[Deutscher Text unten]
[English text below]

Zostań Dziedzicem: Kup sobie gotycki zamek!

Wpłacając pieniądze na cel odkupienia zaniedbanej, gotyckiej twierdzy w chwili jej wykupienia zyskasz dożywotnie prawa decydowania o jej losie! Fundacja zadba o zarządzanie obiektem i jego odbudowę, Ty zaś zyskasz ważny głos w sprawie jego funkcji i kierunków rozwoju równy każdemu z członków zarządu, lub jeśli zechcesz i znajdziesz czas - zasiądziesz w organach Fundacji celowej powołanej dla zamku.

Dziesiątki twierdz, kaszteli, wież i warowni wciąż popada w ruinę. W rękach nieodpowiedzialnych przedsiębiorców na naszych oczach chylą się ku upadkowi. Zamiast na to biernie patrzeć, we współpracy z grupą Tajne Stowarzyszenie Jawnych Przeciwników Barokizowania Budowli Gotyckich postanowiliśmy oddać w Twoje ręce narzędzie do zmiany takiego stanu rzeczy. Nikt z nas samodzielnie nie udźwignie ciężaru kupna, zabezpieczenia i odbudowy gotyckiej twierdzy, ale z łatwością możemy zrobić to wspólnymi siłami!

Jak to działa? Ty wpłacasz pieniądze na projekt tutaj i tym samym zyskujesz tytuł dziedzica z nadania dla pierwszego wykupionego w ramach projektu gotyckiego założenia. Tytuł dziedzica z nadania da Ci szereg przywilejów - najważniejszym jest prawo głosu równe głosowi członków zarządu podczas wszelkich obrad dotyczących przyszłości założenia. Zyskasz też wiele innych przywilejów w tym np. Prawo Stacji - możliwość zatrzymania się w obrębie zabytku, jeśli tylko stan techniczny na to pozwala. Twoje prawa zostaną potwierdzone na piśmie w chwili zakupu gotyckiej twierdzy.

Ustalamy cel!                              

Zamek w Szymbarku, który był wskazany jako pierwszy cel naszego projektu,  został wylicytowany przez prywatnego przedsiębiorcę podczas pierwszej licytacji. Wprawdzie zadeklarowana kwota nie została jeszcze wpłacona, niemniej zasadne jest, byśmy wybrali inny obiekt na cel projektu. Obiekt musi spełniać trzy założenia:

 1) znajdować się na terytorium Polski
 2) być budowlą gotycką
 3) podobać się Wam.

Głosowanie trwa w zamkniętej grupie Dziedziców na portalu facebook. Link do grupy każdy z Dziedziców otrzymuje w mailu z podziękowaniem za udział w projekcie.

FAQ:

->Co zyskam jako "dziedzic"?

Każdy Dziedzic zyska poniższe prawa i przywileje:

