Młody! Obudź się!Budzimy Michała

66 272 zł  z 60 000 zł (Cel)
Wpłaciły 1 743 osoby
Zbiórka zakończonaUdostępnij
 
Damian Maliszewski - awatar

Damian Maliszewski

Organizator zbiórki

Michał ma 26 lat i zatruł się tlenkiem węgla w łazience podczas kąpieli. Zapadł w śpiączkę. Lekarze stwierdzili stan krytyczny. Po tygodniu przebywania w śpiączce obudził się i powiedział mamie i lekarzom, że wiedział co się wokół niego działo, wszystko słyszał, ale nie mógł poruszyć ciałem. Gdy już wydawało się, że ta dramatyczna historia znajdzie swój szczęśliwy finał, "Młody" (bo tak na niego mówią przyjaciele), ponownie zapadł w śpiączkę. Niestety nie wybudził się do dziś. Przeprowadzone testy wykazały, że słyszy i jest świadom, ale jest uwięziony we własnym ciele. Wraz z rodziną, najbliższymi i przyjaciółmi toczymy walkę o życie Michała i jego jak najszybszy powrót do zdrowia. Już raz udało się go obudzić. Jesteśmy pewni, że wspólnie z pomocą dobrych serc, uda się i tym razem.

Trochę więcej o Michale i jego dramatycznej historii. 

Michał jest geniuszem matematycznym. Ukończył studia z wyróżnieniem na kierunku Nanotechnologia i Technologia Procesów Materiałowych. Obecnie pracuje w Polskiej Akademi Nauk, gdzie wykorzystuje do swojej pracy doktorskiej badania związane z wykorzystaniem grafenu. 

W poniedziałek 2 stycznia 2017r. około godziny 12.30 poszedł wziąć kąpiel. Zamknął się w łazience. Kilka godzin później, około 17.00, po powrocie z pracy, znalazła go jego mama Lidia.
Był nieprzytomny i wciąż leżał w wannie. Wezwała karetkę. Michał został natychmiast zabrany do szpitala w Katowicach, następnie przewieziony do szpitala w Sosnowcu.
Szybka diagnoza - zatrucie tlenkiem węgla. Doszło do tak zwanej cofki spalin w piecyku gazowym.
Badania wykazały 33% tlenku węgla we krwi. Lekarze ocenili stan Michała jako krytyczny.
Zanik mięśni, niewydolność serca i nerek, brak odruchów, śpiączka.

I nagle po pięciu dniach zwrot akcji.
Ku zdumieniu wszystkich, głównie lekarzy, Michał się wybudził. Kontaktował, był świadom tego gdzie przebywa i co się z nim dzieje. Bez problemu poznawał najbliższych. Mówił, że gdy był w śpiączce, wszystko słyszał.

Niestety. Następnej nocy, około godziny 2.00, stan Michała bardzo się pogorszył. Stracił przytomność i ponownie zapadł w śpiączkę. Od tego momentu nie ma z nim kontaktu. 


Poruszyliśmy niebo i ziemię, żeby ratować naszego syna, brata, przyjaciela, kolegę.

Założyliśmy grupę na facebooku "Młody!Obudź się! - pomoc na rehabilitację dla Michała". Do której dołączyło już kilka tysięcy osób. Odzew jest niesamowity i wzruszający. Udało nam się do tej pory zebrać około 25 tys PLN. Niestety cała ta kwota pokryła C-EYE (system do neurorehabilitacji osób z dysfunkcjami neurologicznymi i zaburzeniami rozwoju)
C-EYE wykorzystuje metodę CyberOka opracowaną w Politechnice Gdańskiej. Jest to przełomowa chwila od dnia w którym Michał zapadł w śpiączkę, bo ten system pozwoli Michałowi nawiązać jakikolwiek kontakt z najbliższymi, lekarzami i całym otoczeniem. C-EYE kosztowało 25 tys PLN, czyli zbiórkę na rehabilitację i leki tak naprawdę zaczynamy od początku.

Na co potrzebne są środki?

