Zbiórka Temporary Kindergarten/ Day Care - miniaturka zdjęcia

Temporary Kindergarten/ Day Care Jak założyć taką zbiórkę?

Zbiórka Temporary Kindergarten/ Day Care - zdjęcie główne

Temporary Kindergarten/ Day Care

218 520 zł  z 260 000 zł (Cel)
Wpłaciły 672 osoby
Karolina Ba Bisping Adamik - awatar

Karolina Ba Bisping Adamik

Organizator zbiórki

EDIT IV

Kraków, 03/2023

ENG/UE below


Drodzy Przyjaciele! 

Day Care działa już rok zapewniając dzienną opiekę dla ukraińskich dzieci. 

Naszą działalność zaczęliśmy w marcu 2022 dzięki Waszemu wsparciu, za które jesteśmy niezmiernie wdzięczni. Obecnie pod naszą opieką znajduje się 120 dzieci, w 4 grupach wiekowych, przez 10 godzin dziennie (7:30 - 17:30), od poniedziałku do piątku. Zapraszamy do dołączenia do grona naszych przyjaciół na Facebooku: https://www.facebook.com/daycarekrakow

Wojna trwa nadal a dzieci ciągle potrzebują stabilności, możliwości rozwoju i bezpiecznej przestrzeni. Chcemy dalej wspierać rodziców, którzy starają się ułożyć sobie życie w nowej rzeczywistości: pracować i zapewniać swoim dzieciom najlepsze co mogą dać.

Dzięki Waszemu zaangażowaniu możemy kształcić dzieci w systemie ukraińskim przygotowując je jednocześnie do nauki szkolnej w polskim systemie edukacji. W efekcie, gdy rodzina postanowi wrócić do Ukrainy dzieci będa mogły bez problemu włączyć się do ukraińskiego systemu edukacji i uczestniczyć w odbudowie przyszłości swojego kraju. Natomiast gdy rodzina postanowi pozostać w Polsce, dzieci przygotowane przez nas do nauki w polskim systemie dołączą bezproblemowo, a ich poziom wiedzy i integracji odciąży polskich nauczycieli.

Otworzyliśmy centrum integracji międzykulturowej, który odwiedza ponad 1000 osób z Ukrainy i Polski miesięcznie, wydaliśmy elementarz do nauki czytania i pisania dla ukraińskich dzieci oraz audiobooka z baśniami przybliżający kulturę ukraińską polskim dzieciom, stworzyliśmy program wsparcia psychologicznego dla nauczycieli, edukatorów i asystentów międzykulturowych, który swoim zasięgiem objął ponad 30 tysięcy osób.

Naszą działalność opieramy głównie na pozyskanych dotacjach i darowiznach od Was. Przekazując darowiznę sprawiasz, że kolejne dzieci mogą korzystać z bezpłatnej opieki i wsparcia 14 osób profesjonalnego zespołu: przedszkolanek, logopedy oraz psycholożki dziecięcej.

Ten projekt realizujemy wspólnie z Wami zmieniając świat najmłodszych na lepszy. Razem działamy na rzecz szczęśliwego dzieciństwa najbardziej poszkodowanych w tej wojnie.

Dalej potrzebujemy Waszego wsparcia!

Dziękujemy z całego serca!

www.fine.ngo 

*************************************************************

Дорогі друзі! 

Вже рік працює Day Care, який забезпечує денний догляд за дітьми з України.

Ми розпочали свою діяльність у березні 2022 року завдяки вашій підтримці, за що ми безмежно вдячні. Зараз наш заклад відвідує близько 120 дітец. Це 4 вікові групи від 2 до 6 років. Ми працюємо по 10 годин на день (7:30 - 17:30), з понеділка до  п'ятниці.

 Запрошуємо вас приєднатися до групи наших друзів на Facebook: https://www.facebook.com/daycarekrakow

Але війна триває й досі, а дітям все ще потрібна стабільність, можливості до розвитку та безпечний простір. Ми хочемо й надалі підтримувати батьків, які намагаються влаштувати своє життя в нових реаліях: працювати та забезпечувати своїх дітей усім необхідним.

