Zbiórka Zostań Dziedzicem - zdjęcie główne

Zostań Dziedzicem

38 038 zł  z 100 000 zł (Cel)
Wpłaciło 708 osób
Wpłać terazUdostępnij
 

[English text below]
[Deutscher Text unten]

Zostań Dziedzicem pięknego zabytku!

Projekt prowadzony przez Fundację Twoje Dziedzictwo.

http://twojedziedzictwo.pl/

Dziesiątki twierdz, pałaców, kaszteli, wież i warowni wciąż popada w ruinę. W niedoświadczonych, lub nieodpowiedzialnych rękach na naszych oczach chylą się ku upadkowi. Zamiast na to biernie patrzeć postanowiliśmy oddać w Twoje ręce narzędzie do zmiany takiego stanu rzeczy. Nikt z nas samodzielnie nie udźwignie ciężaru kupna, zabezpieczenia i odbudowy zrujnowanego zabytku, ale z łatwością możemy zrobić to wspólnymi siłami!

Celem projektu jest tworzenie społecznych funduszy służących odkupywaniu i zagospodarowaniu opuszczonych zabytków, które niszczeją trafiwszy na właścicieli, którzy nie mogą, nie potrafią lub nie chcą zająć się nimi.

“Zawsze chciałam zrobić coś dla ratowania zabytków, tylko nie było jak…” – to bardzo częste słowa wśród osób wrażliwych na architektoniczne piękno. Jak jednak działać, gdy konieczne nakłady przekraczają możliwości finansowe większości z nas?

Odpowiedzią jest system tworzony w ramach projektu Zostań Dziedzicem. Opiera się on na funduszach zbieranych przez Internautów podczas zbiórek charytatywnych online.

Kiedy projekt wychodzi z fazy ogólnej zbiórki charytatywnej i obejmuje konkretny zabytek?

 • Jeśli Twoje Dziedzictwo otrzyma zabytek od dotychczasowego właściciela, progiem realizacji w nim projektu Zostań Dziedzicem jest kwota potrzebna na rozpoczęcie najważniejszych działań ratunkowych.
 • Jeśli jedyną metodą pozyskania zabytku wybranego przez Internautów jest odkupienie go od dotychczasowego włodarza, progiem realizacji projektu Zostań Dziedzicem jest cena zakupu wraz z kosztami sądowymi, notarialnymi, spłaty ewentualnej hipoteki itp.

Gdy dany fundusz pozwala na realizację projektu w wybranym i zaakceptowanym przez zaangażowanych w projekt Internautów obiekcie, Twoje Dziedzictwo przejmuje lub kupuje wybrany zabytek i powołuje fundację celową na jego rzecz, zgodną ze standardami działania Twojego Dziedzictwa. Głos i dożywotnie prawo Dziedzica ma w niej każdy Internauta, który wziął udział w zbiórce w ramach projektu (dalej „Dziedzic”). Organy takiej fundacji celowej są również wybierane przez Dziedziców spośród Dziedziców lub osób wskazanych przez Dziedziców, które mają odpowiednie kwalifikacje.

Fundacja celowa pozostaje pod opieką merytoryczną i marketingową Twojego Dziedzictwa przynajmniej do uzyskania bezpiecznej dla zabytku samodzielności.

Regulamin projektu:

Każdy, kto weźmie udział w zbiórce charytatywnej na realizację projektu „Zostań Dziedzicem” (dalej „Projekt”), zyskuje honorowy tytuł „Dziedzica z nadania” (dalej „Dziedzica”) w obiekcie, w którym Projekt zostanie zrealizowany.

Dziedzice ustanowieni w ramach Projektu zyskują rozszerzone i ujednolicone prawa dotyczące obiektu realizacji Projektu w brzmieniu wpisanym w statut fundacji celowej:

 • Prawo głosu – prawo do udziału w głosowaniach organów fundacji celowej
 • Prawo urzędu - prawo do kandydowania do organów fundacji celowej (głosowanie powszechne Dziedziców)
 • Prawo stacji - prawo do nieodpłatnego zatrzymania w obiekcie (zasady określone przez kworum Dziedziców)
 • Prawo podatkowe - prawo do czerpania zysku, jeśli w obiekcie będzie prowadzona komercyjna działalność gospodarcza (adekwatne do procentowego udziału w wykupieniu obiektu)
 • Prawo Dziedziczenia - Dziedzic ma prawo wskazać jedną osobę, która odziedziczy po nim tytuł Dziedzica. Nie musi być to osoba spokrewniona, ale musi być wskazana notarialnie (np. w formie testamentu). Tytuł Dziedzica przechodzi na wskazaną osobę w chwili, w której Dziedzic umiera. W przypadku braku wskazania Dziedzica w testamencie, najbliższa rodzina Dziedzica (rodzice, rodzeństwo, małżonkowie, dzieci) ma prawo wytypować spośród siebie jedną osobę, która otrzyma tytuł. W przypadku braku zgody, kto ma to być, pozostali Dziedzice wybierają nowego Dziedzica spośród zgłoszonych przez rodzinę kandydatów w głosowaniu tajnym. W przypadku niemożności wskazania następcy zmarłego Dziedzica przez okres 6 miesięcy od daty zgonu, Prawo Dziedziczenia wygasa.
 • Prawo veta - w sprawach kluczowych, jak np. zbycie obiektu, decyzja Dziedziców musi być jednomyślna (wszystkie wykluczenia zostają wskazane w chwili powołania fundacji celowej)
 • Prawo zabawy - w przypadku organizowania imprez biletowanych o charakterze masowym, Dziedzic ma pierwszeństwo obecności o ile wszystkie bilety nie zostały wyprzedane
 • Prawo troski - w przypadku, gdy konieczne jest podjęcie natychmiastowych prac remontowych lub naprawczych, każdy z Dziedziców ma prawo zarządzić dobrowolną zbiórkę na ten cel, lub - jeśli zakres koniecznych prac na to pozwala - ogłosić Pospolite Ruszenie Dziedziców, którzy własnymi siłami podejmą się prac, kończąc dzień wspólnym ogniskiem, tańcami i różnymi swawolami
 • Prawo pierwszej nocy - każdy Dziedzic ma prawo do spędzenia jednej nocy w towarzystwie Białej Damy lub Rycerza bez głowy - o ile uda mu się takową zjawę wypatrzyć ;)

Tytuł Dziedzica może być przekazany w formie prezentu wskazanej osobie, ale nie więcej niż jeden raz.

Zbiórka ma charakter zbiórki charytatywnej z przeznaczeniem funduszy na ratowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, fundusze zostaną przeznaczone na ten cel przez Fundację Twoje Dziedzictwo, która jest dysponentem środków i nie podlegają zwrotowi, w szczególności w przypadku gdy darczyńcy nie spodoba się obiekt realizacji Projektu, darczyńca nie będzie w stanie porozumieć się z innymi darczyńcami skupionymi wokół projektu itp.

Tytuł Dziedzica jest tytułem honorowym i w związku z nim darczyńca nie ponosi żadnych zobowiązań wobec Fundacji Twoje Dziedzictwo, fundacji celowej, czy obiektu objętego projektem. Wszelkie zobowiązania darczyńcy muszą wynikać z pisemnych zobowiązań wobec powyższych podmiotów (np. w wyniku pisemnego – tradycyjnie bądź elektronicznie - zgłoszenia kandydatury do zarządu fundacji celowej i bycia wybranym przez gremium Dziedziców, Dziedzic pisemnie wyraża zgodę na zasiadanie w organie reprezentacji i wraz ze stosownym formularzem przesyła zgodę do KRS).

Obiekt typowany na cel Projektu może się zmienić w trakcie trwania danej odsłony projektu nieograniczoną ilość razy. Fundusze zebrane w ramach zbiórki służą realizacji Projektu niezależnie od zaistnienia wspomnianych zmian.

Zbiórkę można wesprzeć nie podając żadnych danych osobowych, przyjmując tym samym do wiadomości, że nie będzie wówczas możliwe przyjęcie żadnego tytułu honorowego.

Do chwili realizacji Projektu na konkretnym obiekcie Fundacja Twoje Dziedzictwo nie przechowuje danych wrażliwych darczyńców, a jedynie dane mogące służyć potwierdzeniu wzięcia udziału w Projekcie i nadaniu identyfikatora.

Fundacja Twoje Dziedzictwo nie gwarantuje możliwości realizacji każdej idei w ramach obiektu, który stanie się przedmiotem Projektu. Każdy projekt musi zostać uzgodniony i zaakceptowany przez właściwą delegaturę WUOZ.

Fundacja celowa będzie działała na podstawie statutu, a statut, zarejestrowany w KRS, będzie gwarantował dożywotnie prawa wszystkim Dziedzicom. Realizacja praw będzie dobrowolna i nie będzie wymagała stawiennictwa Dziedzica na każdym zebraniu Zarządu (fizycznie lub online).

Wysokość wpłaty na zbiórkę przekłada się jedynie na „Prawo Podatkowe” czyli czerpanie zysku w przypadku wprowadzenia funkcji komercyjnej generującej zysk. Prawo głosu zależy od osobistego zaangażowania. Nawet 10 PLN pozwala na korzystanie z Prawa Głosu podczas obrad Zarządu, czy Prawa Urzędu, czyli kandydowania do organów fundacji celowej. Jeśli ktoś ma głowę pełną pomysłów, czy jest bardzo dobry w danej, ważkiej dla rozwoju obiektu dziedzinie, jego lub jej możliwości finansowe przekładające się na wkład własny nie powinny ograniczać praw. Z drugiej strony osoba, która wpłaci np. 100.000 PLN nie może zdominować Projektu z krzywdą dla pozostałych Dziedziców. Dlatego wysokość wkładu przekłada się tylko na późniejszy ewentualny zysk, czy limitowane pamiątki ze zbiórki, a Prawa Głosu i Urzędu zweryfikuje realne zaangażowanie.

