Zbiórka Okna dla Ukrainy - zdjęcie główne

Okna dla Ukrainy

113 481 zł  z 115 000 zł (Cel)
Wpłaciły 542 osoby


Wysyłamy okna do Ukrainy, żeby wesprzeć potrzebujących w odbudowie swoich domów. Tyle.

Konsekwencją ataków rakietowych na ukraińskie budynki są przede wszystkim wybite szyby i zniszczone okna. To oznacza brak izolacji termicznej. To oznacza moknące od deszczu pomieszczenia i ich zawartość oraz brak bezpieczeństwa. Folia spożywcza i płyta OSB to żadne rozwiązanie. Dlatego efektywnie i celowo pomagamy tym, którzy potrzebują wsparcia w postaci materiałów budowlanych, by mogli znów mieszkać godnie i bezpiecznie.

Hej! Tu Zosia Jaworowska i Petro Vladimirov. W lipcu 2022 roku Zosia założyła Fundację BRDA zajmującą się mieszkalnictwem i budownictwem – projekt OKNO to jej część. Petro to architekt z Kijowa, którego wojna zastała w Warszawie i który z Polski wspiera swoich rodaków i rodaczki.

Projekt rozpoczęliśmy w lipcu 2022 roku, kiedy Ukraińcy i Ukrainki z Polski zaczęli wracać do swoich domów na wyzwolonych terenach obwodów kijowskiego, czernichowskiego i chersońskiego. Zbliżała się zima, trzeba było pomóc jak najszybciej naprawić domy. W dwa miesiące udało nam się zebrać ponad 600 okien z całej Polski i wysłać dwie ciężarówki do Ukrainy. Wszystkie okna już dawno znalazły swoich właścicieli.

Okna w Ukrainie są jednak nadal trudno dostępne i niezwykle potrzebne. Dlatego organizujemy drugą zbiórkę <3

OKNO 2.0 STARTUJE JUŻ W WALENTYNKI!

W ramach projektu OKNO gromadzimy, mierzymy, katalogujemy, pakujemy i wysyłamy jak największą ilość okien we współpracy z ukraińskimi organizacjami pozarządowymi. Pozyskujemy okna od osób prywatnych oraz od producentów z końcówek serii, testów i ekspozycji. Okno, które ma minimalny defekt już nie nadaje się do sprzedaży – nadal jednak perfekcyjnie nadaje się do użytku. Okna z odzysku to cenny materiał, który pozwoli zamieszkać w bezpiecznych domach i mieszkaniach tym, którzy stracili najwięcej – osobom uchodźczym, które potrzebują podstawowego schronienia i mieszkańcom i mieszkankom Ukrainy, którzy zostali lub wrócili do swoich domów. 

Więcej o skali tego problemu i jego konsekwencjach (i o naszym wkładzie w pomoc!) możecie przeczytać m.in. w The New York Times: https://nyti.ms/3QQl3CE.

Współpracujemy na stałe z ukraińską fundacją District One. Ekipa District #1 pomaga ludziom naprawiać szkody w domach, odnawiają też szkoły i przedszkola, stawiają nowe domy. To oni odbierają nasze okna w Kijowie i przekazują je dalej. Mamy też kilku innych partnerów. Co-Haty (projekt Fundacji Metalab) przekształcają pustostany i akademiki w przestrzenie mieszkalne oraz budują prefabrykowane domy w rejonie Ivano-Frankiwska. W drugiej edycji działamy także z Radą Miasta Charkowa! Wszyscy nasi partnerzy stwierdzili bez wahania: okna to to, czego nadal najbardziej potrzebują. 

Mamy już doświadczenie, zaufanych partnerów i determinację, by pomagać dalej. Im więcej środków, tym więcej okien wyślemy do potrzebujących. Dlatego nadal potrzebne nam Wasze wsparcie!