*Prawo głosu - udział w głosowaniach organów fundacji celowej
 *Prawo stacji  - prawo do nieodpłatnego zatrzymania w obiekcie
 *Prawo podatkowe - prawo do czerpania zysku, jeśli w obiekcie będzie prowadzona działalność gospodarcza, adekwatne do procentowego udziału w wykupieniu obiektu
 *Prawo Dziedziczenia - Dziedzic ma prawo wskazać jedną osobę, która odziedziczy po nim tytuł Dziedzica na zamku. Nie musi być to osoba spokrewniona, ale musi być wskazana notarialnie (np. w formie testamentu). Tytuł Dziedzica przechodzi na wskazaną osobę w chwili, w której Dziedzic umiera. W przypadku braku wskazania Dziedzica w testamencie, najbliższa rodzina Dziedzica (rodzice, rodzeństwo, małżonkowie, dzieci) ma prawo wytypować spośród siebie jedną osobę, która otrzyma tytuł. W przypadku braku zgody, kto ma to być, pozostali Dziedzice wybierają nowego Dziedzica spośród zgłoszonych przez rodzinę kandydatów w głosowaniu tajnym. W przypadku niemożności wskazania następcy zmarłego Dziedzica przez okres 6 miesięcy od daty zgonu, Prawo Dziedziczenia wygasa.
 *Prawo veta - w sprawach kluczowych, jak np. zbycie obiektu, decyzja Dziedziców musi być jednomyślna
 *Prawo zabawy - w przypadku organizowania imprez biletowanych o charakterze masowym, Dziedzic ma pierwszeństwo obecności o ile wszystkie bilety nie zostały wyprzedane
 *Prawo troski - w przypadku, gdy konieczne jest podjęcie natychmiastowych prac remontowych lub naprawczych, każdy z Dziedziców ma prawo zarządzić dobrowolną zbiórkę na ten cel, lub - jeśli zakres koniecznych prac na to pozwala - ogłosić Pospolite Ruszenie Dziedziców, którzy własnymi siłami podejmą się prac, kończąc dzień wspólnym ogniskiem, tańcami i różnymi swawolami
 *Prawo pierwszej nocy - każdy Dziedzic ma prawo do spędzenia jednej nocy w towarzystwie Białej Damy lub Rycerza bez głowy - o ile uda mu się takową zjawę wypatrzyć ;)


->Ile realnie potrzeba zebrać (zakup i podstawowy remont)?

W zależności od wybranego celu kwota zakupu może być różna. Gdy obiekt będzie należał do fundacji celowej, Fundacja Twoje Dziedzictwo będzie udzielać wsparcia, by pozyskać niemal 100% środków potrzebnych na remont ze źródeł zewnętrznych - Polskich i Unijnych.

->Po zebraniu kasy i zakupie naprawdę każdy z wpłacających będzie miał głos w sprawie dalszych losów zamku (chodzi mi o podejmowanie decyzji - za każdym razem będą to wszyscy "dziedzice")?

Tak. Niemniej tak jak zarząd ma obowiązek brać udział w obradach Zarządu, tak obecność i głos Dziedzica będą dobrowolne. Wyłączając najważniejsze kwestie, w których głosowanie będzie wymagało kworum Dziedziców. Ale takie głosowania będą prowadzone online, po odpowiedniej weryfikacji głosujących.

->Jakie plany na sam zamek po ewentualnym zakupie i remoncie?

Nasza propozycja jako Fundacji Twoje Dziedzictwo, to jak najszerszy wachlarz funkcji otwartych, nie ingerujących trwale w substancję zabytku - festiwale, plenery, gry terenowe, konwenty, koncerty, wydarzenia kulturalne. Ale o docelowej funkcji zdecydują ludzie, którzy się na obiekt zrzucają. Fundacja Twoje Dziedzictwo jest w tym projekcie narzędziem i organem doradczym.

->Czy nie lepiej byłoby wzorem francuskim powołać firmę, w której udziały mieliby wszyscy wpłacający (adekwatne do wysokości wpłaty) zamiast fundacji i niejasnego statusu dziedzica?

Fundacja celowa będzie działała na podstawie statutu, a statut będzie gwarantował dożywotnie prawa wszystkim Dziedzicom. Wśród tych praw będzie między innymi prawo głosu równe członkom Zarządu. Prawo to będzie dobrowolne i nie będzie wymagało stawiennictwa na każdym zebraniu Zarządu (fizycznie lub online), ale będzie dawało taką możliwość w dowolnym czasie. Fundacja jest też formalnie pewniejszym podmiotem dla zagwarantowania dobrej przyszłości gotyckiemu założeniu, które zostanie kupione. Niemniej, jeśli taka będzie wola większości Dziedziców - w grę wchodzi powołanie do życia spółki celowej, w której udziały zostaną podzielone między wszystkich Dziedziców.

