Wesprzyj akcję PoGodnySzlak

5 020 zł  z 10 000 zł (Cel)
Wpłaciło 47 osób
Wpłać terazUdostępnij
 

Organizatorem akcji #PoGodnySzlak jest Fundacja eFkropka wraz z Kamilem Lorencem, który zainicjował tę akcję. 

W dniach 09 sierpnia – 27 sierpnia 2020 r. Kamil Lorenc przemierzył prawie 500 kilometrowy Główny Szlak Beskidzki – #PoGodnySzlak .
Akcja zainicjowania przez Kamila współorganizowana przez Fundację eFkropka miała na celu solidaryzowanie się z osobami z doświadczeniem kryzysów psychicznych i ich bliskimi oraz zwrócenie uwagi na potrzebę dalszej reformy polskiej opieki psychiatrycznej opartej na psychiatrii środowiskowej.

Na szlaku do Kamila dołączali chociaż na chwilę przedstawiciele:

 • Biura Rzecznika Praw Pacjenta, Anna Tomira Bejnar, Aleksandra Wenelczyk, Mateusz Ziółkowski,
 • Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego w Nowym Targu
 • Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej z  Krakowa
 • Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi” z Krakowa
 • Fundacji „Pasjonauci” – wydawca KrosnoSfera – z Krosna

Kamil na szlaku spotykał się, wędrował oraz wędrówkę zakończył z  Fundacją „Idziemy Dla”, czasem też towarzyszyli mu przyjaciele.

Bardzo dziękujemy w imieniu swoim oraz Kamila firmie TheNorthFace za wyposażenie w profesjonalną odzież i obuwie.    www.thenorthface.pl

Wszelkie relacje dostępne są na kanale YouTube Fundacji eFkropka  

English below 

Dołącz do nas:  Rusz z nami na #PoGodnySzlak

Co jest celem akcji?    

Akcja odbywa się na rzecz solidarności z osobami z doświadczeniem kryzysu psychicznego i ich bliskich oraz na rzecz zmian w polskiej psychiatrii. Kamil pragnie w ten sposób przypomnieć o problemach, prawach i potrzebach osób chorujących psychicznie, a także o niezbędnych zmianach dotyczących ochrony zdrowia psychicznego w Polsce. Jej celem jest również zbiórka środków na rzecz realizacji celów statutowych Fundacja eFkropka. Statut 

W Polsce milion osób choruje psychicznie, w tym 400 tysięcy na schizofrenię. Co czwarty mieszkaniec Polski doświadcza, doświadczył lub doświadczy kryzysu psychicznego.

Zależy nam na zmianach zmianach w polskiej psychiatrii. Tak, aby leczenie nie opierało się na izolacji w szpitalu ale żeby rozwijała się opieka środowiskowa: blisko domu, dostępna, bez kolejki, dostosowana do danego przypadku, włączająca w terapię bliskich. Taka, jaka jest dostępna w Centrach Zdrowia Psychicznego.

Patronatem Honorowym akcję objęli Rzecznik Praw Pacjenta oraz Biuro ds. Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. 

Akcji towarzyszyć będą spotkania online (Live na Facebooku) ze specjalistami oraz z "Ekspertami przez doświadczenie", czyli osobami z diagnozami psychiatrycznymi, które teraz otwarcie dzielą się swoimi doświadczeniami. Nagrania ze spotkań będą również dostępne na naszym YouTube Fundacja eFkropka. W akcji można uczestniczyć na różne sposoby, zapraszamy na wydarzenie na Facebooku:  Rusz z nami na #PoGodnySzlak  

Kim jest Kamil Lorenc? 

33 letnim informatykiem, początkującym  motocyklistą i pilotem paralotni. Wcześniej zwiedził kawał świata, aby odkryć Polskę ponownie. Obecnie podjął wyzwanie, aby w szlachetnym celu pokonać 500 kilometrowy Główny Szlak Beskidzki. Kamil rusza 9 sierpnia z Wołosatego w Bieszczadach i planuje zakończyć wędrówkę 29 sierpnia w Ustroniu w Beskidach.     

Czym zajmuje się Fundacja eFkropka?                              

Fundacja eFkropka powstała z inicjatywy osób zawodowo zajmujących się leczeniem ludzi chorujących psychicznie i pracą terapeutyczną na ich rzecz, a w jej działania włączają się również osoby po kryzysach zdrowia psychicznego, tzw. eksperci przez doświadczenie. Obecnie zarówno w Radzie Fundacji, jak i jej Zarządzie zasiadają osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego.