NA CO ZBIERAMY KASĘ?
1. Transport: staramy się pozyskać partnera, który pomoże nam przewieźć okna na preferencyjnych warunkach. Transport ponad 600 okien to dwie 13,5 metrowe naczepy załadowane po dach, a każda z ciężarówek przemierza kilka tysięcy kilometrów z Warszawy do Kijowa. Koszt jednego przejazdu to około 13 000 złotych. Kosztuje także transport okien z całej Polski do magazynu, ostatnie dwa miesiące to koszt około 7 000 złotych za przejazdy, wynajem przyczep, siłę roboczą (okna swoje ważą, nie myślcie sobie, nadgarstki w zespole siadają!). W drugiej edycji chcemy wysłać dwa razy więcej okien, także dalej niż tylko do Kijowa, a to oznacza dwa razy większe koszty – z Wami, jednak, damy radę!
2. Opakowania: aby przewieźć okna bezpiecznie do Ukrainy, musimy je mądrze pakować. Wykorzystujemy jak najwięcej używanych palet i stretch z odzysku. Potrzebujemy także materiałów do oznakowania i wymiarowania okien. Łącznie to koszt około 6 000 złotych na 600 okien.
3. Inne: materiały graficzne, ubezpieczenie transportu i zespołu wolontariackiego i wsparcie finansowe dla zespołu z Ukrainy, który pomaga nam w procesie. Przewidujemy na dodatkowe działania około 10 000 złotych.

Na podstawie doświadczeń z oknami chcemy dalej jak najefektywniej i najbezpieczniej wysyłać także inne materiały budowlane i narzędzia z odzysku do pozostałych regionów Ukrainy. Już wiemy, że potrzebne są także niszczone w atakach rakietowych drzwi. Współpracujemy z Narodowym Instytutem Architektury i Urbanistyki. Projektujemy platformę udostępniającą materiały budowlane reuse organizacjom non-profit nie tylko w Ukrainie, ale także w Polsce. Optymalizujemy koszty logistyczne, dążymy do samowystarczalności finansowej projektu.

Dopiero się rozkręcamy!


Wszelkie pytania, jakie przyjdą Wam do głowy kierujcie na okno@fundacjabrda.org. Jesteśmy do Waszej dyspozycji.
Śledźcie nas na Instagramie (https://www.instagram.com/fundacjabrda/),
i na stronie naszej Fundacji, www.fundacjabrda.org.

Więcej o partnerach w Ukrainie:
District #1: https://www.districtone.foundation/english/
Co-Haty: https://www.cohaty.org
Repair Together: https://www.instagram.com/repair.together/
BUR: https://www.instagram.com/burburbuuur/
Brave to Rebuild: https://linktr.ee/bravetorebuild

Piszą o nas:
The New York Times: https://nyti.ms/3QQl3CE
Noizz: https://bit.ly/3uopPig
Gazeta Wyborcza: https://bit.ly/3J6GkFJ
TOK FM: https://bit.ly/3J7VLNT

Dołączcie do nas <3 Ciepły, bezpieczny dom, to najpiękniejsza rzecz, jaką możemy dać naszym przyjaciołom i przyjaciółkom w Ukrainie. Slava Ukraini!_________________________________________________________

ENGLISH VERSION

We are shipping windows to Ukraine to support those in need of rebuilding their homes. Simple as that.

After Russian attacks on Ukranian homes and builidings, the first thing to go are windows. Shattered glass and broken windows mean no thermal isolation – the temperatures already dropped and autumn is upon us, we all feel it. It means wet, humid rooms and lack of security. Saran wrap or OSB cannot replace glass. That's why we are effectively helping those, who need support in the form of building materials, in order to live in a safe home.

Hi! This is Zosia Jaworowska and Petro Vladimirov. In July 2022, Zosia founded BRDA Foundation to deal with housing issues and to tap into the building sector potential – the OKNO (Polish word for window) project is its key part. Petro is a Ukrainian architect who found himself in Warsaw when the war began and who supports his compatriots from Poland.

We started the project in July 2022, when Ukrainian men and women from Poland started to return to their homes in the liberated areas of the Kyiv oblasts, Chernihiv and Kherson. Winter was coming, it was necessary to help with repairing houses as soon as possible. In two months, we managed to collect over 600 windows from all over Poland and send two full trucks to Ukraine. All the windows are long gone from the storage and found their owners.