->Czy Dziedzic będzie mógł odwiedzać zamek? Na jakich zasadach?
Oczywiście każdy z Dziedziców miałby prawo do odwiedzin. W gestii wybranego Zarządu byłoby jedynie dopilnowanie, by nieplanowo nie przyjechało jednocześnie 10.000 osób. Choć oczywiście spotkanie wszystkich Dziedziców też jest planowane po zakończeniu projektu. Trzeba jednak wziąć pod uwagę stan techniczny poszczególnych elementów założenia i tam, gdzie występowałoby zagrożenie życia lub zdrowia dostęp będzie wyłączony nawet dla Dziedziców do czasu podjęcia odpowiednich prac remontowych, zabezpieczających lub konserwatorskich.

->Co jeśli nie uda się zebrać pełnej kwoty a wybrany zamek zostanie sprzedany?

Jeśli wybrany zamek zostanie sprzedany, cała zebrana kwota pozostanie w projekcie i posłuży zakupowi innego gotyckiego założenia, które również wymaga ratunku i zainteresowania. Taki obiekt zostanie wybrany przez Dziedziców na utworzonej dla nich grupie zamkniętej w portalu Facebook. Projekt będzie trwał, aż do czasu przejęcia takiego założenia.


Werden Sie zum Gutsherrn! Kaufen Sie sich eine gotische Burg!

Indem Sie Geld einzahlen mit dem Ziel, zusammen mit anderen eine vernachlässigte, gotische Festung zu erwerben, erhalten Sie lebenslang das Recht, über deren Schicksal zu entscheiden! Die Stiftung wird sich um die Verwaltung des Objektes und dessen Wiederaufbau kümmern und Sie erhalten eine wichtige Stimme bezüglich ihrer künftigen Funktion und Entwicklungsrichtung, die der Stimme eines Vorstandsmitgliedes gleichwertig ist. Wenn Sie möchten und die Zeit dafür finden, werden sie Teil des Sonder-Stiftungs-Gremiums, das die wichtigsten Entscheidungen trifft.

Dutzende Burgen, Türme und Festungen werden zu Ruinen. In den Händen unverantwortlicher, unfähiger Unternehmer erwartet sie nur zunehmender Zerfall. Anstatt das passiv mit anzusehen, haben wir uns in Kooperation mit dem „Verein der Gegner der Barockisierung von gotischen Bauten“ dazu entschlossen, jedem Gleichgesinnten das Werkzeug in die Hand zu geben, um diesen Zustand zu ändern. Niemand von uns kann die Last alleine tragen, eine gotische Hochburg zu kaufen, zu sichern und wiederaufzubauen, aber wir können es gemeinsam mit vereinten Kräften erreichen!

Wie funktioniert es? Sie hinterlegen hier Geld für das Projekt und erhalten damit den Titel auf Anspruch eines Teils der Besitzurkunde für die erste im Rahmen des Projektes erworbene gotische Festung. Der Titel auf die Urkunde ist vererbbar und wird Ihnen eine Reihe von Privilegien garantieren - das wichtigste wäre das Wahlrecht, bei dem Ihre Stimme der eines jeden Vorstandsmitgliedes bei allen Debatten über die Zukunft der Festung entspricht. Sie erhalten auch viele andere Privilegien, darunter zum Beispiel das Aufenthaltsrecht innerhalb des Denkmals, wenn dies der bautechnische Zustand erlaubt. Ihre Rechte werden schriftlich bestätigt, wenn Sie die gotische Festung (oder eben einen Teil davon) käuflich erwerben.

Wir wählen das Ziel!

Das Schloss in Ćmielów, das Schloss in Barciany, oder das Schloss in Witostowice? Vielleicht noch ein anderer? Trete dem Club bei und wähle aus!

FAQ:

-> Was werde ich als „Erbe" gewinnen?

