Zbiórka Potrzebuję koncentratora tlenu! - zdjęcie główne

Potrzebuję koncentratora tlenu!

14 111 zł  z 14 000 zł (Cel)
Wpłaciło 214 osób
Zbiórka zakończonaUdostępnij
 
Jagoda Łuczak - awatar

Jagoda Łuczak

Organizator zbiórki


Mam na imię Jagoda, w marcu 2019 roku skończyłam 21 lat. Były to lata pełne walki o każdy oddech, o życie i zdrowie. Od urodzenia choruję na mukowiscydozę i zespół krótkiego jelita. Dodatkowo mam żylaki żołądka, osteopenię i refluks żołądkowo-przełykowy. Sama mukowiscydoza to choroba genetyczna upośledzająca pracę całego organizmu, w głównej mierze płuc. Poza walką o każdy oddech cierpi mój układ pokarmowy i trzustka, która jest niewydolna. Od lat walczę również z niedowagą ciała spowodowaną upośledzonym wchłanianiem substancji odżywczych z pokarmów. Moja choroba wymaga ciągłego kosztownego leczenia i rehabilitacji (dzięki Waszej pomocy na ostatniej zbiórce udało się zebrać ponad 25 000 zł na rok leczenia!).

Sytuacja zdrowotna pogorszyła się znacznie w maju 2019 roku, kiedy trafiłam do szpitala na 'przeleczenie' antybiotykami, jakie jest dość częste w mojej chorobie. Kondycyjnie trochę podupadłam na zdrowiu, lecz miałam nadzieję szybko to naprawić przy pomocy fizjoterapeutów, leków, antybiotyków i własnej pracy włożonej w odbudowę mięśni. Nie spodziewałam się jednak najgorszego - w trzeciej dobie leczenia moje prawe płuco nagle się zapadło. Oddychałam połową moich już wystarczająco zniszczonych płuc. Śmiało mogę to porównać do oddychania przez foliowy worek... W tym koszmarze przenoszono mnie na intensywną terapię, gdzie lekarze założyli mi dren w płucu. Czułam jakby moje płuca zamieniły się w balony, a prawy właśnie ekstremalnie szybko zaczął wypuszczać powietrze. Na szczęście po pół godzinnym zabiegu w końcu mogłam odetchnąć, pod tlenem i aparaturą kontrolującą pracę serca, które przez ostatnią godzinę biło ponad 170 uderzeń na minutę.

Kolejne dni były tylko gorsze, dostałam odmy podskórnej i moje ciało każdego dnia puchło coraz mocniej. W końcu naszło i na twarz i okolice szyi, struny głosowe przestały współpracować i przestałam mówić na parę dni. W obawie o uduszenie trafiłam ponownie na dwie doby na intensywną terapię. Na zdjęciu widać, jak powietrze "weszło" mi w twarz, konkretnie w policzki. Sprawiało to ból przy jedzeniu.

Aktualnie mamy koniec czerwca, ja nadal jestem w szpitalu. Dren ciągle pomaga mojemu płucu działać prawidłowo. Lekarze w obawie o pogorszenie rozpoczęli kwalifikacje do przeszczepu płuc. Nie wiem jeszcze, czy zostanę umieszczona na liście, wiem natomiast, że na ten moment większą część dnia i noce spędzam pod tlenem, bo mój organizm sam nie daje rady się natlenić. Po pierwszej odmie pacjenci bardzo narażeni są na kolejne, które mogą wydarzyć się w każdym momencie. Dlatego jest ta zbiórka, potrzebuję koncentratora tlenu, który w razie pogorszenia, pozwoli mi dotrwać do szpitala, żeby sytuacja nie była tak tragiczna jak tym razem. Przyda mi się on również podczas gorszych dni, ponieważ moje płuca są na tyle słabe, że mogą nie dawać sobie same rady podczas zwykłych infekcji i mogą potrzebować pomocy koncentratora. Żeby nie być uwiązaną do maszyny chciałabym zakupić koncentrator przenośny, najbardziej mojej wymagania spełnił by Innogen One G3, którego koszt waha się w okolicach 12-13 tysięcy złotych. Mnie i moją rodzinę ledwo stać na opłacenie mojego miesięcznego leczenia (ok 2-2,5 tys złotych), co dopiero na taki wydatek.