Celem naszych projektów jest zmiana negatywnych wyobrażeń o chorobach psychicznych, przekonań utrwalonych w świadomości społecznej, a także w myśleniu o sobie samych pacjentów. Główną misją Fundacji jest zapobieganie izolacji osób po kryzysie zdrowia psychicznego, przeciwdziałanie ich stygmatyzacji i przełamywanie stereotypów związanych z chorobami psychicznymi. 

Obecnie realizujemy programy: 

   

Na co przeznaczymy zebrane środki?

Dzięki Państwa wsparciu będziemy mogli przeprowadzić więcej warsztatów antystygmatyzacyjnych "Razem wbrew stereotypom" dla osób, które zawodowo mają kontakt z osobami z diagnozami psychiatrycznymi m.in. urzędników, policjantów, księży, studentów, lekarzy, pracowników pomocy społecznej etc. Zależy nam, aby dotrzeć z naszymi warsztatami do mniejszych miejscowości, gdzie zjawisko stygmatyzacji jest o wiele większe niż w dużych aglomeracjach, a dostęp do tego typu edukacji o wiele mniejszy. Zależnie od zebranych środków chcielibyśmy zakupić sprzęt potrzebny do przeprowadzania warsztatów, ponieważ obecnie korzystamy z prywatnych laptopów, pożyczanych rzutników etc. 

 O czym marzymy?

 • o zorganizowaniu w przyszłym roku drugiego dnia Kongresu Zdrowia Psychicznego poświęconego w całości trudnej sytuacji psychiatrii dzieci i młodzieży, której reforma ruszyła w kwietniu br.  Kongres jest ruchem oddolnym i nie ma stałego źródła finansowania, a sytuacja związana z pandemią znacznie utrudnia pozyskanie środków,  
 • o stworzeniu spółdzielni socjalnej, godnego miejsca pracy dla osób po kryzysach psychicznych. W jej ramach planujemy otworzyć firmę cateringową i kawiarnię, gdzie oprócz dobrej kawy, można by było porozmawiać o różnych aspektach związanych ze zdrowiem psychicznym, skorzystać z warsztatów i różnych zajęć aktywizujących,
 •  o przetłumaczeniu i wydaniu książki "Dont call me nuts" - "Nie nazywaj mnie czubkiem" napisanej prze psychiatrę i psychologa Patricka Corrigana oraz reportera "Chicago Tribune" Roberta Lundina, który od wielu lat żyje z zaburzeniami schizoafektywnymi.  "Dont call me nuts" to bardzo cenny "podręcznik zdrowienia". Mamy zgodę autorów na wydanie 2000 bezpłatnych egzemplarzy dla pacjentów i ich bliskich,   

Nasze marzenia są do spełnienia :)  W to wierzymy, jednak ich realizacja wiążę się z ogromnymi kosztami. Dlatego prosimy Państwa o wsparcie naszych działań warsztatowych oraz za ściskanie kciuków za Kamila i realizacje naszych marzeń.

Raz jeszcze zapraszamy do udziału w  Rusz z nami na PoGodnySzlak  

UWAGA! Przed wysłaniem nam zdjęć z hasztagiem prosimy o zapoznanie się ze Zgodą na upublicznienie wizerunku (treść zgody oraz więcej informacji w wydarzeniu na Facebooku (czerwony napis powyżej)

Support the #PoGodnySzlak (#CheerfulTrail) campaign

Facebook event

The campaign is organized by the eFkropka Foundation together with Kamil Lorenc, who initiated it.

The purpose of the campaign

The action takes place for the sake of solidarity with people who experienced mental crisis and their relatives, and for changes in Polish psychiatry. Its purpose is also to raise funds for the statutory goals of the eFkropka Foundation. 

The campaign will be carried out under the honorary patronage of the Patient's Rights Ombudsman and the Bureau of the National Mental Health Program.

In Poland, mental illnesses affect 1 million people, including 400,000 suffering from schizophrenia. Every fourth inhabitant of Poland experiences, has experienced or will experience a mental crisis.

We want changes in Polish psychiatry. So that the treatment is not based on isolation in a hospital, but on a community care: close to home, available, without queuing, tailored to a given case and with inclusion of relatives during the process. Such help is available at Mental Health Centers.

