Powstanie Białowieskie - awatar

Powstanie Białowieskie

Organizator zbiórki

PODSTAWOWE INFO NA SAMYM DOLE // FOR BASIC INFO SCROLL DOWN 

*GUIDE FOR NON-POLISH SPEAKERS*

You can donate here to support the Camp for the Forest, which fosters peaceful actions against devastation of the Białowieża Forest, the last natural forest of the European lowlands. Just click the green button reading "Wpłać teraz" or use the google translate link to go through roughly translated website: https://translate.google.pl/translate?sl=pl&tl=en&js=y&prev=_t&hl=pl&ie=UTF-8&u=https%3A%2F%2Fpomagam.pl%2Fdlapuszczy%2Fwsparcie%2F&edit-text=&act=url

Aktualizacja 21.11.2017

To już 7 miesiąc naszego działania, a wciąż sporo się dzieję. W telegraficznym skrócie:

- dziś dyrektor Lasów Państwowych zadeklarował, że wycofuje harwestery z Puszczy. Pierwszy z naszych postulatów został wreszcie zrealizowany! (o ile dotrzyma słowa, będziemy na miejscu, żeby to sprawdzać). 

- Trybunał Sprawiedliwości UE dał Polsce 15 dni na wytłumaczenie się z prowadzenia wycinki mimo zakazu wydanego jeszcze pod koniec lipca. Dowody na łamanie tego postanowienia są przytłaczającego, więc - jeśli prace w Puszczy będą kontynuowane - czekają nas kary. 100 tysięcy euro dziennie. Za błędy władz zapłacimy wszyscy.

- 9 listopada zorganizowaliśmy protest w Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Domagaliśmy się wysłuchania naszych postulatów, ignorowanych od miesięcy przez władze. Skoro głos społecznego oburzenia nie jest słyszalny w gabinetach dyrektorów, przyszliśmy, żeby wykrzyczeć go na miejscu. Domagaliśmy się ustalenia terminu negocjacji, zamiast tego nasłano na nas policję. 24 osoby trafiły prosto do aresztu, gdzie spędziły około doby. Wszystkie dostały zarzuty karne, grożące nawet rokiem więzienia. To kryminalizacja ruchu społecznego i próba zastraszenia nas. Ale nie odpuszczamy! Domagamy się:

1. cofnięcia decyzji 51, umożliwiającej wycinkę w najcenniejszych drzewostanach

2. zaprzestania sprzedaży puszczańskich drzew - w tym roku wycięto ich już około 150 tysięcy

3. objęcia całej Puszczy parkiem narodowym.

(4. wycofania harwesterów - ten postulat, miejmy nadzieję, już zrealizowany).

-- fot. Grzegorz Broniatowski --

Update 21.11.2017

7 months of our activity has passed, but we're not losing pace. Short summary of last days:

- Today, the director of the State Forests declared that the harvesters are leaving the Bialowieza Forest. The first of our demands is finally being realized! (if he's telling the truth..., we stay on-site to monitor the situation).

- The EU Court of Justice has given Poland 15 days to explain why logging in the Bialowieza Forest continues, despite the ban issued at the end of July. The evidence that the ban was being blatantly violated is overwhelming. So, if such operations continues, Poland will receive a fee of 100 thousand euros per day. All citizens will pay for the mistakes of authorities.

- On November 9th we've organized a protest in the State Forests HQ. After months of ignoring the demands of the Forest protectors, we wanted the authorities to be confronted with them directly. It seems that until now the voice of social indignation was not heard in the directors' offices. We insisted on settling the date of negotiations, instead the police was sent to crash the peaceful protes. 24 people were handcuffed and taken straight to custody, where they spent about 24 hours. All of them have been accused of commiting a crime of house intrusion, which can put them in jail for up to 1 year. This is a way of penalizing the social movement and an attempt to intimidate us. But we do not give up! Our demands are:

1. to withdraw the decision 51 of the State Forests director, which allows for cutting in the most valuable forest stands in Bialoweiza

2. to stop selling the timber from the Bialowieza forest- this year they have already cut and sold about 150 thousand of them

3. to cover the entire Bialowieza Forest with a national park.

(4. to withdraw the harvesters - this one is hopefully already realized).

-- fot. Grzegorz Broniatowski

Aktualizacja 24.10.2017

Wracamy do Was po kolejnym miesiącu walki o ochronę Puszczy, z podsumowaniem. 

* Wycinka, niestety, trwa

Od stycznia do końca sierpnia wycięto w Puszczy Białowieskiej już prawie 140 tys. m3 drewna... Powierzchnia Puszczy, na której Lasy Państwowe mogą - wg swoich regulacji - prowadzić cięcia to około 35 tys. ha. A to oznacza, że w zaledwie 8 miesięcy osiągnięto intensywność wycinki z hektara wyższą, niż w latach 20. XX wieku, kiedy Puszczę dewastowała korporacja Century. Trudno w to uwierzyć, ale to dzieje się naprawdę...                                

