Zbiórka POTRZEBNA PILNA POMOC - Ukraina - miniaturka zdjęcia

POTRZEBNA PILNA POMOC - Ukraina Jak założyć taką zbiórkę?

POTRZEBNA PILNA POMOC - Ukraina

138 545 zł  z 450 000 zł (Cel)
Wpłaciło 955 osób
Wpłać terazUdostępnij
 

POMOC DLA OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH Z UKRAINY

Potrzeb przybywa. Coraz więcej osób znajduje się i pod naszą opieką w Polsce i innych krajach UE. Codziennie koordynujemy akcję pomocową, wraz z organizowaniem długofalowego wsparcia dla niewidomych i słabowidzących osób z Ukrainy.

Działamy. Nikt nie może zostać bez pomocy. Jest to możliwe dzięki Wam! Liczy się każda złotówka, każda kwota, mała i duża wpłata. Pomóżmy osobom z niepełnosprawnościami z Ukrainy!

Potrzebne jest nadal Wasze szerokie wsparcie w zorganizowaniu wolontariuszy, asysty, pomocy psychologicznej. Potrzebne są zakupy i dostarczenie żywności, wody, lekarstw, ciepłych koców, śpiworów,artykułów higienicznych i sanitarnych. Potrzebne są pieniądze na opłacenie paliwa, transportu, pomoc medyczną, opiekę, ewakuację, organizowanie codziennego życia osób z niepełnosprawnościami. 

Od ponad 9 lat współpracujemy z osobami niewidomymi i słabowidzącymi w Ukrainie, których wielokrotnie gościliśmy w Polsce w czasach pokoju. Teraz, w trakcie wojny,  musimy im pomóc. Ewakuacja z codziennie niszczonej Ukrainy przeszła w kolejną fazę. Osoby, które musimy wydostać obecnie, to często osoby w najcięższej położeniu. Do tej pory nie odważyły się wyjechać lub nie miały jak tego dokonać. Teraz zdecydowali się i oni...Pozbawieni nadziei na szybkie zakończenie konfliktu, zmuszeni przez brak środków żywności, leków, pomocy, a często dachu nad głową, zniszczonego w wyniku bombardowania, muszą wyjechać do bezpieczniejszego miejsca.

Stanęliśmy przed trudnym wyzwaniem nie tylko ewakuacji i bezpiecznego przetransportowania tych osób, ale także pomocy w rozpoczęciu nowego życia poza Ukrainą i powrotu do psychicznego dobrostanu. W obliczu ogromnej ilości uchodźców, liczonej już w milionach, dotarcie do najsłabszych, jest szczególnie trudne. Oznacza to także rosnące koszty– potrzebne zarówno na utrzymanie osób w Polsce, jak i organizację kolejnych ewakuacji. 

Kontynuujemy zbiórkę pieniędzy na pilną pomoc, aby ewakuować z Ukrainy osoby z niepełnosprawnościami, w tym niewidome i słabowidzące, zabezpieczyć ich transport i pobyt w Polsce, zapewnić bezpośrednie wsparcie i organizowanie życia codziennego.

Zebrane pieniądze rozdysponowujemy na wydatki w Polsce i w Ukrainie. 

Środki wydawane w Ukrainie, przekazywane partnerskim organizacjom w Ukrainie, pokrywają koszty:

* ewakuacji z Ukrainy(paliwo, autobusu, kierowca, przejazd koleją, wyżywienie, noclegi);
* podstawowe potrzeby tych, których niemożna ewakuować (osoby leżące, w podeszłym wieku, z najcięższymi niepełnosprawnościami niepozwalającymi na tak trudną podróż) lub wciąż czekających na możliwość wyjazdu.

Środki wydawane w Polsce na potrzeby uchodźców, którym udało się już przekroczyć granicę, przeznaczane są na pokrycie kosztów:

* przejazdów i zakwaterowania na terenie Polski, w miejscach przejściowych (koszty wyżywienia i noclegów);
* podstawowe potrzeby uchodźców w ośrodkach i prywatnych mieszkaniach, zapewnienie opieki medycznej, niezbędnych leków,żywności, środków higienicznych;
* zapewnienia sprzętu medycznego,rehabilitacyjnego, dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, którego nie można pozyskać inaczej (np. wózki, kule, laski dla niewidomych, sprzęt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami).