The campaign will be accompanied by online meetings (live on Facebook) with specialists and with "Experts by experience" - people with psychiatric diagnoses, who openly share their experiences for greater good. Recordings of the meetings will be available on our YouTube. You can participate in the campaign in various ways, join us on Facebook (in polish): Rusz z nami na #PoGodnySzlak

About Kamil Lorenc (campaign initiator)

33 years old quant, novice motorcyclist and paraglider pilot. Currently, he took up a challenge to complete the 500 km Main Beskid Trail for a noble purpose. Kamil starts on August 9th from Wołosate in the Bieszczady Mountains and plans to finish the hike on August 29th in Ustroń in the Beskidy Mountains.

About the eFkropka Foundation

More information about eFkropka Foundation

Facebook eFkropka Foundation

The eFkropka Foundation was established by professionals involved in the treatment of mentally ill people and therapeutic work for them. People after mental health crises, the so-called experts by experience also play important part in the Foundation’s activities. Currently, there are people with experience of mental crisis on the Foundation's Council and its Management Board.

The aim of our projects is to change negative perceptions about mental illnesses, beliefs fixed in social consciousness, as well as patient’s thinking about themself. The main mission of the Foundation is to prevent isolation after experiencing mental health issues, counteracting the stigma and breaking stereotypes related to mental illnesses. 

Programs carried out by the fundation now: 

 • Together Against Stereotypes - anti-stigmatization and anti-self-stigmatization workshops, conducted by eFkropka Educators - people with experience of mental crisis, 
 • Mental Health Congress - Together We Change Polish Psychiatry. The Congress is a nationwide event, which has been taking place every second year since 2017. It gathers different circles of people interested in mental health:  self-help groups, health care professionals, beneficiaries of psychiatric services (i.e. patients and their families), employers and representatives of local and national government.  Its mission is to promote mental health and prevention, strive for a reform in health care - implementation of modern patient-oriented community psychiatry approach, fight stigmatisation of people seeking mental health care and create place where self-help movements can share their experience.

         We would like to invite you to the III Mental Health Congress, which is                  planned to take place in Warsaw on the 7th of June

         More information about Mental Health Congress

         Facebook Mental Health Congress

 • March of the Yellow Ribbon - March of solidarity with people experiencing a mental crisis, 
 • Self-help integration group - a support group for people with experience of mental crisis, 
 • Together For Self-reliance - We run support groups for people experiencing mental crises and their families,
 •  Together in the Kitchen– together with the restaurateurs Agnieszka and Marcin Kręglicki we conduct professional internships. 
 • We educate in different ways, About stigma and overcoming it, How is it to live with bipolar disorder? Does the diagnosis of schizophrenia take everything away from us? Who is a Recovery Assistant? What is community psychiatry?

 eFkropka Foundation  -what else are we doing in eFkropka? Click on the red link 😊

  What will we do with collected funds?

If we reach the target:

With your support, we will be able to conduct more anti-stigma workshops "Together Against Stereotypes" for the professions who have contact with people with psychiatric diagnoses, including officials, policemen etc. We want to reach smaller towns with our workshops, where the phenomenon of stigma is much greater and access to this type of education is smaller. Depending on the collected funds, we would like to buy equipment needed to conduct the workshops, because we currently use private laptops, borrowed projectors, etc.

If we exceed the target, we are dreaming about:

- the organization of the second day of the Mental Health Congress in 2021 focused entirely on the difficult situation of psychiatry of children and adolescents. Congress is a grassroots movement, does not have a permanent source of funding and additionally the pandemic makes it difficult to raise funds required,

 - creating a social cooperative, a worthy workplace for people with experience of mental crisis. We plan to start a catering company and a café, where in addition to good coffee, everyone could talk about various aspects of mental health, attend workshops and various activities,

- translation and publication of the book "Don't Call Me Nuts" written by psychiatrist and psychologist Patrick Corrigan and the Chicago Tribune reporter Robert Lundin, who has been living with schizoaffective disorder for many years. "Don't Call Me Nuts" is a very valuable "recovery manual". We have the authors' consent to issue 2,000 free copies for patients and their relatives,

Our dreams can come true :) We believe in it, but their implementation is associated with huge costs. Therefore, we ask you to support our workshop activities and keep your fingers crossed for Kamil and making our dreams come true.