[fot. Małgosia Klemens]

* Blokady

27 września zablokowaliśmy nielegalną wycinkę na cały dzień. 4 października po raz pierwszy w Puszczy odbyły się 3 jednoczesne blokady, zablokowaliśmy łącznie 4 maszyny i wywózkę drewna z Wilczej Tryby. Ta ostatnia blokada przetrwała 16 dni. Potem została brutalnie rozbita przez Straż Leśną. Jedna osoba trafiła do szpitala, kolejna - uderzona przez strażnika w twarz - "prewencyjnie" dostała zarzut napaści na funkcjonariusza. 

* Polityka

W październiku polski minister niszczenia środowiska próbował zamydlić światu oczy ws. Puszczy, i to przynajmniej dwukrotnie. Po raz pierwszy, gdy zwieziono do Białowieży uczestników europejskiego Tygodnia Lasów. Uczestnicy wycieczki mogli poczuć się jak w głębokim PRL-u: spotkania z koncesjonowaną "społecznością lokalną", wyjście w teren pod obstawą służb, aby nic nie zakłóciło prezentowanej wersji, itd. Na szczęście udało nam się przemycić trochę prawdy przez szczelny kordon służb i służbistów. Potem niesławny minister wziął udział w posiedzeniu Trybunału Sprawiedliwości UE, gdzie przekonywał, że dowody na nielegalne wycinki - zdjęcia satelitarne, współrzędne GPS - są efektem manipulatorskiego "cyberataku". Znów na usta ciśnie się - trudno w to uwierzyć...

* Co dalej?

Zorganizowaliśmy niedawno Weekend dla Puszczy - akcję edukacyjno-mobilizacyjną w Polskich miastach. Podnoszenie świadomości to długoterminowa, ale kluczowa strategia walki o ochronę Puszczy. Ale zostajemy na miejscu, by monitorować i dokumentować nielegalne działania Lasów Państwowych. Jesteśmy i będziemy jeszcze przez długi czas ciągani po sądach, za nasze pokojowe akcje w obronie lasu. Jesteśmy pozywani, ale od niedawna także sami zaczęliśmy składać doniesienia ws. naruszeń prawa przez strażników i policjantów brutalnie rozbijających nasze pokojowe protesty. Domagamy się sprawiedliwości i Parku Narodowego dla całej Puszczy Białowieskiej!

Update 24.10.2017

A brief summary of what was going on over the last month.

* Logging, unfortunately, continues...

The first 8 months of this year was devastating for the Bialowieza Forest, with logging level reaching almost 140 thous. m3. Such intensity of logging per hectare has not been seen here since 1920s, when the Forest was plundered by the Century corporation. It's hard to believe...

[fot. Małgosia Klemens]

* Blockades

We've organized several blockades during last weeks. On 4th of October we've blocked three places simultaneously, to remind everyone that devastation of the Forest continues. On of this blockades - preventing large scale removal of illegal wood - survived for 16 days. Finally, it was brutally removed by the Forest Guards. One of our colleagues was taken straight to hospital, another one - to police station. The former is, ironically and wrongly, accused of aggression towards the most brutal guard. 

* Politics

The infamous polish minister of environment (destruction) has tried (again) to delude the international public with regard to Bialowieza Forest. First, he organized a study trip for participants of the European Forest Week to Bialowieza, where they were confronted with the communist-style propaganda. We were there, to undermine these efforts. Few weeks later, the minister showed up in the EU Court of Justice, just to claim that the evidence for breaching EU law is manipulated through some kind of a "cyber-attack". Once again, it's hard to believe... 

* What next?

We've organized the "Weekend for the Forest" educational campaign across main Polish cities. Raising awareness is a long-term, but key solution to protect the Forest. But we stay on-site, to monitor and document the illegal actions of State Forest Authorities. We're and will be for a long time involved in a growing number of court cases. We are being sued, but we also began to work on prosecuting guards and policemen that breached the law by attacking us during our peaceful protests. We want both justice and a proper protection for the whole Bialowieza Forest.

Aktualizacja 16.09.2017

Przez ostatni miesiąc sporo się wydarzyło. Chcemy Wam to krótko podsumować. 

* Wycinka wciąż trwa, trwają też blokady

Bezwstydnie, uparcie, niezrozumiale... Mimo obowiązującego zakazu wydanego przez Trybunał Sprawiedliwości UE, w Puszczy wciąż pracują harwestery, wycinane są starodrzewy, wywożone i sprzedawane nawet 170-letnie drzewa. W tym roku wycięto już w Puszczy około 100 tysięcy drzew. Gdyby ułożyć je w jednej linii, sięgnęłyby z Warszawy aż do Madrytu.

Z tego względu nie ustajemy w blokadach. W samym oddziale 338 niedaleko Teremisek już czterokrotnie blokowaliśmy ciężki sprzęt. Niestety, za każdym razem byliśmy siłą usuwani, a maszyny wracały do nielegalnej wycinki w kolejnych dniach.

