Zbiórka Sprawiedliwość dla ofiar wojny - miniaturka zdjęcia

Sprawiedliwość dla ofiar wojny Jak założyć taką zbiórkę?

Zbiórka Sprawiedliwość dla ofiar wojny - zdjęcie główne

Sprawiedliwość dla ofiar wojny

9 525 zł  z 300 000 zł (Cel)
Wpłaciło 31 osób
Wpłać terazUdostępnij
 

EN below

Od czasu inwazji Rosji na Ukrainę 24 lutego 2022 r. nie ustają doniesienia o naruszeniach międzynarodowego prawa humanitarnego oraz zbrodniach prawa międzynarodowego. 

W obliczu tych wydarzeń ponad 14 milionów Ukraińców opuściło swoją ojczyznę, aby szukać schronienia w innych krajach. Wielu z nich było świadkami najokrutniejszych zbrodni, jakie można sobie wyobrazić we współczesnym świecie, a skala ich cierpienia jest porażająca. Liczba osób pokrzywdzonych wskutek tych zbrodni oraz potencjalnych świadków jest ogromna. Żaden system wymiaru sprawiedliwości nie jest w stanie poradzić sobie z tak wielką ilością informacji, jakimi osoby te dysponują. 

Tylko nieliczni świadkowie konfliktów zbrojnych i nieliczne osoby pokrzywdzone wskutek takich przestępstw, będą zeznawać przed śledczymi, a jeszcze mniej będzie zeznawać przed sądami. Ważne jest jednak zgromadzenie jak największej ilości informacji o dowodach tych przestępstw oraz o ich ofiarach.

Projekt Sunflowers ma stanowić uzupełnienie działań organów krajowych oraz trybunałów międzynarodowych powołanych do ścigania i orzekania w sprawach zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości, ludobójstwa, agresji lub innych poważnych naruszeń praw człowieka związanych z inwazją Rosji na Ukrainę, oraz wesprzeć organy uczestniczące w postępowaniach reparacyjnych.

Projekt Sunflowers powstał z inicjatywy osób fizycznych i prawnych, reprezentujących międzynarodowe i krajowe organizacje pozarządowe, (polską) Naczelną Radę Adwokacką oraz unijny projekt dedykowany transformacji wymiaru sprawiedliwości w Ukrainie. Wszystkie te podmioty zjednoczyły siły w celu wspólnego działania na rzecz szeroko rozumianej ochrony praw człowieka. Głównym celem Projektu Sunflowers jest gromadzenie informacji o ofiarach zbrodni popełnionych w Ukrainie od dnia 24 lutego 2022 roku oraz informacji o dowodach tych zbrodni. W tym celu zespół Projektu opracował formularz, który każda osoba, będąca świadkiem czy osobą poszkodowaną wskutek tych zdarzeń będzie mogła wypełnić, aby podzielić się posiadanymi informacjami, w tym przesłać zdjęcia czy filmy. 

W ten sposób powstanie baza danych, z której będą mogły skorzystać wyłącznie międzynarodowe i krajowe organy ścigania, które prowadzą śledztwa w sprawie zbrodni popełnionych w Ukrainie, a następnie międzynarodowe i krajowe organy wymiaru sprawiedliwości, które w wyniku tych śledztw będą prowadziły postępowania karne, jak też organy uczestniczące w postępowaniach reparacyjnych. 

Aby informacje były bezpiecznie przekazywane i przechowywane, konieczne jest specjalne acz kosztowne oprogramowanie. Projekt Sunflowers jednocześnie rozbudowuje siatkę wolontariuszy w krajach, w których obecnie przebywają uchodźcy z Ukrainy. Do tej pory Zespół Projektu nawiązał kontakty z prawnikami i organizacjami pozarządowymi z Polski, Ukrainy, Słowacji, Czech, Hiszpanii, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Grecji, Włoch, Holandii oraz Stanów Zjednoczonych.

Zespół Project Sunflowers tworzą:

 • dr Anna Adamska-Gallant
 • dr Matthew Gillett
 • dr Ewa Hofmańska
 • Prof. Witold Klaus
 • adw. Natalia Klima-Piotrowska
 • Prof. Hanna Kuczyńska
 • dr Marina Lostal
 • adw. Mikołaj Pietrzak
 • Prof. Oksana Senatorova
 • Prof. Mykhaylo Shepitko
 • Prof. Paweł Wiliński

Wolontariusze, wspierający Projekt, będą przeszkoleni w zakresie asystowania przy wypełnieniu formularza. Zespół Projektu będzie dążył do posiadania tzw. focal point w każdym kraju, w którym przebywają uchodźcy z Ukrainy, a więc osoby, które potencjalnie mogą wypełnić formularz.

