Zbiórka Pomagamy Ukrainie - Help4UA - zdjęcie główne

Pomagamy Ukrainie - Help4UA

31 992 zł  z 100 000 zł (Cel)
Wpłaciło 29 osób
Wpłać terazUdostępnij
 
Kamil Machnik - awatar

Kamil Machnik

Organizator zbiórki

PL Polski  |  ENG English  |  UA Українська мова

POMOGLIŚMY JUŻ SETKOM MATEK Z DZIEĆMI
WYDALIŚMY SETKI TYSIĘCY ZŁOTYCH (poniżej raport, linki i zdjęcia)

OBECNIE ZBIERAMY NA POMOC CELOWĄ:
- wysyłka do UA żywności, agregatów, ubrań, koców, latarek.
- wsparcie finansowe, rzeczowe i psychologiczne dla dziesiątek podopiecznych
- wsparcie społecznych punktów pomocy uchodźcom i osobom biednym
- doszkalanie osób, motywowanie i wdrażanie na rynek pracy. 

Prosimy Ciebie i Twoją organizację o każde możliwe wsparcie. 

PONIŻEJ PEŁEN RAPORT Z NASZEJ DOTYCHCZASOWEJ DZIAŁALNOŚCI

ENG:
WE HAVE ALREADY HELPED HUNDREDS OF MOTHERS WITH CHILDREN
WE SPENT HUNDREDS OF THOUSAND PLN (report, links and photos below)

CURRENTLY WE ARE COLLECTING FOR A TARGET:
- shipping food, aggregates, clothes, blankets, flashlights to UA.
- financial, material and psychological support for dozens of charges
- support for social assistance points for refugees and the poor
- training people, motivating and introducing them to the labor market.
We ask you and your organization for every possible support.

UA:
МИ ВЖЕ ДОПОМОГЛИ СОТНЯМ МАМІВ З ДІТЯМИМИ ВИТРАТИЛИ СОТНІ ТИСЯЧ ЗЛОТИХ (звіт, посилання та фотографії нижче)

https://www.facebook.com/groups/osielskopomaga 
https://www.facebook.com/refugeehubpoland  

====================================================

 

PEŁEN RAPORT Z NASZEJ DZIAŁALNOŚCI 

Zaczynaliśmy od stworzenia strony OSIELSKO POMAGA służącej do przesyłania informacji. Potem zrodziła się potrzeba wyjazdu na granicę, skąd przywieźliśmy pierwsze 60 osób… Tak się zaczęło.

Utworzyliśmy Ukrainian Refugee Hub in Poland / Ukraińskie Centrum Uchodźców (URH) jako zespół kompletnych amatorów, którzy nigdy nie wspierali uchodźców na taką skalę. Blisko rok później prowadzimy szeroko zakrojoną, ustrukturyzowaną organizację charytatywną na rzecz pomocy humanitarnej. 

Od końca lutego wspieramy ukraińskie matki i dzieci, a ostatnie pół roku było dla nas bardzo pracowitym okresem. Do tej pory przez Centrum Uchodźców przeszło ponad 500 matek i dzieci, które otrzymały różnego rodzaju wsparcie:


WSPARCIE MATERIALNE:

• Wynajęcie całego hotelu pod Bydgoszczą - blisko 400.000 zł

• Budynek Fundacji IS w Bydgoszczy - wyremontowaliśmy cały dach, zrobiliśmy remont pomieszczeń… zapłaciliśmy za meble, sprzęt kuchenny, altanę, punkt przedszkolny - mieszka tam do tej pory około 40 osób - ok. 100.000 zł w ciągu pierwszego półrocza wojny

• Codzienna logistyka - przy obecnych kosztach paliwa wydajemy dużo pieniędzy na dojazdy w różne miejsca na terenie naszych działań

• Ponad 60 naszych mam i dzieci spędziło wakacje w pięknym kurorcie nad jeziorem

• Kupiliśmy bilety lotnicze i bilety na pociągi czy transport w całej Europie.

