Zbiórka Odbudowa spalonego domu! - zdjęcie główne

Odbudowa spalonego domu!

71 730 zł  z 250 000 zł (Cel)
Wpłaciło 840 osób
Wpłać terazUdostępnij
 
Magdalena Kruk - awatar

Magdalena Kruk

Organizator zbiórki


On the night before Christmas Eve in Niemieryczew, the house of our friends, Magda Kruk, her husband Łukasz, 6-year-old Ali and 8-year-old Jasiek burned down.

W noc przed Wigilią w Niemieryczewie spłonął dom naszych przyjaciół, Magdy Kruk, jej męża Łukasza, 6-letniej Ali i 8-letniego Jaśka.

When the fire broke out at 2 am, Magda was alone with the children at home. She only managed to run outside with Ali and Jasiek. The house was burning. What the fire did not digest was flooded with water from firefighters pumps and then rain. There was a house and suddenly it was gone. The Kruk family must start from scratch. How much do they need ? 200-250 thousand zlotys. Every zloty counts. A lot of work is facing the Kruks. They have to manage this mentally and physically. Let us help the people who have collapsed, but who are rising, ready to face reality.

Gdy o 2 nad ranem wybuchł pożar, Magda była w domu sama z dziećmi. Zdążyła tylko wybiec z Alą i Jasiem na dwór. Dom spłonął. To, czego nie strawił ogień, zalała woda ze strażackich sikawek, a potem deszcz. Był dom i nagle go nie ma. Pogorzelcy muszą zaczynać od zera. Ile potrzebują? 200-250 tysięcy złotych. Liczy się każda złotówka. Przed Krukami ogrom pracy. Muszą temu podołać psychicznie i fizycznie. Pomóżmy ludziom, którym zawalił się świat, ale którzy podnoszą się, gotowi stawić czoła rzeczywistości.

Some time has passed since the fire. These were very busy days. They still are and will be for a long time. Shortly after the holidays, Magda and Łukasz returned to the village and settled in with friends who gave them the room of one of their sons. The children, Jasiek and Ali, stayed in Szczecin with Łukasz's parents. Every morning, Magda and Łukasz move to Niemieryczew.

Od pożaru minęło już trochę czasu. To były bardzo pracowite dni. Wciąż są i jeszcze długo będą. Tuż po świętach Magda i Łukasz wrócili na wieś i zamieszkali u przyjaciół, którzy oddali do ich dyspozycji pokój jednego z synów. Dzieci, Jasiek i Ala, zostały w Szczecinie, u rodziców Łukasza. Codziennie rano Magda i Łukasz ruszają do Niemieryczewa. 

They sorted things gathered in a neighbor's apartment. They break through boxes, bags, furniture, cleaning everything from ashes, sorting, ordering. They found children's mascots, dug up their documents. After the fire, friends, neighbors, took all the moistened clothes by firefighters and then stuffed into plastic bags. These clothes would not rot, people took them to their places and started washing.

Porządkują zgromadzone u sąsiadki rzeczy. Przebijają się przez pudła, torby, meble, czyszcząc każdą rzecz z popiołu, segregując, porządkując. Odnaleźli maskotki dzieci, dokopali się do dokumentów. Po pożarze przyjaciele, znajomi, sąsiedzi skrzyknęli się i zabrali do siebie zmoczone przez strażaków i poupychane potem w torby plastikowe ubrania. Żeby ciuchy nie zgniły, ludzie zabrali je do siebie i ruszyło pranie.

The Kruks managed to sort out the fire. They carried away everything that could be carried out from the burnt house. Now it's time for demolition. There will be only foundations left from this house, which was to be a life haven for Magda, born in Wrocław, and Łukasz, born in Szczecin.

Krukom udało się już uporządkować pogorzelisko. Wynieśli ze spalonego domu wszystko, co dało się wynieść. Teraz czas na rozbiórkę. Zostaną fundamenty. Tyle zostało z domu, który miał być przystanią życiową dla pochodzącej z Wrocławia Magdy i urodzonego w Szczecinie Łukasza. 

The Kruks animals, femaledog Pepsi and cat Lusia survived the fire. Pepsi found temporary shelter at aKruk's fiend place, parents of Jasiek's friend. He feels like being in a dogcolonies, he sleeps in the hay

Z pożaru ocalały zwierzęta Kruków, suczka Pepsi i kotka Lusia. Pepsi znalazła tymczasowe schronienie u przyjaciół Kruków, rodziców koleżanki Jasia. Czuje się tam jak na psich koloniach, śpi na sianie. 

Unfortunately, Lusia went away two days after the fire. She was taken to her neighbors and died there. She was probably breathing too much toxic fumes during the fire, maybe stress has done her too. It is a painful loss. Lusia was the first "child" of Magda and Łukasz, before Jasiek and Ali.

Niestety, Lusia dwa dni po pożarze odeszła. Została odwieziona do sąsiadów i tam umarła. Nawdychała się pewnie w czasie pożaru za dużo toksycznych oparów, może i stres zrobił swoje. To bolesna strata. Lusia była pierwszym „dzieckiem” Magdy i Łukasza,  jeszcze przed Jaśkiem i Alą. 