Więcej informacji o Projekcie znajdziesz na https://projectsunflowers.org/ oraz na FB (https://www.facebook.com/theprojectsunflowers)  i LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/projectsunflowers/).


Zachęcamy do wysłuchania audycji Radia 357 "Na Dachu Świata" z 10 lutego 2023 r., w której Michał Żakowski rozmawiał z dr Ewą Hofmańską i mec. Mikołajem Pietrzakiem, inicjatorami Projektu Sunflowers (dostępne w języku polskim): 

https://www.youtube.com/watch?v=2TEboZn0Qy8

Wywiad radiowy z Dr Matthew Gillett dla francuskiego radia RFI (dostępny w języku francuskim):

https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/secrets-d-info/secrets-d-info-du-samedi-11-juin-2022-7352108


Zachęcamy do zapoznania się z artykułami prasowymi o naszym Projekcie (dostępne w języku polskim):

- wywiad z Prof. Pawłem Wilińskim:

https://uniwersyteckie.pl/nauka/prof-wilinski-sunflowers-daje-szanse-na-sprawiedliwosc

- wywiad z Dr Anną Adamską-Gallant i Dr Matthew Gillett'em:

https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114881,29492579,rocznica-inwazji-rosji-na-ukraine-putin-sam-dostarcza-dowodow.html

- wywiad z Dr Anną Adamską-Gallant, Dr Ewą Hofmańską i Prof. Pawłem Wilińskim:

https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/prawnicy-zbieraja-dane-o-zbrodniach-i-pieniadze,519011.html?

- wywiad z Prof. Pawłem Wilińskim:

https://radiopoznan.fm/informacje/pozostale/prawnicy-zbieraja-informacje-o-zbrodniach-rosjan-na-ukrainie-wsrod-nich-poznanski-sedzia

- wywiady z Prof. Mykhaylo Shepitko: 

https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114881,28810725,ukrainska-prokuratura-prowadzi-sprawe-dot-zbrodni-wojennych.html

https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114881,28722273,polscy-adwokaci-o-wsparciu-ofiar-zbrodni-wojennych-w-ukrainie.html

- wywiad z mec. Mikołajem Pietrzakiem: https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114881,28722273,polscy-adwokaci-o-wsparciu-ofiar-zbrodni-wojennych-w-ukrainie.html

Wywiad z Dr Ewą Hofmańską (dostępny w języku angielskim):

https://www.communications-unlimited.nl/project-sunflower-and-bringing-justice-to-the-victims-of-the-war-in-ukraine/

Wywiad z Dr Matthew Gillett dla New York Times (dostępny w języku angielskim):

https://www.nytimes.com/2022/12/22/video/russia-ukraine-bucha-massacre-takeaways.html

Wywiad z Dr Matthew Gillett dla NBC NEWS (dostępny w języku angielskim):

https://www.nbcnews.com/science/science-news/ukraine-satellites-war-crimes-rcna26291

Wywiad z Dr Matthew Gillett dla ukraińskiego dziennika Suspilne (dostępny w języku ukraińskim):

https://suspilne.media/amp/418179-persij-krok-do-gaagi-golovni-pitanna-pro-order-na-arest-putina-i-comu-ce-spravdi-istoricne-risenna/


EN
Justice for victims of war

Since Russia's invasion of Ukraine on February 24, 2022, reports of violations of international humanitarian law and crimes under international law have not ceased.

In the face of these events, more than 14 million Ukrainians have left their homeland to seek refuge in other countries. Many of them have witnessed the cruelest crimes imaginable in the modern world, and the scale of their suffering is striking. The number of people harmed by these crimes and potential witnesses is enormous. No justice system can cope with such a vast amount of information available to these people.


Only a small number of witnesses to armed conflicts and a small number of people harmed by such crimes will testify before investigators, and even fewer will testify before the courts. However, it is important to gather as much information as possible about the evidence of these crimes and their victims.
The Sunflowers Project is intended to complement the activities of national authorities and international tribunals established to prosecute and adjudicate war crimes, crimes against humanity, genocide, aggression or other serious human rights violations related to Russia's invasion of Ukraine, and to support bodies involved in reparation proceedings.