* Rośnie brutalność służb

Trudno już nam zliczyć liczbę przejawów brutalności Straży Leśnej wobec aktywistów i aktywistek Obozu dla Puszczy. Przez ostatnie miesiące doświadczyliśmy m.in.: wykręcania rąk, szarpania, powalania na ziemię, przygniatania do ziemi kolanem, odcinania liny, na której - kilka metrów nad ziemią - zawieszeni byli protestujący, umyślnych potrąceń autem, używania niebezpiecznego sprzętu (raki, noże, nożyce hydrauliczne) bezpośrednio przy ciele osób protestujących, skuwania kajdankami na plecach, przykuwania aktywistów do drzew lub do funkcjonariuszy, mowy nienawiści i seksizmu. Po ostatniej blokadzie jeden z aktywistów - na zdjęciu poniżej - trafił bezpośrednio do szpitala ze względu na brutalną interwencję Straży. W tym czasie inny strażnik przekonywał protestujących, że ... "ma boleć". 

* Idzie zima

Z nią nowe wyzwania i nowe nadzieje. Z jednej strony, potrzebujemy siedziby, która pozwoli nam przetrwać chłody i kontynuować nasze działania - ochronę Puszczy przed wycinką, dokumentację i monitorowanie nielegalnych prac leśników. Obóz namiotowy nie wystarczy. Z drugiej, toczy się proces przed Trybunałem Sprawiedliwości UE, wkrótce możemy doczekać się pierwszych orzeczeń w tej sprawie, m.in. w sprawie kar finansowych. Być może, że do ludzi traktujących dziką puszczę jako źródło kasy taki argument będzie w stanie przemówić skutecznie.

Update 16.09.2017

Over the past month a lot has happened. We want to summarize it briefly.

* The logging continues, and so dooes the blocking

Shamelessly, stubbornly, incomprehensibly ... Despite the binding ban issued by the EU Court of Justice, harvesters are still working in the Forest, old growth forests are being devastated, and trees as old as 170 years are being cut and sold. This year, about 100,000 trees have been already cut in the Białowieża Forest. If one would put all of them them in line, it would reach from Warsaw to Madrid.

For this reason, we continue with blockades. For instance in the forest area no. 338 we blocked heavy machines already four times. Unfortunately, each time we were forcefully removed, and the machines returned to illegal logging in the following days.

* The brutality of the guards is growing

It is difficult to count the number of Forest Guard aggresive behaviors against the activists of the Camp for the Forest. Over past few months, we've experienced: twisting of hands, jostling, being knocked to the ground, pinned down with a knee, cutting off a rope on which - a few meters above the ground - one of the activists was hanging, using dangerous tools to cut chains in direct contact with protesters' bodies, handcuffing on the back, clinging to a tree, hate speech and sexism. After the last blockade, one of the activists was taken directly to the hospital due to the brutal intervention of the Guard. At the same time, another Guard was convincing the protesters that ... "it should be painful". 

* Winter is coming...

..along with new challenges and new hopes. On the one hand, we need a location that will allow us to survive the cold and continue our activities - protecting the Forest, documenting and monitoring the illegal work of foresters. Our current tent camp is not suited for autumn and winter. On the other hand, the trial before the EU Court of Justice has already begun, and soon the fines may be imposed on Polish authorities for violating the law. And this kind of argument may prove effective in stopping people who treat the last natural European Forest as a source of profit.

                                                                                            (Photos: Paweł Głogowski /REPORTER)

Aktualizacja 18.08.2017

Niestety, w Puszczy wciąż trwa wycinka i wywóz drewna... Jesteśmy na miejscu, żeby przeciwko temu protestować, żeby zwracać uwagę na łamanie prawa i niszczenie Puszczy. Nasz Obóz - i ruch społeczny za nim stojący - stał się przez to przedmiotem ataków ze strony władz i ich popleczników. Tylko w ostatnich dwóch dniach spotkaliśmy się z:

* prowokacją ze strony księdza zatrudnionego w Lasach Państwowych, który - w porozumieniu z (pro)rządowymi mediami - starał się przypiąć nam łatkę ekoterrorystów

* najazdem policji w kominiarkach na Obóz i przeszukaniem wszystkich osób i naszych rzeczy pod kątem posiadania nielegalnych substancji, ze względu na serię anonimowych donosów

* groźbami i mową nienawiści ze strony członków stowarzyszenia SANTA, współpracującego blisko z Lasami Państwowymi

Jest takie powiedzenie: tonący brzydko się chwyta. Mamy nadzieję, że ww. akcje są zapowiedzią rychłego zwycięstwa - Puszczy, jej obrońców i obrończyń oraz przyszłych pokoleń, które będą mogły się nią cieszyć. 

Update 18.08.2017

Unfortunately, logging and removal of trees from the Białowieża Forest continues... We continue to be here to protest against the devastation, and to document how the law is being violated. Our Camp - and the social movement behind it - has become the subject of attacks coming from those in power and their supporters. In the last two days we saw:


* a provocation by a priest employed by the State Forests, who - in agreement with (pro) government media - tried to put us in the role of "ecoterrorists"
* police raid at the Camp, when masked and armed officers spend a few hours searching for drugs, due to a series of anonymous denunciations.
* threats and hate speech from members of the SANTA association, which is working closely with the State Forests

We hope that the actions mentioned above are a sign of an immediate victory - of the Forest, its defenders as well as future generations who will be able to enjoy it. 