Regulamin może ulec zmianie w zależności od potrzeb projektu.

FAQ:

Dlaczego Fundacja celowa, a nie spółka? Głównym celem jest zapewnienie pewnej przyszłości obiektowi, który zostanie kupiony, a fundacja jako podmiot z założenia realizujący misję, a nie nastawiony na zysk, jest lepszym gwarantem przyszłości nieruchomości zabytkowej.

Czy może zdarzyć się pat decyzyjny, gdy np. 100.000 Dziedziców nie będzie mogło dojść do porozumienia? Nie, ponieważ codzienne decyzje będą podejmowane w nieobowiązkowym głosowaniu Dziedziców online zwykłą większością, a w przypadku braku wyników takiego głosowania, przez powołany zarząd.

Jak w praktyce ma działać „Prawo podatkowe”? Jeśli Dziedzice zdecydują o wprowadzeniu funkcji komercyjnej zaaprobowanej przez WUOZ i obiekt będzie generował zysk, to przyjmujemy, że minimum połowa zysku posłuży bezpośrednio obiektowi, a połowa może zostać podzielona pośród Dziedziców. Jeśli udział (np. 1 PLN) nie pozwala na wyliczenie kwoty z zysku wygenerowanego przez obiekt, gdyż kwota jest niższa niż 1 PLN, taki udział jest pomijany w rocznym rozliczeniu. Nie umniejsza to innych praw Dziedzica. Każda złotówka wydana na remont musi skądś pochodzić. Jeśli jest wygenerowana przez działalność komercyjną prowadzoną przez fundację celową, to nie wpływa na udziały w „Prawie Podatkowym” Dziedziców. Podobnie jeśli pochodzi z dotacji krajowych lub unijnych. Udział procentowy zmienia się tylko wówczas, gdy taka złotówka pochodzi od któregoś z Dziedziców.

Pamiętajmy przy tym, że głównym celem jest uratowanie zabytku i dobra zabawa, zaś Prawo Podatkowe jest jedynie dodatkiem.

Zapraszamy do wspólnej zabawy!

- zespół Twojego Dziedzictwa

_______________________________

ENG

Take your legacy! Become a Heir!

Project run by the Your Heritage Foundation.

http://twojedziedzictwo.pl/index.php/en/welcome-to-your-heritage/

Dozens of fortresses, palaces, castles, towers and strongholds are still in ruin. In inexperienced or irresponsible hands they vanish before our eyes. Instead of looking passively at it, we decided to give you a tool to change this state of affairs. None of us alone can bear the burden of buying, securing and rebuilding a ruined monument, but we can easily do it with common forces!

The aim of the project is to create social funds for the purchase and development of abandoned monuments which are deteriorate in the hands of its owners who can not, don't know how or do not want to deal with them.

"I always wanted to do something for saving monuments, but it was no option..." - these are very frequent words among people sensitive to architectural beauty. But how to act when the necessary outlays exceed the financial possibilities of the majority of us?

The answer is the system created as a part of the "Take your legacy!" project. It is based on funds collected by Internet users during on-line charity collections.

When does the project emerge from the general charity fundraising phase and enter a specific monument?

 • If Your Heritage receives a monument from the current owner, the threshold for the implementation of the project "Take your legacy!" is the amount needed to start the most important rescue operations.
 • If the only method of obtaining a monument chosen by the Internet users is to buy it from the current owner, the threshold for the implementation of the project "Take your legacy!" is the purchase price together with court costs, notarial fees, repayment of any mortgage, etc.

When a given fund allows the project to be implemented in a facility selected and accepted by the Internet users involved in the project, Your Heritage takes over or buys the selected monument and sets up a target-foundation for it in accordance with the standards of Your Heritage. Every Internet user who took part in the collection as part of the project "Take your Legacy!" has voice and lifetime law of the Heir in the specyfic object. The bodies of such a special purpose foundation are also chosen by the Heirs from the Heirs or persons indicated by the Heirs who have the appropriate qualifications.

The special foundation is under the substantive and marketing supervision of Your Heritage at least to obtain a safe independence for the monument.

Project regulations:

Everyone who participates in a charity collection for the implementation of the project "Take your legacy!" (hereinafter "Project"), gains the honorary title "appointed Heir" (hereinafter "Heir") in the facility where the Project will be implemented.