The Sunflowers project was created on the initiative of individuals and legal entities, representing international and national NGOs, the (Polish) Supreme Bar Council and an EU project dedicated to the transformation of justice in Ukraine. All these entities have united forces to work together for the protection of human rights in the broadest sense. The main goal of the Sunflowers Project is to collect information on victims of crimes committed in Ukraine as of February 24, 2022, as well as information on the evidence of these crimes. To this end, the Project team has developed a form that any person who is a witness or victim of these incidents will be able to fill out to share the information they have, including uploading photos or videos.
In this way, a database will be created that can only be used by international and domestic law enforcement agencies that investigate crimes committed in Ukraine, and then by international and domestic judicial bodies that will conduct criminal proceedings as a result of these investigations, as well as bodies involved in reparation proceedings.


In order for the information to be securely transmitted and stored, special yet expensive software is required. The Sunflowers Project is simultaneously expanding its network of volunteers in countries currently hosting refugees from Ukraine. To date, the Project Team has established contacts with lawyers and NGOs from Poland, Ukraine, Slovakia, the Czech Republic, Spain, Ireland, the United Kingdom, Germany, Greece, Italy, the Netherlands and the United States.


The Project Sunflowers team:

Dr. Anna Adamska-Gallant
Dr. Matthew Gillett
Dr. Ewa Hofmanska
Prof. Witold Klaus
Advocate Natalia Klima-Piotrowska
Prof. Hanna Kuczynska
Dr. Marina Lostal
Adv. Mikolaj Pietrzak
Prof. Oksana Senatorova
Prof. Mykhaylo Shepitko
Prof. Pavel Wilinski


Volunteers, supporting the Project, will be trained to assist in filling out the form. The Project team will aim to have a so-called "focal point" in each country where refugees from Ukraine reside, i.e. people who can potentially fill out the form.


More information about the Project can be found at https://projectsunflowers.org/ and on FB (https://www.facebook.com/theprojectsunflowers) and LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/projectsunflowers/).

We encourage you to listen to Radio 357's programme 'On the Roof of the World' of 10 February 2023, in which Michał Żakowski spoke with Dr Ewa Hofmańska and attorney Mikołaj Pietrzak, the initiators of the Sunflowers Project (available in Polish):

https://www.youtube.com/watch?v=2TEboZn0Qy8

Radio interview with Dr Matthew Gillett for French radio station RFI (available in French):

https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/secrets-d-info/secrets-d-info-du-samedi-11-juin-2022-7352108

We encourage you to read the press publications about our Project (available in Polish):

- the interview with Professor Paweł Wiliński

https://uniwersyteckie.pl/nauka/prof-wilinski-sunflowers-daje-szanse-na-sprawiedliwosc

- the interview with Dr Anna Adamska-Gallant and Dr Matthew Gillett:

https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114881,29492579,rocznica-inwazji-rosji-na-ukraine-putin-sam-dostarcza-dowodow.html

- the interview with Dr Anna Adamska-Gallant, Dr Ewa Hofmańska and Professor Paweł Wiliński:

https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/prawnicy-zbieraja-dane-o-zbrodniach-i-pieniadze,519011.html?

- the interview with Professor Paweł Wiliński:

https://radiopoznan.fm/informacje/pozostale/prawnicy-zbieraja-informacje-o-zbrodniach-rosjan-na-ukrainie-wsrod-nich-poznanski-sedzia

- the interview with Professor Mykhaylo Shepitko: 

https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114881,28810725,ukrainska-prokuratura-prowadzi-sprawe-dot-zbrodni-wojennych.html

https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114881,28722273,polscy-adwokaci-o-wsparciu-ofiar-zbrodni-wojennych-w-ukrainie.html

- the interview with Mikołaj Pietrzak: https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114881,28722273,polscy-adwokaci-o-wsparciu-ofiar-zbrodni-wojennych-w-ukrainie.html

- the interview with Dr Ewa Hofmańska (available in English):

https://www.communications-unlimited.nl/project-sunflower-and-bringing-justice-to-the-victims-of-the-war-in-ukraine/

- the interview with Dr Matthew Gillett (available in English):

https://www.nytimes.com/2022/12/22/video/russia-ukraine-bucha-massacre-takeaways.html

- the interview with Dr Matthew Gillett (available in English):

https://www.nbcnews.com/science/science-news/ukraine-satellites-war-crimes-rcna26291

- the interview with Dr Matthew Gillett (available in Ukrainian):

https://suspilne.media/amp/418179-persij-krok-do-gaagi-golovni-pitanna-pro-order-na-arest-putina-i-comu-ce-spravdi-istoricne-risenna/


UA

Справедливість для жертв війни

З моменту вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року повідомлення про порушення міжнародного гуманітарного права та злочини за міжнародним правом продовжують надходити безперервно. 