Po raz kolejny proszę Was, ludzi o dobrym sercu, o pomoc. Wierzę w to, że dobro, które ofiarujemy innym prędzej czy później do nas wraca. Liczy się każda złotówka!

Dziękuję bardzo, Jagoda Łuczak


ENGLISH

My name is Jagoda, in March 2019 I turned 21. These were years full of struggle for every breath, for life and health. I've been suffering from cystic fibrosis and short bowel syndrome since I was born. Plus, I have gastric varicose veins, osteopenia and gastroesophageal reflux. Cystic fibrosis itself is a genetic disease that affects the whole body, mainly the lungs. Apart from fighting for every breath, my digestive system and pancreas, which is inefficient, suffer. For years I have also been fighting against underweight body caused by impaired absorption of nutrients from food. My illness requires constant and expensive treatment and rehabilitation (thanks to your help we managed to raise 25 000 PLN to cover a year of my treatment!).
My health situation worsened considerably in May 2019, when I was admitted to hospital for antibiotic treatment, which is quite common in my illness. As usual, I fell a little bit ill, but I was hoping to quickly fix it with physiotherapists, medicines, antibiotics and my own work to rebuild the muscles. However, I did not expect the worst - on the third day of treatment my right lung suddenly collapsed. I was using only half of my already destroyed lungs. I can compare it to breathing through a plastic bag... In this nightmare, I was transferred to intensive care, where the doctors put a chest tube in my lung. I felt as if my lungs turned into balloons, and the right one started to release air extremely fast. Fortunately, after half an hour of surgery I could finally breathe under oxygen and heart rate control equipment, which for the last hour has been beating over 170 beats per minute.
The following days were only worse, I got subcutaneous emphysema and my body swelled more and more every day. Finally it came to my face and neck area, the vocal cords stopped working completely, and I wasn't able to talk for a few days. For fear of suffocation, I found myself again for two days in intensive care.
It's now the end of June, I'm still in the hospital. Chest tube still helps my lung function properly. The doctors, worried about my repeat deterioration, started the process to qualify me for a lung transplant. I don't know if I'm going to be on the list yet, but I do know that I spend most of my days and nights under oxygen at this moment, because my body can't oxygenate itself. After the first pneumothorax, patients are very vulnerable to further pneumothoraxes, which can happen at any time. Which is why I am setting up this crowd-funding website. With the money raised, I will buy an oxygen concentrator which, if my lung gets worse, will allow me to get to hospital on time. I can also use it on worse days because my lungs are so weak that they may not be able to cope with normal infections on their own and may need help from a concentrator. In order not to be tied to the machine I would like to buy a portable concentrator, the most of my requirements would be met by Innogen One G3, costs of which fluctuate around 12-13 thousand PLN. My family and I can barely afford to pay for my monthly treatment (about 2-2. 5 thousand zlotys), let alone for such an expense.
Once again I ask you, people with good hearts, for help. I believe that the good that we offer to others sooner or later returns to us. Every penny counts!
Thank you very much, Jagoda Luczak