Obecnie rodzina stara się, aby znalazło się miejsce dla Michała w klinice w której wybudza się ze śpiączek. Niestety pobyt w takiej klinice nie jest refundowany przez NFZ. Dzienny koszt pobytu to około 1000 PLN. Co w skali miesiąca daje 30 tys PLN. Do tego dochodzi koszt leku NurAiD II, który właśnie został zalecony Michałowi, aby szybciej się wybudził. Miesięczna kuracja lekiem wynosi 2 tys PLN. Lek także nie jest refundowany. Obecnie Michał leży w szpitalu w Katowicach. Czekamy aż jego stan będzie na tyle stabilny, aby go przewieźć do specjalistycznej kliniki. W chwili obecnej bliscy Michała muszą liczyć się z wydatkami takimi jak koszty pampersów, środków do pielęgnacji, maści specjalistycznych, specjalnych odżywek, dojazdów.

Bardzo pragniemy uzbierać środki na przynajmniej dwumiesięczną kurację dla Michała. Wierzymy, że przez ten czas się wybudzi i sam będzie mógł podziękować wszystkim darczyńcom. Co więcej, wiele wskazuje na to, że zrobi to szybciej, właśnie dzięki C-EYE (systemowi opartemu na cyber oku)


Przyjaciele Michała zorganizowali aukcję charytatywną na portalu allegro. Tam wystawiają różne przedmioty na licytację. Przygotowujemy także wielki koncert charytatywny w Katowicach na który już czujcie się wszyscy zaproszeni.

Błagamy, pomóżcie nam wybudzić tego młodego, zdolnego chłopaka.

Rodzina, przyjaciele, znajomi

Wszelkie informacje szczegółowe znajdują się na stronie grupy:


https://www.facebook.com/groups/budzimymichala/

A także w artykule:

http://damianmaliszewski.natemat.pl/200559,mlody-obudz-sie-tragiczna-historia-michala-i-wzruszajacy-odzew-internautow


Jeżeli możesz, przekaż dla Michała 1% podatku. Dziękujemy <3

English version:

Michal is 26 years old and was poisoned with carbon monoxide in the bathroom while bathing. He fell into a coma. Doctors have informed us that he is in a critical state. After a week of being in a coma he woke up and told my mom and the doctors that he knew what was happening around him, heard everything, but he could not move the body. When it seemed that this dramatic story finds its happy end, "Young" (that's how his friends call him) again fell into a coma. Unfortunately, he has not woken up till today. The tests carried out showed that he hears and is aware of, but he is trapped in his own body. Along with my family, loved ones and friends, we are in a fight for the life of Michal and the fastest recovery. Once he woke up. We are confident that together with the help of good hearts, this will be possible again.

We raised heaven and earth to save our son, brother, friend, colleague. We set up a group on facebook "Young! Wake up! - Help for rehabilitation for Michal." where several thousand people joined. The response is amazing and emotional. We have managed so far to collect about 25 thousand PLN. Unfortunately, the whole amount was spent on C-EYE (neurological rehabilitation system for people with neurological dysfunctions and developmental disorders)

C-EYE uses the method developed at the Technical University of Gdansk. This is a ground-breaking moment since  Michal fell into a coma, because the system will allow Michael to establish any contact with their loved ones, doctors and the whole environment. C-EYE costs 25 thousand PLN, so a collection for rehabilitation and drugs really starts from the beginning.

 For what do we need funds ?

 Now the family is trying to get the place for Michal in the clinic where people in coma are treated. Unfortunately, stay in the clinic is not reimbursed by the National Health Fund. The daily cost of stay is about 1000 PLN. Monthly cost is 30,000 PLN. In addition, we need to pay for drug NurAiD II, which has just been introduced to Michal to make him wake up faster. The cost of this drug is 2,000 PLN per month. The drug is also not reimbursed. Currently, Michael is in a hospital in Katowice. We are waiting wait until his condition is stable enough to carry him to a specialist clinic. At present, the family of Michal needs to take into account expenses such as the cost of diapers, Care, ointments specialist, special supplements, commuting.