Wszystkie zebrane środki, zostają przekazane z konta Fundacji Ari Ari i są rozdzielane w ścisłym porozumieniu z ukraińskimi współpracownikami, najlepiej zorientowanymi w bieżących,najpilniejszych potrzebach osób z niepełnosprawnościami. Zapewniamy pełną przejrzystość i informowanie o sposobach wydatkowania zebranych pieniędzy.

Dotychczas:

* ewakuowaliśmy ponad 1000 osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin z Ukrainy,
* zaangażowaliśmy w zbiórkę i działania pomocowe ponad 900 organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, firm i osób prywatnych,
* zebraliśmy ponad 250 tys. zł,z których wydaliśmy ponad 200 tys.zł, przeznaczając na pomoc w ewakuacji, pobytach, organizowanie szkoleń, wsparcia psychologicznego i edukacyjnego oraz środki higieniczne i sanitarne, lekarstwa, sprzęt komputerowy i rehabilitacyjny, odzież, pomoce dydaktyczne i samochód - minivan,
* zorganizowaliśmy cykl kilkudziesięciu Spotkań wspierających  on-line, dwa turnusy Maminej szkoły nad morzem dla ponad 60 mam i opiekunek z dzieciakami z niepełnosprawnościami,

* jeszcze w sierpniu, a później we wrześniu i październiku organizujemy łącznie pięć spotkań, szkoleń i bezpośredniego wsparcia dla ponad 150 osób z niepełnosprawnościami, dorosłych i młodzieży, wraz z ich rodzicami, opiekunami, przyjaciółmi.

Dotychczas zebrane środki wydajemy"ostrożnie". Pokrywają koszty tego, co potrzebne jest natychmiast i nie udaje się pozyskać inną drogą. Dzięki Waszemu wsparciu, wielkiej i do dziś trwającej pomocy  kilkunastu organizacji, firm i samorządów, część środków i usług udaje się zorganizować bezpłatnie (pomoc kierowców, tłumaczy, asystentów osób niepełnosprawnych, pomoc psychologiczna, środki sanitarne i higieniczne, żywność).

Potrzeby pozostające do ciągłego wspierania, to przede wszystkim:

* podtrzymanie wsparcia finansowego w Ukrainie,
* zabezpieczenie podstawowych potrzeb uchodźców przybywających do Polski,
* zakup busa /  małego autobusu, który przekażemy ukraińskim organizacjom, aby kontynuować ewakuację oraz pomagać w przewożeniu i transportowaniu osób z niepełnosprawnościami w Ukrainie, Polsce, miejscach pobytu,
* stworzenie miejsca długotrwałego pobytu dla osób z niepełnosprawnościami w Polsce i ośrodka tymczasowego w Ukrainie. To wielkie wyzwanie, ale i kolejna niezwykle pilna potrzeba.

Fundacja Ari Ari, wspólnie z ukraińską organizacją Pravo Vibora z Charkowa, od ponad dziewięciu lat wspiera osoby niewidome i słabowidzące z Ukrainy. Razem zorganizowaliśmy już ponad 20 projektów: wymian i wizyt młodzieży z niepełnosprawnością wzroku, doposażenia ośrodków dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, szkól oraz rehabilitacji,  szkoleń i warsztatów dla młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnościami, ich rodziców, opiekunów, nauczycieli i wolontariuszy.

W styczniu przygotowywaliśmy się do zorganizowania kolejnego cyklu projektów Samodzielność. Akademia samopomocy dla osób niepełnosprawnych i Mamina Szkoła, nie spodziewaliśmy się, że ich realizacja tak gwałtownie przyspieszy i przybierze formę pilnej pomocy humanitarnej.