Aktualizacja 6.08.2017

Dziś trochę trudnych liczb i niewesołych faktów.

Po pierwsze, mimo jednoznacznej decyzji Trybunału Sprawiedliwości UE, nielegalna wycinka Puszczy Białowieskiej trwa (https://www.euractiv.pl/section/energia-i-srodowisko/news/mimo-zakazu-tsue-puszczy-bialowieskiej-trwa-wycinka/). Udowodniliśmy to blokując w zeszłym tygodniu pracę harwesterów dwukrotnie. W obu przypadkach były to siedliska chronione na mocy wspomnianej decyzji - ponadstuletnie grądy, wspaniałe puszczańskie ostępy dewastowane ciężkim sprzętem.

Po drugie, rozpoczęła się na wielką skalę wywózka wiekowych świerków. W piątek zatrzymaliśmy na kilka godzin kolumnę TIR-ów z Małopolski wyładowanych ponadstuletnimi puszczańskimi olbrzymami. Udało nam się zwrócić uwagę mediów na problem, ale nie udało się powstrzymać nielegalnej wywózki. TIR-y wyjechały z Puszczy w asyście 50 strażników leśnych.

Po trzecie, dostajemy kolejne wezwania do zapłaty, kolejne osoby są zagrożone grzywną i aresztem. Żądana od nas kwota sięga już 70 tysięcy złotych - to rekompensata dla właścicieli harwesterów za około 1000 uratowanych przed wycinką drzew. A to dotyczy tylko 4 z 13 dotychczas zrealizowanych blokad. Za kilka dni zaczynają się pierwsze rozprawy przed sądem. Dzięki Waszej pomocy współpracujemy z prawnikiem, który będzie bronił aktywistów i aktywistek przed represjami za ochronę Puszczy.

Po czwarte, tempo wycinki w Puszczy w ostatnich miesiącach jest przerażające. Mamy dane, które to obrazują. Tylko w jednym z trzech puszczańskich nadleśnictw - w Browsku - od maja do lipca wycinano tygodniowo ponad 1500 drzew. Jeśli nie zareagujemy, za kilka lat po dzikiej Puszczy zostanie tylko wspomnienie i "przyrodniczy skansen" chroniony w niewielkich rezerwatach.

Update 6.08.2017

Today, we have some uncomforting facts & figures.

First of all, despite the unequivocal decision of the EU Court of Justice, the illegal logging in the Bialowieza Forest continues (https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/eu-court-bans-logging-in-polands-primeval-forest/). We have proven this by blocking two harvesters operating in habitats protected by the decision. Formerly, beatiful old-growth hornbeam-oak forests, now devastated by heavy equipment.

Second, a large-scale removal of spruce trees has begun. On Friday we stopped a column of heavy trucks from southern Poland packed with over 100 years-old trees. We were able to foster media attention, but failed to stop the illegal removal. The trucks went away, assisted by 50 forest guards.

Third, we receive more & more calls for payment. Also, more people are threatened with fines or even arrest. The amount requested has already exceeded 15 thous EUR - it compensates the owners of the harvesters for about 1,000 rescued trees. And this amount refers only to4 out of 13 blockades. In a few days, the first court hearings begin. Thanks to your help we cooperate with a lawyer who will protect the activists.

Fourth, the pace of logging in the Białowieża Forest in recent months is dreadful. We have data that illustrates this. Only one of the three Forest Districts (Browsk) have been cutting more than 1500 trees a week between May and July. If we do not react, soon the wilderness of the Białowieża Forest will be confined only to dispersed nature reserves, surrounded by forest plantations. 

Aktualizacja 19.07.2017
mamy dwie ważne informacje - rozliczenie pierwszego miesiąca działania Obozu dla Puszczy Białowieskiej (do końca czerwca) i podsumowanie dotychczasowych działań.

CO DOTYCHCZAS UDAŁO SIĘ ZROBIĆ?
** Stworzyliśmy od zera wspaniały obóz! **
To podstawowa sprawa, ale jakże ważna. Zbudowaliśmy kuchnię, łazienkę, przestrzeń wspólną w stodole, wyrównaliśmy i uprzątnęliśmy teren, zrobiliśmy elektrykę itd. Dzięki temu mamy wygodne zaplecze do prowadzenia akcji dla Puszczy.

** Jesteśmy obecni w Puszczy i patrzymy leśnikom na ręce. **
Od 7 tygodni cały czas patrolujemy Puszczę Białowieską, zbieramy info nt. prowadzonych wycinek, wykorzystania ciężkiego sprzętu, zachowania pracowników leśnych. Wyniki naszej pracy stanowią twarde dowody nielegalnej dewastacji Puszczy.

** Blokujemy nielegalne wycinki **
Cenne zakątki Puszczy są niszczone na naszych oczach - nie możemy patrzeć na to bezczynnie. Dlatego przeprowadziliśmy już 10 blokad harwesterów. Każdy dzień blokady to około 200 uratowanych drzew. Najdłuższa blokada trwała 3 doby!