• Zapłaciliśmy za usługę pogrzebową (transport i administrację) małej dziewczynki, która zmarła w Polsce i została pochowana na Ukrainie. To była dla nas najbardziej traumatyczna sprawa… ale mimo trudności, udało się pomóc w transporcie tego Aniołka na cmentarz na Ukrainie. [‘] 

• Dostarczyliśmy autokary i minibusy do transportu uchodźców z granic polsko-ukraińskich (osobiście przetransportowaliśmy ponad 160 osób, reszta dotarła sama).

• Zapewniliśmy i opłaciliśmy codzienny transport uchodźców, który umożliwił im uzyskanie Pesel, konta bankowego i dostępu do polskiego systemu świadczeń.

• Zorganizowaliśmy i opłaciliśmy transport międzynarodowy dla 6 psów, 2 kotów i 1 świnki morskiej.

• Do wynajmowanych domów i mieszkań dostarczaliśmy meble i sprzęt AGD.

• Wypożyczyliśmy lub kupiliśmy rowery.

• Pokryliśmy koszty leczenia niektórych pilnych zabiegów medycznych.

• Sfinansowaliśmy wymianę silnika samochodu dla rodziny 5 uchodźców, której samochód się zepsuł, co pozwoliło im się usamodzielnić i ruszyć w dalszą drogę. 


WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE/MENTALNE:

• Płacimy za sesje doradcze i psychologiczne 

• Nie jesteśmy specjalistami od zdrowia psychicznego, ale zawsze chętnie rozmawiamy i wspieramy ich w codzienności.

• Współpracujemy na stałe z psychologiem z Ukrainy, który codziennie pomaga w rozwiązywaniu problemów i prowadzi grupy wsparcia dla uchodźców 

• Natychmiastowa pomoc w zdiagnozowaniu problemu i przekazaniu jednej z naszych podopiecznych do szpitala psychiatrycznego w celu zapewnienia leczenia i opieki 

• Konsultacje w Szpitalu Onkologicznym, po których szczęśliwie odetchnęliśmy z ulgą.

• Kilkukrotnie pomagaliśmy kobietom, które znalazły się z dziećmi na ulicy bez dachu nad głową, (działając także w nocy). 

WSPARCIE NIEMATERIALNE:

• Wsparcie przy przyjęciu do szkół dla uczniów i do żłobków dla młodszych dzieci.

• Wsparcie w korzystaniu z publicznej służby zdrowia, która jest bezpłatna, ale nie jest łatwa w obsłudze.

• Wsparcie przy ubieganiu się o wizę do Wielkiej Brytanii i procedurze dopasowania sponsorów – do tej pory ponad 50 ukraińskich uchodźców wjechało do Wielkiej Brytanii dzięki naszej pomocy.

• Pomoc w uzyskaniu Pesel, konta bankowego i dostępu do polskiego systemu zasiłkowego – taką pomoc otrzymał każdy uchodźca, który minął nasz ośrodek! W Polsce dla Ukraińców dostępnych jest wiele miejsc pomocy, ale dostęp do nich jest bardzo skomplikowany nawet dla polskich urzędników, którzy pomagają nam zrozumieć zasady.

ZORGANIZOWALIŚMY WIELE WYDARZEŃ DLA UKRAIŃCÓW:

• Spotkanie społeczności ukraińskiej zamieszkującą nasz region.

• Ukraińcy-dla-Ukraińców (impreza na rzecz tworzenia społeczności ukraińskich uchodźców).

• Ukraińska Wielkanoc – śniadanie i prezenty dla dzieci. Batiuszka (ksiądz prawosławny) poprowadził modlitwę w hotelu, a następnie zapewniliśmy transport do Bydgoszczy na mszę.

• Urodziny dzieci i spotkania dla rodzin.

• Wycieczka do ZOO w Bydgoszczy.