However, windows in Ukraine are still difficult to find and are extremely necessary. This is why we are organizing a second edition of the project <3

WINDOW 2.0 STARTED ON VALENTINE'S DAY!

As part of the OKNO project, we collect, measure, catalog, pack and ship as many windows as possible in cooperation with Ukrainian non-governmental organizations. We obtain windows from private individuals and manufacturers' ends of series, tests, and exhibitions. A window that has a minimal defect is no longer suitable for sale, but still perfectly usable. Re-used windows are a valuable material that will allow living in safe houses and apartments for those, who have lost what is most important  – a roof over their head.

You can read more about the scale of this problem and its consequences (and our contribution to solving it!) in The New York Times: https://nyti.ms/3QQl3CE.

We permanently cooperate with the Ukrainian District One Foundation. The District #1 team helps people repair damage to their homes, renovate schools and kindergartens, and build new homes. They take over our windows in Kyiv and pass them on. We also have several other partners. Co-Haty (a project of the Metalab Foundation) transforms vacant buildings and dormitories into residential spaces and builds prefabricated houses in the Ivano-Frankivsk region. In the second edition, we also work with the Kharkiv City Council! All our partners stated without hesitation: windows are still what they need most.

We already have experience, trusted partners, and the determination to keep on helping as long as it takes. The more funds we raise, the more windows we will send to those in need. That's why we still need your support! 

WHAT DO WE COLLECT MONEY FOR?

1. Transport: we are trying to find a partner who will help us transport windows on preferential terms. The transport of over 600 windows means two 13.5-meter semi-trailers loaded to the roof, and each truck travels several thousand kilometers from Warsaw to Kyiv. The cost of one journey is about PLN 13,000. The transport of windows from all over Poland to the warehouse also has its cost: the last two months it was about PLN 7,000 for driving through Poland, carry-on trailer rental, and labor (windows are pretty heavy!). In the second edition, we want to send twice as many windows, also further than just to Kyiv, and this means twice as many costs – with you, however, we can manage!

2. Packaging: to transport windows safely to Ukraine, we must pack them wisely. We use as many used pallets and recycled stretch as possible. We also need materials for marking and dimensioning windows. In total, it costs about PLN 6,000 for 600 windows.

3. Other: graphic materials, transport, volunteer team insurance, and financial support for the Ukrainian team that helps us in the process. We anticipate about PLN 10,000 for additional activities.

Based on our experience with windows, we want to continue to send other building materials and recycled tools to other regions of Ukraine most effectively and safely. We already know that doors are also needed. We cooperate with the National Institute of Architecture and Urbanism. With them, we are designing a platform that provides re-used building materials to non-profit organizations not only in Ukraine but also in Poland. We optimize logistics costs and strive for the financial self-sufficiency of the project.

Stay with us. We're just getting started!

Any questions that come to your mind should be directed to [email protected]. We are at your disposal. Also, bear in mind, that funds we managed to collect via pomagam.pl financed primarily the first edition of the project, but we decided to organize fundraising for the second edition under the same link.

Follow us on Instagram (instagram.com/fundacjabrda), and on our Foundation's website, www.fundacjabrda.org.

More about our partners in Ukraine:
District #1: https://www.districtone.foundation/english/
Co-Haty: https://www.cohaty.org
BUR: https://www.instagram.com/burburbuuur/

Media about us:
The New York Times: https://nyti.ms/3QQl3CE
Noizz: https://bit.ly/3uopPig
Gazeta Wyborcza: https://bit.ly/3J6GkFJ
TOK FM: https://bit.ly/3J7VLNT

Join us <3 A warm, safe home is the most beautiful thing we can give to our friends in Ukraine. Slava Ukraini!

Aktualizacje


 • FUNDACJA BRDA - awatar

  FUNDACJA BRDA

  13.11.2022
  13.11.2022

  Hej, kochani darczyńcy i darczynki! Dajemy Wam znać, że nie śpimy, a nadal intensywnie działamy. Oto szybka wiadomość, co u nas słychać i co dalej:

  1. Okna w Kijowie schodzą jak świeże bułeczki. Wiele z nich jest już zainstalowanych w ukraińskich domach. Na dowód fotografia z naszego Instagrama (@fundacjabrda), gdzie stale wrzucamy filmiki z magazynu i nowych posiadaczy stolarki. Śledźcie nas i bądźcie na bieżąco z postępami! Aby wspierać Fundację District #1, która wzięła na siebie redystrybucję okien i zarządzanie magazynem w Kijowie, pomagamy im opłacić halę do czasu, aż wszystkie okna zostaną odebrane.