Jeder Erbe erhält folgende Rechte und Privilegien:

 * Das Wahlrecht - Teilnahme an den Entscheidungen der Organe der Sonderstiftung

 * Aufenthaltsrecht - das Recht auf kostenlosen Aufenthalt in der Einrichtung

 * Steuerrecht - das Recht zu finanziell zu profitieren entsprechend dem prozentualen Anteil am Kauf des Objekts, wenn eine gewinnbringende Geschäftstätigkeit in der Einrichtung aufgenommen wird 

 * Erbrecht - Der Erbe bzw. Anteils-Besitzer hat das Recht, eine Person zu benennen, die im Falle seines (oder ihres) Todes den Besitztitel an der Burg erbt. Dies muss den rechtlichen und formalen Vorschriften eines Testaments entsprechen, um gültig zu sein. Bei Fehlen eines Hinweises im Testament greift die gesetzlich geregelte Erbfolge innerhalb der Familie oder Verwandschaft. Im Falle der Unmöglichkeit, den Nachfolger des verstorbenen Erblassers innerhalb eines Zeitraumes von sechs Monaten ab dem Zeitpunkt des Todes zu ermitteln, erlischt das Erbrecht.

 * Vetorecht - bei Schlüsselfragen, wie dem Verkauf eines Objekts, muss die Entscheidung der Mitbesitzer/Erben einstimmig sein

 * Das Spielrecht - im Falle der Organisation von Veranstaltungen mit Eintrittsgeld hat der Erbe Priorität an der Teilnahme, sofern nicht alle Tickets schon ausverkauft sind

* Das Pflegerecht - wenn es notwendig ist, dringende Sanierungsarbeiten oder Reparaturen zu unternehmen, hat jeder Erbe das Recht, eine freiwillige Spendensammlung für diesen Zweck zu organisieren, oder - wenn der Umfang der erforderlichen Arbeiten es notwendig macht - die Versammlung der Erben zu mobilisieren, um mit gemeinsamen Kräften die Arbeit aufzunehmen, und den Tag mit einem gemeinsamen Feuer, Tänzen und verschiedenen Spiele zu beenden

 * Das Recht der ersten Nacht - jeder Erbe hat das Recht, eine Nacht in der Gesellschaft einer „Weißen Dame“ oder eines „kopflosen Ritters“ zu verbringen - wenn es ihm vergönnt ist, einem solchen Geist zu begegnen.

-> Wie viel ist muss man real sammeln (für Kauf und Grundsanierung)?

Abhängig vom gewählten Ziel kann der Kaufbetrag variieren. Wenn das Objekt der Sonderstiftung gehören wird, wird die Stiftung „Dein Erbe“ jede Unterstützung leisten, um möglichst 100% der für die Renovierung benötigten Mittel aus externen Quellen – aus Polen und aus der EU - zu beschaffen.

-> Wird nach dem Kauf jeder der Beteiligten ein Mitspracherecht über die Zukunft des Schlosses haben? (ich meine, müssen jedes Mal alle „Erben“ dabei sein, wenn Entscheidungen zu treffen sind)?

Ja. Ebenso wie der Vorstand verpflichtet ist, an den Sitzungen des Vorstands teilzunehmen, werden die Anwesenheit und die Stimme der Erben freiwillig sein. Abgesehen von den wichtigsten Themen, bei denen die Abstimmung ein Erben-Quorum erfordert. Aber solche Abstimmungen werden online durchgeführt, nach der richtigen Überprüfung von Stimmberechtigten.

-> Was wird für die Burg entschlossen, nach dem eventuellen Kauf und der Renovierung?

Unser Vorschlag als Stiftung „Dein Erbe“ ist die breiteste Palette von offenen Funktionen, welche die Substanz des Monuments nicht dauerhaft beeinträchtigen - Festivals, Open Air, Feldspiele, Kongresse, Konzerte, kulturelle Veranstaltungen. Die Zielfunktion wird jedoch von Personen bestimmt, die sich für das Objekt engagieren. Die Stiftung „Dein Erbe“ ist ein Werkzeug und ein beratendes Gremium in diesem Projekt.

-> Wäre es nicht besser, nach dem französischen Modell eine Gesellschaft zu gründen, in der alle Beitragszahler (entsprechend der Höhe der Zahlung) teilhaben, anstelle der Gründung einer Stiftung und der unklaren Satzung über die Erben?