• Jednodniowa wycieczka do pobliskiego Torunia.

• Park17, park trampolin w Bydgoszczy - bezpłatna jednodniowa wycieczka dla ponad 60 dzieci.

Nie zawsze było łatwo, ponieważ w pomoc zaangażowana była bardzo niewielka liczba osób. W cały projekt od samego początku zaangażowane są głównie tylko 4 osoby. Najwięcej pracy nad całością mieli KAMIL, JAKUB, MAŁGORZATA, IZABELA i ich bliscy. Niemniej jednak nic by się nie wydarzyło, gdyby nie armia niesamowitych wolontariuszy zapewniających swój wolny czas, wiedzę, domy, sprzęt i serca. 

Dziękujemy także Tobie za to, że jesteś, że nas wspierasz finansowo lub w jakikolwiek sposób! 


DZIĘKUJEMY ZA KAŻDĄ TWOJĄ WPŁATĘ !

ENG: FULL REPORT ON OUR ACTIVITIES

We started with the creation of the OSIELSKO POMAGA website for sending information. Then the need to go to the border arose, from where we brought the first 60 people ... That's how it began.

We created the Ukrainian Refugee Hub in Poland / Ukrainian Refugee Center (URH) as a team of complete amateurs who have never supported refugees on such a scale. Nearly a year later, we are running a large-scale, structured humanitarian charity.

We have been supporting Ukrainian mothers and children since the end of February, and the last six months have been a very busy period for us. So far, over 500 mothers and children have passed through the Refugee Center and received various types of support:

MATERIAL SUPPORT:

• Renting the entire hotel near Bydgoszcz - nearly PLN 400,000

• The building of the IS Foundation in Bydgoszcz - we renovated the entire roof, renovated the rooms ... we paid for furniture, kitchen equipment, a gazebo, a kindergarten - about 40 people live there so far - about PLN 100,000 during the first half of the war

• Daily logistics - with the current fuel costs, we spend a lot of money on commuting to various places in the area of our operations

• Over 60 of our mothers and children spent their holidays in a beautiful resort by the lake

• We have purchased plane tickets and tickets for trains and transport throughout Europe.

• We paid for the funeral service (transportation and administration) of a little girl who died in Poland and was buried in Ukraine. It was the most traumatic thing for us ... but despite the difficulties, we managed to help transport this Angel to the cemetery in Ukraine. [‘]

• We provided coaches and minibuses for the transport of refugees from the Polish-Ukrainian borders (we personally transported over 160 people, the rest arrived by themselves).

• We provided and paid for the daily transport of refugees, which enabled them to obtain a PESEL, a bank account and access to the Polish benefits system.

• We organized and paid for international transport for 6 dogs, 2 cats and 1 guinea pig.

• We delivered furniture and household appliances to rented houses and flats.

• We rented or bought bicycles.

• We covered the treatment costs of some urgent medical procedures.

• We financed the replacement of a car engine for a family of 5 refugees whose car broke down, which allowed them to become independent and continue their journey.

PSYCHOLOGICAL/MENTAL SUPPORT:

• We pay for counseling and psychological sessions

• We are not mental health specialists, but we are always happy to talk and support them in everyday life.

• We permanently cooperate with a psychologist from Ukraine, who helps solve problems every day and runs support groups for refugees

• Immediate assistance in diagnosing the problem and transferring one of our charges to a psychiatric hospital for treatment and care

• Consultations at the Oncology Hospital, after which we happily breathed a sigh of relief.

• Several times we helped women who found themselves on the street without a roof over their heads with their children (also operating at night).

INTANGIBLE SUPPORT:

• Support with admission to schools for pupils and crèches for younger children.

• Support in using the public health service, which is free but not easy to use.

• Support in applying for a UK visa and matching sponsors - so far over 50 Ukrainian refugees have entered the UK with our help.