DEUTSCH

Mein Name ist Jagoda, im März 2019 wurde ich 21 Jahre alt. Es waren Jahre voller Kampf um jeden Atemzug, um Leben und Gesundheit. Ich leide seit meiner Geburt an Mukoviszidose und Kurzdarmsyndrom. Außerdem habe ich Magenkrampfadern, Osteopenie und gastroösophagealen Reflux. Die Mukoviszidose selbst ist eine genetische Erkrankung, die den ganzen Körper, vor allem die Lunge, betrifft. Abgesehen davon, dass ich um jeden Atemzug kämpfe, leiden mein Verdauungssystem und meine Bauchspeicheldrüse, die ineffizient sind. Seit Jahren kämpfe ich auch gegen untergewichtige Körper, die durch eine verminderte Aufnahme von Nährstoffen aus der Nahrung verursacht werden. Meine Krankheit erfordert eine ständige und teure Behandlung und Rehabilitation (dank Ihrer Hilfe konnten wir über 25 000 PLN pro Jahr der Behandlung sammeln!).
Die gesundheitliche Situation verschlechterte sich im Mai 2019 erheblich, als ich wegen einer Antibiotikabehandlung, die bei meiner Krankheit durchaus üblich ist, ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Wie immer wurde ich ein wenig krank, aber ich hoffte, es schnell mit Physiotherapeuten, Medikamenten, Antibiotika und meiner eigenen Arbeit zum Wiederaufbau der Muskeln zu beheben. Das Schlimmste hatte ich jedoch nicht erwartet - am dritten Tag brach meine rechte Lunge plötzlich zusammen. Ich atmete die Hälfte meiner bereits zerstörten Lungen ein. Ich kann es mit dem Atmen durch einen Plastikbeutel vergleichen... In diesem Albtraum wurde ich auf die Intensivstation verlegt, wo die Ärzte einen Abfluss in meine Lunge legten. Ich fühlte mich, als ob sich meine Lunge in Luftballons verwandelte, und die rechte nur extrem schnell begann, Luft freizusetzen. Glücklicherweise konnte ich nach einer halben Stunde Operation endlich unter Sauerstoff und Herzfrequenzkontrollgeräten atmen, die seit einer Stunde über 170 Schläge pro Minute schlagen.
Die folgenden Tage waren nur noch schlimmer, ich bekam ein subkutanes Emphysem und mein Körper schwoll jeden Tag mehr und mehr an. Schließlich kam es zu meinem Gesichts- und Halsbereich, die Stimmbänder hörten auf, zusammenzuarbeiten und ich hörte für ein paar Tage auf zu reden. Aus Angst vor dem Ersticken befand ich mich für zwei Tage wieder auf der Intensivstation.
Es ist jetzt Ende Juni, ich bin noch im Krankenhaus. Dren hilft immer noch, dass meine Lunge richtig funktioniert. Die Ärzte, die um die Verschlechterung besorgt waren, begannen sich für eine Lungentransplantation zu qualifizieren. Ich weiß nicht, ob ich noch auf der Liste stehen werde, aber ich weiß, dass ich den größten Teil des Tages und der Nächte für diesen Moment unter Sauerstoff verbringe, weil mein Körper sich nicht selbst mit Sauerstoff versorgen kann. Nach dem ersten Pneumothorax sind die Patienten sehr anfällig für weitere Pneumothoraxe, was jederzeit passieren kann. Deshalb ist dies eine Sammlung, ich brauche einen Sauerstoffkonzentrator, der es mir, wenn es schlimmer wird, ermöglicht, ins Krankenhaus zu kommen, damit die Situation nicht so tragisch wird wie diesmal. Ich kann es auch an schlimmeren Tagen verwenden, weil meine Lungen so schwach sind, dass sie möglicherweise nicht in der Lage sind, mit normalen Infektionen allein fertig zu werden und Hilfe von einem Konzentrator benötigen. Um nicht an die Maschine gebunden zu sein, möchte ich einen tragbaren Konzentrator kaufen, die meisten meiner Anforderungen werden von Innogen One G3 erfüllt, dessen Kosten um die 12-13 Tausend PLN schwanken. Ich und meine Familie können es sich kaum leisten, für meine monatliche Behandlung (ca. 2-2,5 Tausend PLN) zu bezahlen, geschweige denn für einen solchen Aufwand.
Noch einmal bitte ich euch, Menschen mit guten Herzen, um Hilfe. Ich glaube, dass das Gute, das wir früher oder später anderen anbieten, zu uns zurückkehrt. Jeder Penny zählt!
Vielen Dank, Jagoda Luczak