** Edukujemy o Puszczy - w terenie, w mieście, wszędzie!**
Puszcza jest wyjątkowa, warto tego doświadczyć osobiście. Dlatego zorganizowaliśmy serię otwartych spacerów przyrodniczych po okolicy Obozu. Nie wszyscy mogą tu dotrzeć, więc organizujemy też spotkania informacyjne w różnych miejscach Polski. Robimy filmy, ulotki, naklejki - niech wieść o Puszczy niesie się szeroko!

** Budujemy sojusz dla Puszczy **
Jesteśmy tu także po to, żeby dyskusja o Puszczy nie toczyła się ponad głowami mieszkających tu osób. Wspólnie z lokalsami braliśmy udział w trzech spacerach obywatelskich, sprzeciwiając się zakazowi wstępu do lasu. Zakaz - wprowadzony przez dwa puszczańskie nadleśnictwa - uderza przede wszystkim w mieszkańców_ki utrzymujących się z turystyki, ale także w grzybiarzy i miłośniczki lasu.

-=ROZLICZENIE=-

W pierwszym miesiącu naszej działalności wydaliśmy ponad 26 tys. PLN, w tym:

- Prace remontowe, stworzenie miejsca spotkań, szykowania posiłków, łazienek: 8 481 zł
- Wyposażenie obozowe (m.in. kuchenne, sanitariaty, bhp): 3 105 zł
- Materiały na akcje i spacery (farby, wlepki, transparenty): 2 749 zł
- Wyżywienie w Obozie i na akcje: 2 389 zł
- Sprzęt elektroniczny do biura Obozu i na akcje (m.in. nośniki pamięci): 2 333 zł
- Koszty przejazdów (m.in. paliwo do samochodów): 1 948 zł
- Elektryka: 1 266 zł
- Opłaty za internet, telefon: 1 041 zł
- Pomoc prawna: 1 000 zł
- Opłaty Pomagam.pl (7,5% wypłaconej kwoty): 1 823 zł

CO DALEJ ZE ZBIÓRKĄ?

Teraz głównym celem zbiórki staje się pomoc prawna. Czemu to tak ważne? Zobacz poniższy wpis (z 28 czerwca). Od tej pory dostaliśmy kolejne dziesiątki wezwań do zapłaty. Ale nie damy się! Szykujemy się na batalię prawną, udowodnimy, że działamy legalnie. Wycinka Puszczy to łamanie prawa, nie jej ochrona!

Update 19.07.2017

We have two important informations today. Summary of our activities and outlays for the first month of the Camp's operation (till the end of June).

** We made a great camp from scratch! **
We've built a kitchen, a bathroom, shared space in a barn, we leveled and cleared the area, made electricity, etc., so we have a comfortable base for running our actions for the Forest.

** We are present in the Forest and monitor Foresters' activities. **
We have been patrolling the Bialowieza Forest for 7 weeks, collecting information about logging, the use of heavy equipment, the behavior of forest workers. The results of our work constitute hard evidence of the illegal devastation of the Forest.

** We block illegal logging**
Valuable parts of the Forest are destroyed in front of our eyes - we cannot remain idle. That is why we have already carried out 10 blockades of harvesters. One day of the blockade results in 200 rescued trees. The longest blockade lasted 3 days!

** We are educating about the Forest - on-site, in cities, everywhere! **
The Białowieża Forest is unique, it should be experienced personally. That is why we've organized a series of open nature walks around the Camp. Not everyone can reach the place, so we also organize information meetings in various parts of Poland. We make films, leaflets, stickers - let everyone know about the Forest!

** We are building an alliance for the Forest **
We are here also to engage in discussion about the future of the Forest with local communities. Together with the locals we took part in three citizens' walks, opposing the ban on entering the forest. The ban - introduced by two Forest Districts - affects primarily the local tourist operators, but also mushroom pickers and all forest lovers.

- = SPENDING = -

In the first month of our activity we've spent over 26 thous. PLN, including:

- Renovation works, creating spaces to meet, have meals, and bathrooms: 8 481 zł
- Camp equipment (eg kitchen, sanitary facilities, health and safety): 3 105 zł
- Materials for actions and walks (paint, stickers, banners): 2 749 zł
- Food in the Camp and for the actions: 2 389 zł
- Electronic equipment for the Camp and actions: 2 333 zł
- Travel costs (including fuel): 1 948 zł
- Establishing electricity in the Camp: 1 266 zł
- Internet, phones: 1 041 zł
- Legal aid: 1 000 zł
- Fees of the Pomagam.pl platform (7.5% of the total sum): 1 823 zł

NEXT STEP OF OUR CROWDFUNDING

Now the main purpose of the crowdfunding campaign is securing legal aid for the activists. Why is it so important? See the entry below (June 28) for more info on repressions. Since then, dozens of people have received further calls for compensation. But we do not give up! We begin a legal battle, we will prove that we act legally. Forest loggers break the law, not the protectors!