• Assistance in obtaining a PESEL number, a bank account and access to the Polish benefit system - such assistance was provided to every refugee who passed our center! In Poland, there are many places of help available for Ukrainians, but access to them is very complicated even for Polish officials who help us understand the rules.

WE ORGANIZED MANY EVENTS FOR UKRAINIANS:

• Meeting of the Ukrainian community living in our region.

• Ukrainians-for-Ukrainians (an event to create a community of Ukrainian refugees).

• Ukrainian Easter - breakfast and gifts for children. Batiuszka (Orthodox priest) led the prayer at the hotel, and then we provided transport to Bydgoszcz for the mass.

• Children's birthdays and family gatherings.

• A trip to the ZOO in Bydgoszcz.

• A day trip to nearby Toruń.

• Park17, a trampoline park in Bydgoszcz - free one-day trip for over 60 children.

It wasn't always easy because very few people were involved in helping. Only 4 people are involved in the whole project from the very beginning. KAMIL, JAKUB, MAŁGORZATA, IZABELA and their relatives had the most work on the whole thing. Nevertheless, none of this would have happened without an army of amazing volunteers providing their free time, knowledge, homes, equipment and hearts.

FIRST OF ALL, THANK YOU FOR YOUR TRUST AND FINANCIAL DONATIONS.

====================================================

UA:  ПОВНИЙ ЗВІТ ПРО НАШУ ДІЯЛЬНІСТЬ

Ми почали зі створення сайту для розсилки інформації OSIELSKO POMAGA. Потім виникла потреба їхати на кордон, звідки ми привезли перших 60 людей... Так почалося.

Ми створили Ukrainian Refugee Hub in Poland / Ukrainian Refugee Center (URH) як команду повних аматорів, які ніколи не підтримували біженців у такому масштабі. Майже через рік ми запускаємо масштабну, структуровану гуманітарну благодійність.

Ми підтримуємо українських матерів і дітей з кінця лютого, останні півроку були для нас дуже насиченими. Наразі через Центр для біженців пройшли понад 500 матерів і дітей, які отримали різні види підтримки:

МАТЕРІАЛЬНА ПІДТРИМКА:

• Оренда всього готелю під Бидгощем - близько 400 000 злотих

• Будівля Фундації IS в Бидгощі - ми відремонтували весь дах, відремонтували кімнати ... заплатили за меблі, кухонне обладнання, альтанку, дитячий садок - там живе близько 40 людей - близько 100 000 злотих під час першого половина війни

• Щоденна логістика - при поточних витратах на пальне ми витрачаємо багато грошей на поїздки в різні місця в зоні нашої діяльності

• Понад 60 наших мам і дітей відпочивали на прекрасному курорті біля озера

• Ми придбали квитки на літак та квитки на поїзди та транспорт по всій Європі.

• Ми оплатили похоронні послуги (транспортування та адміністрування) дівчинки, яка померла в Польщі та була похована в Україні. Для нас це було найбільш травматично... але, незважаючи на труднощі, нам вдалося допомогти перевезти цього Ангела на цвинтар в Україну. [']

• Ми надали автобуси та мікроавтобуси для перевезення біженців від польсько-українського кордону (ми особисто перевезли понад 160 осіб, решта приїхали самі).

• Ми забезпечили та оплатили щоденний транспорт біженців, що дозволило їм отримати PESEL, банківський рахунок та доступ до польської системи пільг.

• Організували та оплатили міжнародний транспорт для 6 собак, 2 котів та 1 морської свинки.

• Доставляли меблі та побутову техніку в орендовані будинки та квартири.

• Ми взяли або купили велосипеди.

• Ми покрили витрати на лікування деяких термінових медичних процедур.

• Ми профінансували заміну двигуна автомобіля сім'ї біженців з 5 осіб, у яких зламався автомобіль, що дозволило їм стати самостійними та продовжити подорож.