We would like to collect funds for at least two months treatment for Michal. We believe that by this time his wake up is possible and he will be able to thank all donors. Moreover, there are indications that he will do it faster, thanks to C-EYE (system-based cyber eye)

 The friends of Michael organized a charity auction portal Allegro. There are various items for auction. We are also preparing a big charity concert in Katowice, please feel free to join it!

 We ask you to help us to wake up this young, talented person.

Family, friends, colleagues

 All details are on the group page:

https://www.facebook.com/groups/budzimymichala/

And also in the article:

http://damianmaliszewski.natemat.pl/200559,mlody-obudz-sie-tragiczna-historia-michala-i-wzruszajacy-odzew-internautow

Version française:Michal a 26 ans et a été empoisonné avec du monoxyde de carbone dans la salle de bain pendant il se baignant. Il est tombé dans le coma. Les médecins ont confirmé que son état était critique. Après une semaine d'être dans un coma il s’est réveillé et a dit à ma mère et aux médecins qui savaient ce qui se passait autour de lui, il pouvait entendre, mais il ne pouvait pas déplacer le corps. Quand on semblait que cette histoire dramatique était fin heureuse, "Jeune" (comme ses amis l'appellent) encore il a tombé dans le coma. Malheureusement, il n'a pas réveillé jusqu'à aujourd'hui. Des tests ont montré que entendait et comprenait, mais il se trouvait piège dans son propre corps. Avec ma famille, mes proches et amis, nous sommes dans une lutte pour la vie Michal et une récupération plus rapide. Une fois c’était possible de le réveiller. Nous sommes convaincus que grâce à l'aide de bons cœurs, il sera encore possible.

 Nous avons remué ciel et terre pour sauver notre fils, frère, ami et collègue.

Nous avons créé un groupe sur facebook "Młody Obudź się - na pomoc dla rehabilitację Michała" ( "Jeune, réveille-toi ! Aide pour la réhabilitation de Michal !.") qui a déjà été rejoint par plusieurs milliers de personnes. La réponse est surprenante et émouvante. Nous avons collecté jusqu'à présent environ 25 000 PLN. Malheureusement, la totalité du montant a été dépensé pour Cyberyeux (système de rééducation neurologique pour les personnes présentant des déficits neurologiques et des troubles du développement).

C-EYE Cyberyeux utilise la méthode développée à l'Université technique de Gdansk. Ce moment est le plus important depuis le jour où Michal est tombé dans le coma, parce que le système permettra Michal établir tout contact avec leurs proches, les médecins et tout l'environnement. C-EYE a coûté 25 mille PLN, ce qui revient au fonds collectés pour la réhabilitation et de médicaments.

 Pourquoi avons-nous besoin d'argent?

 Maintenant, la famille essaie de trouver un endroit pour Michal dans la clinique où les gens qui sont dans le coma se réveillent. Malheureusement, le séjour à la clinique n’est pas remboursé par la Caisse nationale de santé.

 Le coût journalier de séjour est d'environ 1000 PLN, mensuel 30,000 PLN. Ajoutez à cela le coût du drogue NurAiD II, qu’ ils viennent de le donner qu’il se réveille plus vite, le traitement mensuel de ce médicament est de 2 000 PLN. Aussi,  ce médicament ne sera pas remboursé.

 Actuellement, Michal est dans un hôpital de Katowice. Nous attendons jusqu'à ce que son état est assez stable pour le prendre à une clinique spécialisée. Maintenant, la famille de Michal doit tenir compte des dépenses telles que le coût des couches, soins, onguents spéciaux, suppléments spéciaux, déplacement.

Nous voudrions collecter des fonds pour le traitement qui est au moins pour deux mois. Nous croyons que pendant ce temps, il doit se réveiller et il pourra rendre grâce à tous les donateurs. De plus, il y a des indications qu’il se réveillera plus vite grâce à C-EYE (basé sur le système des yeux cybernétiques).

 Les amis de Michal ont créé un compte dans un portail aux enchères Allegro où divers articles / services sont offerts. Nous préparons également un grand concert de charité à Katowice, où tout le monde est invité.