У зв'язку з цими подіями понад 14 мільйонів українців залишили свою Батьківщину у пошуках притулку в інших країнах. Багато з них стали свідками найжорстокіших злочинів, які тільки можна уявити в сучасному світі, і масштаб їхніх страждань вражає. Кількість жертв цих злочинів та потенційних свідків величезна. Жодна система правосуддя не може впоратися з такою величезною кількістю інформації, доступної цим людям. 

Дуже мала кількість свідків збройних конфліктів і жертви таких злочинів даватимуть свідчення слідчим і ще менше - судам. Разом з тим, важливо зібрати якомога більше інформації про докази цих злочинів та про їхніх жертв.

https://www.youtube.com/watch?v=mZz0-_Ldg7c

Проект "Соняшники" має на меті доповнити діяльність державних органів влади та міжнародних трибуналів, створених для переслідування та судового розгляду воєнних злочинів, злочинів проти людяності, геноциду, агресії або інших серйозних порушень прав людини, пов'язаних з вторгненням Росії в Україну, а також підтримати органи, що беруть участь у процесах відшкодування збитків.

Проект "Соняшники" ініційований фізичними та юридичними особами, які представляють міжнародні та національні неурядові організації,(Польща) Вищу раду адвокатури та проект ЄС, присвячений трансформації правосуддя в Україні. Всі ці суб'єкти об'єднали свої зусилля для спільної роботи з метою захисту прав людини в найширшому розумінні. Основною метою проекту "Соняшники" є збір інформації про жертв злочинів, скоєних в Україні станом від 24 лютого 2022 року, та інформації про докази цих злочинів. З цією метою команда Проекту розробила форму, яку зможе заповнити будь-яка особа, яка є свідком або потерпілим від цих інцидентів, щоб поділитися наявною у неї інформацією, в тому числі завантажити фото або відео. 

Це дозволить створити базу даних, якою зможуть користуватися лише міжнародні та державні правоохоронні органи, що розслідують злочини, вчинені в Україні, а потім - міжнародні та національні судові органи, що здійснюватимуть кримінальні провадження за результатами цих розслідувань, а також органи, що беруть участь у репараційних провадженнях. 

Для того, щоб інформація безпечно передавалася і зберігалася, необхідне спеціальне, але дороге програмне забезпечення. Одночасно проект "Соняшники" розширює мережу волонтерів у країнах, які наразі приймають біженців з України. На сьогоднішній день команда проекту налагодила контакти з юристами та неурядовими організаціями з Польщі, України, Словаччини, Чехії, Іспанії, Ірландії, Великобританії, Німеччини, Греції, Італії, Нідерландів та Сполучених Штатів Америки.

До складу команди проекту "Соняшники" входять:

 • dr Anna Adamska-Gallant

 • dr Matthew Gillett

 • dr Ewa Hofmańska

 • Prof. Witold Klaus

 • adw. Natalia Klima-Piotrowska

 • Prof. Hanna Kuczyńska

 • dr Marina Lostal

 • adw. Mikołaj Pietrzak

 • Prof. Oksana Senatorova

 • Prof. Mykhaylo Shepitko

 • Prof. Paweł Wiliński

Волонтери, які підтримують проект, пройдуть відповідну підготовку для надання допомоги у заповненні анкети. Команда Проекту намагатиметься мати в кожній країні, де є біженці з України, так званого "координатора", тобто людину, яка потенційно може заповнити анкету.

Більш детальну інформацію про Проект можна знайти на сайті https://projectsunflowers.org , а також у соціальних мережах Facebook https://www.facebook.com/theprojectsunflowers і LinkedIn https://www.linkedin.com/company/projectsunflowers


Wybierz kwotę


20 
50 
100 
200 
1 000 
Inna
Wpłać teraz
 Bezpieczne płatności online
9 525 zł  z 300 000 zł (Cel)
Wpłaciło 31 osób
Wpłać terazUdostępnij
 

Wpłaty: 31

Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
5 000
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
70
Zuzanna - awatar
Zuzanna
230
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
20
Andriy Kosylo - awatar
Andriy Kosylo
200
Piotr - awatar
Piotr
100
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
1 000
Piotr - awatar
Piotr
100
Beata - awatar
Beata
200
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
100

Uważasz, że ta zbiórka zawiera niedozwolone treści ? Napisz do nas

People
Logo Fundacji Pomagam.pl

Wspieraj inicjatywy bliskie Twojemu sercu. Wystarczy, że wpiszesz nasz numer KRS przy rozliczaniu podatku dochodowego PIT, by nieść pomoc tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna razem z nami.