Die Sonderstiftung wird auf der Grundlage einer Satzung arbeiten, und die Satzung garantiert lebenslange Rechte für alle Erben. Zu diesen Rechten gehört unter anderem auch, den Mitgliedern des Vorstands gleiches Stimmrecht zu geben. Dieses Recht ist freiwillig und wird nicht bei einer Vorstandssitzung (physisch oder online) erforderlich sein, aber es wird jederzeit eine solche Möglichkeit bieten. Die Stiftung ist auch eine formal sicherere Einheit, um eine gute Zukunft für die gotische Stiftung zu garantieren. Wenn dies jedoch der Wille der meisten Erben sein wird, besteht die Idee darin, eine Zweckgesellschaft zu gründen, in der die Anteile unter allen Erben aufgeteilt werden.

-> Wird der Erbe die Burg besichtigen können? Auf welcher Grundlage?

Natürlich hätte jeder der Erben das Recht des Besuchs. Es wäre die alleinige Verantwortung des gewählten Vorstandes sicherzustellen, dass 10.000 Menschen nicht gleichzeitig ankommen. Natürlich ist das Treffen aller Erben auch nach Projektende geplant. Allerdings sollte man den technischen Zustand der einzelnen Elemente berücksichtigen und dort, wo es eine Gefahr für Leib oder Leben sein könnte der Eintritt wird ausgeschlossen selbst für die Erben, bis geeignete Reparaturarbeiten für die Sicherheit oder den Denkmalschutz durchgeführt werden.

-> Was, wenn wir nicht den vollen Geldbetrag einsammeln und das ausgewählte Schloss verkauft wird?

Wenn das ausgewählte Schloss verkauft wird, bleibt der gesamte Betrag im Projekt und wird für den Kauf eines anderen gotischen Bauwerkes verwendet, für das auch Rettung und Pflege erforderlich ist. Ein solches Objekt wird von den Erben in einer für sie auf Facebook angelegten geschlossenen Gruppe ausgewählt. Das Projekt wird fortgesetzt, bis eine solche Zusammenführung gemacht wird. Wir hoffen natürlich, dass wir in der Lage sein werden, genügend Mittel für die erste Versteigerung der Festung Szymbark zu beschaffen und dass sie zum Erbe der Menschen wird, die sich dem Projekt anschließen.


Become the Squire! Buy a gothic castle!

By depositing money with the aim of acquiring a neglected gothic fortress along with others, you have the right to decide on its fate for life! The Foundation will take care of the administration of the property and its reconstruction and you will receive an important voice regarding its future function and direction of development, which is equivalent to the voice of a Board member. If you want and find the time, you can also apply to be part of the Foundation Board that makes the most important decisions.

Dozens of castles, towers and forts become ruins. In the hands of irresponsible, incompetent entrepreneurs, it only expects increasing degradation. Instead of watching this process passively, we have decided in cooperation with the "Association of Opponents of the Baroqueization of Gothic Buildings" to give each like-minded person the tools to change this state. None of us can bear the burden alone of buying, securing and rebuilding a Gothic stronghold, but together we can achieve it together!

How does it work? They deposit money for the project here and thus receive the title of the squire for the first gothic fortress acquired in the context of the project. The title of the squire is inheritable and will guarantee you a range of privileges - the most important being the right to vote, where your vote is equal to the vote of each board member in all the debates about the future of the fortress. You also get many other privileges, including, for example, the right of residence within the castle, if allowed by the condition of the building. Your rights will be confirmed in writing when the castle will be bought.

We choose the goal!

The castle in Ćmielów, the castle in Barciany, or the castle in Witostowice? Maybe another one? Join the club and choose!

FAQ:

-> What will I gain as "the squire"?