Every day, people suggest to help Magda and Łukasz. They offer furniture, beds, towels, household appliances. The electrician is ready to work for free. Many people have so many ideas for a new home.

Codziennie do Magdy i Łukasza zgłaszają się ludzie z propozycją pomocy. Oferują meble, pościel, ręczniki, sprzęt gospodarstwa domowego. Elektryk gotowy jest pracować za darmo. Ile osób tyle pomysłów na nowy dom. 

Jasiek and Ali go to a small rural nursery school in neighboring Korabiewice. Kindergarten, three classes. 40 children. Everyone knows each other. Ali's class counts five children. Each of them prepared a poster for Ali. It is an action of fantastic teachers who watch over everything. The children first had a talk about fires, then they drew cards for the little Kruk.

Jaś i Alka chodzą do małej, wiejskiej szkółki w sąsiednich Korabiewicach. Przedszkole, zerówka, trzy klasy. 40 dzieci. Wszyscy się znają. Klasa Ali liczy pięcioro dzieci. Każde z nich przygotowało plakat dla Ali. To akcja fantastycznych nauczycielek, które czuwają nad wszystkim. Dzieci najpierw miały pogadankę o pożarach, potem narysowały kartki dla małych Kruków.

The Kruks are fighting. Because the word "fight" best reflects their everyday life. To the multitude of things that have to be dealt with every day, to care for children, there is a terrible fatigue, bigger every day. Thoughts of the future are intertwined with memories. Magda will never forget the night when in her nightgown, barefoot, she stood in front of a burning house, clinging to tearfully crying Jasiek in pyjamas and dumbfounded, barefoot Ali. The Kruks are trying to be tough and strong, they are alive, they are together. They can not show children how desperate they are. Magda closes her eyes and sees the fire. And if she did not wake up? Again she feels a sense of defeat, hopelessness, a feeling of hurt. Let's not let it. Let's help the Kruks. We would like to thank you for your help so far. The good comes back.

click the link below to watch the video from DzienDobry TVN

https://dziendobry.tvn.pl/wideo,2064,n/tej-nocy-nie-zapomna-nigdy-w-pozarze-stracili-majatek,250221.html

Kruki walczą. Bo słowo „walka” najlepiej oddaje ich codzienność. Do mnóstwa spraw, które muszą codziennie załatwiać, do troski o dzieci, dochodzi potworne zmęczenie, coraz większe z każdym dniem. Myśli o przyszłości przeplatają się ze wspomnieniami. Magda nigdy nie zapomni tej nocy, kiedy w koszuli nocnej, na bosaka, stała przed płonącym domem ,tuląc do siebie zapłakanego bosego Jasia w piżamie i oniemiałą, bosą Alę. Krukowie starają się być twardzi i mocni, przecież żyją, są razem. Nie mogą pokazać dzieciom, jak bardzo są zrozpaczeni. Magda zamyka oczy i widzi ogień. A gdyby się nie obudziła? Znów dopada ją poczucie klęski, beznadziei, uczucie krzywdy. Nie pozwólmy na to.  Pomóżmy Krukom. Za dotychczasową pomoc dziękujemy z całego serca. Dobro powraca. 


kliknij w link poniżej aby obejrzeć materiał z DD TVN

https://dziendobry.tvn.pl/wideo,2064,n/tej-nocy-nie-zapomna-nigdy-w-pozarze-stracili-majatek,250221.html

Wybierz kwotę


20 
50 
100 
200 
1 000 
Inna
Wpłać teraz
 Bezpieczne płatności online

Aktualizacje


 • Magdalena Kruk - awatar

  Magdalena Kruk

  03.01.19
  03.01.19

  Minął już rok po pożarze, to był bardzo trudny rok który przetrwaliśmy w dużej mierze dzięki Waszej pomocy, wsparciu i dzięki temu, że czuliśmy , że nie zostaliśmy z tym sami. Cały czas jesteśmy na etapie gromadzenia środków aby odbudowa była możliwa do zrealizowania, mimo iż tyle czasu minęło wierzymy, że się uda. Kurz opadł ale my tym cały czas żyjemy. Dziękujemy, że byliście i jesteście z nami. O naszej dalszej historii i planach, jeżeli chcą Państwo wiedzieć co dalej u Kruków , zapraszam od teraz na stronę fb https://www.facebook.com/magdalena.kruk.35

Komentarze


 • Magda - awatar

  Magda

  02.08.18
  02.08.18

  Powodzenia!

  • Magdalena Kruk - awatar

   Magdalena Kruk - Organizator zbiórki

   03.01.19
   03.01.19

   Dziękujemy!

 • Łukasz - awatar

  Łukasz

  21.05.18
  21.05.18

  Współczuje bardzo. W takich chwilach doceniamy ile właściwie mamy. Wierze w Was.

  • Magdalena Kruk - awatar

   Magdalena Kruk - Organizator zbiórki

   21.05.18
   21.05.18

   Dziękujemy...i co jest najważniejsze !