  2. Już jutro czeka nas pierwszy warsztat badawczy BUDO, w ramach którego będziemy tworzyć program katalogowania, rezerwacji i redystrybucji materiałów z odzysku w Ukrainie, ale też w Polsce tam, gdzie będą one najbardziej potrzebne. To będzie narzędzie skierowane do organizacji non-profit, instytucji pożytku publicznego i lokalnych samorządów, które mniejszym kosztem i z pożytkiem dla środowiska chcą wspierać potrzebujących. Jednocześnie dalej zamierzamy wysyłać okna do Ukrainy, więc...

  3. Kolejną zbiórkę szykujemy na okolice marca przyszłego roku, kiedy temperatury będą ułatwiać logistykę zbierania, wysyłki i redystrybucji oraz ponownego montażu okien. Jeśli nasi partnerzy w Ukrainie będą gotowi, zaczniemy wcześniej. W każdym razie Okno zbiórka nr 2 już po Świętach <3

  4. Za nami masa ciekawych spotkań, w rezultacie których myślimy nad tym co zrobić z oknami starego typu, drewnianymi z falowanym szkłem, które często nam oferowaliście. Te okna nie zawsze nadają się do ponownego montażu ze względu na słabe właściwości termiczne i stan. Jest ich natomiast tak dużo, że widzimy w nich zasób, z którym można zmajstrować coś ciekawego. Kombinujemy, badamy sprawę... mamy nadzieję, że więcej wkrótce.

  Koniecznie wpadajcie na nasz instagram – to tam na bieżąco relacjonujemy wszystko, co dzieje się w fundacji w projekcie OKNO <3

  Udanego tygodnia!

  Zdjęcie aktualizacji 105 469

Słowa wsparcia

Twoje słowa mają moc pomagania! Wpłać darowiznę i przekaż kilka słów wsparcia 🤲


 • Urszula Sławiec - awatar

  Urszula Sławiec

  06.02.2023
  06.02.2023

  Wspaniała inicjatywa, wspieram i trzymam kciuki za powodzenie waszych działań!

 • Rusni peesda - awatar

  Rusni peesda

  19.09.2022
  19.09.2022

  Jestem rusofobem

 • Adam Novak - awatar

  Adam Novak

  15.09.2022
  15.09.2022

  Robicie super robotę:)

 • Anonimowy Darczyńca - awatar

  Anonimowy Darczyńca

  14.09.2022
  14.09.2022

  Robicie wspaniałą robotę, całym serduszkiem z wami! ❤

 • Anonimowy Darczyńca - awatar

  Anonimowy Darczyńca

  24.08.2022
  24.08.2022

  Na Dzień Niepodległości. Slava Ukraini! ❤✊

113 481 zł  z 115 000 zł (Cel)
Wpłaciły 542 osoby

Wpłaty: 542

Rena - awatar
Rena
120
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
50
Urszula Sławiec - awatar
Urszula Sławiec
300
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
50
Klub Spatif bilety - awatar
Klub Spatif bilety
21 260
Klub Spatif - awatar
Klub Spatif
5 000
Bartłomiej Pazura SPATiF aukcja płyta - awatar
Bartłomiej Pazura SPATiF aukcja płyta
500
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
100
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
100
Andrzej - awatar
Andrzej
500

Uważasz, że ta zbiórka zawiera niedozwolone treści ? Napisz do nas

Załóż swoją pierwszą zbiórkę

Zbieraj pieniądze na to, czego
najbardziej potrzebujesz już dziś!

Jak założyć zbiórkę na Pomagam.pl

Pomagam.pl to największy i najpopularniejszy w Polsce serwis do tworzenia internetowych zbiórek pieniędzy. To narzędzie, które umożliwia każdemu i całkowicie za darmo założenie zbiórki w kilka chwil.