Aktualizacja 28.06.2017

Dziś piszemy o smutnej sprawie - represjach za pokojowe działania na rzecz ochrony Puszczy Białowieskiej. Dotychczas nie było różowo, podczas akcji mieliśmy do czynienia z:

- zastraszaniem matek z dziećmi odebraniem praw rodzicielskich
- straszeniem dzieci agresywnym psem policyjnym
- legitymowaniem dziesiątek osób wchodzących na spacer do lasu
- siłowym rozbijaniem pokojowej blokady
- zakuwaniem aktywistów w kajdanki i przetrzymywaniem w wozach policyjnych
- wleczeniem protestujących po ziemi, co doprowadziło do zasłabnięcia jednego z nich
- siłowym ściąganiem aktywistki na trójnogu, co groziło upadkiem z ponad 8 metrów na ziemię

Fot. Kurier Poranny

To nie wystarczyło, wciąż jesteśmy na miejscu i sprzeciwiamy się wycince Puszczy. Dlatego służby postanowiły wzmożyć działania. Policja złożyła 17 wniosków o ukaranie aktywistów i aktywistek za blokadę harwestera z 8 czerwca (Art. 51 kodeksu wykroczeń - zobacz poniżej). Wobec 37 kolejnych osób postępowania są w toku.

EDIT: właśnie pojawiły się kolejne zarzuty, tym razem oparte na art. 415 kodeksu cywilnego: Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.
Żądana kwota? Ponad 10 000 zł! Poniżej info z http://wyborcza.pl/10,82983,22031939,niech-sie-boja-lesnicy-ida-na-wojne-z-ekologami.html

Dyrektor Zakładu Transportu i Spedycji Lasów Państwowych w Giżycku, który odpowiada za trwającą właśnie w Puszczy Białowieskiej wycinkę drzew, zatrudnił kancelarię prawniczą, która rozsyła pisma z żądaniem zapłaty odszkodowania do osób, które były na miejscu blokady wycinki 30 maja 2017 roku. Kwota: 10 560 zł. - Niech się troszkę boją. Jak broili, to się nie bali, a teraz się boją? - pyta dyrektor.

Za co chcą nas ciągać po sądach?

Art. 51. § 1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. 

Zobaczcie sami, jak wyglądała blokada 8 czerwca. Kto tu zakłóca spokój?

źródło: OKO.PRESS

Update from June 28th 2017

Today we write about a sad case – about repressions for peaceful actions for protection of Bialowieża Forest. So far it wasn’t great, during our actions we had to deal with:

- Bullying of mothers and children, threaten to take away their parental rights
- Scarring children with aggressive police dog
- Checking IDs of dozens of people walking into the forest
- Forceful removal of a peaceful blockade
- Handcuffing activists and detention in police cars
- Dragging the protesters on the ground (one of them fainted due to aggresive reaction)
- Forceful removal of activist from a tripod, which may have lead to her falling down from eight meters high.


That was not enough to intimidate us. We are still here and we oppose the cutting of the Bialowieza Forest. That's why state servants decided to step up their activities. The police filed 17 requests for punishment for activists for the harvester blockade - 8 June 2017 (see the movie above). Thus, we are liable to imprisonment, restriction of liberty, or we may be punished with fines.

EDIT: Now, we're also facing a law suit from the State Forest Authority, that requests us to pay over 10,000 zlotys (2,500 EUR) as a compensation for blocking one of the harvesters. Let them be a little scared - said the person responsible for managing the heavy duty machines operating in the Forest. Who is in fact scared? The State Forest Authority has just issued an order demanding that each of their regional offices will send 3 additional Forest Guards to Bialowieza Forest. They argue that support is needed to ensure the continuity of operations in the Forest (ie. logging).

____________________________

Aktualizacja 14.06.2017

Uff, mnóstwo się dzieje w Obozie i w samej Puszczy. Dlatego czasem nie starcza nam już sił na uzupełnianie info w internecie. Chcemy wam przedstawić pierwsze podsumowanie tego, co udało nam się dotychczas zrobić.

* Wzięliśmy udział w czterech blokadach ciężkiego sprzętu do wycinki lasu. Ostatnia skończyła się wczoraj i trwała ponad 30 godzin! Każdy dzień zablokowanej pracy harwestera to nawet 200 uratowanych puszczańskich drzew.

* Dwa obywatelskie spacery o prawo do lasu. W geście obywatelskiego nieposłuszeństwa łamiemy zakaz wstępu do lasu wprowadzony przez puszczańskie nadleśnictwa, by ujawnić skalę wycinek ukrywanych przed naszymi oczami. 

* Rozbudowujemy Obóz. Uprzątnęliśmy teren, zbudowaliśmy kuchnię, zaadaptowaliśmy stodołę, zrobiliśmy instalację elektryczną, stanowisko do zmywania, ogródek warzywny, sławojkę... Wkrótce pełna lista prac ze zdjęciami!

* Nagłaśniamy sprawę Puszczy. Patrzymy Lasom Państwowym na ręce, na bieżąco informujemy o skali wycinek, nie pozwalamy polskim i zagranicznym mediom zapomnieć o dewastacji Puszczy. 