Завдяки вашій підтримці ми можемо навчати дітей за українською системою, одночасно готуючи їх до шкільної освіти у польських школах. У результаті, коли родина вирішить повернутися в Україну, діти зможуть легко приєднатися до української системи освіти та брати участь у відбудові майбутнього своєї країни. А якщо родина, все таки, вирішить залишитися в Польщі, наші діти без проблемтприєднаються до польської системи освіти, а їхній рівень знань та інтеграції розвантажить польських вчителів.

Ми відкрили центр міжкультурної інтеграції, який щомісяця відвідує понад 1000 людей з України та Польщі, ми видали Elementarz (буквар) щоб українські діти змогли легко навчитись читати та писати польською мово. Ми створили аудіокнигу з казками, щоб наблизити українську культуру до польських дітей. Ще одним з наших проєктів - була  програма психологічної підтримки для вчителів, вихователів та міжкультурних асистентів, яка охопила понад 30 000 людей.

Ми базуємо свою діяльність в основному на отриманих від вас пожертвах. Допомагаючи нам фінансово, ви надаєте можливість іншим дітям користуватися безкоштовною опікою та підтримуєте 14 людей із професійної команди: вихователів дитячого садка, логопеда та дитячого психолога.

Ми реалізуємо цей проєкт разом з вами, змінюючи світ найменших - на краще. Разом, ми працюємо заради щасливого дитинства найбільш постраждалих у цій війні.

Підтримайте нашу діяльність! Допомагати - це FINEно!

www.fine.ngo 

***************************************************************

Dear friends! 

Day Care has been operating for a year, providing care for Ukrainian refugee children.

We started our activity in March 2022 thanks to your support, for which we are extremely grateful. Currently, we look after 120 children, in 4 age groups, for 10 hours a day (7:30 - 17:30), from Monday to Friday. We invite you to join the group of our friends on Facebook: https://www.facebook.com/daycarekrakow

As we all know the war continues and children still need stability, development opportunities and a safe space. We want to continue to support parents who are trying to arrange their lives in a new reality: work and provide their children with the best they can give.

Thanks to your commitment and support, we can educate children in the Ukrainian system, while preparing them for school education in the Polish education system. As a result, when the family decides to return to Ukraine, the children will be able to easily join the Ukrainian education system and participate in rebuilding the future of their country. However, when the family decides to stay in Poland, children prepared by us for learning in the Polish system will join without any problems, and their level of knowledge and integration will not require additional work on school teachers' part.

We have opened an intercultural integration center visited by over 1,000 people from Ukraine and Poland monthly, we have published a primer for learning to read and write for Ukrainian children and an audiobook with fairy tales to bring Ukrainian culture closer to Polish children, we have created a psychological support program for teachers, educators and intercultural assistants, which reached over 30,000 people.

We base our activity mainly on obtained subsidies and donations from you. By making a donation, you make it possible for other children to benefit from the free care and support of 14 people from a professional team: kindergarten teachers, a speech therapist and a child psychologist.

We implement this project together with you, changing the world of the youngest for the better. Together we work for the happy childhood of the most affected in this war.

Support us and help the children!

www.fine.ngo 


**********************************************

Dear Friends!

(polski opis poniżej)


EDIT III: 

Dear All! Great news!

We are so proud to announce that from July 2022 our FINE foundation has become an official partner of the United Nations by signing a cooperation agreement with UNICEF for the implementation of a number of activities in Krakow and southern Poland.

Unicef partnership and the support of other great partners such as IKEA , SAP or IGEPA Polska, Miasto Kraków have made that Day Care Kraków continues to operate and is doing exceptionally well. Our current plan is to operate by the end of the next school year - June 2023.

During the holiday we have opened an intercultural integration point in Krakow " Meeting Point", where we are hosting not only children but also youth and adults, bringing together Poles and Ukrainians in joint projects, as we can get to know each other better.

With a group of amazing experts we developed a program covering the entire Poland "Centrum dobrych Emocji" as both an online and face-to-face training for polish teachers, educators, intercultural assistants and care givers. Moreover, we are planing to extend our support to local leaders, organizations and institutions that provide aid for Polish-Ukrainian integration. 

Our publishing offer also expand significantly, we already published book for improving learning and reading skils in Polish for pre-school Ukrainian children and an audiobook with Ukrainian fairy tales and legends  "Słuchowisko: Daleko i Blisko" for polish children. We are running a program with integration and psycho-educational workshops for children in southern Poland, each subsequent project brings new ideas. 