ПСИХОЛОГІЧНА/ПСИХІЧНА ПІДТРИМКА:

• Ми оплачуємо консультації та психологічні сесії

• Ми не спеціалісти з психічного здоров'я, але ми завжди раді поспілкуватися та підтримати їх у повсякденному житті.

• Постійно співпрацюємо з психологом з України, який щодня допомагає вирішити проблеми та веде групи підтримки для біженців

• Негайна допомога в діагностиці проблеми та переведення одного з наших вихованців до психіатричної лікарні для лікування та догляду

• Консультації в онкодиспансері, після яких ми радісно зітхнули.

• Декілька разів ми допомагали жінкам, які опинилися на вулиці без даху над головою з дітьми (теж і вночі).

НЕМАТЕРІАЛЬНА ПІДТРИМКА:

• Підтримка при вступі до шкіл для учнів та ясел для дітей молодшого віку.

• Підтримка у користуванні державною медичною послугою, яка є безкоштовною, але не простою у використанні.

• Підтримка в оформленні візи Великобританії та підбір спонсорів - наразі понад 50 українських біженців потрапили до Великобританії з нашою допомогою.

• Допомога в отриманні номера PESEL, банківського рахунку та доступу до польської системи пільг – така допомога була надана кожному біженцю, який пройшов наш центр! У Польщі є багато місць допомоги для українців, але доступ до них дуже складний навіть для польських чиновників, які допомагають нам зрозуміти правила.

МИ ОРГАНІЗУВАЛИ БАГАТО ЗАХОДІВ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ:

• Зустріч української громади, яка проживає в нашому регіоні.

• Українці-для-Українців (захід зі створення спільноти українських біженців).

• Український Великдень - сніданок та подарунки для дітей. Батюшка (православний священик) провів молитву в готелі, а потім ми надали транспорт до Бидгоща на месу.

• Дитячі дні народження та сімейні посиденьки.

• Поїздка в зоопарк м. Бидгощ.

• Одноденна поїздка до сусіднього Торуня.

• Park17, батутний парк у Бидгощі - безкоштовна одноденна поїздка для понад 60 дітей.

Це не завжди було легко, тому що дуже мало людей було залучено до допомоги. У всьому проекті з самого початку задіяно лише 4 людини. У КАМІЛЯ, ЯКУБА, МАЛГОЖАТИ, ІЗАБЕЛИ та їхніх родичів було найбільше роботи. Тим не менш, нічого з цього не сталося б без армії дивовижних волонтерів, які надали свій вільний час, знання, домівки, обладнання та серця.

ПЕРШ УСЕ ДЯКУЮ ЗА ДОВІРУ ТА ФІНАНСОВІ ПОЖЕРТВИ.


Wybierz kwotę


20 
50 
100 
200 
1 000 
Inna
Wpłać teraz
 Bezpieczne płatności online
31 992 zł  z 100 000 zł (Cel)
Wpłaciło 29 osób
Wpłać terazUdostępnij
 
Kamil Machnik - awatar

Kamil Machnik

Organizator zbiórki

Zadaj pytanie

Wpłaty: 29

Joanne S - awatar
Joanne S
2 000
Joanne S - awatar
Joanne S
2 000
Joanne S. - awatar
Joanne S.
2 000
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
2 000
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
2 000
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
2 000
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
2 000
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
2 000
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
1
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
2 000

Uważasz, że ta zbiórka zawiera niedozwolone treści ? Napisz do nas

Załóż swoją pierwszą zbiórkę

Zbieraj pieniądze na to, czego
najbardziej potrzebujesz już dziś!

Jak założyć zbiórkę na Pomagam.pl

Pomagam.pl to największy i najpopularniejszy w Polsce serwis do tworzenia internetowych zbiórek pieniędzy. To narzędzie, które umożliwia każdemu i całkowicie za darmo założenie zbiórki w kilka chwil.