Aktualizacje


 • Jagoda Łuczak - awatar

  Jagoda Łuczak

  03.08.2019
  03.08.2019

  Dzięki Waszej pomocy udało się uzbierać sumę odpowiednią do zakupu koncentratora tlenu jeszcze przed moim wyjściem ze szpitala :)! Teraz już nie muszę się martwić co zrobić, jeżeli w razie potrzeby koncentratora nie będzie. Przydaje mi się już teraz, ponieważ po 2,5 miesiąca w szpitalu moje mięśnie mają się słabo, więc przy ćwiczeniach poziom tlenu w organizmie mi spada. Dzisiaj testowałam koncentrator na spacerze! Bardzo się cieszę z tej nowej "torebki", która pozwoli mi oddychać! :)
  Dziękuję bardzo każdemu, kto dołożył swoją cegiełkę do tego koncentratora, czy udostępnieniem, czy wpłatą.
  Mam nadzieję niedługo opuścić szpital, ponieważ 2.08.2019 wyjęto mi dren z płuca, wstępnie jest już ono podgojone. Natomiast czeka mnie dużo pracy, żeby wrócić chociaż trochę do lepszej kondycji.
  Szczerze życzę każdej zainteresowanej moim problemem osobie żeby ofiarowane dobro wróciło ze zdwojoną siłą!
  Dziękuję również Politechnice Koszalińskiej za zorganizowanie pomocy!
  Ściskam, Wasza Jagoda

  Zdjęcie aktualizacji 35 201

Komentarze


 • Niech Matka Boża ma Cie w swej opiece, aPan błogosławi i strzeże - awatar

  Niech Matka Boża ma Cie w swej opiece, aPan błogosławi i strzeże

  18.07.2019
  18.07.2019

  Jagódko, ....A teraz weź głęboki wdech i zawsze oddychaj pełną piersią :), duuuużo zdrowia i wytrwałości w walce z chorobą, Niech Matka Boża, najlepsza z Matek, ma Ciebie zawsze w swej opiece, i niech Cię Pan błogosławi i strzeże, niech rozpromieni oblicze swe nad Tobą.....

 • Sławka - awatar

  Sławka

  16.07.2019
  16.07.2019

  Dziękuję Wszystkim moim znajomym którzy tak szybko zareagowali na moją prośbę w sprawie Jagody. Proszę jeszcze Was pozostałych tych bliższych i dalszych udostępniajcie i może dorzucajcie choć 1zł.Jagody leczrnie nadal trwa bez koncentratora nie da rady funkcjonować. Dziękuję Wszystkim w imieniu swoim i Jagody oraz jej rodziców. Trzymajcie się a Ty Jagoda, chudzinko wytrzymaj jeszcze choć wiem, że to niełatwe. Pozdrawiamy Ciebie Wszyscy i buziaki od Kacpra i Karoliny

 • Anonimowy Darczyńca - awatar

  Anonimowy Darczyńca

  11.07.2019
  11.07.2019

  Świetna inicjatywa, oby każdy promotor zrezygnował ze swoich kwiatów na tak ważny cel. Życzę dużo zdrowia i powodzenia, mam nadzieję, że uda się zgromadzić niezbędne środki

 • Anonimowy Darczyńca - awatar

  Anonimowy Darczyńca

  08.07.2019
  08.07.2019

  Dużo zdrowia :)

 • Karol - awatar

  Karol

  08.07.2019
  08.07.2019

  Powodzenia dla koleżanki z uczelni :)

14 111 zł  z 14 000 zł (Cel)
Wpłaciło 214 osób
Zbiórka zakończonaUdostępnij
 
Jagoda Łuczak - awatar

Jagoda Łuczak

Organizator zbiórki

Zadaj pytanie

Wpłaty: 214

Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
100
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
10
Niech Matka Boża ma Cie w swej opiece, aPan błogosławi i strzeże - awatar
Niech Matka Boża ma Cie w swej opiece, aPan błogosławi i strzeże
1 541
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
20
Anonimowy darczyńca - awatar
Anonimowy darczyńca
20
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
10
Sławka - awatar
Sławka
20
Marzena i Krzysztof - awatar
Marzena i Krzysztof
100
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
78
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
35

Uważasz, że ta zbiórka zawiera niedozwolone treści ? Napisz do nas

People
Logo Fundacji Pomagam.pl

Wspieraj inicjatywy bliskie Twojemu sercu. Wystarczy, że wpiszesz nasz numer KRS przy rozliczaniu podatku dochodowego PIT, by nieść pomoc tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna razem z nami.

Dzięki Tobie możemy zmieniać świat na lepsze. Dziękujemy ❤️

KRS 0000353888

Sprawdź, jak przekazać 1,5% podatku

Jak założyć zbiórkę na Pomagam.pl

Pomagam.pl to największy i najpopularniejszy w Polsce serwis do tworzenia internetowych zbiórek pieniędzy. To narzędzie, które umożliwia każdemu i całkowicie za darmo założenie zbiórki w kilka chwil.