You can read more about our projects on the website:

 www.fine.ngo 


And it all started with your support and faith in our project

Thank You!


EDIT II: 

Dear Friends! A lot of things is going on here. We already have with us 10 Ukrainian employees. We opened the FINE Foundation. From 19 April, our Day Care Kraków moves to a new location. We will be right next door, in the Hetmańska House at Rynek Główny 17, where we can stay for longer. Our new plan is to maintain the facility until the end of the school year, June 24, 2022. We count on your support and thank you wholeheartedly for everything you have already done for us!

www.daycarekrakow.pl


EDIT I:

Dear All, Thank you for your huge support and the trust you put in us! Your help exceeded our hopes and expectations. Since we are still collecting donations, we decided to continue our emergency kindergarten for the next several months (due to legal reasons we renamed it: Day Care - Workshop Center). We will continue with this project as long as we have financial resources to do so.

The last 5 days have been hectic. We managed to collect equipment and gather a staff of 20 people: therapists, photographers, translators, lawyers, graphic designers, architects, programmists and many other wonderful people, who offered to help. We created an NGO; started a cooperation with Ukrainian kindergarten teachers, who have just arrived to Poland. We created profiles in social media (FB for now, we are working on IG account). We are working on a website, which we are going to launch on Saturday (we are going to publish news/updates about our project there). We were supported in many amazing different ways. Most of the polish companies and service providers we reached out to, didn't accept payment from us, making our initiative even more possible. We are using the money we saved up to further support our project and to help other refugees from Ukraine. 

We thank you from the bottom of our hearts. Without you it wouldn't be possible!

contact: [email protected]

www.daycarekrakow.plWe are a group of parents from Krakow, Poland who are looking for a way to help our neighbours from Ukraine in their situation. There are a lot of war refugees coming to Krakow every day, and they will need time to organize a job or a permanent place to stay. As parents we empathize and can imagine how difficult it will be to go through all the formalities in the company of small children, compounded by the language barrier, fear and uncertainty.

In response to this situation, we decided to help and create a free Temporary Kindergarten for 100 children for one month. We felt that such time would be necessary to continue organizing their lives. The kindergarten, or more precisely the Creative Workshop Center, will be located in the space made available for free in the ballrooms of Pałac pod Baranami (Palace Under the Rams), in the very centre of Krakow, facing the Main Square.

We want to create a welcoming place for children, where they can feel calmer and get professional support during the difficult time of change and adaptation to new conditions. We want to offer support to Mothers and Grandmothers who, thanks to the provision of proven, professional, and free care for their children, can more calmly carry out formalities related to their stay in Poland.

Many people are involved in the project, both in terms of content and organization: Krakow's cultural institutions, cinematographers, artists, and activists have also offered their help, thanks to which we will create the programme of the kindergarten for 30 days.
(FINE foundation, Palace Pod Baranami, Cinema Pod Baranami, Cinema Mikro,  ‘Little Friends’ Kindergarden, Arete  - Kid’s Art Center)

However, not everything can be done for free. We need to raise 67,000 PLN, which will be allocated in the following order:

- 20,000 PLN (approx. 850 EUR per person) for salaries for certified Ukrainian teachers. We want the children to be cared for in their native language and, at the same time, provide paid work for 5 teachers. (Additional help for teachers, workshops, psychological help will be offered on a voluntary basis)

- 32,000 PLN for catering - calculating 3 meals a day for a month for 100 children

- 15,000 PLN for all other supplies, temporary equipment, cleaning, paperwork, and costs that are hard to estimate or predict at this time, given the pace of the project

We are about to create a landing page, a Facebook page, where we will start registration and current updates on the progress of the project.

Each donation is very important. 
Thank you for your engagement!

contact: [email protected]

Слава Україні!

