwoty): 1 823 zł

CO DALEJ ZE ZBIÓRKĄ?

Teraz głównym celem zbiórki staje się pomoc prawna. Czemu to tak ważne? Zobacz poniższy wpis (z 28 czerwca). Od tej pory dostaliśmy kolejne dziesiątki wezwań do zapłaty. Ale nie damy się! Szykujemy się na batalię prawną, udowodnimy, że działamy legalnie. Wycinka Puszczy to łamanie prawa, nie jej ochrona!

Update 19.07.2017

We have two important informations today. Summary of our activities and outlays for the first month of the Camp's operation (till the end of June).

** We made a great camp from scratch! **
We've built a kitchen, a bathroom, shared space in a barn, we leveled and cleared the area, made electricity, etc., so we have a comfortable base for running our actions for the Forest.

** We are present in the Forest and monitor Foresters' activities. **
We have been patrolling the Bialowieza Forest for 7 weeks, collecting information about logging, the use of heavy equipment, the behavior of forest workers. The results of our work constitute hard evidence of the illegal devastation of the Forest.

** We block illegal logging**
Valuable parts of the Forest are destroyed in front of our eyes - we cannot remain idle. That is why we have already carried out 10 blockades of harvesters. One day of the blockade results in 200 rescued trees. The longest blockade lasted 3 days!

** We are educating about the Forest - on-site, in cities, everywhere! **
The Białowieża Forest is unique, it should be experienced personally. That is why we've organized a series of open nature walks around the Camp. Not everyone can reach the place, so we also organize information meetings in various parts of Poland. We make films, leaflets, stickers - let everyone know about the Forest!

** We are building an alliance for the Forest **
We are here also to engage in discussion about the future of the Forest with local communities. Together with the locals we took part in three citizens' walks, opposing the ban on entering the forest. The ban - introduced by two Forest Districts - affects primarily the local tourist operators, but also mushroom pickers and all forest lovers.

- = SPENDING = -

In the first month of our activity we've spent over 26 thous. PLN, including:

- Renovation works, creating spaces to meet, have meals, and bathrooms: 8 481 zł
- Camp equipment (eg kitchen, sanitary facilities, health and safety): 3 105 zł
- Materials for actions and walks (paint, stickers, banners): 2 749 zł
- Food in the Camp and for the actions: 2 389 zł
- Electronic equipment for the Camp and actions: 2 333 zł
- Travel costs (including fuel): 1 948 zł
- Establishing electricity in the Camp: 1 266 zł
- Internet, phones: 1 041 zł
- Legal aid: 1 000 zł
- Fees of the Pomagam.pl platform (7.5% of the total sum): 1 823 zł

NEXT STEP OF OUR CROWDFUNDING

Now the main purpose of the crowdfunding campaign is securing legal aid for the activists. Why is it so important? See the entry below (June 28) for more info on repressions. Since then, dozens of people have received further calls for compensation. But we do not give up! We begin a legal battle, we will prove that we act legally. Forest loggers break the law, not the protectors!

Aktualizacja 28.06.2017

Dziś piszemy o smutnej sprawie - represjach za pokojowe działania na rzecz ochrony Puszczy Białowieskiej. Dotychczas nie było różowo, podczas akcji mieliśmy do czynienia z:

- zastraszaniem matek z dziećmi odebraniem praw rodzicielskich
- straszeniem dzieci agresywnym psem policyjnym
- legitymowaniem dziesiątek osób wchodzących na spacer do lasu
- siłowym rozbijaniem pokojowej blokady
- zakuwaniem aktywistów w kajdanki i przetrzymywaniem w wozach policyjnych
- wleczeniem protestujących po ziemi, co doprowadziło do zasłabnięcia jednego z nich
- siłowym ściąganiem aktywistki na trójnogu, co groziło upadkiem z ponad 8 metrów na ziemię

Fot. Kurier Poranny

To nie wystarczyło, wciąż jesteśmy na miejscu i sprzeciwiamy się wycince Puszczy. Dlatego służby postanowiły wzmożyć działania. Policja złożyła 17 wniosków o ukaranie aktywistów i aktywistek za blokadę harwestera z 8 czerwca (Art. 51 kodeksu wykroczeń - zobacz poniżej). Wobec 37 kolejnych osób postępowania są w toku.