* Tworzymy społeczną koalicję dla Puszczy. Od zagranicznych aktywistek, przez zaangażowane osoby ze wszystkich zakątków Polski, po lokalsów z okolic Puszczy - wspieramy się w działaniach na rzecz ochrony tego wyjątkowego lasu.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 


Wow, a lot is going on in the Camp and in the Białowieża Forest. Sometimes, there aren't moments in the day to keep you updated. Now we want to give you a first summary of what we achieved so far.

* We took part in four blockades of heavy machines used for logging. The last blockade lasted 30 hours and finished yesterday! Blocking a harvester for one day saves 200 trees!


* Two civil marches demanding the right to the forest. In an act of civil disobedience we violated the ban on entering the forest introduced by the local Forest Authorities, we aim to reveal the scale of logging that continues in the closed off forest.

* Building of the Camp. We cleaned up the area, built a kitchen, adapted the barn, set up washing stations, a vegetable garden, electricity... Soon we will publish a full list with photos.

* Raising awareness of the Forest. We educate on the uniqueness of the Forest, we monitor activities of the Forest Authorities, we report on the scale of logging, we inform Polish and foreign media.

* Building a grassroots coalition for the Forest. From foreign activists, to concerned locals - we support each other and cooperate to protect this unique Forest.


Aktualizacja 2.06.2017

Dziś mieliśmy mnóstwo pracy w obozie. Ściany i podłoga w stodole, nowa kuchnia, dach w łazience... Wkrótce będą zdjęcia rezultatów. A na razie cieszymy się z pierwszego weekendu i ciągłego napływu nowych osób. A jutro oficjalnie zaczynamy: Weekend w Obozie #01, spacery, warsztaty i akcje w sprawie Puszczy. // Today we had a lot of work in the camp. Walls and floor in the big shed, new kitchen place, roof in bathroom... Soon, we will publish some photos of the developments. But currently we celebrate the coming weekend and newcomers to the camp. And for tommorow we plan the official opening: Weekend in the Camp #01, with walks, workshops and actions to protect the Forest.

_________________________________________________________________________________________

Aktualizacja 30.05.2017 

Pierwsze prace na terenie obozu - więcej aktualizacji wkrótce! / First works in the camp are under way - more information coming soon! [only in Polish]

 - - - - - - * * *JAK TO SIĘ ZACZĘŁO? PODSTAWOWE INFORMACJE PONIŻEJ * * * - - - - - - -

Domagamy się Parku Narodowego na obszarze całej Puszczy!

[for english scroll down]

________________________________________________________________________________________

Jesteśmy grupą aktywistów i aktywistek od lat działających na rzecz ochrony Puszczy Białowieskiej. Niektórzy z nas współpracują lub współpracowali z Fundacją Dzika Polska, polskim oddziałem Greenpeace'u i Pracownią na Rzecz Wszystkich Istot, inni działają niezależnie lub w nieformalnych kolektywach. Organizowaliśmy leśne patrole Strażników Puszczy, tworzyliśmy petycję w jej obronie, przekonywaliśmy urzędników i polityków do zaprzestania jej niszczenia. 

Niestety, dewastacja Puszczy wciąż trwa. Tylko w tym roku Lasy Państwowe wycięły kilkanaście tysięcy ponadstuletnich drzew. Mimo że to dopiero maj, roczne plany wycinki już zostały przekroczone. Dodatkowo, dwa z trzech puszczańskich nadleśnictw wprowadziły zakaz wstępu do lasu. Oficjalnym powodem zakazu jest kwestia bezpieczeństwa, w rzeczywistości to przykrywka dla intensyfikacji wycinek. Konsekwencją wprowadzenia tych kontrowersyjnych regulacji jest odebranie nam wszystkim prawa do lasu. 

Dlatego mówimy dość! 

24 maja zablokowaliśmy wycinkę prowadzoną ciężkim sprzętem. [Zobacz więcej np. tutaj: https://fakty.tvn24.pl/fakty-po-poludniu,96/druga-rospuda-ekolodzy-w-obronie-puszczy-bialowieskiej,742750.html]

To dopiero początek, zaczynamy Powstanie Białowieskie. Wzywamy do masowej mobilizacji obywatelskiej. Pokażmy, że Puszcza należy do nas wszystkich i że razem możemy ją obronić. Naszym celem jest POWSTANIE Parku Narodowego na terenie całej Puszczy.

Organizujemy obóz/miasteczko namiotowe otwarte dla wszystkich osób, którym leży na sercu dobro Puszczy. Startujemy 27 maja, wszystkie informacje o obozie znajdziesz pod tym linkiem www.fb.com/dlapuszczy. Jeśli nie możesz do nas dołączyć, zachęcamy Cię do wsparcia naszych działań. 

Zebrane pieniądze przeznaczymy na:

- podstawowe wyposażenie obozu (m.in. kuchnia, namioty, koce)

- wyżywienie uczestników i uczestniczek

- sprzęt potrzebny do sprawnego prowadzenia działań w terenie (GPS, kamerki Go Pro)

- pomoc prawna


Każda wpłata się przyda! Zróbmy razem wielką rzecz dla Puszczy.