S'il vous plaît aidez-nous éveiller à ce jeune, talentueux.

 Famille, Amis, Collègues

 Tous les détails sont sur la page du groupe Facebook :

https://www.facebook.com/groups/budzimymichala/

ainsi que dans l'article:

http://damianmaliszewski.natemat.pl/200559,mlody-obudz-sie-tragiczna-historia-michala-i-wzruszajacy-odzew-internautow

Versión española:

Michal tiene 26 años y se ha envenenado con monóxido de carbono en el baño mientras se bañaba. Él cayó en coma. Los médicos han confirmado que su estado es crítico. Después de una semana de estar en coma se despertó y dijo a mi madre y a los médicos que sabía lo que ocurría a su alrededor, todo lo oía, pero no podía mover el cuerpo. Cuando parecía que esta dramática historia encontraba su final feliz, "Joven" (así le llaman sus amigos) de nuevo cayó en coma. Por desgracia, no se ha despertado hasta hoy. Las pruebas realizadas han mostrado que oye y es consciente, pero queda atrapado en su propio cuerpo. Junto con mi familia, sus seres queridos y amigos, estamos en una lucha por la vida de Michal y la recuperación más rápida. Una vez fue posible despertarle. Estamos seguros de que junto con la ayuda de buenas corazones lo será posible otra vez.

Hemos movido el cielo y la tierra para salvar a nuestro hijo, hermano, amigo y colega.

Hemos creado un grupo en facebook  "Młody!Obudź się! - pomoc na rehabilitację dla Michała" ("Joven, Despiertase!¡Ayuda para la rehabilitación de Michal.") al cual ya se ha unido varios miles de personas. La respuesta es sorprendente y emocionante. Hemos conseguido hasta ahora recolectar  a cerca de 25 mil PLN. Por desgracia, todo el importe se ha gastado a  Ciberojo (sistema de rehabilitación neurológica para personas con deficiencias neurológicas y trastornos del desarrollo).

C-OJO Ciberojo utiliza el método desarrollado en la Universidad Técnica de Gdansk. Este momento es lo más importante desde el día cuando Michal cayó en coma, debido a que el sistema permitirá a Michal establecer cualquier contacto con sus seres queridos, los médicos y todo el entorno. C-OJO costo 25 mil PLN, que equivale al fondo recolectado para la rehabilitación y los medicamentos.

 ¿Para qué se necesita dinero?

Ahora la familia está intentando encontrar un lugar para Michal en la clínica en la cual se despiertan las personas que están en coma. Por desgracia, la estancia en la clínica no es reembolsada por el Fondo Nacional de Salud. El coste diario de la estancia es aproximadamente 1.000 PLN, mensualmente 30 mil PLN. A esto se añade el coste del medicamento NurAiD II, que acaban de darle para que se despierte más rápido. El tratamiento mensual de este medicamento es 2 mil PLN. También no será reembolsado. 

Actualmente, Michal se encuentra en un hospital en Katowice. Esperamos hasta que su estado sea lo suficientemente estable para llevarlo a una clínica especializada. Ahora, la familia de Michal tiene que tener en cuenta los gastos tales como el costo de los pañales, cuidado, ungüentos especiales, suplementos especiales, los desplazamientos.

Nos gustaría recolectar fondos para el tratamiento que es al menos dos meses . Creemos que durante este tiempo se despertará y será capaz de dar gracias a todos los donantes. Por otra parte, hay indicios que eso sera más rápido, gracias a C-OJO (basado en el sistema ojo cibernético).

 Los amigos de Michael han creado un subaste en un portal de Allegro donde se ofrece varios artículos/servicios. También estamos preparando un gran concierto de caridad en Katowice, al cual están todos invitados.

 Rogamos a ayudarnos a despertar a este joven, con mucho talento.