The heirs established under the Project gain extended and unified rights regarding the object of the Project implementation as guaranteed by the statute of the special purpose foundation:

 • The right to vote - the right to vote in the votes of the bodies of the special foundation
 • The right of the office - the right to run for the bodies of the special purpose foundation (popular vote of the Heirs)
 • The right of the station - the right to unpaid detention in the facility (rules defined by the Heirs quorum)
 • Tax law - the right to profit if a commercial business activity is carried out in the facility (adequate for the percentage share in the purchase of the object)
 • Right of Inheritance - The Heir has the right to identify one person who inherits the title Heir. It does not have to be a related person, but it must be indicated by a notary (eg in the form of a will). The Heir title passes to the indicated person at the moment in which he or she inherits. In the absence of an indication in the will, the closest Heir family (parents, siblings, spouses, children) has the right to choose from among themselves one person who will receive the title. In the event of disagreement, who will it be, the remaining Heirs choose the new Heir from among the candidates proposed by the family of the deceased Heir in a secret ballot. If the successor of the deceased Heir can not be indicated for a period of 6 months from the date of death, the Inheritance Law expires.
 • The veto right - on most important issues, such as the sale of an object, the decision of Dziedziców must be unanimous (all exclusions are indicated at the time of set up the target-foundation)
 • Fun law - in the case of organizing mass events, Heir has priority of attendance as long as all tickets have not been sold out
 • The right of care - in the case when it is necessary to undertake immediate repair or chores work, each of the Heirs has the right to order a voluntary collection for this purpose, or - if the scope of necessary work permits - to proclaim the common move of Heirs, who will undertake works by themselves, ending the day with a common bonfire, dances and various playfulness
 • The right of the first night - every Heir has the right to spend one night in the company of a White Lady or a Knight Without a Head - if he or she manages to spot such a spectre ;)

Title of the Heir can be given away to another person in the form of a gift but not more than once.

The fundraiser is a charity fund for the purpose of saving funds for the cultural heritage, the funds will be used for this purpose by the Your Heritage Foundation, which disposes of funds. Collected funds are not refundable, especially if the donor does not like the object of the Project implementation, the donor will not be able to communicate with other donors around the Project, etc.

Title of the Heir is an honorary title and as a result, the donor does not bear any obligations towards the Your Heritage Foundation, special purpose foundation or project object. All donor's obligations must arise from written obligations to the above entities (eg as a result of a written - traditionally or electronically - application for management of the special purpose foundation and being elected by the Heirs, the Heir agrees to be a part of the representation body and sends the appropriate form together with the relevant form consent to the National Court Register).

The object selected for the project objective may change during the lifetime of the given project unlimited number of times. Funds collected as part of the collection serve to implement the Project regardless of the occurrence of these changes.

The collection can be supported without providing any personal data. In that case it will not be possible to gain any honorary title.

Until the implementation of the Project on a particular facility, the Your Heritage Foundation does not store sensitive donors data, only data that can be used to confirm participation in the Project and give the ID.

The Your Heritage Foundation does not guarantee the possibility of implementing any possible idea within the framework of the object that will become the subject of the Project. Each project must be agreed and accepted by the relevant conservator office delegation.

The special purpose foundation will operate on the basis of the statute, and the statute, registered in the National Court Register, will guarantee lifetime rights for all Heirs. The use of rights will be voluntary and will not require appearance of Heir at any Board meeting (physically or online).

The amount of the payment for the collection translates only to the "Tax Law", that is, the profit in the case of the introduction of a commercial function generating a profit. The right to vote depends on personal involvement. Even PLN 10 allows the use of the Right to vote during the proceedings of the Board, or the Right of the Office that is, to run for the organs of the special purpose foundation. If someone has a head full of ideas, or is very good in a given field important for the development of the object, his or her financial capabilities translating into an own contribution should not limit the rights. On the other hand, a person who donate PLN 100.000 for example, can not dominate the Project with harm to other Heirs. Therefore, the amount of the contribution only translates into a possible future profit, or limited souvenirs from the collection, and the Vote and Office Rights will verify the real commitment.

The regulations may change depending on the needs of the project.

FAQ:

Why is a targeted foundation, not a company? The main goal is to provide a certain future to the object that will be bought, and the foundation as a mission-implementing entity, not a profit-oriented one, is a better guarantor of the future of historic real estate.

What would happen when, for example, 100,000 heirs can not come to an agreement? Will it block any developement? No, because everyday decisions will be made in the voluntary on-line vote of the Heirs by a simple majority, and in the absence of the results of such voting, by appointed management.

How is "Tax Law" to act in practice? If Heirs decides to introduce a commercial function approved by conservator office and the monument generates a profit, we assume that a minimum of half of the profit will serve directly the object, and half may be divided among the Heirs. If the share (eg PLN 1) does not allow for calculating the amount from the profit generated by the object, as the amount is lower than PLN 1, such a share is omitted in the annual settlement. This does not diminish the other rights of the Heir. Every penny spent on renovation must come from somewhere. If it is generated by a commercial activity run by a special purpose foundation, it does not affect the shares in the "Tax Law" of the Heirs. Similarly, if it comes from national or EU subsidies. The percentage share changes only when such penny comes from one of the Heirs.