Dzięki Pomagam.pl w łatwy i bezpieczny sposób zbierzesz fundusze na to, co dla Ciebie ważne m.in. pokrycie kosztów leczenia, wsparcie bliskich w trudnych chwilach i na inicjatywy bliskie Twojemu sercu.

Krok 1:Chcesz założyć zbiórkę, ale nie wiesz od czego zacząć? Nie martw się! Obejrzyj krótki film poniżej, który tłumaczy, jak działa Pomagam.pl.

Krok 2:Zbiórkę na Pomagam.pl przygotowujesz i publikujesz samodzielnie. Nie przejmuj się - założenie zbiórki trwa dosłownie kilka chwil i jest prostsze, niż myślisz. Sprawdź poniższy poradnik.

W momencie tworzenia zbiorki możesz wybrać, czy chcesz ją prowadzić samodzielnie czy ze wsparciem Pomagam.pl. Pierwsza opcja jest całkowicie darmowa. Jeśli natomiast zdecydujesz się na promowanie zbiórki z naszym wsparciem, będziemy przypominać o Twojej zbiórce i zachęcać do wpłat osoby, które ostatnio odwiedziły stronę Twojej zbiórki (tzw. retargeting).

W tym celu będziemy wyświetlać Twoją zbiórkę zarówno na stronie głównej Pomagam.pl jak i w reklamach internetowych. Zwiększa to szanse na to, że więcej odwiedzających Twoją zbiórkę osób zdecyduje się ostatecznie na wpłatę lub udostępnienie zbiórki. W zamian za to dodatkowe, nieobowiązkowe wsparcie w promocji od każdej wpłaty potrącimy automatycznie 12%.

Krok 3:Twoja zbiórka jest gotowa, czas zacząć działać! Nikt nie wypromuje Twojej zbiórki tak jak Ty, dlatego pamiętaj, żeby udostępniać ją we wszystkich mediach społecznościowych: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn czy YouTube i TikTok. Zacznij od rodziny i przyjaciół - poproś ich o udostępnienie i zachęć do wpłat. Wyślij znajomym linka do zbiórki z krótkim opisem na Messengerze, SMSem lub mailowo. Następnie skontaktuj się z lokalnymi mediami z prośbą o publikację Twojej zbiórki oraz zaangażuj w promocję okoliczne organizacje społeczne, władze samorządowe, instytucje oraz osoby znane w Twojej okolicy.

Pamiętaj, im więcej osób dowie się o Twojej zbiórce, tym większa szansa na osiągniecie celu! Więcej porad znajdziesz w ebooku, jak założyć i prowadzić skuteczną zbiórkę. Znajdziesz go w swoim panelu zarządzania zbiórką po jej stworzeniu. Sprawdź również naszego bloga, w którym dzielimy się praktycznymi poradami i wskazówkami.

Krok 4:Wszystkie osoby odwiedzające Twoją zbiórkę mogą szybko i bezpiecznie wpłacać na nią pieniądze, np. przy użyciu przelewów internetowych, kart kredytowych, tradycyjnych przelewów bankowych, a nawet na poczcie! Wpłaty księgują się natychmiast. Wszyscy widzą, jaką kwotę udało się już zebrać i mogą zapraszać do zbiórki kolejne osoby.

Krok 5:Pieniądze ze zbiórki możesz wypłacać na konto bankowe w każdej chwili i tak często, jak chcesz. Wypłata pieniędzy trwa na ogół 3 dni robocze. Wypłata nie spowoduje zmiany stanu licznika wpłat na stronie Twojej zbiórki. Możesz dalej zbierać pieniądze, a zbiórka będzie trwać aż do momentu, gdy zdecydujesz się ją zamknąć.

Prawda, że proste? To właśnie dlatego dziesiątki tysięcy osób prowadzi już swoje zbiórki na Pomagam.pl. Nie czekaj. Dołącz do nich teraz! Aby założyć zbiórkę, kliknij tutaj lub w przycisk poniżej:

Pomagam.pl wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej

Zamknij