-----------------------------------


AKTUALIZACJA II:

Drodzy! Każdego dnia bardzo dużo się u nas dzieje. Zatrudniamy już 10 ukraińskich pracowników. Otworzyliśmy fundację FINE. Od 19 kwietnia nasze Centrum Warsztatowe/Day Care Kraków przenosi się do nowej lokalizacji. Będziemy tuż obok, w Kamienicy Hetmańskiej przy Rynku Głównym 17, gdzie możemy zostać na dłużej. Nasz nowy plan to utrzymać placówkę do końca roku szkolnego tj. 24 czerwca 2022. Liczymy na Wasze wsparcie i z całego serca dziękujemy za wszystko co dla nas już zrobiliście!

www: daycarekrakow.pl


AKTUALIZACJA I: 

Drodzy!
Bardzo dziękujemy za olbrzymie wparcie i zaufanie jakim nas obdarzyliście. Wasz odzew i pomoc przekroczyły nasze najśmielsze oczekiwania. Jako, że zbiórka trwa nadal postanowiliśmy przedłużyć pomysł naszego tymczasowego przedszkola o kolejne miesiące. Projekt będziemy kontynuować dopóki będą na to środki.
    

To było szalonych 5 dni, w tym czasie udało się nam zamówić wyposażenie, zorganizować zespół 20 współpracowników, grono psycholów, tłumaczy, fotografów, prawników, grafików, architektów, programistów i wielu innych wspaniałych ludzi oferujących pomoc, założyliśmy fundację, podjęliśmy współprace z doświadczonymi ukraińskimi nauczycielkami przedszkolnymi, które właśnie przybyły do Polski, założyliśmy profile w mediach społecznościowych (fb, instagram) i 3 języczną stronę www.daycarekrakow.pl - tam na bieżąco będziemy informować was o postępach w projekcie. Ze wszystkich stron dostajemy wsparcie, większość podwykonawców i firm zewnętrznych odmówiła przyjęcia od nas zapłaty, dokładając w ten sposób swoją cegiełkę do tej niesamowitej akcji społecznej, którą tu i teraz tworzymy. Zaoszczędzone środki i dodatkowe wpłaty przeznaczamy zatem na kontynuacje projektu i tworzenie miejsc pracy dla ukraińskich uchodźców.    

Dziękujemy z całego serca, bez was to nie byłoby możliwe!

kontakt: [email protected]

www: daycarekrakow.pl


Jesteśmy grupą rodziców z Krakowa z Polski, którzy szukają sposobu na pomoc w sytuacji w jakiej się znaleźli nasi sąsiedzi z Ukrainy. Do Krakowa codziennie przybywa mnóstwo uciekinierów wojennych, którzy będą potrzebowali czasu na zorganizowanie sobie pracy bądź stałego miejsca pobytu. Jako rodzice empatyzujemy i potrafimy sobie wyobrazić jak ciężkim zadaniem będzie przebrnąć wszystkie formalności w towarzystwie małych dzieci, spotęgowane barierą językową, lękiem i niepewnością. W odpowiedzi na tę sytuację postanowiliśmy stworzyć bezpłatne Tymczasowe Przedszkole dla 100 dzieci na jeden miesiąc. Uznaliśmy, że taki czas będzie niezbędny do dalszej organizacji swojego życia. Przedszkole a konkretniej centrum warsztatowe, będzie zlokalizowane w bezpłatnie udostępnionej przestrzeni sal balowych Pałacu pod Baranami, zlokalizowanego w samym centrum Krakowa, przy Rynku Głównym.

Chcemy stworzyć przyjazne miejsce dla dzieci, gdzie mogą poczuć się spokojniej, uzyskać wsparcie w trudnym czasie zmiany i adaptacji do nowych warunków. Chcemy zaoferować wsparcie ich Mamom i Babciom, które dzięki zapewnieniu sprawdzonej, profesjonalnej i nieodpłatnej opiece dla swoich dzieci, mogą spokojniej załatwiać formalności związane z pobytem w Polsce.

W projekt zaangażowanych jest wiele osób, zarówno w kwestiach merytorycznych i organizacyjnych pomoc zaoferowały też krakowskie instytucje kultury, kiniarze, artyści i aktywiści, dzięki którym stworzymy program placówki na 30 dni.
(Fundacja FINE, Pałac Pod Baranami, Kino pod Baranami, Kino Mikro, Przedszkole Mali Przyjaciele, Pracownia Arete). Jednak nie wszystko możemy zrobić bezpłatnie. 