Once again, we invite you to participate (in polish): 

Rusz z nami na #PoGodnySzlak (#CheerfulTrail)

Spotkanie z Edukatorami w ramach Akademii Sztuk Przepięknych na Pol'and'Rock Festiwal - sierpień 2018 r.

Marsz Żółtej Wstążki -  3 czerwca 2019 r.

Marsz Żółtej Wstążki - 3 czerwca 2019 r. 

II Kongres Zdrowia Psychicznego 3 czerwca 2019 r.  W kongresie udział wzięło ponad 1200 osób.

Warsztaty "Razem wbrew stereotypom" dla profesjonalistów  w ramach projektu "Razem do samodzielności" dofinansowanego z budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego - Przasnysz, listopada 2018 r.      

Warsztaty "Razem wbrew stereotypom" dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, styczeń 2019 r.  

Wybierz kwotę


20 
50 
100 
200 
1 000 
Inna
Wpłać teraz
 Bezpieczne płatności online

Aktualizacje


 • FUNDACJA EF KROPKA - awatar

  FUNDACJA EF KROPKA

  29.08.2020
  29.08.2020

  Tak Kamil Lorenc doszedł do "kropki" z eFkropką:) Po 19 dniach marszu przez #PoGodnySzlak, 27 sierpnia 2020 r . w swoje urodziny, po 500 kilometrowym Głównym Szlaku Beskidzkim dotarł do celu - Ustronia. Wystartował 8 sierpnia 2020 r. w Wołosatem. Na różnych etapach wędrówki towarzyszyli mu przedstawiciele: Rzecznika Praw Pacjenta, Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego z Nowego Targu, Stowarzyszenia na Rzecz Psychiatrii i Opieki Środowiskowej, Stowarzyszenia "Otwórzcie Drzwi" oraz przedstawicielki Fundacji "Idziemy Dla", które wędrowały dla równie szlachetnych celów. Jesteśmy bardzo wdzięczni zarówno Kamilowi, współtowarzyszom wędrówki oraz wszystkim osobom wspierającym akcję.

  Zdjęcie aktualizacji 54 558

Komentarze


 • Andrew Ross - awatar

  Andrew Ross

  07.09.2020
  07.09.2020

  Well Done!

  • FUNDACJA EF KROPKA - awatar

   FUNDACJA EF KROPKA - Organizator zbiórki

   07.09.2020
   07.09.2020

   Thank you very much Andrew!

 • Anonimowy Darczyńca - awatar

  Anonimowy Darczyńca

  17.08.2020
  17.08.2020

  Powodzenia! ;)

  • FUNDACJA EF KROPKA - awatar

   FUNDACJA EF KROPKA - Organizator zbiórki

   18.08.2020
   18.08.2020

   W imieniu Kamila i własnym bardzo dziękujemy za wsparcie :) Serdecznie zapraszamy do śledzenia #PoGodnySzlak i dołączenia do Kamila:) https://www.facebook.com/events/340066636989187/ oraz na nasze webinary: https://www.youtube.com/channel/UCx43OzvBWvElyfz59OuZTqg pozdrawiamy i Najlepszego życzymy! Edukatorzy eFkropki

 • Anonimowy Darczyńca - awatar

  Anonimowy Darczyńca

  07.08.2020
  07.08.2020

  Amazing endeavor, Kamil! Best Wishes

 • Anonimowy Darczyńca - awatar

  Anonimowy Darczyńca

  06.08.2020
  06.08.2020

  good luck with the challenge - a long way!

  • FUNDACJA EF KROPKA - awatar

   FUNDACJA EF KROPKA - Organizator zbiórki

   06.08.2020
   06.08.2020

   With your help we will be able to change more for better in Polish psychiatry.Thank you so much for your support. It is very valuable for us. We encourage you to follow Kamil’s journey which will take place from 9th to 29th August. www.facebook.com/events/340066636989187/

 • Agnieszka Lewonowska-Banach Stowarzyszenie Rodzin Zdrowie Psychi - awatar

  Agnieszka Lewonowska-Banach Stowarzyszenie Rodzin Zdrowie Psychi

  06.08.2020
  06.08.2020

  Trzymamy kciuki, ślemy dobre myśli i dziękujemy Panu Kamilowi za ten gest solidarności z osobami chorującymi psychicznie