Remember that the main goal is to save the monument and have fun, while the Tax Law is only an addition.

Lets go, folks! Lets do it together!

- team of Your Heritage Foundation

_______________________________

DEU

Werde der Erbe!

Projekt der Dein Erbe Stiftung.

http://twojedziedzictwo.pl/index.php/de/willkommen-zu-dein-erbe/

Dutzende Festungen, Paläste, Burgen, Türme und Festungen sind immer noch in Trümmern. In unerfahrenen oder verantwortungslosen Händen verschwinden sie vor unseren Augen. Anstatt es passiv zu betrachten, haben wir uns entschlossen, Ihnen ein Werkzeug zu geben, um diesen Zustand zu ändern. Keiner von uns allein kann die Last tragen, ein zerstörtes Denkmal zu kaufen, zu sichern und wieder aufzubauen, aber wir können es leicht mit gemeinsamen Kräften tun!

Ziel des Projekts ist es, Sozialfonds für den Kauf und die Entwicklung von verlassenen Denkmälern zu schaffen, die in den Händen ihrer Eigentümer verderben, die nicht wissen, wie oder nicht damit umgehen wollen.

"Ich wollte schon immer etwas tun, um Denkmäler zu retten, aber das war keine Option ..." - das sind sehr häufige Worte unter Menschen, die für architektonische Schönheit sensibel sind. Aber wie soll man handeln, wenn die notwendigen Ausgaben die finanziellen Möglichkeiten der meisten von uns überschreiten?

Die Antwort ist das System, das als Teil des "Werde der Erbe!" Projekt. Es basiert auf Geldern, die Internetnutzer bei Online-Wohltätigkeitssammlungen gesammelt haben.

Wann tritt das Projekt aus der allgemeinen Spendenphase für wohltätige Zwecke hervor und tritt in ein bestimmtes Denkmal ein?

 • Wenn Your Heritage vom derzeitigen Eigentümer ein Denkmal erhält, ist die Schwelle für die Umsetzung des Projekts "Werde der Erbe" ist die Menge, die benötigt wird, um die wichtigsten Rettungsaktionen zu starten.
 • Wenn die einzige Methode zur Erlangung eines von den Internetnutzern gewählten Denkmals darin besteht, es vom derzeitigen Eigentümer zu kaufen, ist die Schwelle für die Durchführung des Projekts "Werde der Erbe" ist der Kaufpreis zusammen mit den Gerichtskosten, den Notarkosten, der Rückzahlung einer Hypothek usw.

Wenn ein bestimmter Fonds die Durchführung des Projekts in einer Einrichtung ermöglicht, die von den an dem Projekt beteiligten Internetnutzern ausgewählt und akzeptiert wurde, übernimmt oder kauft Dein Erbe das ausgewählte Denkmal und richtet eine Zielstiftung dafür gemäß den Standards von Your ein Erbe. Jeder Internetnutzer, der im Rahmen des Projekts "Werde der Erbe" An der Sammlung teilgenommen hat hat Stimme und Lebensgesetz des Erben im specyfic Gegenstand. Die Organe einer solchen Zweckstiftung werden auch von den Erben aus den Erben oder von den Erben bezeichneten Personen mit den entsprechenden Qualifikationen ausgewählt.

Die Spezialstiftung steht unter der inhaltlichen und vermarktungsrechtlichen Aufsicht von Dein Erbe, um zumindest eine sichere Unabhängigkeit des Denkmals zu erreichen.

Projektbestimmungen:

Jeder, der an einer Wohltätigkeitssammlung für die Umsetzung des Projekts "Werde der Erbe" Teilnimmt (im Folgenden "Projekt") erhält den Ehrentitel "zum Erben ernannt" (im Folgenden "Erbe") in der Einrichtung, in der das Projekt durchgeführt wird.

Die im Rahmen des Projekts gegründeten Erben erhalten erweiterte und einheitliche Rechte in Bezug auf den Gegenstand der Projektdurchführung, wie dies durch die Satzung der Stiftung für besondere Zwecke garantiert wird:

 • Das Wahlrecht - das Wahlrecht bei den Abstimmungen der Organe der Sonderstiftung
 • Das Recht des Amtes - das Recht, für die Organe der Stiftung für besondere Zwecke zu kandidieren (Volksabstimmung der Erben)
 • Das Recht der Station - das Recht auf unentgeltliche Inhaftierung in der Einrichtung (vom Erbenkollegium festgelegte Regeln)
 • Steuerrecht - das Recht auf Gewinn, wenn eine gewerbliche Geschäftstätigkeit in der Einrichtung ausgeübt wird (angemessen für den prozentualen Anteil am Kauf des Objekts)
 • Erbrecht - Der Erbe hat das Recht, eine Person zu identifizieren, die den Titel Erbe erbt. Es muss sich nicht um eine nahestehende Person handeln, sondern es muss von einem Notar angegeben werden (z. B. in Form eines Testaments). Der Titel des Erben geht in dem Moment auf die angegebene Person über, in dem er erbt. Mangels eines Hinweises im Testament hat die engste Erbenfamilie (Eltern, Geschwister, Ehepartner, Kinder) das Recht, unter sich eine Person zu wählen, die den Titel erhalten wird. Im Falle von Meinungsverschiedenheiten, wer es sein wird, wählen die verbleibenden Erben den neuen Erben aus den Kandidaten, die von der Familie des verstorbenen Erben in einer geheimen Abstimmung vorgeschlagen wurden. Kann der Nachfolger des verstorbenen Erben für einen Zeitraum von 6 Monaten ab dem Sterbedatum nicht angezeigt werden, erlischt das Erbrecht.
 • Das Vetorecht - bei den wichtigsten Fragen, wie dem Verkauf eines Objektes, muss die Entscheidung von Dziedziców einstimmig sein (alle Ausschlüsse werden zum Zeitpunkt der Gründung der Zielstiftung angezeigt)
 • Spaßgesetz - Bei der Organisation von Massenveranstaltungen hat Heir Vorrang vor der Teilnahme, solange nicht alle Karten ausverkauft sind
 • Das Recht auf Fürsorge - für den Fall, dass sofortige Reparaturen oder Hausarbeiten erforderlich sind, hat jeder der Erben das Recht, eine freiwillige Sammlung zu diesem Zweck anzufordern oder - sofern der Umfang der erforderlichen Arbeiten dies zulässt - die gemeinsame zu proklamieren Umzug der Erben, die eigenständig arbeiten und den Tag mit einem gemeinsamen Lagerfeuer, Tänzen und verschiedenen Verspieltheiten ausklingen lassen
 • Das Recht der ersten Nacht - jeder Erbe hat das Recht, eine Nacht in Begleitung einer Weißen Dame oder eines Ritters ohne Kopf zu verbringen - wenn er oder sie es schafft, ein solches Gespenst zu entdecken ;)

Der Titel des Erben kann in Form eines Geschenks an eine andere Person verschenkt werden, jedoch nicht mehr als einmal.

Die Spendenaktion ist eine Wohltätigkeitsstiftung zum Sparen von Mitteln für das kulturelle Erbe. Die Mittel werden zu diesem Zweck von der Dein Erbe Stiftung verwendet, die über Mittel verfügt. Gesammelte Gelder werden nicht zurückerstattet, insbesondere wenn der Spender den Gegenstand der Projektdurchführung nicht mag, der Spender nicht in der Lage ist, mit anderen Spendern rund um das Projekt zu kommunizieren usw.

Der Titel des Erben ist ein Ehrentitel, weshalb der Spender keinerlei Verpflichtungen gegenüber der Dein Erbe Stiftung, der Special Purpose Foundation oder dem Projektobjekt eingeht. Sämtliche Verpflichtungen des Spenders müssen sich aus schriftlichen Verpflichtungen gegenüber den oben genannten Stellen ergeben (z. B. aufgrund eines schriftlichen - traditionell oder elektronisch gestellten - Antrags auf Verwaltung der Stiftung für besondere Zwecke und der Wahl durch die Erben, stimmt der Erbe zu, Teil der Vertretung zu sein das entsprechende Formular zusammen mit der entsprechenden Formularbewilligung an das nationale Gerichtsregister zu senden).

Das für das Projektziel ausgewählte Objekt kann sich während der Laufzeit des jeweiligen Projekts unbegrenzt oft ändern. Die im Rahmen der Sammlung gesammelten Mittel dienen zur Durchführung des Projekts, unabhängig vom Auftreten dieser Änderungen.

Die Erfassung kann ohne Angabe personenbezogener Daten unterstützt werden. In diesem Fall kann kein Ehrentitel erlangt werden.

Bis zur Durchführung des Projekts in einer bestimmten Einrichtung speichert Dein Erbe Stiftung keine sensiblen Spenderdaten, sondern nur Daten, die zur Bestätigung der Teilnahme am Projekt und zur Angabe des Ausweises verwendet werden können.

Dein Erbe Stiftung garantiert nicht die Möglichkeit, eine mögliche Idee im Rahmen des Objekts umzusetzen, das Gegenstand des Projekts wird. Jedes Projekt muss von der zuständigen Konservatorendelegation genehmigt und akzeptiert werden.