Potrzebujemy uzbierać 67 000 zł które będą przeznaczone kolejno: 

- 20 000 pln (aprox euro 850 euro per person) na wynagrodzenia dla certyfikowanych nauczycieli Ukraińskich. Chcemy aby dzieci miały opiekę w ojczystym języku i przy okazji zapewnić płatną pracę dla 5 nauczycieli. (Dodatkowa pomoc dla nauczycieli, warsztaty, pomoc psychologiczna będą oferowane wolontaryjnie) 

- 32 000 na katering, kalkulując 3 posiłki dziennie przez miesiąc dla 100 dzieci 

- 15000 na wszelkie inne materiały plastyczne, elementy tymczasowego wyposażenia, sprzątanie, formalności oraz koszty które w tej chwili ciężko nam oszacować lub przewidzieć, biorąc pod uwagę tempo przedsięwzięcia. Wkrótce powstanie tez strona landing page, strona fb, na której uruchomimy zapisy i bieżące aktualizacje z przebiegu projektu.

Każda wpłata ma ogromne znaczenie.  Dziękujemy za Wasze zaangażowanie!


kontakt: [email protected]


Слава Україні!


Wybierz kwotę


20 
50 
100 
200 
1 000 
Inna
Wpłać teraz
 Bezpieczne płatności online

Słowa wsparcia

Twoje słowa mają moc pomagania! Wpłać darowiznę i przekaż kilka słów wsparcia 🤲


 • Sergio isa verá y adrian - awatar

  Sergio isa verá y adrian

  14.12.2022
  14.12.2022

  Feliz Navidad.

 • Anonimowy Darczyńca - awatar

  Anonimowy Darczyńca

  25.04.2022
  25.04.2022

  5 ZŁOTYCH O TYLE BŁAGAM NA KOLANACH NA CHLEB. DZIEŃ DOBRY, JA PRZEPRASZAM, ŻE TU SIĘ PODPIEŁAM Z ZBIÓRKĄ, ALE CHCIAŁABYM COKOLWIEK ZJEŚĆ, NIE MAM NIC, A W KOSZACH OD KILKU DNI NIE MA NIC DO ZJEDZENIA. NIE STAĆ MNIE NA LEKI ANI NA JEDZENIE. MAM 56 LAT, OD KILKU LAT CHORUJE NIEULECZALNIE, NIE MOGĘ NAWET DOROBIĆ DO RENTY. BŁAGAM O POMOC NA JEDZENIE. https://pomagam.pl/awwh98

 • Marta F. - awatar

  Marta F.

  25.04.2022
  25.04.2022

  Be well doing your good work with the children in your new location. Thank you from supporters in Canada.

 • Marta F - awatar

  Marta F

  11.04.2022
  11.04.2022

  Dedicated and concerned Canadian friends continue to support the work financially that you are doing...

 • Anonimowy Darczyńca - awatar

  Anonimowy Darczyńca

  01.04.2022
  01.04.2022

  OD MOMENTU ZAŁOŻENIA ZBIORKI DOSTAŁAM WIADOMOŚCI, ŻE JESTEM ZA STARA I ZAMIAST ŻEBRAĆ MAM "ZDECHNAĆ" BO NIE MA ZE MNIE ŻADNEGO POŻYTKU. PRZEPRASZAM JEŚLI KOGOŚ URAZIŁAM, JA TYLKO CHCIAŁABYM JAKOŚ PRZEŻYĆ I JESTEM ZMUSZONA WYŻEBRAĆ BY PRZEŻYĆ. https://www.dobrazbiorka.pl/d2accruxm1

218 520 zł  z 260 000 zł (Cel)
Wpłaciły 672 osoby
Karolina Ba Bisping Adamik - awatar

Karolina Ba Bisping Adamik

Organizator zbiórki

Zadaj pytanie

Wpłaty: 672

Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
100
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
500
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
500
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
1 000
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
200
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
20
Sergio isa verá y adrian - awatar
Sergio isa verá y adrian
50
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
500
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
50
Wendell & Liisa - awatar
Wendell & Liisa
1 000

Uważasz, że ta zbiórka zawiera niedozwolone treści ? Napisz do nas

Załóż swoją pierwszą zbiórkę

Zbieraj pieniądze na to, czego
najbardziej potrzebujesz już dziś!