Fundacja Ari Ari (2008) jest organizacją pozarządową, realizującą projekty edukacyjne, społeczne, pomocowe, dokumentacyjne, badawcze, popularyzatorskie w Polsce i za granicą. Prowadzimy działalność, pomyślaną jako połączenie doświadczenia i żywiołowości, możliwości dla ludzi z pasją i ambicjami tworzenia przyjaznych człowiekowi przestrzeni. Chcemy pozostawać w służbie ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, propagować wartości demokracji i społeczeństwa otwartego, wydobywać najciekawsze formy aktywności i pomagać ponad wszelkimi granicami. „Jeśli w ogóle istnieją odpowiedzi na nasze najbardziej ogólne pytania – dlaczego? jak? co? gdzie? – to znaleźć je można w drobnych detalach prawdziwego życia"  – Clifford Geertz (antropolog kultury)

O nas:
www.ariari.org
youtube.com/user/AriAriFundacja
vimeo.com/ariari
issuu.com/ariarifundacja
soundcloud.com/fundacja-ari-ari

Kontakt:
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]

_________

* Фонд Ari Ari разом з українською організацією «Право вибору» з Харкова вже понад 9 років підтримує незрячих та слабозорих громадян України. Разом ми вже організували понад 20 проєктів: обміни та візити молоді з вадами зору, оснащення центрів для дітей та підлітків з обмеженими можливостями, шкіл та реабілітації, тренінги та майстер-класи для молоді та дорослих з інвалідністю, їхніх батьків, опікунів, учителів та волонтерів. У січні ми готувалися до організації наступного циклу проєктів «Самостійність. Академія самодопомоги» для людей з інвалідністю та «Мамина школа», ми не очікували, що їхня реалізація прискориться так швидко і набуде форми термінової гуманітарної допомоги.
www.pravovybora.org/en

*Фонд Ari Ari (2008) є неурядовою організацією, яка здійснює освітні, соціальні, допоміжні, документаційні, дослідницькі та популяризаційні проєкти в Польщі та за кордоном. Ми ведемо діяльність, задуману як поєднання досвіду та спонтанності, можливостей для енергійних людей, які прагнуть створювати простір, дружній для людей. Ми хочемо служити людям незалежно від їхнього походження та статусу, пропагувати цінності демократії та відкритого суспільства, видобувати найцікавіші форми діяльності та допомагати поза будь-якими кордонами.

«Якщо взагалі є відповіді на наші найзагальніші запитання – чому? як? що? де? – ви можете знайти їх у дрібних деталях реального життя» – Кліффорд Ґірц (культурний антрополог)

www.ariari.org

_________

The Ari Ari Foundation, together with the Ukrainian organization Pravo Vibora from Kharkiv, has been supporting blind and visually impaired people from Ukraine for over nine years. Together, we have already organized over 20 projects: exchanges and visits of young people with visual disabilities, providing equipment to centers for children and adolescents with disabilities, schools and therapies, training and workshops for youth and adults with disabilities, their parents, guardians, teachers, and volunteers.

In January, we were getting ready to organize the next cycle of projects: Independence. The Self-Help Academy for People with Disabilities and Mamina Szkoła, but we did not expect that their implementation would accelerate so rapidly and would take the form of urgent humanitarian aid.

The Ari Ari Foundation (2008) is a non-governmental organization that carries out educational, social, aid, documentation, research, and popularizing projects in Poland and abroad. We run an organization designed to combine experience and spontaneity, offering opportunities for people with passion and ambition to create spaces friendly to others. We want to be at the service of people, regardless of their origin and status, promote the values of democracy and inclusive society, help highlight the most interesting and inspiring forms of activity, as well as help beyond all borders.

“If there are any answers to our most broad questions – Why? How? What? Where? – we can find them in the small details of real life " – Clifford Geertz (cultural anthropologist)

 www.ariari.org


Wybierz kwotę


20 
50 
100 
200 
1 000 
Inna
Wpłać teraz
 Bezpieczne płatności online

Aktualizacje


 • Fundacja Ari Ari - awatar

  Fundacja Ari Ari

  15.04.2022
  15.04.2022

  🟦🟨 WYDALIŚMY 115 000 zł z dotychczas zebranej kwoty: 188 893,31 zł (stan w dniu: 14-04-2022).
  Zbieramy dalej.

  Dotychczasow przekazaliśmy:
  50 000 zł na pomoc bezpośrednio w Ukrainie, w porozumieniu z partnerską organizacją Pravo Viboru.

  65 000 zł na pomoc uchodźcom ewakuowanym z Ukrainy (do Polski, Niemiec, Danii, Szwecji), w tym:
  - przejazdy i transport - 31 500 zł,
  - wyżywienie i noclegi – 23 500 zł
  - samochód osobowy mini-van i przygotowanie techniczne - 10 000 zł.

