Zbiórka Support for kids from Umuahia - miniaturka zdjęcia

Support for kids from Umuahia

Marta Nazarczuk - awatar

Marta Nazarczuk

Organizator zbiórki

Mój nigeryjski przyjaciel Ikem Akamiro opiekuje się około 60 dziećmi w mieście Umuahia. Miesięczny minimalny koszt utrzymania jednej osoby w Nigerii to w przeliczeniu na naszą walutę około 400 - 450 zł. Tymczasem korzysta głównie z darów przyniesionych przez wiernych, których serce udało się poruszyć. Tymczasowo korzysta też z wynajętego budynku, co wiąże się z wysokimi opłatami, na które ich bez pomocy z zewnątrz nie stać.  Marzeniem mojego przyjaciela jest postawić na własnym terenie i prowadzić szkołę dla dzieci. 

Wszelkie pieniądze, jakimi dysponuje idą na jedzenie dla dzieci, ubrania i wyprawki szkolne,  skutkiem czego nie ma na opłaty.

Ikem jest niezwykle pracowity i całym sercem oddany pracy na rzecz potrzebujących. Organizował zbiórki żywności dla wdów i pomoc materialną dla małżeństwa parafian, którym spłonął dom. Jest bardzo ambitny i wierzy, że uda się, miedzy innymi dzięki naszej pomocy, zrealizować jego plan. Oto informacje, co chciałby zrobić wraz z oszacowaniem:

1. potrzebujemy pieniędzy, aby zapłacić za nowe miejsca, które mogą nas pomieścić. Pieniądze to około 3700 zł

2. Potrzebujemy własnego domu, mamy działkę, budowę domu oszacowuje na 380 000 pln

3. potrzebujemy autobusu szkolnego: 9000 pln

4. potrzebujemy pieniędzy na książki: 2000 pln

5. Musimy odnowić nasz czynsz w Akrze Ghanie i trochę pieniędzy dla dzieci, które są w Akrze Ghanie (10 osób): 3500 pln

_________________________________________________________________________________


Mein nigerianischer Freund Ikem Akamiro kümmert sich um rund 60 Kinder in der Stadt Umuahia. Die monatlichen Mindestkosten für die Aufrechterhaltung einer Person in Nigeria betragen etwa 400 - 450 PLN pro Währung. In der Zwischenzeit verwendet es hauptsächlich die Gaben der Gläubigen, deren Herz bewegt wurde. Er nutzt auch zeitweise ein gemietetes Gebäude, was mit hohen Gebühren verbunden ist, die sie sich ohne fremde Hilfe nicht leisten können. Es ist der Traum meines Freundes, auf eigenen Boden zu gehen und eine Schule für Kinder zu betreiben.

Das gesamte Geld, das sie zur Verfügung haben, wird für die Ernährung, die Kleidung und das Schulmaterial der Kinder verwendet, sodass keine Gebühren anfallen.


Ikem ist äußerst fleißig und engagiert, um für Bedürftige zu arbeiten. Er organisierte Nahrungssammlungen für Witwen und materielle Hilfe für die Hochzeit von Gemeindemitgliedern, die das Haus niederbrannten. Er ist sehr ehrgeizig und glaubt, dass er dank unserer Hilfe seinen Plan umsetzen kann. Was er mit der Schätzung machen möchte:

1. wir brauchen geld, um für neue orte zu zahlen, die uns beherbergen können. Das Geld ist ungefähr 3.700 PLN

2. Wir brauchen ein eigenes Zuhause, wir haben ein Grundstück, der Bau des Hauses wird auf 380.000 PLN geschätzt

3. Wir brauchen einen Schulbus: 9.000 PLN

4. Wir brauchen Geld für Bücher: 2.000 PLN

5. Wir müssen unsere Miete in Accra Ghana und etwas Geld für Kinder in Accra Ghana (10 Personen) verlängern: 3500 PLN

____________________________________________________________________________________


Mi amigo nigeriano Ikem Akamiro cuida a unos 60 niños en la ciudad de Umuahia. El costo mínimo mensual de mantener una persona en Nigeria es de aproximadamente 400 a 450 zlotys por nuestra moneda. Mientras tanto, utiliza principalmente los regalos que traen los fieles cuyo corazón ha sido conmovido. También utiliza temporalmente un edificio alquilado, que se asocia con altas tarifas, que no pueden pagar sin la ayuda de fuera. El sueño de mi amigo es poner su propio terreno y dirigir una escuela para niños.

Todo el dinero que tienen disponible se destina a alimentos, ropa y útiles escolares de los niños, lo que significa que no hay tarifas.