_______________________________________________________________________________________

                             

                                    - - - - - * * *HOW IT ALL BEGAN? * * * - - - - - 

We rise for the Bialowieza Forest. National Park for the whole Forest now!


We're a group of activists engaged in protection of the Bialowieza Forest for years. Recently, we've organized the bottom-up Forest Rangers Patrols to monitor the logging, we launched petitions to protect the Forest, we've tried to convince decisionmakers to stop the devastating activities of the State Forests Authority. 

Unfortunately, the devastation of the Bialowieza Forest continues. Only this year a dozen thousands of over-100years-old trees have been cut down by the State Forests Authorities. Although it's only May, the annual cut caps have already been exceeded. In addition, two out of three Forest Districts have issued bans on entering the Forest. Officialy the ban is for security reasons, but in fact it's a disguise for intensified cuts. And a real consequence of introducing these controversial regulations is taking away all our rights to the Forest.

That's why we say - enough!

On 24th of May we blocked heavy machines at the forest cutting in the heart of Bialowieza Forest [more photos: www.flickr.com/photos/144294516@N05/sets/72157682038524941].

It's only a beginning, we rise for the Bialowieza Forest now! We call for mass grasroots mobilization. Let's show that the Forest belongs to us all, and we can defend it together. Our goal is to establish a National Park covering the whole Bialowieza Forest. 

We organize a camp opened for everyone, who cares about the fate of the Forest. We begin on 27th of May, you'll find more informations about our camp here: www.fb.com/dlapuszczy. If you can't join us here, we encourage you to support our actions.

We raise money for:

- basic equipment of the camp (including kitchen, tents, blankets)

- food for participants

- equipment for actions in the field (e.g. Go-Pro's, GPS devices)

- legal aid for activists


Every donation is helpful! We can do something big for the last primeval forest of Europe together.


More info about current situation in Bialowieza Forest: https://www.theguardian.com/world/2016/may/25/poland-starts-logging-primeval-bialowieza-forest-despite-protests


Aktualności

 • Powstanie Białowieskie - awatar

  Powstanie Białowieskie

  20.07.17
  20.07.17

  Hej! Ważne wieści! Zajrzyjcie do opisu zbiórki - znajdziecie tam podsumowanie dotychczasowych akcji Obozu dla Puszczy i rozliczenie finansowe pierwszego miesiąca naszego działania. Co dalej? Teraz chcemy zebrać środki na pomoc prawną dla aktywistów i aktywistek Obozu dla Puszczy. Dostaliśmy już dziesiątki wezwań do zapłaty Lasom Państwowym rekompensaty za niewycięte (ze względu na nasze blokady) drzewa. Kolejne osoby są pozywane za naruszenie porządku publicznego i za wchodzenie do lasu mimo wprowadzonych zakazów. Nie poddajemy się! To wycinka Puszczy jest nielegalna, nie działania jej obrońców. Potrzebujemy środków na pomoc prawną, żeby udowodnić to przed sądem. Liczymy na Wasze wsparcie. For English - check the description of the campaign. You'll find there more information on our activities, spending and plans for the future. Now, we focus on legal aid for activists - we need your support!

  Zdjęcie aktualności 6 436

Komentarze

 • Love from Holland - awatar

  Love from Holland

  08.12.17
  08.12.17

  Keep up the good work! Your story is heard in the world and you have the support of the world. Much love to you and the forest.

 • z lasu - awatar

  z lasu

  05.12.17
  05.12.17

  Podziwiam Was i wspieram całym sercem

 • Zyta O - awatar

  Zyta O

  04.12.17
  04.12.17

  Dziękuję!

 • Anonimowy Darczyńca - awatar

  Anonimowy Darczyńca

  23.11.17
  23.11.17

  Thank you for all the effort you are making! May ecojustice prevail over profit!

 • Wojtek Iwańczyk - awatar

  Wojtek Iwańczyk

  22.11.17
  22.11.17

  Dziękuję!

Powstanie Białowieskie - awatar

Powstanie Białowieskie

Organizator zbiórki

Wpłaty - 1 679

Beata Gryciuk - awatar
50
Beata Gryciuk
Anonimowy Darczyńca - awatar
50
Anonimowy Darczyńca
Anonimowy Darczyńca - awatar
20
Anonimowy Darczyńca
Krzysztof - awatar
28
Krzysztof
Tomasz Żyłka - awatar
50
Tomasz Żyłka
Anonimowy Darczyńca - awatar
20
Anonimowy Darczyńca
Anonimowy Darczyńca - awatar
20
Anonimowy Darczyńca
Aga Kargol - awatar
100
Aga Kargol
M. Cz - awatar
10
M. Cz
Ewa Rok - awatar
200
Ewa Rok

Uważasz, że ta zbiórka zawiera niedozwolone treści ? Napisz do nas

Jak to działa?

1

Stwórz zbiórkę

Podaj kwotę, uzupełnij opis, gotowe!

2

Udostępnij

Zapraszaj do wsparcia zbiórki.

3

Zbierz pieniądze

Wykorzystaj najlepsze narzędzie w sieci.

Pomagam.pl wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej

Zamknij