Dzięki Pomagam.pl w łatwy i bezpieczny sposób zbierzesz fundusze na to, co dla Ciebie ważne m.in. pokrycie kosztów leczenia, wsparcie bliskich w trudnych chwilach i na inicjatywy bliskie Twojemu sercu.

Krok 1:Chcesz założyć zbiórkę, ale nie wiesz od czego zacząć? Nie martw się! Obejrzyj krótki film poniżej, który tłumaczy, jak działa Pomagam.pl.

Krok 2:Zbiórkę na Pomagam.pl przygotowujesz i publikujesz samodzielnie. Nie przejmuj się - założenie zbiórki trwa dosłownie kilka chwil i jest prostsze, niż myślisz. Sprawdź poniższy poradnik.

W momencie tworzenia zbiorki możesz wybrać, czy chcesz ją prowadzić samodzielnie czy ze wsparciem Pomagam.pl. Pierwsza opcja jest całkowicie darmowa. Jeśli natomiast zdecydujesz się na promowanie zbiórki z naszym wsparciem, będziemy przypominać o Twojej zbiórce i zachęcać do wpłat osoby, które ostatnio odwiedziły stronę Twojej zbiórki (tzw. retargeting).

W tym celu będziemy wyświetlać Twoją zbiórkę zarówno na stronie głównej Pomagam.pl jak i w reklamach internetowych. Zwiększa to szanse na to, że więcej odwiedzających Twoją zbiórkę osób zdecyduje się ostatecznie na wpłatę lub udostępnienie zbiórki. W zamian za to dodatkowe, nieobowiązkowe wsparcie w promocji od każdej wpłaty potrącimy automatycznie 12%.

Krok 3:Twoja zbiórka jest gotowa, czas zacząć działać! Nikt nie wypromuje Twojej zbiórki tak jak Ty, dlatego pamiętaj, żeby udostępniać ją we wszystkich mediach społecznościowych: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn czy YouTube i TikTok. Zacznij od rodziny i przyjaciół - poproś ich o udostępnienie i zachęć do wpłat. Wyślij znajomym linka do zbiórki z krótkim opisem na Messengerze, SMSem lub mailowo. Następnie skontaktuj się z lokalnymi mediami z prośbą o publikację Twojej zbiórki oraz zaangażuj w promocję okoliczne organizacje społeczne, władze samorządowe, instytucje oraz osoby znane w Twojej okolicy.

Pamiętaj, im więcej osób dowie się o Twojej zbiórce, tym większa szansa na osiągniecie celu! Więcej porad znajdziesz w ebooku, jak założyć i prowadzić skuteczną zbiórkę. Znajdziesz go w swoim panelu zarządzania zbiórką po jej stworzeniu. Sprawdź również naszego bloga, w którym dzielimy się praktycznymi poradami i wskazówkami.

Krok 4:Wszystkie osoby odwiedzające Twoją zbiórkę mogą szybko i bezpiecznie wpłacać na nią pieniądze, np. przy użyciu przelewów internetowych, kart kredytowych, tradycyjnych przelewów bankowych, a nawet na poczcie! Wpłaty księgują się natychmiast. Wszyscy widzą, jaką kwotę udało się już zebrać i mogą zapraszać do zbiórki kolejne osoby.

Krok 5:Pieniądze ze zbiórki możesz wypłacać na konto bankowe w każdej chwili i tak często, jak chcesz. Wypłata pieniędzy trwa na ogół 3 dni robocze. Wypłata nie spowoduje zmiany stanu licznika wpłat na stronie Twojej zbiórki. Możesz dalej zbierać pieniądze, a zbiórka będzie trwać aż do momentu, gdy zdecydujesz się ją zamknąć.

Prawda, że proste? To właśnie dlatego dziesiątki tysięcy osób prowadzi już swoje zbiórki na Pomagam.pl. Nie czekaj. Dołącz do nich teraz! Aby założyć zbiórkę, kliknij tutaj lub w przycisk poniżej:

Pomagam.pl wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej

Zamknij