Each of the Squires receives the following rights and privileges:

 * The right to vote - participation in the decisions of the bodies of the special foundation targeted for the castle
 * Right of residence - the right to free stay in the facility
 * Tax Law - the right to benefit financially according to the percentage of the purchase of the property when a profitable business activity is commenced at the facility
 * Inheritance - The Squire has the right to name a person who inherits the title of the castle in the event of his (or her) death. This must comply with the legal and formal requirements of a will in order to be valid. In the absence of the will, the lawful inheritance within the family or kinship will apply. In the event of the impossibility of determining the successor of the deceased testator within a period of six months from the date of death, the right of inheritance expires. Only one person could inherit after one Squire!
 * Right of veto - for key issues, such as the sale of a building, the decision of The Squires must be unanimous
 * The right to play - in the case of the organization of events with entrance fee, the Squire takes priority in the participation, if tickets are still available
* The right to care - when it is necessary to undertake urgent remedial work or repairs, each of the Squires has the right to organize a fundraising for that purpose, or - if the amount of work required is possible to take by the Squires - to mobilize the gathering of Squires to take up the work with common forces, and end the day with a common fire, dances and various games
 * The right of the first night - every Squire has the right to spend a night in the company of a "white lady" or a "headless knight" - if he or she will manage to meet such a spirit.

-> How much does one have to collect in real terms (for purchase and renovation)?

Depending on the chosen location, the purchase amount may vary. The Foundation "Your Heritage" will provide all assistance to procure even 100% of the funds needed for the renovation from external sources - from Poland and the EU to the special foundation dedicated for the castle.

-> After the purchase, will everyone have a say in the future of the castle? (I mean, every "squire" has to be present every time there are decisions to make)?

 
Yes, everyone of the Squires will have a right to vote, but unlike the Board member who is required to attend meetings of the Board, the presence and vote of the Squires will be voluntary. Apart from the main topics where voting requires the Squires quorum. But such polls are conducted online, after proper verification of voters.

-> What will be the function of the castle, after the possible purchase and renovation?

Our proposal as the Foundation "Your Heritage" is the widest range of open functions that do not permanently affect the substance of the monument - festivals, open air, field games, konvents, concerts, cultural events. However, the future function will be determined by persons who are involved in the object as the Squires. The Foundation "Your Heritage" is a tool and a consultative body in this project.

-> Would not it be better, under the French model, to found a company in which all the contributors (according to the amount of the payment) participate, instead of establishing a foundation and the unclear statute on the squires?

The special foundation will work on the basis of a statute, and the statute guarantees lifelong rights for all Squires. Among other things, these rights include giving the same voting rights to the Squires as to the members of the Management Board. This right is voluntary and will not be required at a board meeting (physical or online), but it will always provide such a possibility. The Foundation is also a formally safer unit to guarantee a good future for the gothic fortification. However, if this will be the will of most Squires, it is possible to create a special purpose company in which the shares will be shared among all Squires.

-> Will the Squire be able to visit the castle? On what basis?

Of course, each of the Squires would have the right to visit. It would be the responsibility of the Board to ensure that 10,000 people will not arrive at the same time. Of course, the meeting of all Squires is planned after the end of the project. However, one should consider the technical condition of each element and there, where there could be a danger to life or health, entry will be excluded even for the Squires until appropriate repair work for safety or monument protection will be carried out.

-> What if we will not collect the full amount and the selected castle will be sold?

If the selected castle will be sold, the full amount will remain in the project and will be used to purchase another gothic structure, which also requires rescue and care. Such an object will be selected by the Squires in a closed group created for them on Facebook. The project will continue until such a purchase is made. Of course, we hope that we will be able to raise enough funds for the first auction of the Szymbark Fortress and that it will become the heritage of the people joining the project.

Aktualności

 • Fundacja Twoje Dziedzictwo - awatar

  Fundacja Twoje Dziedzictwo

  20.03.18
  20.03.18

  Zbiórka trwa, a Dziedzice oddają głosy na ulubione gotyckie twierdze. Jedna z nich zostanie kupiona. Na razie prowadzi zamek w Ćmielowie, zaraz za nim Ciepłowody i Witostowice. Masz swoich gotyckich faworytów? Włącz się do akcji i głosuj!