Familiares, amigos, colegas

 Todos los detalles están en la página del grupo

https://www.facebook.com/groups/budzimymichala/

y tambien en el articulo:

http://damianmaliszewski.natemat.pl/200559,mlody-obudz-sie-tragiczna-historia-michala-i-wzruszajacy-odzew-internautow
Aktualizacje


 • Damian Maliszewski - awatar

  Damian Maliszewski

  09.03.2017
  09.03.2017

  Szczerze mówiąc nie spodziewałem się, że tak szybko to się potoczy. Do potrzebnej kwoty 60 tys zł, brakuje już tylko 300 zł. Ale zbiórki nie będę kończył. Kwota 60 tys. zł. wystarczy na około 2 miesiące pobytu Michała w specjalistycznej klinice. Jeżeli uda zebrać się więcej niż 60 tys. każda złotówka zostanie przekazana jego rodzinie na kolejne tygodnie (mam nadzieję, że nie miesiące) rehabilitacji.
  https://pomagam.pl/MlodyObudzSie

  Zdjęcie aktualizacji 3 455

Słowa wsparcia

Twoje słowa mają moc pomagania! Wpłać darowiznę i przekaż kilka słów wsparcia 🤲


 • Joanna - awatar

  Joanna

  18.03.2017
  18.03.2017

  Bardzo mocno trzymam kciuki !

  • Damian Maliszewski - awatar

   Damian Maliszewski - Organizator zbiórki

   23.03.2017
   23.03.2017

   Dzięki serdeczne :)

 • Julitta i Andrzej - awatar

  Julitta i Andrzej

  11.03.2017
  11.03.2017

  Michale tę kwotę zebraliśmy dla Ciebie podczas uroczystości z okazji naszej 50-tej rocznicy ślubu, zamiast kwiatów i prezentów, przekazujemy ją Tobie i życzymy z całego serca powrotu do zdrowia.

  • Damian Maliszewski - awatar

   Damian Maliszewski - Organizator zbiórki

   23.03.2017
   23.03.2017

   Bardzo wzruszający gest. Pięknie z Państwa strony. Dziękuję w imieniu Michała i jego bliskich.

 • Merry - awatar

  Merry

  10.03.2017
  10.03.2017

  Trzymam kciuki!

  • Damian Maliszewski - awatar

   Damian Maliszewski - Organizator zbiórki

   23.03.2017
   23.03.2017

   Dzięki :)

 • Anonimowy Darczyńca - awatar

  Anonimowy Darczyńca

  10.03.2017
  10.03.2017

  W identyczny sposób 30 lat temu straciłem siostrę. Teraz są inne czasy jest szansa będzie dobrze.

  • Damian Maliszewski - awatar

   Damian Maliszewski - Organizator zbiórki

   23.03.2017
   23.03.2017

   Przykre bardzo. Dziękujemy

 • Ilona Kopytowska-Jankowska - awatar

  Ilona Kopytowska-Jankowska

  10.03.2017
  10.03.2017

  Wierzę, że się uda!

  • Damian Maliszewski - awatar

   Damian Maliszewski - Organizator zbiórki

   23.03.2017
   23.03.2017

   My też. Dzięki!:)

66 272 zł  z 60 000 zł (Cel)
Wpłaciły 1 743 osoby
Zbiórka zakończonaUdostępnij
 
Damian Maliszewski - awatar

Damian Maliszewski

Organizator zbiórki

Zadaj pytanie

Wpłaty: 1 743

Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
20
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
20
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
20
Dawid - awatar
Dawid
2
Paulina Mierzyńska :) - awatar
Paulina Mierzyńska :)
10
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
50
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
30
Kornelia Domagalik - awatar
Kornelia Domagalik
100
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
20
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
100

Uważasz, że ta zbiórka zawiera niedozwolone treści ? Napisz do nas

Załóż swoją pierwszą zbiórkę

Zbieraj pieniądze na to, czego
najbardziej potrzebujesz już dziś!

Jak założyć zbiórkę na Pomagam.pl

Pomagam.pl to największy i najpopularniejszy w Polsce serwis do tworzenia internetowych zbiórek pieniędzy. To narzędzie, które umożliwia każdemu i całkowicie za darmo założenie zbiórki w kilka chwil.