 • Katarzyna Mlynczyk - awatar

  Katarzyna Mlynczyk

  23.04.18
  23.04.18

  Zycze powodzenia w odbudowaniu domku my jestesmy na etapie stan surowy zamkniety wiem ze liczy sie kazda zlotowka oby do przodu bedzie dobrze

  • Magdalena Kruk - awatar

   Magdalena Kruk - Organizator zbiórki

   25.04.18
   25.04.18

   Dziękujemy serdecznie....❤

 • Anonimowy Darczyńca - awatar

  Anonimowy Darczyńca

  01.04.18
  01.04.18

  Jestescie w moich myslach Kochana :*

  • Magdalena Kruk - awatar

   Magdalena Kruk - Organizator zbiórki

   01.04.18
   01.04.18

   Bardzo dziękujemy....❤

 • Kasia - awatar

  Kasia

  17.03.18
  17.03.18

  Powodzenia!

  • Magdalena Kruk - awatar

   Magdalena Kruk - Organizator zbiórki

   18.03.18
   18.03.18

   Dziękujemy !!!

71 730 zł  z 250 000 zł (Cel)
Wpłaciło 840 osób
Wpłać terazUdostępnij
 
Magdalena Kruk - awatar

Magdalena Kruk

Organizator zbiórki

Zadaj pytanie

Wpłaty: 840

Kasia - awatar
Kasia
20
Mateusz - awatar
Mateusz
50
Marzena Jerczynska - awatar
Marzena Jerczynska
50
Małgorzata - awatar
Małgorzata
50
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
20
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
50
AGATA - awatar
AGATA
200
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
50
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
50
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
20

Uważasz, że ta zbiórka zawiera niedozwolone treści ? Napisz do nas

Stwórz swoją
pierwszą zbiórkę

Nie czekaj, weź sprawy w
swoje ręce teraz!

Jak założyć zbiórkę na Pomagam.pl

Pomagam.pl to największy i najpopularniejszy w Polsce serwis do tworzenia internetowych zbiórek pieniężnych. Dzięki Pomagam. pl w łatwy i bezpieczny sposób zbierzesz pieniądze na dowolny cel, np. pokrycie kosztów leczenia, wsparcie znajomych i rodziny w ciężkich chwilach, realizację projektów społecznych, kulturalnych i biznesowych albo spełnianie marzeń.

Krok 1:Obejrzyj krótki film poniżej, który tłumaczy, jak działa Pomagam.pl.

Krok 2:Zbiórkę na Pomagam.pl przygotowujesz i publikujesz samodzielnie. Nie przejmuj się - założenie zbiórki trwa dosłownie kilka chwil i jest prostsze, niż myślisz (zobacz krótki film poniżej).

Krok 3:Dla swojej zbiórki wybierasz adres internetowy, pod którym będzie ona dostępna dla każdego, np. pomagam.pl/nazwazbiorki. Zbieranie pieniędzy polega na zapraszaniu jak największej liczby osób do odwiedzenia tej strony. Pomagam.pl pozwala automatycznie rozesłać zaproszenia e-mailowe, udostępnić zbiórkę na Facebooku, Twitterze itd. Od razu możesz przyjmować wpłaty. Konto do wypłat wskażesz później.

Krok 4:Wszystkie osoby odwiedzające Twoją zbiórkę mogą szybko i bezpiecznie wpłacać na nią pieniądze, np. przy użyciu przelewów internetowych, kart kredytowych, tradycyjnych przelewów bankowych, a nawet na poczcie! Wpłaty księgują się natychmiast. Wszyscy widzą, jaką kwotę udało się już zebrać, i mogą zapraszać do zbiórki kolejne osoby. Dzięki Pomagam.pl udostępnianie zbiórki na Facebooku, Twitterze lub e-mailowo jest niezwykle proste. Zbiórkę odwiedzają i udostępniają kolejne osoby i tak tworzy się efekt kuli śnieżnej.

Krok 5:Pieniądze ze zbiórki możesz wypłacać na konto bankowe w każdej chwili i tak często, jak chcesz. Wypłata pieniędzy trwa na ogół 1 dzień roboczy. Wypłata nie spowoduje zmiany stanu licznika wpłat na stronie Twojej zbiórki. Możesz dalej zbierać pieniądze, a zbiórka będzie trwać aż do momentu, gdy zdecydujesz się ją zamknąć.

Opłaty:Założenie i prowadzenie zbiórki w serwisie jest darmowe, jednak od zebranej przez Ciebie kwoty potrącimy niewielki procent na pokrycie kosztów promocji serwisu i kosztów operatorów płatności (łącznie - 7,5 % od zebranej kwoty). Są to jedyne opłaty, jakie poniesiesz ! Dzięki nim Pomagam.pl jest najskuteczniejszym narzędziem do tworzenia zbiórek pieniężnych w internecie. Nigdy nie pobieramy dodatkowych lub ukrytych opłat.

Prawda, że proste? To właśnie dlatego dziesiątki tysięcy osób prowadzi już swoje zbiórki na Pomagam.pl. Nie czekaj. Dołącz do nich teraz! Aby założyć zbiórkę, kliknij tutaj lub w przycisk poniżej:

Pomagam.pl wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej

Zamknij