EDIT: właśnie pojawiły się kolejne zarzuty, tym razem oparte na art. 415 kodeksu cywilnego: Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.
Żądana kwota? Ponad 10 000 zł! Poniżej info z http://wyborcza.pl/10,82983,22031939,niech-sie-boja-lesnicy-ida-na-wojne-z-ekologami.html

Dyrektor Zakładu Transportu i Spedycji Lasów Państwowych w Giżycku, który odpowiada za trwającą właśnie w Puszczy Białowieskiej wycinkę drzew, zatrudnił kancelarię prawniczą, która rozsyła pisma z żądaniem zapłaty odszkodowania do osób, które były na miejscu blokady wycinki 30 maja 2017 roku. Kwota: 10 560 zł. - Niech się troszkę boją. Jak broili, to się nie bali, a teraz się boją? - pyta dyrektor.

Za co chcą nas ciągać po sądach?

Art. 51. § 1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. 

Zobaczcie sami, jak wyglądała blokada 8 czerwca. Kto tu zakłóca spokój?

źródło: OKO.PRESS

Update from June 28th 2017

Today we write about a sad case – about repressions for peaceful actions for protection of Bialowieża Forest. So far it wasn’t great, during our actions we had to deal with:

- Bullying of mothers and children, threaten to take away their parental rights
- Scarring children with aggressive police dog
- Checking IDs of dozens of people walking into the forest
- Forceful removal of a peaceful blockade
- Handcuffing activists and detention in police cars
- Dragging the protesters on the ground (one of them fainted due to aggresive reaction)
- Forceful removal of activist from a tripod, which may have lead to her falling down from eight meters high.


That was not enough to intimidate us. We are still here and we oppose the cutting of the Bialowieza Forest. That's why state servants decided to step up their activities. The police filed 17 requests for punishment for activists for the harvester blockade - 8 June 2017 (see the movie above). Thus, we are liable to imprisonment, restriction of liberty, or we may be punished with fines.

EDIT: Now, we're also facing a law suit from the State Forest Authority, that requests us to pay over 10,000 zlotys (2,500 EUR) as a compensation for blocking one of the harvesters. Let them be a little scared - said the person responsible for managing the heavy duty machines operating in the Forest. Who is in fact scared? The State Forest Authority has just issued an order demanding that each of their regional offices will send 3 additional Forest Guards to Bialowieza Forest. They argue that support is needed to ensure the continuity of operations in the Forest (ie. logging).

____________________________

Aktualizacja 14.06.2017

Uff, mnóstwo się dzieje w Obozie i w samej Puszczy. Dlatego czasem nie starcza nam już sił na uzupełnianie info w internecie. Chcemy wam przedstawić pierwsze podsumowanie tego, co udało nam się dotychczas zrobić.

* Wzięliśmy udział w czterech blokadach ciężkiego sprzętu do wycinki lasu. Ostatnia skończyła się wczoraj i trwała ponad 30 godzin! Każdy dzień zablokowanej pracy harwestera to nawet 200 uratowanych puszczańskich drzew.

* Dwa obywatelskie spacery o prawo do lasu. W geście obywatelskiego nieposłuszeństwa łamiemy zakaz wstępu do lasu wprowadzony przez puszczańskie nadleśnictwa, by ujawnić skalę wycinek ukrywanych przed naszymi oczami. 

* Rozbudowujemy Obóz. Uprzątnęliśmy teren, zbudowaliśmy kuchnię, zaadaptowaliśmy stodołę, zrobiliśmy instalację elektryczną, stanowisko do zmywania, ogródek warzywny, sławojkę... Wkrótce pełna lista prac ze zdjęciami!

* Nagłaśniamy sprawę Puszczy. Patrzymy Lasom Państwowym na ręce, na bieżąco informujemy o skali wycinek, nie pozwalamy polskim i zagranicznym mediom zapomnieć o dewastacji Puszczy. 

* Tworzymy społeczną koalicję dla Puszczy. Od zagranicznych aktywistek, przez zaangażowane osoby ze wszystkich zakątków Polski, po lokalsów z okolic Puszczy - wspieramy się w działaniach na rzecz ochrony tego wyjątkowego lasu.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 


Wow, a lot is going on in the Camp and in the Białowieża Forest. Sometimes, there aren't moments in the day to keep you updated. Now we want to give you a first summary of what we achieved so far.

* We took part in four blockades of heavy machines used for logging. The last blockade lasted 30 hours and finished yesterday! Blocking a harvester for one day saves 200 trees!


* Two civil marches demanding the right to the forest. In an act of civil disobedience we violated the ban on entering the forest introduced by the local Forest Authorities, we aim to reveal the scale of logging that continues in the closed off forest.