Dzięki Pomagam.pl w łatwy i bezpieczny sposób zbierzesz fundusze na to, co dla Ciebie ważne m.in. pokrycie kosztów leczenia, wsparcie bliskich w trudnych chwilach i na inicjatywy bliskie Twojemu sercu.

Krok 1:Chcesz założyć zbiórkę, ale nie wiesz od czego zacząć? Nie martw się! Obejrzyj krótki film poniżej, który tłumaczy, jak działa Pomagam.pl.

Krok 2:Zbiórkę na Pomagam.pl przygotowujesz i publikujesz samodzielnie. Nie przejmuj się - założenie zbiórki trwa dosłownie kilka chwil i jest prostsze, niż myślisz. Sprawdź poniższy poradnik.

W momencie tworzenia zbiorki możesz wybrać, czy chcesz ją prowadzić samodzielnie czy ze wsparciem Pomagam.pl. Pierwsza opcja jest całkowicie darmowa. Jeśli natomiast zdecydujesz się na promowanie zbiórki z naszym wsparciem, będziemy przypominać o Twojej zbiórce i zachęcać do wpłat osoby, które ostatnio odwiedziły stronę Twojej zbiórki (tzw. retargeting).

W tym celu będziemy wyświetlać Twoją zbiórkę zarówno na stronie głównej Pomagam.pl jak i w reklamach internetowych. Zwiększa to szanse na to, że więcej odwiedzających Twoją zbiórkę osób zdecyduje się ostatecznie na wpłatę lub udostępnienie zbiórki. W zamian za to dodatkowe, nieobowiązkowe wsparcie w promocji od każdej wpłaty potrącimy automatycznie 12%.

Krok 3:Twoja zbiórka jest gotowa, czas zacząć działać! Nikt nie wypromuje Twojej zbiórki tak jak Ty, dlatego pamiętaj, żeby udostępniać ją we wszystkich mediach społecznościowych: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn czy YouTube i TikTok. Zacznij od rodziny i przyjaciół - poproś ich o udostępnienie i zachęć do wpłat. Wyślij znajomym linka do zbiórki z krótkim opisem na Messengerze, SMSem lub mailowo. Następnie skontaktuj się z lokalnymi mediami z prośbą o publikację Twojej zbiórki oraz zaangażuj w promocję okoliczne organizacje społeczne, władze samorządowe, instytucje oraz osoby znane w Twojej okolicy.

Pamiętaj, im więcej osób dowie się o Twojej zbiórce, tym większa szansa na osiągniecie celu! Więcej porad znajdziesz w ebooku, jak założyć i prowadzić skuteczną zbiórkę. Znajdziesz go w swoim panelu zarządzania zbiórką po jej stworzeniu. Sprawdź również naszego bloga, w którym dzielimy się praktycznymi poradami i wskazówkami.

Krok 4:Wszystkie osoby odwiedzające Twoją zbiórkę mogą szybko i bezpiecznie wpłacać na nią pieniądze, np. przy użyciu przelewów internetowych, kart kredytowych, tradycyjnych przelewów bankowych, a nawet na poczcie! Wpłaty księgują się natychmiast. Wszyscy widzą, jaką kwotę udało się już zebrać i mogą zapraszać do zbiórki kolejne osoby.

Krok 5:Pieniądze ze zbiórki możesz wypłacać na konto bankowe w każdej chwili i tak często, jak chcesz. Wypłata pieniędzy trwa na ogół 3 dni robocze. Wypłata nie spowoduje zmiany stanu licznika wpłat na stronie Twojej zbiórki. Możesz dalej zbierać pieniądze, a zbiórka będzie trwać aż do momentu, gdy zdecydujesz się ją zamknąć.

Prawda, że proste? To właśnie dlatego dziesiątki tysięcy osób prowadzi już swoje zbiórki na Pomagam.pl. Nie czekaj. Dołącz do nich teraz! Aby założyć zbiórkę, kliknij tutaj lub w przycisk poniżej:

Pomagam.pl wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej

Zamknij