Dzięki Pomagam.pl w łatwy i bezpieczny sposób zbierzesz fundusze na to, co dla Ciebie ważne m.in. pokrycie kosztów leczenia, wsparcie bliskich w trudnych chwilach i na inicjatywy bliskie Twojemu sercu.

Krok 1:Chcesz założyć zbiórkę, ale nie wiesz od czego zacząć? Nie martw się! Obejrzyj krótki film poniżej, który tłumaczy, jak działa Pomagam.pl.

Krok 2:Zbiórkę na Pomagam.pl przygotowujesz i publikujesz samodzielnie. Nie przejmuj się - założenie zbiórki trwa dosłownie kilka chwil i jest prostsze, niż myślisz. Sprawdź poniższy poradnik.

W momencie tworzenia zbiorki możesz wybrać, czy chcesz ją prowadzić samodzielnie czy ze wsparciem Pomagam.pl. Pierwsza opcja jest całkowicie darmowa. Jeśli natomiast zdecydujesz się na promowanie zbiórki z naszym wsparciem, będziemy przypominać o Twojej zbiórce i zachęcać do wpłat osoby, które ostatnio odwiedziły stronę Twojej zbiórki (tzw. retargeting).

W tym celu będziemy wyświetlać Twoją zbiórkę zarówno na stronie głównej Pomagam.pl jak i w reklamach internetowych. Zwiększa to szanse na to, że więcej odwiedzających Twoją zbiórkę osób zdecyduje się ostatecznie na wpłatę lub udostępnienie zbiórki. W zamian za to dodatkowe, nieobowiązkowe wsparcie w promocji od każdej wpłaty potrącimy automatycznie 12%.

Krok 3:Twoja zbiórka jest gotowa, czas zacząć działać! Nikt nie wypromuje Twojej zbiórki tak jak Ty, dlatego pamiętaj, żeby udostępniać ją we wszystkich mediach społecznościowych: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn czy YouTube i TikTok. Zacznij od rodziny i przyjaciół - poproś ich o udostępnienie i zachęć do wpłat. Wyślij znajomym linka do zbiórki z krótkim opisem na Messengerze, SMSem lub mailowo. Następnie skontaktuj się z lokalnymi mediami z prośbą o publikację Twojej zbiórki oraz zaangażuj w promocję okoliczne organizacje społeczne, władze samorządowe, instytucje oraz osoby znane w Twojej okolicy.

Pamiętaj, im więcej osób dowie się o Twojej zbiórce, tym większa szansa na osiągniecie celu! Więcej porad znajdziesz w ebooku, jak założyć i prowadzić skuteczną zbiórkę. Znajdziesz go w swoim panelu zarządzania zbiórką po jej stworzeniu. Sprawdź również naszego bloga, w którym dzielimy się praktycznymi poradami i wskazówkami.

Krok 4:Wszystkie osoby odwiedzające Twoją zbiórkę mogą szybko i bezpiecznie wpłacać na nią pieniądze, np. przy użyciu przelewów internetowych, kart kredytowych, tradycyjnych przelewów bankowych, a nawet na poczcie! Wpłaty księgują się natychmiast. Wszyscy widzą, jaką kwotę udało się już zebrać i mogą zapraszać do zbiórki kolejne osoby.

Krok 5:Pieniądze ze zbiórki możesz wypłacać na konto bankowe w każdej chwili i tak często, jak chcesz. Wypłata pieniędzy trwa na ogół 1 dzień roboczy. Wypłata nie spowoduje zmiany stanu licznika wpłat na stronie Twojej zbiórki. Możesz dalej zbierać pieniądze, a zbiórka będzie trwać aż do momentu, gdy zdecydujesz się ją zamknąć.

Prawda, że proste? To właśnie dlatego dziesiątki tysięcy osób prowadzi już swoje zbiórki na Pomagam.pl. Nie czekaj. Dołącz do nich teraz! Aby założyć zbiórkę, kliknij tutaj lub w przycisk poniżej:

Pomagam.pl wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej

Zamknij