  • FUNDACJA EF KROPKA - awatar

   FUNDACJA EF KROPKA - Organizator zbiórki

   06.08.2020
   06.08.2020

   My również ogromnie dziękujemy Kamilowi i Wam! Ściskamy również kciuki za Kamila:) pozdrawiam

5 020 zł  z 10 000 zł (Cel)
Wpłaciło 47 osób
Wpłać terazUdostępnij
 

Wpłaty: 47

Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
20
Kawon - awatar
Kawon
100
Zyta Słowiańska - awatar
Zyta Słowiańska
20
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
10
Andrew Ross - awatar
Andrew Ross
250
Michał Dydliński - awatar
Michał Dydliński
50
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
100
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
20
Gabriel Abelof - awatar
Gabriel Abelof
100
Best of Luck - awatar
Best of Luck
100

Uważasz, że ta zbiórka zawiera niedozwolone treści ? Napisz do nas

Stwórz swoją
pierwszą zbiórkę

Nie czekaj, weź sprawy w
swoje ręce teraz!

Jak założyć zbiórkę na Pomagam.pl

Pomagam.pl to największy i najpopularniejszy w Polsce serwis do tworzenia internetowych zbiórek pieniężnych. Dzięki Pomagam. pl w łatwy i bezpieczny sposób zbierzesz pieniądze na dowolny cel, np. pokrycie kosztów leczenia, wsparcie znajomych i rodziny w ciężkich chwilach, realizację projektów społecznych, kulturalnych i biznesowych albo spełnianie marzeń.

Krok 1:Obejrzyj krótki film poniżej, który tłumaczy, jak działa Pomagam.pl.

Krok 2:Zbiórkę na Pomagam.pl przygotowujesz i publikujesz samodzielnie. Nie przejmuj się - założenie zbiórki trwa dosłownie kilka chwil i jest prostsze, niż myślisz (zobacz krótki film poniżej).

Krok 3:Dla swojej zbiórki wybierasz adres internetowy, pod którym będzie ona dostępna dla każdego, np. pomagam.pl/nazwazbiorki. Zbieranie pieniędzy polega na zapraszaniu jak największej liczby osób do odwiedzenia tej strony. Pomagam.pl pozwala automatycznie rozesłać zaproszenia e-mailowe, udostępnić zbiórkę na Facebooku, Twitterze itd. Od razu możesz przyjmować wpłaty. Konto do wypłat wskażesz później.

Krok 4:Wszystkie osoby odwiedzające Twoją zbiórkę mogą szybko i bezpiecznie wpłacać na nią pieniądze, np. przy użyciu przelewów internetowych, kart kredytowych, tradycyjnych przelewów bankowych, a nawet na poczcie! Wpłaty księgują się natychmiast. Wszyscy widzą, jaką kwotę udało się już zebrać, i mogą zapraszać do zbiórki kolejne osoby. Dzięki Pomagam.pl udostępnianie zbiórki na Facebooku, Twitterze lub e-mailowo jest niezwykle proste. Zbiórkę odwiedzają i udostępniają kolejne osoby i tak tworzy się efekt kuli śnieżnej.

Krok 5:Pieniądze ze zbiórki możesz wypłacać na konto bankowe w każdej chwili i tak często, jak chcesz. Wypłata pieniędzy trwa na ogół 1 dzień roboczy. Wypłata nie spowoduje zmiany stanu licznika wpłat na stronie Twojej zbiórki. Możesz dalej zbierać pieniądze, a zbiórka będzie trwać aż do momentu, gdy zdecydujesz się ją zamknąć.

Opłaty:Założenie i prowadzenie zbiórki w serwisie jest darmowe, jednak od zebranej przez Ciebie kwoty potrącimy niewielki procent na pokrycie kosztów promocji serwisu i kosztów operatorów płatności (łącznie - 7,5 % od zebranej kwoty). Są to jedyne opłaty, jakie poniesiesz ! Dzięki nim Pomagam.pl jest najskuteczniejszym narzędziem do tworzenia zbiórek pieniężnych w internecie. Nigdy nie pobieramy dodatkowych lub ukrytych opłat.

Prawda, że proste? To właśnie dlatego dziesiątki tysięcy osób prowadzi już swoje zbiórki na Pomagam.pl. Nie czekaj. Dołącz do nich teraz! Aby założyć zbiórkę, kliknij tutaj lub w przycisk poniżej:

Pomagam.pl wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej

Zamknij