Ikem es extremadamente diligente y se dedica de todo corazón a trabajar para los necesitados. Organizó colecciones de alimentos para las viudas y ayuda material para el matrimonio de feligreses que incendiaron la casa. Es muy ambicioso y cree que, gracias a nuestra ayuda, podrá llevar a cabo su plan. Esto es lo que le gustaría hacer con la estimación:

1. Necesitamos dinero para pagar nuevos lugares que puedan acomodarnos. El dinero es de aproximadamente 3.700 PLN.

2. Necesitamos nuestra propia casa, tenemos un terreno, la construcción de la casa se estima en 380,000 PLN

3. Necesitamos un autobús escolar: 9.000 PLN.

4. Necesitamos dinero para libros: 2.000 PLN.

5. Necesitamos renovar nuestro alquiler en Accra Ghana y algo de dinero para los niños que están en Accra Ghana (10 personas): 3500 PLN


____________________________________________________________________________________


My Nigerian friend Ikem Akamiro looks after about 60 children in the city of Umuahia. The monthly minimum cost of maintaining one person in Nigeria is approximately 400 - 450 zlotys per our currency. In the meantime, it mainly uses the gifts brought by the faithful whose heart has been moved. He also temporarily uses a rented building, which is associated with high fees, which they can not afford without assistance from outside. It is my friend's dream to put on their own ground and run a school for children.

All the money they have available goes to children's food, clothes and school supplies, which means that there are no fees.


Ikem is extremely diligent and wholeheartedly dedicated to working for the needy. He organized food collections for widows and material help for the marriage of parishioners who burned down the house. He is very ambitious and believes that, thanks to our help, he will be able to carry out his plan. Here's what he would like to do with the estimation:

1. we need money to pay for new places that can accommodate us. The money is about PLN 3,700

2. We need our own home, we have a plot, the construction of the house is estimated at 380,000 PLN

3. we need a school bus: PLN 9,000

4. we need money for books: PLN 2,000

5. We need to renew our rent in Accra Ghana and some money for children who are in Accra Ghana (10 people): 3500 PLN


Wybierz kwotę

20
50
100
200
1 000
Inna

Aktualności

 • Marta Nazarczuk - awatar

  Marta Nazarczuk

  26.03.19
  26.03.19

  Mój nigeryjski przyjaciel Ikem Akamiro opiekuje się około 60 dziećmi w mieście Umuahia. Miesięczny minimalny koszt utrzymania jednej osoby w Nigerii to w przeliczeniu na naszą walutę około 400 - 450 zł. Tymczasem korzysta głównie z darów przyniesionych przez wiernych, których serce udało się poruszyć. Tymczasowo korzysta też z wynajętego budynku, co wiąże się z wysokimi opłatami, na które ich bez pomocy z zewnątrz nie stać. Marzeniem mojego przyjaciela jest postawić na własnym terenie i prowadzić szkołę dla dzieci. Wszelkie pieniądze, jakimi dysponuje idą na jedzenie dla dzieci, ubrania i wyprawki szkolne, skutkiem czego nie ma na opłaty. Ikem jest niezwykle pracowity i całym sercem oddany pracy na rzecz potrzebujących. Organizował zbiórki żywności dla wdów i pomoc materialną dla małżeństwa parafian, którym spłonął dom. Jest bardzo ambitny i wierzy, że uda się, miedzy innymi dzięki naszej pomocy, zrealizować jego plan.

  Zdjęcie aktualności 28 654

Marta Nazarczuk - awatar

Marta Nazarczuk

Organizator zbiórki

Wpłaty - 37

Anonimowy Darczyńca - awatar
10
Anonimowy Darczyńca
Anonimowy Darczyńca - awatar
100
Anonimowy Darczyńca
Anonimowy Darczyńca - awatar
20
Anonimowy Darczyńca
Anonimowy Darczyńca - awatar
400
Anonimowy Darczyńca
Anonimowy Darczyńca - awatar
300
Anonimowy Darczyńca
Anonimowy Darczyńca - awatar
50
Anonimowy Darczyńca
Anonimowy Darczyńca - awatar
50
Anonimowy Darczyńca
Anonimowy Darczyńca - awatar
20
Anonimowy Darczyńca
Anonimowy Darczyńca - awatar
50
Anonimowy Darczyńca
Anonimowy Darczyńca - awatar
100
Anonimowy Darczyńca

Uważasz, że ta zbiórka zawiera niedozwolone treści ? Napisz do nas

Jak to działa?

1

Stwórz zbiórkę

Podaj kwotę, uzupełnij opis, gotowe!

2

Udostępnij

Zapraszaj do wsparcia zbiórki.

3

Zbierz pieniądze

Wykorzystaj najlepsze narzędzie w sieci.

Pomagam.pl wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej

Zamknij