* Building of the Camp. We cleaned up the area, built a kitchen, adapted the barn, set up washing stations, a vegetable garden, electricity... Soon we will publish a full list with photos.

* Raising awareness of the Forest. We educate on the uniqueness of the Forest, we monitor activities of the Forest Authorities, we report on the scale of logging, we inform Polish and foreign media.

* Building a grassroots coalition for the Forest. From foreign activists, to concerned locals - we support each other and cooperate to protect this unique Forest.


Aktualizacja 2.06.2017

Dziś mieliśmy mnóstwo pracy w obozie. Ściany i podłoga w stodole, nowa kuchnia, dach w łazience... Wkrótce będą zdjęcia rezultatów. A na razie cieszymy się z pierwszego weekendu i ciągłego napływu nowych osób. A jutro oficjalnie zaczynamy: Weekend w Obozie #01, spacery, warsztaty i akcje w sprawie Puszczy. // Today we had a lot of work in the camp. Walls and floor in the big shed, new kitchen place, roof in bathroom... Soon, we will publish some photos of the developments. But currently we celebrate the coming weekend and newcomers to the camp. And for tommorow we plan the official opening: Weekend in the Camp #01, with walks, workshops and actions to protect the Forest.

_________________________________________________________________________________________

Aktualizacja 30.05.2017 

Pierwsze prace na terenie obozu - więcej aktualizacji wkrótce! / First works in the camp are under way - more information coming soon! [only in Polish]

 - - - - - - * * *JAK TO SIĘ ZACZĘŁO? PODSTAWOWE INFORMACJE PONIŻEJ * * * - - - - - - -

Domagamy się Parku Narodowego na obszarze całej Puszczy!

[for english scroll down]

________________________________________________________________________________________

Jesteśmy grupą aktywistów i aktywistek od lat działających na rzecz ochrony Puszczy Białowieskiej. Niektórzy z nas współpracują lub współpracowali z Fundacją Dzika Polska, polskim oddziałem Greenpeace'u i Pracownią na Rzecz Wszystkich Istot, inni działają niezależnie lub w nieformalnych kolektywach. Organizowaliśmy leśne patrole Strażników Puszczy, tworzyliśmy petycję w jej obronie, przekonywaliśmy urzędników i polityków do zaprzestania jej niszczenia. 

Niestety, dewastacja Puszczy wciąż trwa. Tylko w tym roku Lasy Państwowe wycięły kilkanaście tysięcy ponadstuletnich drzew. Mimo że to dopiero maj, roczne plany wycinki już zostały przekroczone. Dodatkowo, dwa z trzech puszczańskich nadleśnictw wprowadziły zakaz wstępu do lasu. Oficjalnym powodem zakazu jest kwestia bezpieczeństwa, w rzeczywistości to przykrywka dla intensyfikacji wycinek. Konsekwencją wprowadzenia tych kontrowersyjnych regulacji jest odebranie nam wszystkim prawa do lasu. 

Dlatego mówimy dość! 

24 maja zablokowaliśmy wycinkę prowadzoną ciężkim sprzętem. [Zobacz więcej np. tutaj: https://fakty.tvn24.pl/fakty-po-poludniu,96/druga-rospuda-ekolodzy-w-obronie-puszczy-bialowieskiej,742750.html]

To dopiero początek, zaczynamy Powstanie Białowieskie. Wzywamy do masowej mobilizacji obywatelskiej. Pokażmy, że Puszcza należy do nas wszystkich i że razem możemy ją obronić. Naszym celem jest POWSTANIE Parku Narodowego na terenie całej Puszczy.

Organizujemy obóz/miasteczko namiotowe otwarte dla wszystkich osób, którym leży na sercu dobro Puszczy. Startujemy 27 maja, wszystkie informacje o obozie znajdziesz pod tym linkiem www.fb.com/dlapuszczy. Jeśli nie możesz do nas dołączyć, zachęcamy Cię do wsparcia naszych działań. 

Zebrane pieniądze przeznaczymy na:

- podstawowe wyposażenie obozu (m.in. kuchnia, namioty, koce)

- wyżywienie uczestników i uczestniczek

- sprzęt potrzebny do sprawnego prowadzenia działań w terenie (GPS, kamerki Go Pro)

- pomoc prawna


Każda wpłata się przyda! Zróbmy razem wielką rzecz dla Puszczy.

_______________________________________________________________________________________

                             

                                    - - - - - * * *HOW IT ALL BEGAN? * * * - - - - - 

We rise for the Bialowieza Forest. National Park for the whole Forest now!