Die Stiftung für besondere Zwecke wird auf der Grundlage des Statuts tätig, und das im Nationalen Gerichtsregister eingetragene Statut garantiert allen Erben lebenslange Rechte. Die Nutzung der Rechte ist freiwillig und erfordert kein Erscheinen des Erben bei einer Vorstandssitzung (physisch oder online).

Die Höhe der Zahlung für die Einziehung ergibt sich nur aus dem "Steuergesetz", dh dem Gewinn bei Einführung einer gewinnbringenden kommerziellen Funktion. Das Wahlrecht hängt von der persönlichen Beteiligung ab. Sogar 10 PLN gestatten die Ausübung des Stimmrechts während der Beratungen des Vorstands oder des Rechts des Amtes, für die Organe der Stiftung für besondere Zwecke zu kandidieren. Wenn jemand einen Kopf voller Ideen hat oder auf einem bestimmten Gebiet, das für die Entwicklung des Objekts wichtig ist, sehr gut ist, sollten seine oder ihre finanziellen Fähigkeiten, die sich in einem eigenen Beitrag niederschlagen, die Rechte nicht einschränken. Andererseits kann eine Person, die beispielsweise 100.000 PLN spendet, das Projekt nicht mit Schaden für andere Erben dominieren. Die Höhe des Beitrags ergibt daher nur einen möglichen zukünftigen Gewinn oder begrenzte Souvenirs aus der Sammlung, und die Stimm- und Bürorechte bestätigen die tatsächliche Verpflichtung.

Die Vorschriften können sich je nach den Anforderungen des Projekts ändern.

FAQ:

Warum ist eine gezielte Stiftung kein Unternehmen? Das Hauptziel ist es, dem Objekt, das gekauft werden soll, eine gewisse Zukunft zu geben, und die Stiftung als mission-implementierende und nicht gewinnorientierte Einheit ist ein besserer Garant für die Zukunft historischer Immobilien.

Was würde passieren, wenn sich beispielsweise 100.000 Erben nicht einigen können? Wird es irgendeine Entwicklung blockieren? Nein, denn alltägliche Entscheidungen werden bei der freiwilligen Online-Abstimmung der Erben mit einfacher Mehrheit und in Ermangelung der Abstimmungsergebnisse von der bestellten Geschäftsführung getroffen.

Wie soll sich das "Steuerrecht" in der Praxis verhalten? Wenn Erben beschließen, eine vom Konservatorium genehmigte kommerzielle Funktion einzuführen und das Denkmal einen Gewinn erzielt, gehen wir davon aus, dass mindestens die Hälfte des Gewinns direkt dem Objekt dient und die Hälfte unter den Erben aufgeteilt werden kann. Lässt der Anteil (z. B. 1 PLN) keine Berechnung des Betrags aus dem durch das Objekt erzielten Gewinn zu, da der Betrag unter 1 PLN liegt, wird ein solcher Anteil in der jährlichen Abrechnung weggelassen. Dies beeinträchtigt nicht die anderen Rechte des Erben. Jeder Cent, der für die Renovierung ausgegeben wird, muss von irgendwoher kommen. Wird es durch eine von einer Zweckstiftung betriebene gewerbliche Tätigkeit erzeugt, berührt es die Anteile am "Steuergesetz" der Erben nicht. Ebenso, wenn es um nationale oder EU-Subventionen geht. Der prozentuale Anteil ändert sich nur, wenn dieser Penny von einem der Erben stammt.

Denken Sie daran, dass das Hauptziel darin besteht, das Denkmal zu retten und Spaß zu haben, während das Steuergesetz nur eine Ergänzung ist.

Lass uns gehen, Leute! Machen wir es zusammen!

- manschaft von Your Heritage Foundation

Wybierz kwotę


20 
50 
100 
200 
1 000 
Inna
Wpłać teraz
 Bezpieczne płatności online

Aktualizacje


 • Fundacja Twoje Dziedzictwo - awatar

  Fundacja Twoje Dziedzictwo

  14.02.2019
  14.02.2019

  Drodzy Dziedzice! Wiecie, że projekt Zostań Dziedzicem możecie wspierać również swoim 1% podatku? Wypełniając PIT wystarczy wpisać numer KRS: 0000411151, cel szczegółowy: Zostań Dziedzicem. Pozdrawiamy serdecznie!

Komentarze


 • Krzysztof Kołodziejczyk - awatar

  Krzysztof Kołodziejczyk

  11.07.2020
  11.07.2020

  Super 👌 pomysł :)

 • Katarzyna Kołodziejczyk - awatar

  Katarzyna Kołodziejczyk

  11.07.2020
  11.07.2020

  Bardzo fajny pomysł :)

 • Krzysztof Maly - awatar

  Krzysztof Maly

  12.05.2020
  12.05.2020

  👍🏻

 • Olek i Maja - awatar

  Olek i Maja

  24.08.2019
  24.08.2019

  Trzymamy kciuki, świetna sprawa!!