  Zebrane pieniądze rozdysponowujemy na bieżąco, potrzeb przybywa - coraz więcej osób znajduje się i pod naszą opieką w Polsce i innych krajach UE.

  Codziennie koordynujemy ewakuacje kilkunastu - kilkudziesięciu kolejnych osób. Działamy. Nikt nie może zostać bez pomocy. Jest to możliwe dzięki Wam!

  Link do zbiórki: https://pomagam.pl/drogadosamodzielnosci Na naszej stronie internetowej niebawem zamieścimy również szczegółowe sprawozdanie z wydatków.

  Slava Ukrainie!

  Zdjęcie aktualizacji 92 832

Komentarze


 • Anonimowy Darczyńca - awatar

  Anonimowy Darczyńca

  11.05.2022
  11.05.2022

  NIKT NIE CHCE NAM POMÓC. OSTATNI RAZ JADŁAM 2 DNI TEMU, ZA OSTANIE PIENIĄŻKI KUPIŁAM KARME DLA ZWIERZĄT. BŁAGAM ZLITUJCIE SIĘ. NIE MAM JUŻ NIC DO JEDZENIA DLA SIEBIE I MOICH ZWIERZĄTEK. MUSZĘ TUTAJ BŁAGAĆ BY ZJEŚĆ COKOLWIEK, WYKUPIĆ RECEPTĘ, KUPIĆ JEDZONKO DLA MOICH KOCHANYCH ZWIERZĄTEK. Bardzo się boję o kolejne dni i z tego strachu odważyłam się napisać. Nie mam co zjeść, chodzę do jadłodajni, nie mam w ogóle środków na podstawowe rzeczy. BŁAGAM O LITOŚĆ NADE MNĄ. https://zbieram.pl/9xkf2ve

 • Anonimowy Darczyńca - awatar

  Anonimowy Darczyńca

  29.04.2022
  29.04.2022

  5 ZŁOTYCH O TYLE BŁAGAM NA KOLANACH NA CHLEB. DZIEŃ DOBRY, JA PRZEPRASZAM, ŻE TU SIĘ PODPIEŁAM Z ZBIÓRKĄ, ALE CHCIAŁABYM COKOLWIEK ZJEŚĆ, NIE MAM NIC, A W KOSZACH OD KILKU DNI NIE MA NIC DO ZJEDZENIA. NIE STAĆ MNIE NA LEKI ANI NA JEDZENIE. MAM 56 LAT, OD KILKU LAT CHORUJE NIEULECZALNIE, NIE MOGĘ NAWET DOROBIĆ DO RENTY. BŁAGAM O POMOC NA JEDZENIE.http://pomagam.pl/c9rrky

 • Anonimowy Darczyńca - awatar

  Anonimowy Darczyńca

  29.04.2022
  29.04.2022

  Pomagamy!

 • Anonimowy Darczyńca - awatar

  Anonimowy Darczyńca

  25.04.2022
  25.04.2022

  5 ZŁOTYCH O TYLE BŁAGAM NA KOLANACH NA CHLEB. DZIEŃ DOBRY, JA PRZEPRASZAM, ŻE TU SIĘ PODPIEŁAM Z ZBIÓRKĄ, ALE CHCIAŁABYM COKOLWIEK ZJEŚĆ, NIE MAM NIC, A W KOSZACH OD KILKU DNI NIE MA NIC DO ZJEDZENIA. NIE STAĆ MNIE NA LEKI ANI NA JEDZENIE. MAM 56 LAT, OD KILKU LAT CHORUJE NIEULECZALNIE, NIE MOGĘ NAWET DOROBIĆ DO RENTY. BŁAGAM O POMOC NA JEDZENIE. https://pomagam.pl/awwh98

 • Anonimowy Darczyńca - awatar

  Anonimowy Darczyńca

  20.04.2022
  20.04.2022

  NIKT NIE CHCE NAM POMÓC. BŁAGAŁAM JUŻ WSZĘDZIE. PROSZĘ PAŃSTWA NA KOLANACH, MOJE MALEŃSTWO UMIERA, A MOJE SIĘ TYLKO PATRZEĆ, NIE MAM NAWET ZŁOTÓWKI NA DALSZE LECZENIE, ZROBIE WSZYSTKO TYLKO PROSZĘ POMÓŻCIE NAM. https://zbieram.pl/3gmf87k