We're a group of activists engaged in protection of the Bialowieza Forest for years. Recently, we've organized the bottom-up Forest Rangers Patrols to monitor the logging, we launched petitions to protect the Forest, we've tried to convince decisionmakers to stop the devastating activities of the State Forests Authority. 

Unfortunately, the devastation of the Bialowieza Forest continues. Only this year a dozen thousands of over-100years-old trees have been cut down by the State Forests Authorities. Although it's only May, the annual cut caps have already been exceeded. In addition, two out of three Forest Districts have issued bans on entering the Forest. Officialy the ban is for security reasons, but in fact it's a disguise for intensified cuts. And a real consequence of introducing these controversial regulations is taking away all our rights to the Forest.

That's why we say - enough!

On 24th of May we blocked heavy machines at the forest cutting in the heart of Bialowieza Forest [more photos: www.flickr.com/photos/144294516@N05/sets/72157682038524941].

It's only a beginning, we rise for the Bialowieza Forest now! We call for mass grasroots mobilization. Let's show that the Forest belongs to us all, and we can defend it together. Our goal is to establish a National Park covering the whole Bialowieza Forest. 

We organize a camp opened for everyone, who cares about the fate of the Forest. We begin on 27th of May, you'll find more informations about our camp here: www.fb.com/dlapuszczy. If you can't join us here, we encourage you to support our actions.

We raise money for:

- basic equipment of the camp (including kitchen, tents, blankets)

- food for participants

- equipment for actions in the field (e.g. Go-Pro's, GPS devices)

- legal aid for activists


Every donation is helpful! We can do something big for the last primeval forest of Europe together.


More info about current situation in Bialowieza Forest: https://www.theguardian.com/world/2016/may/25/poland-starts-logging-primeval-bialowieza-forest-despite-protests


Wybierz kwotę


20 
50 
100 
200 
1 000 
Inna
Wpłać teraz
 Bezpieczne płatności online

Aktualizacje


 • Powstanie Białowieskie - awatar

  Powstanie Białowieskie

  03.12.2019
  03.12.2019

  Szanowni_e,

  bardzo Wam wszystkim dziękujemy za wsparcie w trudnych chwilach, w ważnej sprawie. Na razie w Puszczy spokój, choć już w gabinetach szykowane są nowe plany cięć - mamy na to oko, nie pozwolimy niszczyć naszego wspólnego dziedzictwa.
  Równocześnie, cały czas poświęcamy zebrane od Was środki na walkę w sądach. To smutny paradoks, że stając w obronie prawa - przeciwko nielegalnej wycince - od dwóch lat jesteśmy ciągani po sądach. Rozpoczęliśmy nową zbiórkę, która jest przeznaczona stricte na ten cel --> znajdziecie ją tutaj: https://zrzutka.pl/ya2js6. Zachęcamy do wsparcia i do jej upowszechniania.
  Nie możemy zgodzić się na zastraszanie obywatelskiego ruchu - naszą siłą jest solidarność i troska o wspólne dobro.

  Zdjęcie aktualizacji 40 696

Słowa wsparcia

Twoje słowa mają moc pomagania! Wpłać darowiznę i przekaż kilka słów wsparcia 🤲


 • Magdalena Milusz - awatar

  Magdalena Milusz

  20.03.2021
  20.03.2021

  Walecznym i wspaniałym Osobom z obozu dla Puszczy, przesyłam wyrazy wielkiego szacunku.

 • Emeline P. - awatar

  Emeline P.

  14.07.2020
  14.07.2020

  cześć wszystkim, I visited you a year and a half ago, in November 2018, and think about you often. Best wishes from Chicago.

 • Kasia - awatar

  Kasia

  28.06.2019
  28.06.2019

  Alles Gute zum 30. Geburtstag wünschen Kohli, Dörte und Jörg!

 • Anonimowy Darczyńca - awatar

  Anonimowy Darczyńca

  14.12.2018
  14.12.2018

  CPPN

 • Andrzej Wojtasik - awatar

  Andrzej Wojtasik

  03.12.2018
  03.12.2018

  Powodzenia!

238 870 zł  z 250 000 zł (Cel)
Wpłaciło 1 969 osób
Wpłać terazUdostępnij
 
Powstanie Białowieskie - awatar

Powstanie Białowieskie

Organizator zbiórki

Zadaj pytanie

Wpłaty: 1 969

Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
600
Søren - awatar
Søren
20
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
170
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
500
Katarzyna - awatar
Katarzyna
100
Magdalena Milusz - awatar
Magdalena Milusz
1 000
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
250
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
10
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
350
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
50

Uważasz, że ta zbiórka zawiera niedozwolone treści ? Napisz do nas

Załóż swoją pierwszą zbiórkę

Zbieraj pieniądze na to, czego
najbardziej potrzebujesz już dziś!