  • Fundacja Twoje Dziedzictwo - awatar

   Fundacja Twoje Dziedzictwo - Organizator zbiórki

   25.08.2019
   25.08.2019

   Witamy w gronie Dziedziców!

 • Agata Wielocha w imieniu Hugo Kowalik :) - awatar

  Agata Wielocha w imieniu Hugo Kowalik :)

  10.07.2019
  10.07.2019

  W imieniu najmłodszego dziedzica Hugo ;) mała cegiełka została przekazana :)

38 038 zł  z 100 000 zł (Cel)
Wpłaciło 708 osób
Wpłać terazUdostępnij
 

Wpłaty: 708

Kamil Graff - awatar
Kamil Graff
1 200
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
10
Adam Uznanski - awatar
Adam Uznanski
20
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
20
Karolina Popławska - awatar
Karolina Popławska
20
Tomasz Klohes - awatar
Tomasz Klohes
20
Katarzyna Białek - awatar
Katarzyna Białek
100
Joanna Soja - awatar
Joanna Soja
20
Krzysztof Kołodziejczyk - awatar
Krzysztof Kołodziejczyk
20
Katarzyna Kołodziejczyk - awatar
Katarzyna Kołodziejczyk
20

Uważasz, że ta zbiórka zawiera niedozwolone treści ? Napisz do nas

Stwórz swoją
pierwszą zbiórkę

Nie czekaj, weź sprawy w
swoje ręce teraz!

Jak założyć zbiórkę na Pomagam.pl

Pomagam.pl to największy i najpopularniejszy w Polsce serwis do tworzenia internetowych zbiórek pieniężnych. Dzięki Pomagam. pl w łatwy i bezpieczny sposób zbierzesz pieniądze na dowolny cel, np. pokrycie kosztów leczenia, wsparcie znajomych i rodziny w ciężkich chwilach, realizację projektów społecznych, kulturalnych i biznesowych albo spełnianie marzeń.

Krok 1:Obejrzyj krótki film poniżej, który tłumaczy, jak działa Pomagam.pl.

Krok 2:Zbiórkę na Pomagam.pl przygotowujesz i publikujesz samodzielnie. Nie przejmuj się - założenie zbiórki trwa dosłownie kilka chwil i jest prostsze, niż myślisz (zobacz krótki film poniżej).

Krok 3:Dla swojej zbiórki wybierasz adres internetowy, pod którym będzie ona dostępna dla każdego, np. pomagam.pl/nazwazbiorki. Zbieranie pieniędzy polega na zapraszaniu jak największej liczby osób do odwiedzenia tej strony. Pomagam.pl pozwala automatycznie rozesłać zaproszenia e-mailowe, udostępnić zbiórkę na Facebooku, Twitterze itd. Od razu możesz przyjmować wpłaty. Konto do wypłat wskażesz później.

Krok 4:Wszystkie osoby odwiedzające Twoją zbiórkę mogą szybko i bezpiecznie wpłacać na nią pieniądze, np. przy użyciu przelewów internetowych, kart kredytowych, tradycyjnych przelewów bankowych, a nawet na poczcie! Wpłaty księgują się natychmiast. Wszyscy widzą, jaką kwotę udało się już zebrać, i mogą zapraszać do zbiórki kolejne osoby. Dzięki Pomagam.pl udostępnianie zbiórki na Facebooku, Twitterze lub e-mailowo jest niezwykle proste. Zbiórkę odwiedzają i udostępniają kolejne osoby i tak tworzy się efekt kuli śnieżnej.

Krok 5:Pieniądze ze zbiórki możesz wypłacać na konto bankowe w każdej chwili i tak często, jak chcesz. Wypłata pieniędzy trwa na ogół 1 dzień roboczy. Wypłata nie spowoduje zmiany stanu licznika wpłat na stronie Twojej zbiórki. Możesz dalej zbierać pieniądze, a zbiórka będzie trwać aż do momentu, gdy zdecydujesz się ją zamknąć.

Opłaty:Założenie i prowadzenie zbiórki w serwisie jest darmowe, jednak od zebranej przez Ciebie kwoty potrącimy niewielki procent na pokrycie kosztów promocji serwisu i kosztów operatorów płatności (łącznie - 7,5 % od zebranej kwoty). Są to jedyne opłaty, jakie poniesiesz ! Dzięki nim Pomagam.pl jest najskuteczniejszym narzędziem do tworzenia zbiórek pieniężnych w internecie. Nigdy nie pobieramy dodatkowych lub ukrytych opłat.

Prawda, że proste? To właśnie dlatego dziesiątki tysięcy osób prowadzi już swoje zbiórki na Pomagam.pl. Nie czekaj. Dołącz do nich teraz! Aby założyć zbiórkę, kliknij tutaj lub w przycisk poniżej:

Pomagam.pl wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej

Zamknij