138 545 zł  z 450 000 zł (Cel)
Wpłaciło 955 osób
Wpłać terazUdostępnij
 

Wpłaty: 955

Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
5
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
20
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
5
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
5
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
500
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
50
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
5
Sandra - awatar
Sandra
5
Mateusz - awatar
Mateusz
50
Jan Zawiślański - awatar
Jan Zawiślański
20

Uważasz, że ta zbiórka zawiera niedozwolone treści ? Napisz do nas

Przekaż 1,5% Fundacji Pomagam.pl i pomóż nam pomagać!

Wystarczy, że przy wypełnianiu rocznego zeznania podatkowego PIT podasz w odpowiednim polu nasz numer KRS: 0000353888

Chcemy dalej zmieniać świat na lepsze i przywracać wiarę w ludzi. Angażujemy się w pomoc potrzebującym i pomagamy organizacjom działać skuteczniej. Organizujemy i wspieramy zbiórki charytatywne na ważne cele.

Pomożesz nam? To nic nie kosztuje!
Dziękujemy, że jesteś z nami!

Zapraszamy również na stronę Fundacji Pomagam.pl

Jak założyć zbiórkę na Pomagam.pl

Pomagam.pl to największy i najpopularniejszy w Polsce serwis do tworzenia internetowych zbiórek pieniężnych. Dzięki Pomagam.pl w łatwy i bezpieczny sposób zbierzesz pieniądze na dowolny cel, np. pokrycie kosztów leczenia, wsparcie znajomych i rodziny w ciężkich chwilach, realizację projektów społecznych, kulturalnych i biznesowych albo spełnianie marzeń.

Krok 1:Obejrzyj krótki film poniżej, który tłumaczy, jak działa Pomagam.pl.

Krok 2:Zbiórkę na Pomagam.pl przygotowujesz i publikujesz samodzielnie. Nie przejmuj się - założenie zbiórki trwa dosłownie kilka chwil i jest prostsze, niż myślisz (zobacz krótki film poniżej).

Krok 3:Dla swojej zbiórki wybierasz adres internetowy, pod którym będzie ona dostępna dla każdego, np. pomagam.pl/nazwazbiorki. Zbieranie pieniędzy polega na zapraszaniu jak największej liczby osób do odwiedzenia tej strony. Pomagam.pl pozwala automatycznie rozesłać zaproszenia e-mailowe, udostępnić zbiórkę na Facebooku, Twitterze itd. Od razu możesz przyjmować wpłaty. Konto do wypłat wskażesz później.

Krok 4:Wszystkie osoby odwiedzające Twoją zbiórkę mogą szybko i bezpiecznie wpłacać na nią pieniądze, np. przy użyciu przelewów internetowych, kart kredytowych, tradycyjnych przelewów bankowych, a nawet na poczcie! Wpłaty księgują się natychmiast. Wszyscy widzą, jaką kwotę udało się już zebrać, i mogą zapraszać do zbiórki kolejne osoby. Dzięki Pomagam.pl udostępnianie zbiórki na Facebooku, Twitterze lub e-mailowo jest niezwykle proste. Zbiórkę odwiedzają i udostępniają kolejne osoby i tak tworzy się efekt kuli śnieżnej.

Krok 5:Pieniądze ze zbiórki możesz wypłacać na konto bankowe w każdej chwili i tak często, jak chcesz. Wypłata pieniędzy trwa na ogół 1 dzień roboczy. Wypłata nie spowoduje zmiany stanu licznika wpłat na stronie Twojej zbiórki. Możesz dalej zbierać pieniądze, a zbiórka będzie trwać aż do momentu, gdy zdecydujesz się ją zamknąć.

Prawda, że proste? To właśnie dlatego dziesiątki tysięcy osób prowadzi już swoje zbiórki na Pomagam.pl. Nie czekaj. Dołącz do nich teraz! Aby założyć zbiórkę, kliknij tutaj lub w przycisk poniżej:

Pomagam.pl wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej

Zamknij