Dzięki Tobie możemy zmieniać świat na lepsze. Dziękujemy ❤️

KRS 0000353888

Sprawdź, jak przekazać 1,5% podatku

Jak założyć zbiórkę na Pomagam.pl

Pomagam.pl to największy i najpopularniejszy w Polsce serwis do tworzenia internetowych zbiórek pieniędzy. To narzędzie, które umożliwia każdemu i całkowicie za darmo założenie zbiórki w kilka chwil.

Dzięki Pomagam.pl w łatwy i bezpieczny sposób zbierzesz fundusze na to, co dla Ciebie ważne m.in. pokrycie kosztów leczenia, wsparcie bliskich w trudnych chwilach i na inicjatywy bliskie Twojemu sercu.

Krok 1:Chcesz założyć zbiórkę, ale nie wiesz od czego zacząć? Nie martw się! Obejrzyj krótki film poniżej, który tłumaczy, jak działa Pomagam.pl.

Krok 2:Zbiórkę na Pomagam.pl przygotowujesz i publikujesz samodzielnie. Nie przejmuj się - założenie zbiórki trwa dosłownie kilka chwil i jest prostsze, niż myślisz. Sprawdź poniższy poradnik.

W momencie tworzenia zbiorki możesz wybrać, czy chcesz ją prowadzić samodzielnie czy ze wsparciem Pomagam.pl. Pierwsza opcja jest całkowicie darmowa. Jeśli natomiast zdecydujesz się na promowanie zbiórki z naszym wsparciem, będziemy przypominać o Twojej zbiórce i zachęcać do wpłat osoby, które ostatnio odwiedziły stronę Twojej zbiórki (tzw. retargeting).

W tym celu będziemy wyświetlać Twoją zbiórkę zarówno na stronie głównej Pomagam.pl jak i w reklamach internetowych. Zwiększa to szanse na to, że więcej odwiedzających Twoją zbiórkę osób zdecyduje się ostatecznie na wpłatę lub udostępnienie zbiórki. W zamian za to dodatkowe, nieobowiązkowe wsparcie w promocji od każdej wpłaty potrącimy automatycznie 12%.

Krok 3:Twoja zbiórka jest gotowa, czas zacząć działać! Nikt nie wypromuje Twojej zbiórki tak jak Ty, dlatego pamiętaj, żeby udostępniać ją we wszystkich mediach społecznościowych: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn czy YouTube i TikTok. Zacznij od rodziny i przyjaciół - poproś ich o udostępnienie i zachęć do wpłat. Wyślij znajomym linka do zbiórki z krótkim opisem na Messengerze, SMSem lub mailowo. Następnie skontaktuj się z lokalnymi mediami z prośbą o publikację Twojej zbiórki oraz zaangażuj w promocję okoliczne organizacje społeczne, władze samorządowe, instytucje oraz osoby znane w Twojej okolicy.

Pamiętaj, im więcej osób dowie się o Twojej zbiórce, tym większa szansa na osiągniecie celu! Więcej porad znajdziesz w ebooku, jak założyć i prowadzić skuteczną zbiórkę. Znajdziesz go w swoim panelu zarządzania zbiórką po jej stworzeniu. Sprawdź również naszego bloga, w którym dzielimy się praktycznymi poradami i wskazówkami.

Krok 4:Wszystkie osoby odwiedzające Twoją zbiórkę mogą szybko i bezpiecznie wpłacać na nią pieniądze, np. przy użyciu przelewów internetowych, kart kredytowych, tradycyjnych przelewów bankowych, a nawet na poczcie! Wpłaty księgują się natychmiast. Wszyscy widzą, jaką kwotę udało się już zebrać i mogą zapraszać do zbiórki kolejne osoby.

Krok 5:Pieniądze ze zbiórki możesz wypłacać na konto bankowe w każdej chwili i tak często, jak chcesz. Wypłata pieniędzy trwa na ogół 1 dzień roboczy. Wypłata nie spowoduje zmiany stanu licznika wpłat na stronie Twojej zbiórki. Możesz dalej zbierać pieniądze, a zbiórka będzie trwać aż do momentu, gdy zdecydujesz się ją zamknąć.

Prawda, że proste? To właśnie dlatego dziesiątki tysięcy osób prowadzi już swoje zbiórki na Pomagam.pl. Nie czekaj. Dołącz do nich teraz! Aby założyć zbiórkę, kliknij tutaj lub w przycisk poniżej:

Pomagam.pl wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej

Zamknij