Jak założyć zbiórkę na Pomagam.pl

Pomagam.pl to największy i najpopularniejszy w Polsce serwis do tworzenia internetowych zbiórek pieniędzy. To narzędzie, które umożliwia każdemu i całkowicie za darmo założenie zbiórki w kilka chwil.

Dzięki Pomagam.pl w łatwy i bezpieczny sposób zbierzesz fundusze na to, co dla Ciebie ważne m.in. pokrycie kosztów leczenia, wsparcie bliskich w trudnych chwilach i na inicjatywy bliskie Twojemu sercu.

Krok 1:Chcesz założyć zbiórkę, ale nie wiesz od czego zacząć? Nie martw się! Obejrzyj krótki film poniżej, który tłumaczy, jak działa Pomagam.pl.

Krok 2:Zbiórkę na Pomagam.pl przygotowujesz i publikujesz samodzielnie. Nie przejmuj się - założenie zbiórki trwa dosłownie kilka chwil i jest prostsze, niż myślisz. Sprawdź poniższy poradnik.

W momencie tworzenia zbiorki możesz wybrać, czy chcesz ją prowadzić samodzielnie czy ze wsparciem Pomagam.pl. Pierwsza opcja jest całkowicie darmowa. Jeśli natomiast zdecydujesz się na promowanie zbiórki z naszym wsparciem, będziemy przypominać o Twojej zbiórce i zachęcać do wpłat osoby, które ostatnio odwiedziły stronę Twojej zbiórki (tzw. retargeting).

W tym celu będziemy wyświetlać Twoją zbiórkę zarówno na stronie głównej Pomagam.pl jak i w reklamach internetowych. Zwiększa to szanse na to, że więcej odwiedzających Twoją zbiórkę osób zdecyduje się ostatecznie na wpłatę lub udostępnienie zbiórki. W zamian za to dodatkowe, nieobowiązkowe wsparcie w promocji od każdej wpłaty potrącimy automatycznie 12%.

Krok 3:Twoja zbiórka jest gotowa, czas zacząć działać! Nikt nie wypromuje Twojej zbiórki tak jak Ty, dlatego pamiętaj, żeby udostępniać ją we wszystkich mediach społecznościowych: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn czy YouTube i TikTok. Zacznij od rodziny i przyjaciół - poproś ich o udostępnienie i zachęć do wpłat. Wyślij znajomym linka do zbiórki z krótkim opisem na Messengerze, SMSem lub mailowo. Następnie skontaktuj się z lokalnymi mediami z prośbą o publikację Twojej zbiórki oraz zaangażuj w promocję okoliczne organizacje społeczne, władze samorządowe, instytucje oraz osoby znane w Twojej okolicy.

Pamiętaj, im więcej osób dowie się o Twojej zbiórce, tym większa szansa na osiągniecie celu! Więcej porad znajdziesz w ebooku, jak założyć i prowadzić skuteczną zbiórkę. Znajdziesz go w swoim panelu zarządzania zbiórką po jej stworzeniu. Sprawdź również naszego bloga, w którym dzielimy się praktycznymi poradami i wskazówkami.

Krok 4:Wszystkie osoby odwiedzające Twoją zbiórkę mogą szybko i bezpiecznie wpłacać na nią pieniądze, np. przy użyciu przelewów internetowych, kart kredytowych, tradycyjnych przelewów bankowych, a nawet na poczcie! Wpłaty księgują się natychmiast. Wszyscy widzą, jaką kwotę udało się już zebrać i mogą zapraszać do zbiórki kolejne osoby.

Krok 5:Pieniądze ze zbiórki możesz wypłacać na konto bankowe w każdej chwili i tak często, jak chcesz. Wypłata pieniędzy trwa na ogół 3 dni robocze. Wypłata nie spowoduje zmiany stanu licznika wpłat na stronie Twojej zbiórki. Możesz dalej zbierać pieniądze, a zbiórka będzie trwać aż do momentu, gdy zdecydujesz się ją zamknąć.

Prawda, że proste? To właśnie dlatego dziesiątki tysięcy osób prowadzi już swoje zbiórki na Pomagam.pl. Nie czekaj. Dołącz do nich teraz! Aby założyć zbiórkę, kliknij tutaj lub w przycisk poniżej:

Pomagam.pl wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej

Zamknij