  Zdjęcie aktualności 13 289

Komentarze

 • Agnieszka Nowakowska - Krupa - awatar

  Agnieszka Nowakowska - Krupa

  11.03.18
  11.03.18

  Piękna akcja, oby zebrało się jak najwięcej miłośników gotyckiej architektury i w ogóle średniowiecza :)

  • Fundacja Twoje Dziedzictwo - awatar

   Fundacja Twoje Dziedzictwo - Organizator zbiórki

   11.03.18
   11.03.18

   Mamy nadzieję, że osoby, które podzielają Pani zdanie, czym prędzej dowiedzą się o akcji "Zostań Dziedzicem", dzięki czemu zapomniana perełka architektury gotyku otrzyma nowe życie. :)

 • Adam Krupa - awatar

  Adam Krupa

  10.03.18
  10.03.18

  Zbieramy dalej :)

  • Fundacja Twoje Dziedzictwo - awatar

   Fundacja Twoje Dziedzictwo - Organizator zbiórki

   11.03.18
   11.03.18

   Zbieramy! Zaś w zamkniętej grupie Dziedziców wybierany jest już nowy cel zbiórki. :) Zapraszamy do dyskusji.

 • Anonimowy Darczyńca - awatar

  Anonimowy Darczyńca

  07.03.18
  07.03.18

  Powodzenia!

  • Fundacja Twoje Dziedzictwo - awatar

   Fundacja Twoje Dziedzictwo - Organizator zbiórki

   07.03.18
   07.03.18

   Dziękujemy w imieniu wszystkich zaangażowanych. :)

 • Sławomir Raflewski - awatar

  Sławomir Raflewski

  02.03.18
  02.03.18

  Bardzo wspaniała inicjatywa

  • Fundacja Twoje Dziedzictwo - awatar

   Fundacja Twoje Dziedzictwo - Organizator zbiórki

   03.03.18
   03.03.18

   Wierzymy, że nie ostatnia taka w Polsce. :)

 • Anonimowy Darczyńca - awatar

  Anonimowy Darczyńca

  01.03.18
  01.03.18

  Gratuluję pomysłu - genialna akcja! A ja po cichu wierzę że uda się znaleźć jakiś zamek bardziej w centrum Polski... mógłbym częściej go odwiedzać w przyszłości :) Pozdrawiam

  • Fundacja Twoje Dziedzictwo - awatar

   Fundacja Twoje Dziedzictwo - Organizator zbiórki

   02.03.18
   02.03.18

   Gdy ta akcja zakończy się sukcesem, podejmiemy kolejną, na podobnych zasadach. I jesteśmy przekonani, że znajdą się godni naśladowcy. Przyszłość naszego kulturowego dziedzictwa leży w rękach świadomych obywateli, nie garstki przedsiębiorców czy urzędników. :)

Wpłaty - 271

Joanna Jarosz - awatar
10
Joanna Jarosz
Anonimowy Darczyńca - awatar
100
Anonimowy Darczyńca
Hanna Baranowska - awatar
50
Hanna Baranowska
Tomasz Baranowski - awatar
50
Tomasz Baranowski
Anonimowy Darczyńca - awatar
100
Anonimowy Darczyńca
Adrian Kluczyk - awatar
50
Adrian Kluczyk
Anonimowy Darczyńca - awatar
30
Anonimowy Darczyńca
Justyna Hachiko Niezgodzińska - awatar
100
Justyna Hachiko Niezgodzińska
Mariusz Wróbel - awatar
131
Mariusz Wróbel
Agnieszka Nowakowska - Krupa - awatar
100
Agnieszka Nowakowska - Krupa

Uważasz, że ta zbiórka zawiera niedozwolone treści ? Napisz do nas

Jak to działa?

1

Stwórz zbiórkę

Podaj kwotę, uzupełnij opis, gotowe!

2

Udostępnij

Zapraszaj do wsparcia zbiórki.

3

Zbierz pieniądze

Wykorzystaj najlepsze narzędzie w sieci.

Pomagam.pl wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej

Zamknij