Jak założyć zbiórkę na Pomagam.pl

Pomagam.pl to największy i najpopularniejszy w Polsce serwis do tworzenia internetowych zbiórek pieniędzy. To narzędzie, które umożliwia każdemu i całkowicie za darmo założenie zbiórki w kilka chwil.

Dzięki Pomagam.pl w łatwy i bezpieczny sposób zbierzesz fundusze na to, co dla Ciebie ważne m.in. pokrycie kosztów leczenia, wsparcie bliskich w trudnych chwilach i na inicjatywy bliskie Twojemu sercu.

Krok 1:Chcesz założyć zbiórkę, ale nie wiesz od czego zacząć? Nie martw się! Obejrzyj krótki film poniżej, który tłumaczy, jak działa Pomagam.pl.

Krok 2:Zbiórkę na Pomagam.pl przygotowujesz i publikujesz samodzielnie. Nie przejmuj się - założenie zbiórki trwa dosłownie kilka chwil i jest prostsze, niż myślisz. Sprawdź poniższy poradnik.

W momencie tworzenia zbiorki możesz wybrać, czy chcesz ją prowadzić samodzielnie czy ze wsparciem Pomagam.pl. Pierwsza opcja jest całkowicie darmowa. Jeśli natomiast zdecydujesz się na promowanie zbiórki z naszym wsparciem, będziemy przypominać o Twojej zbiórce i zachęcać do wpłat osoby, które ostatnio odwiedziły stronę Twojej zbiórki (tzw. retargeting).

W tym celu będziemy wyświetlać Twoją zbiórkę zarówno na stronie głównej Pomagam.pl jak i w reklamach internetowych. Zwiększa to szanse na to, że więcej odwiedzających Twoją zbiórkę osób zdecyduje się ostatecznie na wpłatę lub udostępnienie zbiórki. W zamian za to dodatkowe, nieobowiązkowe wsparcie w promocji od każdej wpłaty potrącimy automatycznie 12%.

Krok 3:Twoja zbiórka jest gotowa, czas zacząć działać! Nikt nie wypromuje Twojej zbiórki tak jak Ty, dlatego pamiętaj, żeby udostępniać ją we wszystkich mediach społecznościowych: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn czy YouTube i TikTok. Zacznij od rodziny i przyjaciół - poproś ich o udostępnienie i zachęć do wpłat. Wyślij znajomym linka do zbiórki z krótkim opisem na Messengerze, SMSem lub mailowo. Następnie skontaktuj się z lokalnymi mediami z prośbą o publikację Twojej zbiórki oraz zaangażuj w promocję okoliczne organizacje społeczne, władze samorządowe, instytucje oraz osoby znane w Twojej okolicy.

Pamiętaj, im więcej osób dowie się o Twojej zbiórce, tym większa szansa na osiągniecie celu! Więcej porad znajdziesz w ebooku, jak założyć i prowadzić skuteczną zbiórkę. Znajdziesz go w swoim panelu zarządzania zbiórką po jej stworzeniu. Sprawdź również naszego bloga, w którym dzielimy się praktycznymi poradami i wskazówkami.

Krok 4:Wszystkie osoby odwiedzające Twoją zbiórkę mogą szybko i bezpiecznie wpłacać na nią pieniądze, np. przy użyciu przelewów internetowych, kart kredytowych, tradycyjnych przelewów bankowych, a nawet na poczcie! Wpłaty księgują się natychmiast. Wszyscy widzą, jaką kwotę udało się już zebrać i mogą zapraszać do zbiórki kolejne osoby.

Krok 5:Pieniądze ze zbiórki możesz wypłacać na konto bankowe w każdej chwili i tak często, jak chcesz. Wypłata pieniędzy trwa na ogół 3 dni robocze. Wypłata nie spowoduje zmiany stanu licznika wpłat na stronie Twojej zbiórki. Możesz dalej zbierać pieniądze, a zbiórka będzie trwać aż do momentu, gdy zdecydujesz się ją zamknąć.

Prawda, że proste? To właśnie dlatego dziesiątki tysięcy osób prowadzi już swoje zbiórki na Pomagam.pl. Nie czekaj. Dołącz do nich teraz! Aby założyć zbiórkę, kliknij tutaj lub w przycisk poniżej:

Pomagam.pl wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej

Zamknij